Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 51.89 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата12.07.2012
Розмір51.89 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка
“ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

19.01. 2010р., протокол № 2
Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 6


студентам 3 курсу медичного факультету №3

(спеціальність "медична психологія")

для підготовки до практичного заняття

з психофізіології


Психофізіологічні механізми уваги.

Методи дослідження уваги”


Чернівці – 2010

^ 1.ТЕМА: Психофізіологічні механізми уваги.

Методи дослідження уваги

1.1. Науково-методичне обгрунтування теми

Свідомість індивіда не спроможна відобразити все, що робиться навколо нього, не може з'ясувати водночас усі питання складного завдання. Для їх чіткого усвідомлення потрібне виділення окремих предметів і явищ дійсності та послідовне їх відображення. Можливості ясного бачення дорослої людини обмежуються 4-6 об'єктами одночасно. Тому вона завжди спрямована на щось, уважна до одних предметів і явищ навколишнього середовища й неуважна до інших. Функцію уваги можна порівняти з лінзою, яка збирає у фокус сонячні промені й запалює дерево. Так і увага збирає у фокус розумові сили людини й спрямовує їх на розв'язування проблем, що постають перед нею. Саме зосередженість на об'єктах дає змогу поглибити бачення, деталізувати явища та успішно розв'язати проблему.

Знання механізмів підтримання уваги необхідне лікарю - мед. психологу, адже порушення фізіологічних механізмів зосередження уваги в процесі пізнання призводить до погіршення орієнтування в навколишньому середовищі.

^ 2. Тривалість заняття: 2 години.

3. Навчальна мета:

3.1.Знати:

-характеристики уваги (селективність, обсяг, стійкість, здатність до розподілу і переключення).

-види уваги (довільна, мимовільна, постдовільна).

-шляхи, засоби вдосконалення уваги людини.

-вікові та індивідуальні особливості уваги.

-розвиток і виховання уваги.

3.2.Уміти:

-оцінити стійкість уваги та способи її вивчення.

3.3. Опанувати практичні навички:

- дослідження уваги.

^ 4. Поради студенту:

Увага - психічна діяльність, спрямована на об'єкт, що має визначену значимість для індивіда. Така діяльність, свідомо регульована і підтримувана, характеризує довільну увагу. Мимовільна увага не детермінується свідомо поставленою метою. Звичайно оцінюють обсяг, стійкість, розподіл і переключення уваги. Кожна якість уваги виконує певну роль у цілісній психічній діяльності.

^ Обсяг уваги досліджують, оцінюючи кількість об'єктів, одночасно сприйманих досліджуваним в умовах обмеження часу.

Стійкість уваги вивчають, пропонуючи досліджуваному виконувати монотонну, тривалу роботу, наприкінці якої реєструють кількість допущених помилок і час її виконання. Прикладом такої роботи є робота коректора, її моделлю - коректурні тести. Запропоновано кілька варіантів цих тестів. Успішність роботи визначають по формулі:

У=З(В- КН /(В+КП),

де З-загальна кількість всіх елементів у завданні, В-загальна кількість відмічених досліджуваним елементів, КН - кількість неправильно відмічених елементів, КП- кількість пропущених елементів.

^ Розподіл уваги аналізують методами, що дозволяють оцінити можливість виконання двох чи декількох дій одночасно. Наприклад, натискання відповідної кнопки з появою певного сигналу, який маскується близькими за змістом сигналами.

^ Переключення уваги оцінюють по здатності до швидкого переходу досліджуваного від однієї діяльності до іншої. Прикладом є робота з червоно-чорними цифровими таблицями, в яких досліджуваний повинний знайти у визначеному порядку спочатку чорні цифри, а потім червоні. У коректурному тесті для дослідження переключення уваги пропонують викреслювати шукану букву перед чи після певної букви.


^ Робота 1. Вивчення уваги у людини з використанням коректурних таблиць Анфімова.

Мета заняття: визначити стійкість уваги в умовах, близьких до роботи коректора, які вимагають її розподілу й переключення.

^ Для роботи потрібно: таблицi Анфiмова.

Хід роботи: студентам роздають таблицi Анфiмова, просять за командою "почали" викреслювати певну букву в рядках таблиці, наприклад "а". Пiсля кожної хвилини роботи дають команду "хвилина". Студенти вiдмiчають ту букву, на якiй вони зупинились. Робота продовжується протягом 3-5 хвилин. У процесi виконання завдання 2-3 студентам тихо, щоб не заважати iншим, дають надуману iнформацiю, яка б являла для них особливу важливість. Вiдмiчають на якiй хвилинi це вiдбулось. Потiм пiдраховують кiлькiсть викреслених букв у таблицi за кожну хвилину i кiлькiсть зроблених помилок. Звертають увагу на кiлькiсть викреслених букв у таблицi за кожну хвилину та кiлькiсть помилок. Звертають увагу на кiлькiсть викреслених букв i помилок у всiх студентiв i порiвнюють з тими, якi в процесi роботи отримали "важливу" iнформацiю.

^ Рекомендації щодо оформлення результатів роботи. Оцінити продуктивність та стійкість уваги, на основі аналізу помилок. Зробити висновок про концентрацію уваги.

^ У висновках відповісти на такі запитання: механізм відтворення безумовного гальмування.


Завдання для самостійної праці й самоконтролю.

 1. Що таке увага?

 2. Охарактеризуйте фізіологічні механізми уваги.

 3. Які існують види уваги?

 4. Які основні властивості притаманні увазі?

 5. Охарактеризуйте шляхи, засоби вдосконалення уваги людини.


^ 5. Контрольні питання:

 1. Характеристики уваги (селективність, обсяг, стійкість, здатність до розподілу і переключення).

 2. Види уваги (довільна мимовільна, постдовільна).

 3. Автоматичні і контрольовані процеси обробки інформації.

 4. Концепція Є.М.Соколова про «нервову модель стимулу» і мимовільну увагу.

 5. Шляхи, засоби вдосконалення уваги людини.

 6. Вікові та індивідуальні особливості уваги.

 7. Стійкість уваги та способи її вивчення.

 8. Методи дослідження уваги.

 9. Розвиток і виховання уваги.


6. Література:


6.1. Основна:

 1. Данилова Н.Н. Психофизиология. — М.: Аспект Пресс, 1998.- С. 55-99.

 2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка.-М.: ВЛАДОС, 2000, С. 17-24.

 3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология.-С.-П.: ПИТЕР, 2001.-С. 361-387.

 4. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.-М.: Флинта, 2001.- С .176-189.

 5. Основы психофизиологии / Под ред. Ю.И. Александрова. — М.:Инфра, 1998.

 6. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. — С.-П..:ПИТЕР, 2001.- С. 180-187.

 7. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності.-К.:Либідь, 1993.- С. 10-25.1. ХэссетДж. Введение в психофизиологию. — М.: Мир, 1981.

3.Ярвилехто Т. Мозг и психика. — М.: Прогресс, 1992.


Методичну вказівку склала

доцент кафедри Карвацька Н.С.Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи