Харківська національна академія icon

Харківська національна академія
НазваХарківська національна академія
Сторінка1/9
Дата12.07.2012
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ


МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Ю.О. Ситник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахункового завдання з дисципліни

БАНКІВСЬКА СПРАВА”

( для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 -„Економіка і підприємництво”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни „Банківська справа” (для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво”).

Укл. Ситник Ю.О. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 32 с.


Укладач: Ю.О. Ситник

Рецензент: к.е.н., проф. Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол № 8 від 08.02.2008 р.

ЗМІСТ1.

Загальні положення ..................................................................................


4

2.

Вказівки до визначення кредитоспроможності позичальника – юридичної особи .......................................................................................5

3.

Вказівки до складання висновків щодо можливості надання

кредиту .......................................................................................................19

4.

Список літератури .....................................................................................


20

5.

Додатки ......................................................................................................


21^ 1. Загальні положення


Розрахункове завдання з дисципліни „Банківська справа” на тему „Визначення кредитоспроможності позичальника – юридичної особи з метою прийняття рішення про надання кредиту” виконують студенти 3-го курсу факультету „Економіки і підприємництва” спеціальностей „Облік і аудит” і „Економіка будівельного підприємства”.

Мета виконання розрахункового завдання:

 • закріпити теоретичні знання з питань організації банківського кредитування;

 • одержати практичні навички визначення кредитоспроможності позичальника - юридичної особи за допомогою системи фінансових і якісних показників діяльності потенційного позичальника;

 • навчитись приймати управлінські рішення щодо можливості надання позики за даними про фінансовий стан позичальника та його ділову репутацію.

Завдання виконують за одним з 10 варіантів. Варіанти завдання студенти визначають самостійно відповідно до останньої цифри залікової книжки (додатки 1-3).

Розрахункову роботу слід оформляти, дотримуючись установленої послідовності й правил викладання матеріалу:

 1. Титульний аркуш, на якому слід вказати назву кафедри, назву дисципліни, тему розрахункової роботи, шифр групи, номер залікової книжки, прізвище, ім’я та по батькові студента повністю, прізвище та посаду викладача.

 2. Зміст, в якому викласти назву розділів роботи і сторінку, на якій наводиться вихідна інформація .

 3. Вступ (1-2 стор.), в якому розкрити актуальність теми, теоретичні та прикладні питання комплексного аналізу кредитоспроможності позичальника.

 4. Визначення кредитоспроможності позичальника – юридичної особи.

 5. Висновки щодо можливості надання кредиту.

 6. Список літератури.

Роботу оформляють на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм) і виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

Текст роботи необхідно викладати чітко без скорочень слів. У кінці роботи вказати дату її написання і підпис.


^ 2. Вказівки до визначення кредитоспроможності позичальника – юридичної особи


Кредитоспроможність – це здатність позичальника повністю і у визначений термін розрахуватись за своїми борговими зобов’язаннями.

Українські комерційні банки розробляють власні внутрішні положення та методики аналізу кредитоспроможності позичальників, в основу яких, як правило, покладено методичні рекомендації Національного банку України щодо оцінки комерційними банками кредитоспроможності й фінансової стабільності позичальника.

Механізм оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників – юридичних осіб у сучасних умовах складається з двох основних етапів:

1) аналіз фінансового стану;

2) аналіз якісних показників діяльності підприємства.

Таким чином, визначення оцінки кредитоспроможності позичальника - юридичної особи передбачає поєднання об`єктивних даних, сформованих на основі бухгалтерської звітності, й суб’єктивних даних, що визначаються на підставі інформації, що міститься в пакеті документів, який подає позичальник для одержання кредиту, та інформації, отриманої з інших джерел.

Оцінка фінансового стану позичальника - юридичної особи здійснюється на підставі даних його офіційної звітності (бухгалтерський баланс підприємства - ф.№1, звіту про фінансові результати діяльності - ф.№2, руху грошових коштів на його рахунках). Розрахунок і оцінку показників фінансової діяльності потенційного позичальника на основі аналізу його фінансової звітності виконують у розрізі таких компонентів :

 • платоспроможність;

 • фінансова стійкість;

 • ділова активність та рентабельність.

Оцінку фінансового стану позичальника проводять у наступній послідовності:

1) обчислення значень показників, що характеризують фінансовий стан позичальника;

2) оцінка розрахованих показників, що набуває одне із значень залежно від того, в яких параметрах знаходиться фактичне (розраховане) значення показника (коефіцієнта).

Необхідним і важливим доповненням процедури визначення фінансового стану потенційного позичальника є другий етап оцінки кредитоспроможності – аналіз якісних показників діяльності підприємства, основні елементи якого наступні:

 1. аналіз історії позичальника;

 2. ринкова позиція позичальника і ступінь його залежності від циклічних і структурних змін в економіці й відповідній галузі;

 3. ефективність менеджменту позичальника;

 4. наявність забезпечення ( застава, гарантія, поручительство).

Аналіз історії позичальника дозволяє дійти висновку про наступну тенденцію розвитку на підставі вивчення характеру попередніх взаємовідносин клієнта з банком та історії погашення кредитної заборгованості позичальника в минулому. Важливим моментом є період існування підприємства.

^ Послідовність виконання розрахунків

 1. Обчислення значень показників, що характеризують фінансовий стан позичальника. Перелік показників і порядок їх розрахунку наведено в табл. 1. Результати розрахунку заносять в табл. 2.

 2. Розраховані показники оцінюють шляхом присвоєння відповідних балів. Числові оцінки та умови нарахування балів наведені в табл. 3.

 3. За даними додатку 3 і табл. 3 виконують аналіз та бальне оцінювання якісних показників діяльності підприємства. Бали, отримані за результатами оцінки, заносять до табл. 2.

 4. У табл. 2 визначають загальний показник кредитоспроможності (S1) шляхом підсумовування бальних оціночних значень усіх показників (коефіцієнтів).

 5. Виходячи із значення загального показника S1, встановлюють клас позичальника на підставі рейтингової шкали. Залежно від того, в яких межах знаходиться значення S1, позичальник відноситься до певного класу (додаток 4).Таблиця 1- ^ Показники, які застосовують для оцінки кредитоспроможності позичальника – юридичної особиз/п

Найменування показника

Формула розрахунку

Економічний зміст

Оптимальне теоретичне значення

Примітка

1

2

3

4

5

6

^ 1. Показники платоспроможності

1.1

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1)

,

(Форма 1)


Характеризує те, як швидко короткострокові зобов’язання за кредитами й розрахунками можуть бути погашені високоліквідними активами.


не менше 0,2.

Ав– високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти й поточні фінансові інвестиції;

Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.

1.2

Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2)

,

(Форма 1)

Характеризує можливість погашення короткострокових зобов’язань у встановлені строки

Не

менше 0,5

Ал – ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних


1

2

3

4

5

6

1.3

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) (КП)

, (Форма 1)


Характеризує, наскільки обсяг короткострокових зобов’язань за кредитами й розрахунками можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів.

не менше 2,0.

Ао – оборотні активи;


1.4

Коефіцієнт співвідношення ліквідних і необоротних активів (Ка)

,

(Форма 1)

Характеризує ступінь покриття необоротних активів ліквідними активами.


не менше 0,5.

Ан – необоротні активи.


^ 2. Показники фінансової стійкості

2.1

Коефіцієнт незалежності (КН)

, (Форма 1)

Характеризує ступінь фінансового ризику.


не більше 1,0.


Зк – залучені кошти (довгострокові й поточні зобов’язання);

Вк – власний капітал.


2.2

Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ)

, (Форма 1).

Характеризує ступінь

мобільності використання власних коштів.не менше 0,5.

1

2

3

4

5

6

2.3

Коефіцієнт автономності (Кав)

, (Форма 1).

Показує частку власних коштів у загальному капіталі позичальника, характеризує незалежність позичальника від позичених коштів

не менше 0,5.


П – пасив (валюта балансу).


2.4

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (Кзв)

, (Форма 1).


Характеризує частку власних оборотних засобів у загальній сумі оборотних засобів.


не менше 0,2.

Оцінки коефіцієнта при від‘ємному значенні власного капіталу приймають негативні значення.


^ 3. Показники ділової активності й рентабельності


3.1

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (Ксп)

,

(Форма 1)

Характеризує, наскільки кредиторська заборгованість може бути погашена за рахунок дебіторської заборгованості.

не менше 0,8.

Дз– короткострокова та довгострокова дебіторська заборгованість;

Зк – залучені кошти (довгострокові та поточні зобов’язання).

3.2

Рентабельність продажу (Рп)

,

(Форма 2)


Показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), тобто скільки коштів залишається у позичальника після покриття собівартості продукції (робіт, послуг).

не менше 0,1.


Пч – чистий прибуток;

Вр – виручка від реалізації (без ПДВ та акцизного збору).


3.3

Рентабельність активів (Ра)

,

.


Характеризує, наскільки вдало позичальник розміщує свої кошти, виражає віддачу, яка припадає на одиницю активів позичальника.

не менше 0,15.


А – середній залишок активів (сума залишку на початок і кінець періоду, поділена на 2) за період;

Таблиця 2-Визначення загального показника кредитоспроможності позичальника - юридичної особи ( S1)
Показник

Розраховане значення

показника

Оцінка показника (у балах)

1

2

3

4

^ I. Показники оцінки фінансового стану підприємства

1

Показники платоспроможності

1.1

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1)1.2

Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2)1.3

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) (КП)1.4

Коефіцієнт співвідношення ліквідних і необоротних активів (Ка)2.

Показники фінансової стійкості2.1

Коефіцієнт незалежності (КН)2.2

Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ)2.3

Коефіцієнт автономності (Кав)2.4

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (Кзв)3.

Показники ділової активності та рентабельності

3.1

Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості (Ксп)3.2

Рентабельність продажу (Рп)3.3

Рентабельність активів (Ра)3.4

Наявність рахунків у банках (Нр)3.5

Діяльність звітного періоду (Дзп)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господаства жван В. Д., Помазан М. Д., Жван О. В. До друку дозволяю Проректор з інформаційних та інноваційних технологій
Михайлович (Державний навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»), Торкатюк Володимир Іванович...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства в. В. Бізюк, Л. М. Александрова, О. Ф. Грєвцова збірник задач з алгебри
Харківська національна академія міського господ.; уклад.: Бізюк В. В., Александрова Л. М., Грєвцова О. Ф. Х: Хнамг, 2012
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи