Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 100.61 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата12.07.2012
Розмір100.61 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


Кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка
“ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

18.01.2010 р., протокол № 1

Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 1


студентам 3 курсу медичного факультету №3

(спеціальність "медична психологія")

для підготовки до практичного заняття

з психофізіології

Предмет і завдання психофізіології.

Місце психофізіології у професійній діяльності лікаря.

Сучасний стан та перспективи розвитку психофізіології”


Чернівці


^ 1.ТЕМА: Предмет і завдання психофізіології. Місце психофізіології у професійній діяльності лікаря. Сучасний стан та перспективи розвитку психофізіології

  1. Науково-методичне обгрунтування теми

Заняття є вступним до всього курсу психофізіології. Психофізіологія – наукова дисципліна, яка виникла на стику психології та фізіології, предметом вивчення якої є фізіологічні основи та механізми психічної діяльності та поведінки людини.

Відповідно сучасній теоретичній концепції, мозок розглядається як багаторівнева, ієрархічно організована система, що складається з взаємозв’язаних компонентів – мозкових структур. Розуміння фізіологічних основ психічних процесів, починаючи з І.М.Сеченова, формувалося з уяви про інтегративний системний характер діяльності мозку. При цьому враховувалася специфічна роль окремих структур і динамічна взаємодія в цілісному функціонуванні мозку як бази психічних процесів.

Чисельні клінічні та експериментальні дані, накопичені в науці за останні десятиліття, свідчать, що між психікою і мозком існує тісний і діалектичний взаємозв’язок. Впливаючи на мозок, можна змінити і навіть знищити дух (самосвідомість) людини, стерти особистість, перетворивши людину в зомбі, що доводить пряму підпорядкованість психіки зовнішнім фізико-хімічним впливам. Більше того, в останній час все більше даних є про те, що психічні стани людини тісно пов’язані з наявністю або відсутністю тієї чи іншої хімічної речовини в мозку. З іншого боку, все, що глибоко відбивається на психіці, відбивається також на діяльності мозку і на всьому організмі. Тому зрозумілий інтерес фахівців усіх медичних спеціальностей до проблеми взаємодії психічних і фізіологічних процесів.

^ 2. Тривалість заняття: 2 години.

3. Навчальна мета:

3.1.Знати:

- предмет і завдання психофізіології;

- місце психофізіології у професійній діяльності лікаря;

- сучасний стан та перспективи розвитку психофізіології;

- прикладне значення психофізіології, її галузей;

- нові напрямки прикладної психофізіології.

3.2.Уміти:

-використовувати фізіологічні і психологічні методи для вивчення психічних процесів у людини.

3.3. Опанувати практичні навички:

- Експрес-діагностика властивостей нервової системи по психомоторних показниках Є.П.Іл’їна (тепінг-тест).

^ 4. Поради студенту:

При підготовці до заняття звернути увагу, що предметом вивчення психофізіології служить поведінка людини (Лурія А.Р., 1973)., де до вивчення психіки та поведінки людини використовується функціонально-системний підхід. З цієї точки зору психофізіологія – це фізіологія цілісних форм психічної діяльності, що виникла для пояснення психічних явищ за допомогою фізіологічних механізмів, і тому в ній співставляються складні форми поведінкових характеристик людини з фізіологічними процесами різного ступеня складності.


Л.С. Виготський першим сформулював необхідність досліджувати проблему співвідношення психологічних і фізіологічних систем, передбачивши, таким чином, основну перспективу розвитку психофізіології (1982).

Теоретико-експериментальну основу цього напрямку складає теорія функціональних систем П.К.Анохіна (1968), що базується на розумінні психічних і фізіологічних процесів як найскладніших функціональних систем, в яких окремі механізми об'єднані загальною задачею в цілі, сумісно діючі комплекси, направлені на досягнення корисного пристосувального результату.

З ідеєю функціональних систем безпосередньо зв’язаний і принцип саморегуляції фізіологічних процесів, сформульований Н.А.Бернштейном (1963) задовго до появи кібернетики і який запровадив абсолютно новий підхід до вивчення фізіологічних механізмів окремих психічних процесів. У результаті розвитку цього напрямку у психофізіології призвело до виникнення нової галузі досліджень, яку називають системною психофізіологією (Ю.И.Александров, 1977; Швирков,1988).

^ Порівняльна (системна) психофізіологія - наука, яка вивчає закономірності та виявляє відмінності у структурній та функціональній організації мозку, поведінці та психіці у тварин різних видів, у тому ж числі в людини. Порівняльний метод дозволяє оцінити філогенетичну близькість видів і, тим самим, сприяє розробці уявлень про еволюцію мозку, психіки та поведінки. Порівняльні дослідження системної організації активності мозку в поведінці направлені на вивчення особливостей структури та особливостей формування індивідуального досвіду у тварин різних видів. Вони повинні дати відповідь на питання про найбільш загальні закономірності системної організації активності мозку та поведінки у тварин із різною будовою нервової системи. Виявлення загальних і видоспецифічних характеристик формування та реалізації індивідуального досвіду стане основою для розвитку системно-еволюційних уявлень про мозок, поведінку та психіку, буде сприяти установленню тих особливостей системної організації мозкової активності, які відрізняють людину від тварин.

Еволюція уяв про предмет психофізіології зв’язана також з ім’ям Є.М.Соколова. Його позиція базується на великому експериментальному і теоретичному досвіді і полягає в тому, що предметом психофізіології повинно бути вивчення нейрональних механізмів психічних процесів і станів. Ним розроблений новий науковий напрямок- векторна психофізіологія.

^ Клінічна психофізіологія вивчає патофізіологію когнітивних та емоційних процесів при психічних розладах. Так, шизофренія – захворювання, яке зв’язано, в основному, не з пошкодженням певних структур мозку, а з порушенням функціональних взаємовідносин між структурами.

^ Обов’язкові тести, що дають основні уявлення про :

1) прикладне значення психофізіології, її галузей;

2) нові напрямки прикладної психофізіології.

^ Робота 1. Експрес-діагностика властивостей нервової системи по психомоторних показниках Є.П.Іл’їна (тепінг-тест)

Мета роботи: Навчитися проводити експрес-діагностику властивостей нервової системи (а саме визначати силу нервових процесів) по психомоторних показниках.

^ Для роботи потрібні: Стандартні бланки, що представляють собою аркуші паперу (203 х 283), розділених на шість прямокутників, розташованих по три у ряд рівних прямокутники, секундомір, олівець.

^ Хід роботи: Досліджуваному подається інструкція: «За сигналом експериментатора Ви повинні почати проставляти крапки в кожному квадраті бланка. Протягом 5 сек. необхідно поставити як найбільше крапок. Перехід з одного квадрата на інший здійснюється по команді експериментатора, не перериваючи роботи й тільки в напрямку годинникової стрілки. Увесь час працюйте в максимальному для себе темпі. Візьміть у праву (чи ліву руку) олівець й поставте його перед першим квадратом стандартного бланка».Експериментатор подає сигнал: «Почали», а потім через кожні 5 сек. дає команду: «Перейти на інший квадрат». Після закінчення 5 сек роботи в 6-му квадраті експериментатор подає команду: «Стоп».

Дане дослідження провести у 4 студентів жіночої та чоловічої статі.

^ Рекомендації щодо оформлення результатів роботи.

Обробка результатів включає наступні процедури:

 1. підрахувати кількість крапок у кожнім квадраті; дані внести в таблицю:Чоловіки

Жінки

Кв.

1кв

2кв

3кв

4кв

5кв

6кв

1кв

2кв

3кв

4кв

5кв

6кв

1.

2.

3.

4.

2) побудувати криву працездатності, для чого відкласти на осі абсцис 5-секундні проміжки часу, а на осі ординат — кількість крапок у кожнім квадраті.

Аналіз результатів. Сила нервових процесів є показником працездатності нервових кліток й нервової системи в цілому. Сильна нервова система витримує велику по величині й тривалості навантаження, ніж слабка. Методика заснована на визначенні динаміки максимального темпу руху рук. Дослід проводиться послідовно спочатку правою, а потім лівою рукою. Одержані в результаті варіанти динаміки максимального темпу можуть бути умовно розділені на п'ять типів:

— а) випуклий тип: темп наростає до максимального в перші 10-15 сек. роботи; у наступному, до 25-30 сек., він може знизитися нижче вихідного рівня (того що спостерігався в перші 5 сек. роботи). Цей тип кривої свідчить про наявність у досліджуваного сильної нервової системи;

— б) рівний тип: максимальний темп утримується приблизно на одному рівні протягом усього часу работи. Цей тип кривої характеризує нервову систему досліджуваного як нервову систему середньої сили;

— в) низхідний тип: максимальний темп знижується вже з другого 5-секундного відрізка й залишається на зниженому рівні протягом усієї роботи. Цей тип кривої свідчить про слабкість нервової системи досліджуваного;

— г) проміжний тип: темп роботи знижується після перших 10-15 сек. Цей тип розцінюється як проміжний між середньої й слабкою силою нервової системи —середньо-слабка нервова система;

— д) увігнутий тип: початкове зниження максимального темпу змінюється потім короткочасним зростанням темпу до вихідного рівня. Унаслідок здатності до короткочасної мобілізації такі досліджувані також відносяться до групи людей із середньо-слабкою нервовою системою.

Типи динаміки максимального темпу рухів:


криві: а — випуклого типу, б — рівного, в, г- проміжного й увігнутого типів; д — висхідного типу. Горизонтальна лінія — лінія, що відзначає рівень початкового темпу роботи в перші 5 сек.

Тест використовується звичайно в комплексі з іншими, що вимірюють різнорівневі характеристики особистості. Особливо корисний при профорієнтації й для психологічного консультування по удосконаленню індивідуального стилю діяльності. Тестування проводиться індивідуально, займає не більш 2 хв.

^ У висновках відповісти на такі запитання: У людей з яким типом нервових процесів втома виникає раніше?

Завдання для самостійної праці й самоконтролю.

 1. Від чого залежить працездатність людини?

 2. Назвати психічні процеси.

 3. Назовіть психічні стани.

 4. Наведіть приклади зміни фізіологічних процесів у людини під час емоційного напруження.


^ 5. Контрольні питання:

 1. Предмет і завдання психофізіології.

 2. Місце психофізіології у професійній діяльності лікаря.

 3. Сучасний стан та перспективи розвитку психофізіології.

 4. Прикладне значення психофізіології, її галузей.

5. Нові напрямки прикладної психофізіології.


6. Література:

6.1. Основна:

 1. Данилова Н.Н. Психофизиология. — М.: Аспект Пресс, 1998.- С.3-13.

 2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка.-М.: ВЛАДОС, 2000, С.6-17.

 3. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.-М.: Флинта, 2001.- С.3-36.

 4. Основы психофизиологии / Под ред. Ю.И. Александрова. — М.:Инфра, 1998.

 5. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. — М.:ПИТЕР, 2001.- С.394-405, 428-448.


6.2. Додаткова:

1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем.— М.: Медицина,1975.

2. Мозг и разум / Под ред. Д.И.Дубровского. — М.: Наука, 1994.

3. ХэссетДж. Введение в психофизиологию. — М.: Мир, 1981.

4. Ярвилехто Т. Мозг и психика. — М.: Прогресс, 1992.


Методичну вказівку склала

доцент кафедри, к. мед. н. Карвацька Н.С.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи