Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 59.49 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата12.07.2012
Розмір59.49 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка
“ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

21.01.2010 р., протокол № 4
Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 18


студентам 3 курсу медичного факультету №3

(спеціальність "медична психологія")

для підготовки до підсумкового заняття

з психофізіології


Фізіологічні механізми психічних процесів”


Чернівці


^ 1.ТЕМА: Фізіологічні механізми психічних процесів.


1.1. Науково-методичне обгрунтування теми


2. Тривалість заняття: 2 години.


3. Навчальна мета:

3.1.Знати:

- фізіологічні механізми психічних процесів (сприйняття, відчуття, уваги, пам’яті, мислення, емоцій, волі, керування руховою активністю тощо).


3.2.Уміти:

- оцінити стан психічних процесів.


^ 4. Контрольні питання:

1. Предмет і завдання психофізіології. Методи дослідження, які використовуються в психофізіології. Сфери практичного застосування знань з психофізіології.

2. Мотивації.

3. Умовний рефлекс як форма пристосування тварин і людини до змінних умов існування. Класифікація умовних рефлексів.

4. Гальмування умовних рефлексів.

5. Функціональні основи замикання тимчасового зв’язку (сумаційний рефлекс, торування шляху, домінанта, загальний кінцевий шлях).

6. Пам’ять, її види і механізми. Теорії пам’яті.

7. Аналітико-синтетична діяльність кори великих півкуль.

8. Динамічний стереотип, його фізіологічна суть, значення для навчання і набування трудових навичок.

9. Типи ВНД, їх класифікація, характеристика, методи дослідження. Роль виховання.

10. Емоції, їх біологічна роль. Класифікація. Теорія емоцій.

11. Нейрофізіологічний субстрат емоцій. Роль емоцій в ціленаправленій діяльності людини. Емоційне напруження (емоційний стрес).

12. Роль емоційних напружень у виникненні неврозів, розвитку гіпертензивних станів та інших психосоматичних захворювань у людини.

13. Неспання. Сон, його види і фази. Механізми сна. Снобачення.

14. І і ІІ сигнальні системи.

15. Мова. Функції мови. функціональна асиметрія кори великих півкуль, зв’язана з розвитком мови у людини.

16. Мислення. Розвиток абстрактного мислення у людини. Образне і вербальне мислення. роль мозкових структур в процесі мислення.

17. Адаптація. Біологічні і соціальні фактори адаптації. Види, фази і критерії адаптації. Механізми розвитку адаптивних реакцій.

18. Свідомість як особлива форма психічного відображення дійсності. Структура свідомості. Фізіологічні механізми свідомості.

19. Локалізація функцій в корі великих півкуль.

20. Сенсорні системи (аналізатори) мозку. Загальні уявлення. Класифікація відчуттів. Адаптація і взаємодія відчуттів. Сприйняття, загальні властивості. Фізіологічні основи.

21. Увага: визначення поняття, форми і рівні уваги. Фізіологічні механізми і властивості уваги. Методи психодіагностики уваги.

22. Мислення: визначення поняття, почуттєве пізнання і мислення. Мислення і мова. Соціальна природа мислення.

23. Інтелект: визначення поняття. Здібності людини. Методи психодіагностики інтелекту і здібностей (методики Д.Векслера для дітей і дорослих). Поняття про інтелектуальний коефіцієнт (IQ).

24. Потяги: поняття про емоційно-вольову сферу особистості.

25. Діяльність: визначення поняття.

26. Потреби: визначення потреб. Види потреб. Детермінанти потреб. Потреби і і виховання. Розвиток потреб у людини. Структура діяльності. Навички, уміння, навчання, праця.

27. Воля: визначення поняття, воля як форма активності особистості. Воля і ризик. Структура вольового акту. Вольові якості людини та їх формування.

28. Психомоторика: визначення поняття, анатомо-фізіологічні основи психомоторики, рівні організації рухів людини.

29. Міміка. Методи психодіагностики стану волі і психомоторики.

30. Регуляція рухової діяльності. Принцип сенсорних корекцій. Принцип прямого програмного керування. Механізми керування рухом. Механізми ініціації руху. Свідомі (довільні) та підсвідомі (мимовільні рухи).

31. Визначення особистості. Теорії особистості. Особистість та індивідуальність. Психологічна структура особистості. Розвиток особистості. Типологія особистостей: гармонічні, акцентуйовані, психопатичні особистості.

32. Темперамент: визначення поняття, історія уявлення про темпераменти. Темперамент в структурі індивідуальності. Роль темпераменту в трудовій і навчальній діяльності.

33. Характер: визначення поняття, природа і прояв, формування характеру.

34. Структура ієрархії мотивів, зміст, саморегуляція і опосередкування, критичність і спонтанність поведінки.

35. Анатомо-фізіологічне забезпечення процесів переробки інформації і процесів життєдіяльності людини.

36. Інформаційний метаболізм у співвідношеннях "людина-джерело інформації-середовище".

37. Процеси переробки інформації в загальному контексті психічної діяльності людини.

38. Системи переробки інформації у людини.

39. Структурна організація функціональних систем забезпечення життєдіяльності людини.

40. Функціональні стани людини та їх динаміка.

41. Робочі стани та працездатність.

42. Механізми та резерви адаптації людини до умов професійної діяльності.

43. Професіограми і вимоги до професійно важливих якостей фахівців.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ


1. Визначення основних типологічних властивостей ВНД у людини.

2. Дослідження сприйняття.

3. Дослідження пам’яті.

4. Дослідження уваги.

5. Дослідження мислення.

6. Дослідження типу особистості.

7. Дослідження інтелекту.

8. Вивчення вольових якостей.

9. Дослідження гальмування в корі великих півкуль.

10. Методи дослідження І і ІІ сигнальної системи.

11. Проведення спостереження.

12. Визначення акцентуації характеру.

13. Психодіагностика стану волі і психомоторики.

14. Оцінка функціонального стану людини.

15. Проведення словесного асоціативного експерименту.

16. Електроенцефалографія.

17. Вимірювання артеріального тиску.

18. Запис електрокардіограми (ЕКГ).

19. Визначення частоти серцевих скорочень, пульсу.

20. Визначення шкірно-гальванічної реакції (ШГР).

21. Плетизмографія.

22. Електроміографія.

23. Магнітоенцефалографія.

24. Томографічні методи дослідження мозку (рентгенівська томографія, позитронно-емісійна томографія(ПЕТ), комп’ютерна томографія, ядерно-магнітно-резонансно томографія(ЯМРТ), магнітно-резонансна томографія(МРТ))

25. Термоенцефалоскопія.

26. Пупілометрія.

27. Електроокулографія.


Література:

Основна:

  1. Данилова Н.Н. Психофизиология. — М.: Аспект Пресс, 1998.- С. 33-54.

  2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка.-М.: ВЛАДОС, 2000.- С. 34-40.

  3. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.-М.: Флинта, 2001.- С.152-175.

  4. Основы психофизиологии / Под ред. Ю.И. Александрова. — М.:Инфра, 1998. - С.45-69.

  5. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. — С.-П.:ПИТЕР, 2001.- С. 43-93.


Додаткова:

1. Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти).-К.: МАУП,1999.

2. ХэссетДж. Введение в психофизиологию. — М.: Мир, 1981.

3.Ярвилехто Т. Мозг и психика. — М.: Прогресс, 1992.


Методичну вказівку склала

доцент кафедри, к. мед. н. Карвацька Н.С.Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи