Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 61.94 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата12.07.2012
Розмір61.94 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


Кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка
“ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

18.01.2010 р., протокол № 1

Завідувач кафедри

професор В. М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 2


студентам 3 курсу медичного факультету №3

(спеціальність "медична психологія")

для підготовки до практичного заняття

з психофізіології


Психіка і свідомість. Проблеми свідомості в медицині.

Нейрофізіологічні основи психічної діяльності. Вища нервова діяльність. Методи дослідження ВНД у людини”


^

Чернівці – 2010ТЕМА: Психіка і свідомість. Проблеми свідомості в медицині. Нейрофізіологічні основи психічної діяльності. Вища нервова діяльність.

^ Методи дослідження ВНД у людини

 1. Науково-методичне обгрунтування теми

Широке коло психічних явищ у людини в нормі і патології зв’язане з неусвідомлюваним як підпороговим (стосовно свідомості) сприйняттям чи емоційно-мотиваційно значимих, але фізично слабких зовнішніх сигналів, що не досягають рівня свідомості і не усвідомлюються суб’єктом, однак викликають вегетативні, біоелектричні й емоційні реакції і можуть впливати на процеси вищої нервової діяльності.

Професійна підготовка лікарів-психологів потребує вивчення таких питань, як впливають неусвідомлювані явища на психічні функції і поведінку суб’єкта, що здійснюються на свідомому рівні, і які фізіологічні механізми подібних впливів.

^ 2. Тривалість заняття: 2 години.

3. Навчальна мета:

3.1.Знати:

- функції свідомості;

- теорії свідомості;

- фізіологічні умови усвідомлення подразників;

- характеристику змінених станів свідомості (перехід від неспання до сну, медитація, гіпноз та ін.);

- властивості нервової системи, їх характеристику (сила, рухливість-інертність, лабільність, баланс);

- методи дослідження ВНД у людини.

3.2.Уміти:

 • оцінити рівень свідомості;

 • пояснити механізми впливу позасвідомого на поведінкові реакції;

 • визначати типологічні особливості прояву основних властивостей нервової системи.

3.3. Опанувати практичні навички:

-визначення сили нервової системи.

Поради студенту:

Свідомість — це фундаментальна властивість психіки, яка забезпечує здатність людини виділяти себе з навколишнього середовища та активно орієнтуватися в ньому, інакше кажучи, свідомість — це функція людського мозку, сутність якого полягає у відображенні дійсності та цілеспрямованому регулюванні взаємовідносин особистості з навколишнім світом.

Таке визначення передбачає цілий спектр рівнів свідомості від елементарних її форм, що забезпечують виділення індивіда із середовища, до вищих, які дозволяють орієнтуватися не тільки в реальному оточенні, а і в абстрактних моделях світу.

Фізіологічною основою свідомості є певний (критичний) рівень активації мозку, а головним фактором, за допомогою якого здійснюється усвідомлення зовнішнього подразнення, — механізм вибіркової, фокусованої уваги. Нейрофізіологічна основа вибіркової уваги —це локальна активація певних ділянок кори та більш-менш виявлене гальмування решти її зон.

На думку В. Маунткасла, існують такі поведінкові критерії свідомості:

-увага та здатність зосередитися на різних явищах відповідно до зовнішніх умов;

-здатність до виникнення абстрактних думок і оперування ними, а також можливість виражати їх словами або якимось іншим способом;

-можливість оцінювати майбутній вчинок, тобто здатність до чекання та прогнозування;

-усвідомлення свого власного «я» і визнання інших індивідів;

-наявність естетичних та етичних цінностей.

Суть «нейробіологічної» теорії свідомості полягає в припущенні, що мозок може використовувати синхронізовану активність як загальний механізм сприйняття та усвідомлення інформації. Одним з доказів того, що синхронізована нейронна активність у діапазоні 40 Гц є основою усвідомленого зорового сприйняття, є те, то ця активність триває кілька сотень мілісекунд, тобто протягом такого проміжку часу, який потрібний для усвідомленої сенсомоторної реакції людини, що встановлено у психофізіологічних експериментах.
^
Робота 1. Визначення сили нервової системи за часом реакції на дію мінімальної та максимальної сили подразника за В. Д. Небиліциним.
Мета роботи: Визначити силу нервової системи.

Для роботи потрібні: звуковий генератор, секундомір.

^ Хід роботи: В. Д. Небиліцин запропонував визначати силу нервової системи як відношення часу реакції людини на подразник мінімальної сили до часу реакції на подразник максимальної сили. Подразники, що пропонуються в дослідах, мають шість фіксованих рівнів інтенсивності. Мінімальна інтенсивність звуку (чистого тону частотою 1000 Гц від звукового генератора типу ЗГ-10) становить 45 dВ від рівня 0,002 бара, потім вона підвищується з кроком 15 dВ до максимального значення 120 dВ. Вимірюють час реакції на подразники різної інтенсивності у різних студентів.

^ Рекомендації щодо оформлення результатів роботи. Одержані результати внести в таблицю. Розрахувати силу нервової системи (К) у різних студентів за формулою:

час реакції на mіn. подразник

К =___________________________

час реакції на mах. подразник

Якщо К = 1—1,4, то це ознака слабкої нервової системи, якщо К= 1,5—2, — сильної.

^ У висновках відповісти на такі запитання: Від чого залежить сила нервової системи та чи змінюється ця властивість протягом життя?

Робота 2. Визначення врівноваженості нервових процесів.

Мета: Визначити врівноваженість нервових процесів.

^ Для роботи потрібні: секундомір.

Хід роботи: Досліджуваному необхідно зупиняти стрілку секундоміра на цифрі 10. Перед цим проводиться невелике тренування, результати якого не входять в остаточний підрахунок.

Кожний досліджуваний повинен здійснити 30 натискань. Вираховують кількість точних, випереджальних і реакцій, що запізнюються.

^ Рекомендації щодо оформлення результатів роботи. Одержані результати внести в таблицю. Розрахувати коефіцієнт врівноваженості нервової системи – середньої величини всіх реакцій.

^ У висновках відповісти на такі запитання: Від чого залежить врівноваженість нервової системи

Завдання для самостійної праці й самоконтролю.

 1. Що називається психікою?

 2. Які ознаки свідомості у людини?

 3. Які методи дослідження ВНД?

 4. Які основні типологічні особливості властивостей нервової системи?

^ 5. Контрольні питання:

1. Психіка і свідомість. Функції свідомості.

2. Нейрофізіологічні основи свідомості(«Світла пляма») .

3. Психофізіологічний підхід до визначеня свідомості.

4. Фізіологічні умови усвідомлення подразників.

5. Мозкові центри і свідомість (роль ретикулярної формації, лімбічної системи, кори великих півкуль головного мозку).

6. Свідомість і міжпівкульна асиметрія (наслідки пошкодження правої або лівої півкуль).

6. Змінені стани свідомості (перехід від неспання до сну, медитація, гіпноз та ін.).

7. Властивості нервової системи, їх характеристика (сила, рухливість-інертність, лабільність, баланс).

8. Методи дослідження типологічних особливостей властивостей нервової системи у людини.

6. Література:

6.1. Основна:

 1. Данилова Н.Н. Психофизиология. — М.: Аспект Пресс, 1998.- С.3-13, 295-324.

 2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка.-М.: ВЛАДОС, 2000, С.49-52.

 3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология.-С.-П.: ПИТЕР,2001.-С.102-145.

 4. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.-М.: Флинта, 2001.- С.249-272.

 5. Основы психофизиологии / Под ред. Ю.И. Александрова. — М.:Инфра, 1998.

 6. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. — С.-П..:ПИТЕР, 2001.- С.200-217, 218-237.

7. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності.-К.:Либідь, 1993.-10-25, 139-210.

6.2. Додаткова:

1. Мозг и разум / Под ред. Д.И.Дубровского. — М.: Наука, 1994.

2. ХэссетДж. Введение в психофизиологию. — М.: Мир, 1981.

3. Ярвилехто Т. Мозг и психика. — М.: Прогресс, 1992.


Методичну вказівку склала

доцент кафедри, к. мед. н. Карвацька Н.С.


Рецензія позитивна

доцент кафедри


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи