Економіка міського господарства icon

Економіка міського господарства
Скачати 12.21 Mb.
НазваЕкономіка міського господарства
Сторінка1/66
Дата12.07.2012
Розмір12.21 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66


Т.П. Юр’єва, В.О. Костюк, В.А. Бардаков,

В.В. Княжеченко, С.Ю. Юр’єва


Економіка міського господарства
За загальною і

науковою редакцією Т.П. Юр'євої


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


як навчальний посібник для студентів

економічних спеціальностей


Харків – ХДАМГ – 2002


УДК 33:338.4


Економіка міського господарства: Навч. посібник.

/ За ред. Т.П. Юр'євої. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 750 с.


Рецензенти:

д-р екон. наук, проф., акад. О.С. Іванілов (ХДТУБА);

д-р техн. наук, проф., акад. В.І. Торкатюк (ХДАМГ)


Навчальний посібник містить систематизоване висвітлення питань теорії та практики економіки міського господарства. Значну увагу в ньому приділено основам ринкової економіки, що відповідає сучасним вимогам. Викладаються питання, що характеризують роль та місце міського господарства в структурі суспільного виробництва: науково-технічний прогрес, інтенсифікація виробництва та його соціально-економічна ефективність; принципи та організація планування міського господарства; матеріально-технічні й трудові ресурси підприємства; виробнича потужність та виробнича програма комунального підприємства; якість продукції (послуг); фінансово-економічні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства; аналіз виробничо-господарської діяльності; особливості організації, планування, інтенсифікації виробництва на підприємствах галузей міського господарства.

У посібнику є значна кількість тестів, задач, ситуацій, що відображають усі ключові теми курсу.

Розрахований для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників підприємств, організацій та установ міського господарства.

^

Рис. – 54 Табл. – 155 Бібл. – 97 назв.Гриф надано МОН України, рішення № 14/18.2 – 1477 від 12.07.02р.


ISBN 966 - 695 - 019 - 7 У Колектив авторів

за ред. Юр'євої Т.П.,

ХДАМГ, 2002

Передмова


Навчальний посібник “Економіка міського господарства” підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних та інженерно-технічних спеціальностей вузів у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набуття відповідних навичок з базового навчального курсу “Економіка підприємства”, спеціалізація “Міське господарство”.

При підготовці посібника були використані сучасні вітчизняні й закордонні джерела з питань економіки міського господарства, національна правова база, галузеві нормативи та методики розрахунків показників у міському господарстві.

Посібник орієнтований на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблення опанування навчального матеріалу, засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, виконання економічних розрахунків. Виходячи з цього зміст посібника в логічній послідовності відображає структуру курсу і включає шість частин: I – Міське господарство у структурі суспільного виробництва; II – Ресурси; III – Виробнича діяльність підприємства; IV – Галузеві особливості діяльності, організації та планування підприємств міського господарства; V – Аналіз господарської діяльності; VI – Тести, задачі, ситуації.

Посібник складено відповідно до освітніх стандартів, згідно з навчальною програмою та урахуванням державних вимог щодо змісту та рівня підготовки спеціалістів відповідних фахових спрямувань. Він відповідає концепції економічного навчання в сучасних ринкових умовах.

Посібник підготовлений творчим колективом професорсько-викладацького складу Харківської державної академії міського господарства.

Авторський колектив: к.е.н., професор Юр’єва Т. П. – керівник (передмова, вступ, розділи 1, §2; §3; 2; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 24, а також частково розділ 26-32, глосарій); Бардаков В. А. (розділи 1, § 1; 9; 19; 20, а також частково розділ 32); Юр’єва С. Ю. (розділи 5; 8, а також частково розділи 26-32); Княжеченко В. В. (розділи 10; 18); к.е.н., доц. Костюк В. О. (розділ 25, а також частково розділи 26-31).

Посібник орієнтований на якісне навчання студентів, магістрів, аспірантів. Він може також бути корисний людям, які вивчають економіку міського господарства, займаються бізнесом, фахівцям міського господарства.


Автори посібника висловлюють подяку асистентові кафедри “Економіка підприємств міського господарства” Водці Н. В. за допомогу в підготовці його до друку.

Вступ


Господарство сучасного багатофункціонального міста являє собою складну кібернетичну систему, головною метою якої є створення умов для ефективної життєдіяльності людини. Складовими формування життєдіяльності мешканців міста є забезпечення їх життєво необхідних потреб: з водопостачання, опалення, водовідведення, санітарної очистки і благоустрою міст, утримання і експлуатації комунального житлового фонду, експлуатації і ремонту шляхів і шляхових інженерних споруд, утримання і благоустрою парків, скверів, а також зон масового відпочинку, надання готельних послуг, послуг технічної інвентаризації, міського транспорту, послуг з охорони здоров’я, освіти, громадського харчування та багато інших.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України ця важлива соціальна галузь, яка суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі, перебуває в глибокій кризі. Питання реструктуризації галузі, стабілізації економічної ситуації є сьогодні найактуальнішими.

Корінну трансформацію в економіці, що пов'язана з переходом України на ринкові взаємовідносини, неможливо здійснити без відповідного кадрового забезпечення. Наявність достатньої кількості кваліфікованих фахівців, які володіють глибокими, різносторонніми знаннями, високим їх рівнем – необхідна умова формування сучасних ринкових структур.

Глобалізація економіки, лібералізація економічних зв'язків, використання новітніх технологій у виробництві, комунікаціях, обміні інформації та ін. породжують тенденцію до посилення однорідності економічних і суспільних систем, що сприяє співробітництву фахівців різних країн. Це зумовлює необхідність підготовки вищими навчальними закладами України фахівців міжнародного рівня, конкурентноздатних на ринку праці. Вітчизняні випускники повинні: досконало володіти сучасними надбаннями економічної науки і практики; мати високий рівень свідомості й відповідальності перед своїм майбутнім, здатність протистояти негараздам часу; самостійно, у межах компетенції, приймати рішення; швидко орієнтуватися і адаптуватися до змін, що відбуваються; миттєво діяти відносно ситуації, що склалася; виправдано ризикувати; вміти взаємодіяти з партнерами; володіти комп’ютерними технологіями.

Професійна освіта в галузі економіки використовує в організації навчального процесу електронно-обчислювальну техніку, глобальну (Internet) і локальні (Intranet) мережі; інтерактивне телебачення (із зворотним зв'язком між студентом і викладачем та можливістю втручання викладача у процес навчання); ефект віртуальної реальності і засоби мультимедіа та ін. Завдяки всесвітній мережі Internet є можливість користуватися світовою класичною й сучасною економічною літературою.

Економіка є сферою суспільних відносин. Термін “економіка” розглядається в декількох значеннях: по-перше, як сукупність відносин, що визначаються характером власності на засоби виробництва; по-друге, як господарство окремого району, країни; по-третє, як наукова дисципліна, що вивчає відносини народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремі елементи виробництва (капітал, фонди, праця і т. ін.).

За визначенням П. Самуельсона, економіка – це наука про те, як суспільство використовує певні обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів і розподіляє їх між різними групами людей.

Економіка міського господарства – галузева економічна наука. Вона являє собою систему спеціальних наукових знань про форми та особливості виявлення загальних економічних законів у міському господарстві як галузі народного господарства.

Економіка підприємства міського господарства – наука про ефективність виробництва, шляхи й методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.

У посібнику теоретичні положення доведені до стадії їх практичного застосування, а зміст пов'язаний із сучасною економічною ситуацією в нашій країні. Автори сподіваються, що такий підхід сприятиме випуску фахівців з економіки міського господарства, добре підготовлених теоретично, методологічно й практично, здатних на високому рівні вирішувати економічні завдання, що стоять перед окремими підприємствами міського господарства та галуззю в цілому.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

Схожі:

Економіка міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства»
Економіка міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства» / Укл. Мамаєва Т....
Економіка міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства» / Укл. Мамаєва Т....
Економіка міського господарства iconВ. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою "Економіка підприємств міського господарства", протокол №11 від 03. 2002р
Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства” та самостійної підготовки з курсу “Економіка підприємства”...
Економіка міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни
«Особливості економіки підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 050100 –„Економіка підприємств”, спеціалізації...
Економіка міського господарства iconДля студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – "Економіка підприємства міського господарства"
Методичні вказівки та завдання на курсовий проект з курсу "Фінанси підприємств міського господарства" (для студентів 5-6 курсів спец....
Економіка міського господарства iconМолоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Економіка І організація діяльності підприємств міського господарства” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки...
Економіка міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о.І. Славута, В. В. Княжеченко
Особливості економіки підприємств міського господарства: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського...
Економіка міського господарства iconДля студентів 4 курсу спеціальності 050107 “Економіка підприємства” спеціалізації “Економіка підприємств міського господарства” Харків хнамг- 2004
Особливості планування діяльності підприємств міського господарства” (для студентів 4 курсу спеціальності 050107 “Економіка підприємства”...
Економіка міського господарства iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «СТатистика підприємств міського господарства»
«Статистика підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво»...
Економіка міського господарства iconВ. М. Тюріна конспект лекцій внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства
«Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання за напрямком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи