Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів icon

Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
НазваМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Сторінка1/3
Дата12.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Економічний факультет

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичною радою

Національного університету «Острозька академія»

Протокол № 4 від 13.06. 2006 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-виховної роботи

проф. Жуковський В.М.

____________ «13» 06.2006 р.«ЗАТВЕРДЖУЮ»

протокол № 8 від 30.01. 2006 р.

Завідувач кафедри фінансів

______________ доц., к.е.н. Дем’янчук О.І.


^

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


““БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)


ОСТРОГ, 2006 р.


ВступРобоча програма з дисципліни «Бюджетний менеджмент» розрахована на студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050104 «Фінанси». Курс передбачає опанування студентами системи управління бюджетним процесом в умовах ринкової економіки.

Навчальним планом передбачено проведення лекційних, семінарських і практичних занять.

Мета викладання дисципліни – засвоєння системи теоретичних і практичних знань щодо складання, виконання бюджету та бюджетної політики держави; класифікації доходів та видатків бюджету; формування коштів Державного та місцевих бюджетів; системи між бюджетних трансфертів; механізму законодавчого контролю та регулювання бюджетної політики держави


1. Мета і завдання дисципліни, її місце в учбовому процесі

1.1. Мета викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни - вивчення функцій фінансових органів, органів виконавчої та законодавчої влади щодо бюджету та прийомів і методів, які використовуються. Ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

 1. Вивчення завдань, функцій та структури органів оперативного
  управління бюджетом.

 2. Засвоєння теоретичних основ організації бюджетного процесу.

 3. Формування теоретичних і практичних знань стосовно організації
  виконання дохідної та видаткової частини бюджету.

 4. Оволодіння навичками з обліку виконання бюджету у фінансових
  органах та складання бюджетної звітності.

 5. Оволодіння методами контрольної роботи фінансових органів щодо
  виконання бюджету.

 6. Ознайомлення з основами бюджетного процесу в зарубіжних країнах.


1.3. Предмет дисципліни

Полягає у вивченні методики та методології управління бюджетною системою та бюджетним процесом в Україні, організації управління та методах, що застосовуються при його здійсненні.


1.4. Зв'язок дисципліни "Бюджетний менеджмент" з іншими
дисциплінами


При вивченні дисципліни "Бюджетний менеджмент" необхідні знання з дисциплін "Бюджетна система", "Податкова система", "Фінансовий менеджмент", "Менеджмент", "Бухгалтерський облік".


^ 2. Зміст дисципліни

2.1. Структура дисципліни

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекцій

Практики

Консультації

СРС

Всього за семестр

Заочна

6

16

6

4

13

85

108


Загальна кількість годин – 108

По нормативам мінімальна кількість модулів – 3.

16 семестр 108 год., іспит


^ Структура модулів:

1 Модуль „Сутність та складові бюджетного менеджменту”

2 Модуль „Бюджетне планування та виконання бюджету”

3 Модуль „Звітність та контроль за виконанням бюджетів”

2.1.1. Структура дисципліни для спеціальності 7.050104 "Фінанси" денної форми навчання

^ Модуль І. Сутність та складові бюджетного менеджменту

№ п/пТемаВсього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота


Кільк. годин

Кільк. годин

Кільк. годин

1

Сутність та складові бюджетного

менеджменту.

11

1

-

10

2

Структура бюджету держави як об΄єкта управління

11


1

1

9

3

Органи оперативного управління бюджетом.

12


1

1

10

4

Бюджетне планування

10

-

-

10

5

Виконання бюджету

12

1

1

10

6

Облік виконання бюджету

10

-

-

10

7

Звітність про виконання бюджету


10


1

1

8

8Контроль за виконанням бюджетів

9

1-89

Світовий досвід бюджетного менеджменту


10-

-

10

Консультації

13


^ Всього по дисципліні

108

6

4

852.2. Структура модулів для студентів денної форми навчання


^ МОДУЛЬ І. СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту.

Лекції


Лекція 1. Сутність бюджетного менеджменту

 1. Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетному процесі.

 2. Визначення бюджетного менеджменту.
^
Самостійна робота

 1. Розвиток науки про управління в Україні.

 2. Наука про управління в зарубіжних країнах, історичні аспекти.

 3. Відокремлення фінансового менеджменту в окрему галузь менеджменту.


Тема 2. Структура бюджету держави як об΄єкта управління.

Лекції


Лекція 1. Структура бюджету держави як об’єкта управління

1. Методи управлінської діяльності в бюджетному процесі.

 1. Складові бюджетного менеджменту.
^
Самостійна робота

 1. Сутність бюджетного планування, фактори впливу.

 2. Характеристика складових частин бюджетного менеджменту.


Тема 3 Органи оперативного управління бюджетом

Лекції

Лекція 1. Нормативна база управління бюджетним процесом

 1. Конституція України в управлінні бюджетним процесом

 2. Бюджетний кодекс України.

 3. Закон України „Про Державний бюджет України” та інші закони, що регулюють бюджетні відносини.

 4. Нормативно-правові акти Кабміну та центральних органів виконавчої влади України.

Лекція 2. Специфіка діяльності державних органів по управлінню бюджетними коштами

 1. Міністерство фінансів України.

 2. Рахункова палата: завдання, повноваження, функції.

 3. Державне казначейство: завдання, повноваження, відповідальність.

 4. Контрольно-ревізійне управління: структура, завдання, функції

 5. Державна податкова служба: структура, завдання, функції.
Практичні заняття

Нормативна база управління бюджетним процесом

 1. Структура, завдання та функцій органів Міністерства фінансів.

 2. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють процес управління бюджетом.

 3. Фінансове управління державних адміністрацій.

 4. Бюджетне управління, що здійснюється КРУ.

 5. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

 6. Відповідність бюджетного процесу в Україні вимогам Європейського Союзу.

Специфіка діяльності державних органів по управлінню

бюджетними коштами

 1. Аналіз та пропозиції щодо розмежування функцій між органами Міністерства фінансів.

 2. Державне казначейство: структура, завдання та функції.

 3. Державна податкова адміністрація: аналіз діяльності по управлінню бюджетними фінансами.

 4. Політика НБУ у процесі управління фінансовими ресурсами держави.

 5. Основні фактори впливу на управління бюджетними коштами з боку НБУ.

 6. Політика держави та її врегулювання з політикою НБУ.
^

Самостійна робота


 1. Огляд законодавчої бази, яка контролює і регулює управління бюджетними коштами.

 2. Позитивні і негативні риси бюджетного законодавства.

 3. Дотримання бюджетного законодавства в Україні та види покарання за його порушення.

 4. Розгляд вимог ЄС, щодо бюджетного законодавства.

 5. Огляд діяльності Міністерства фінансів.

 6. Державне казначейство: принципи діяльності, управління державними фінансами та методи контролю за його діяльністю.

 7. Державна податкова адміністрація: аналіз діяльності та контролю.

 8. НБУ - основний орган впливу на бюджетний менеджмент.


Теми рефератів

 1. Бюджетний менеджмент у структурі бюджетних відносин.

 2. Механізм управління бюджетом у сучасних умовах господарювання.

 3. Становлення та розвиток податкової служби України.

 4. Необхідність та становлення органів Державного казначейства України.

 5. Розвиток Державної контрольно-ревізійної служби України.

 6. Національний банк України: функції, структура, взаємовідносини з фінансовими органами.

 7. Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку України.

 8. Проблемні аспекти організації бюджетного процесу в України.

 9. Правове регламентування – основа чіткої організації бюджетного процесу.

 10. Бюджетний менеджмент у розвинутих країнах.


Контрольні запитання

 1. В чому сутність бюджетного менеджменту? Обґрунтуйте необхідність ефективного управління бюджетом.

 2. Які Ви знаєте методи управлінської діяльності в бюджетному процесі?

 3. Які законодавчі акти регламентують процес управління бюджетом?

 4. В чому полягає специфіка діяльності державних органів по управлінню бюджетними коштами?

 5. Охарактеризуйте діяльність органів управління бюджетом.^

МОДУЛЬ ІІ. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Тема 4. Бюджетне планування


Лекції

Лекція 1. Бюджетне планування

 1. Бюджетне планування як складова частина фінансового.

 2. Завдання, принципи та методи бюджетного планування.

 3. Бюджетне планування на державному рівні.


Практичні заняття

Бюджетне планування

 1. Сутність та необхідність виникнення бюджетного планування.

 2. Особливості складових частин бюджетного планування.

 3. Методи та принципи бюджетного планування, їх розгляд та виявлення недоліків.

 4. Етапи бюджетного планування, критерій визначення.

 5. Аналіз здійснення бюджетного планування на державному і місцевому рівнях.


Самостійна робота

 1. Етапи та складові частини бюджетного планування.

 2. Бюджетне планування у зарубіжних країнах.

 3. Аналіз критеріїв визначення інформації щодо складання проекту бюджету.

 4. Складання місцевих бюджетів, аналіз фінансових даних попереднього року.

 5. Етап складання Державного бюджету, порівняння із складанням у інших країнах.

 6. Представлення проекту Державного бюджету та аналіз доповнень і змін минулого періоду.

 7. Затвердження Державного бюджету: строки, внесення змін та особливості затвердження.


Тема 5. Виконання бюджету


Лекції

Лекція 3. Виконання бюджету

 1. Принципи виконання бюджету. Органи, що забезпечують виконання бюджету.

 2. Розпис доходів і видатків. Бюджетна класифікація доходів бюджету, складові доходів бюджету.

 3. Сутність податкового менеджменту, причини виникнення.

 4. Формування та використання грошових коштів бюджету.

 5. Системи касового виконання бюджетів.


Практичні заняття

Виконання бюджету

 1. Принципи виконання бюджету. Органи, які забезпечують виконання бюджету.

 2. Розпис доходів і видатків; порядок та терміни складання.

 3. Бюджетна класифікація доходів бюджету, складові доходів бюджету.

 1. Сутність податкового менеджменту, причини його виникнення.

 2. Організація виконання місцевих бюджетів.

 3. Фінансування місцевих бюджетів.

 4. Інформація про хід виконання бюджетів.

 5. Пропозиції щодо вдосконалення механізму виконання місцевих бюджетів.

 6. Аналіз систем касового виконання бюджету.Самостійна робота

 1. Вивчення механізму виконання Державного і місцевих бюджетів.

 2. Аналіз параметрів впливу різних економічних і політичних факторів на виконання бюджетів різних рівнів.

 1. Основні фактори визначення бюджетної класифікації.

 2. Розрахунки юридичних осіб з бюджетом: документи звітності, строки сплати податків.

 3. Тіньова сторона звітності юридичних осіб.

 4. Аналіз співвідношення часток збиткових і прибуткових підприємств, дослідження динаміки цього співвідношення по роках.

 5. Виникнення податкового менеджменту і історичні причини виникнення.

 1. Управління податковим тиском.

 2. Аналіз інформації щодо фінансування місцевих бюджетів.

 3. Контроль за цільовим використанням державних асигнувань місцевими бюджетами.

11.Розгляд проблем касового виконання бюджету Держави.


Тема 6. Облік виконання бюджету

Лекції

Лекція 7. Облік виконання бюджету

 1. Суть, функції, принципи та завдання бюджетного обліку.

 2. Механізм здійснення бюджетного обліку за доходами та видатками бюджету.

 3. Оформлення результатів виконання бюджету.


Практичні заняття

 1. Принципи і завдання бюджетного обліку.

 2. Функції бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджетів і кошторисів видатків установ.

 3. Види обліку видатків Державного бюджету.

 4. Оформлення результатів виконання бюджету.

 5. Значення опублікування та аналізу результатів виконання бюджету.

 6. Основні показники, що характеризують ситуацію виконання бюджету за період.

 7. Розрахунок основних показників виконання бюджету.Самостійна робота

1. Організація бюджетного обліку на державному та місцевому рівнях.

 1. Механізм здійснення бюджетного обліку.

 2. Порядок звітності щодо результатів, виконання бюджетів різних рівнів.

 3. Показники виконання бюджету.

 4. Вплив результатів бюджетного обліку на подальшу економічну ситуацію в країні.

 5. Напрямки вдосконалення бюджетного обліку.


Практичні завдання


Завдання 1.

По відділенню Державного казначейства в Христинівському районі м. Черкаси були проведені наступні операції щодо зарахування коштів до Державного бюджету:
Зміст операції


Сума (грн)


1.


Надійшли кошти до Державного бюджету:
— податкові надходження (ф. 412-6)


60 000

— податкові надходження (взаємозалік)


10 000

— неподаткові надходження (ф. 412-6)


20 000

—неподаткові надходження (взаємозалік)


5 000

—доходи від операцій з капіталом (ф. 412-6)


10 000


2.


Перераховано управлінню Державного казна­чейства у м. Києві:
— податкові надходження (ф. 412-6)


60 000

— податкові надходження (взаємозалік)


10 000

— неподаткові надходження (ф. 412-6)


20 000

— неподаткові надходження (взаємозалік)


5 000

—доходи від операцій з капіталом (ф. 412-6)


10 000
Таблиця 1

^ Дані для розробки плану збалансування бюджету Черкаської області

(тис. грн.)

№ з/п


Бюджети


Видатки


Власні доходи


Відрахування від прибуткового подат5ку з громадян


Відрахування від податку на прибуток підприємств


Акцизний збір з вітчизняних

товарів


Субвен­ція на освіту


Субвенція з обласного бюджету для надання позички сільгосп.


сума податку


% відрах


сума податку


% відрах


сума податку


% відрах.


1


м. Черкаси


94 495,8


27847


36485


40,0


106591


20,0


122558


15


2102,8


4427,0


2


м. Сміла


20304,1


4400


4741


100.0


1728


100,0


158


50


647,9


852,0


3


м. Умань


23 067,0


4980


4652


100,0


4205


100,0


8780


40


592,8


1237,0


4


м. Канів


9846,5


1698


678


100,0


1992


100.0

50


326,5


631,0


5


м. Ватутіне


5456,1


1123


1232


100,0


406


100,0

50


160,3


173,0


6


м. Золотоноша


8801,6


1868


1346


100,0


2113


100,0


12448


10


298,6


572,0


^ Всього по містах


161971,1


41916


49134


55,4


117 035


27,1


143 944


16,1


4128,9


7892,0


7


Городищенськи й


10338,7


1759


1748


100,0


777


100,0


2


50


320,8


409,0


8


Драбівський


8368,3


1334


1180


100,0


343


100,0

50


288,0


214,0


9


Жашківський


11205,5


2070


1003


100.0


726


100,0


44


50


377,2


285.0


10


Звенигородський


11 855,4


2375


946


100,0


991


100,0


314


50


352,5


793,0


11


Золотоніський


10 942,7


1562


2422


100.0


632


100,0


6


50


361.0


294,0


12


К.Шевченківський


11 704,2


2164


2083


100,0


757


100,0


24


50


374,1


345,0


13


Канівський


6834,4


860


475


100,0


130


100,0

50


211,1


153,0


14


Кам'янський


8978,3


1431


1218


100,0


1662


100,0


16 576


10


281,0


309,0


15


Катеринопільський


6435,2


986


566


100,0


542


100,0


8


50


206,5


169,0


16


Лисянський


6264,9


939


603


100,0


555


100,0


104


50


222,2


144,0


17


Маньківеький


7279,1


1159


1110


100,0


403


100,0


658


40


274,3


216,0


18


Монастирищен-ський


9618,3


1346


1415


100,0


731


100,0


2


50


287,4


419,0


19


Смілянський


7719,3


811


1710


100,0


272


100,0


4


50


220,2


161,0


20


Тальнівський


11 657,4


1528


1038


100,0


615


100,0


38


50


343,2


698,0


21


Уманський


11 542,4


1760


1462


100,0


1035


100,0


218


50


365,9


512,0


22


Христинівський


8349,6


1653


1475


100,0


397


100,0

50


235,4


231,0


23


Черкаський


15 685,8


2521


3368


100,0


1477


100,0


750


50


440,7


449,0


24


Чорнобаївський


9761,3


1385


1886


100,0


500


100,0

50


325,1


212,0


25


Чигиринський


8310,5


1402


968


100,0


427


100,0


14


50


294,7


539,0


26


Шполянський


11 615,0


2735


1630


100,0


3310


100,0

50


285,7


469,0


^ Разом по районах


1944663


31780


28306


100,0


16282


100,0


18762


143


6067,0


7021,0


^ Всього

по містах і районах


356 437,4


73696


77440


71,7


133 317


36,0


162 706


15,9


10 195,9


14 913,0


Обласний


116 383,6


18233
458,8


-14 913,0


^ Всього по області


472 821,0


91929


77440


100,0


133317


100.0


162706


50.0


10654.7

Необхідно:

1. Скласти бухгалтерські записи по операціях.

2. Запевнити книгу аналітичного обліку (ф. № 5-ф).

3. Вказати, які первинні документи є основою для обліку.


Завдання 2.

На основі даних, наведених в таблиці1, необхідно розробити план збалансування бюджету Черкаської області.


Завдання 3.

По управлінню Державного казначейства в м. Києві були проведені наступні операції щодо перераху­вання коштів з казначейського рахунка на видатки, затверджені в Державному бюджеті:

Зміст операції


Сума (грн)


1


Надійшли кошти від Головного управління Державного каз­начейства


500 000


2


Здійснено оплату рахунків


250 000


3


Списані кошти, які були перераховані на оплату рахунків


250 000


4


Перераховано розпорядникам коштів:


100 000

— на поточні видатки


70 000

— на капітальні видатки


30 000


5


Списані кошти, які були перераховані на рахунки, розпорядників коштів­

100 000

— на поточні видатки


70 000

— на капітальні видатки


30 000


6


Перераховано відділенню Державного казначейства у Радян­ському районі на оплату рахунків


150 000


Необхідно:

1. Скласти бухгалтерські записи по операціях.

2. Заповнити книгу аналітичного обліку (ф. № 3-ф).

3. Вказати, які первинні документи є основою для обліку по кожній операції.


Теми рефератів

 1. Бюджетна модель суспільства. Вдосконалення бюджетної моделі в Україні.

 2. Визначення джерел і методів формування доходів.

 3. напрями і принципи фінансування видатків.

 4. Проблеми регулювання і збалансування місцевих бюджетів в Україні.

 5. Особливості взаємовідносин між бюджетами різних рівнів в Україні.

 6. Переваги та недоліки проведення взаємозаліків в Україні.

 7. Бюджетні трансферти в Україні.

 8. Проблеми перерахування частини загальнодержавних податків до місцевих бюджетів.

 9. Проблемні аспекти повернення бюджетних позичок, виданих із вищестоящих бюджетів.

 10. Порядок проведення вексельних взаєморозрахунків.Контрольні запитання

 1. В чому полягає сутність бюджетного панування? Які його складові частини?

 2. Які Ви знаєте методи бюджетного планування?

 3. Які основні чинники впливу на виконання бюджету?

 4. Як здійснюється виконання бюджету за доходами?

 5. Які особливості виконання бюджету за видатками?

 6. В чому полягає сутність обліку виконання бюджету?

 7. Які структури здійснюють облік виконання бюджету?^ МОДУЛЬ ІІІ. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТІВ


Тема 7. Звітність про виконання бюджету

Лекції

Лекція 1. Звітність про виконання бюджету

 1. Організація звітності про виконання Державного та місцевих бюджетів.

 2. Місячна звітність про виконання Державного та місцевих бюджетів.

 3. Квартальний звіт про виконання Державного та місцевих бюджетів.

 4. Річний звіт про виконання Державного та місцевих бюджетів.


Практичні заняття

Звітність про виконання бюджету

 1. Принципи організації звітності про виконання Державного бюджету.

 2. Форми викладення звітності для населення, їх роль та методи аналізу.

 3. Принципи організації звітності місцевих бюджетів.

 4. Звітність розпорядників бюджетних коштів.

 5. Етапи звітності про використання бюджетних коштів Державним казначейством.

 6. Затвердження звіту про виконання Державного та місцевих бюджетів.


Самостійна робота

 1. Роль звітності про виконання Державного та місцевих бюджетів у економічному та політичному житті країни.

 2. Кримінальна відповідальність за витрачання бюджетних коштів не за призначенням.

 3. Звіт про виконання Державного бюджету в Україні та у інших країнах.

 4. Система звітності Державного казначейства в Україні та аналогічна система в Росії та у інших країнах.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Місцеві фінанси”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінансовий менеджмент”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconІністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька...
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую”
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія”
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую”
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія”
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет "Острозька академія"
Національний університет “Острозька академія” запрошує Вас до публікацій у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет «Острозька академія» Факультет політико-інформаційного менеджменту Інформаційний лист Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у І всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених, яка...
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconНаціональний університет “Острозька академія” Факультет романо-германських мов кафедра індоєвропейських мов науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»
Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи