Харківська національна академія міського господарства icon

Харківська національна академія міського господарства
Скачати 314.72 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства
Дата12.07.2012
Розмір314.72 Kb.
ТипДиплом


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки


до комплексної практики з фаху та переддипломної практики

освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр”

(для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа”

галузі знань 1404 – „Сфера обслуговування”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до комплексної практики з фаху та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” (для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1404 – „Сфера обслуговування”) / Укл.: Ладиженська Р.С. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 30 с.


Укладач: Р. С. Ладиженська.


Рецензент: д.е.н., проф. Писаревський Ілля Матвійович


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол засідання № 1 від 30.08.2007 р.

ВСТУП


Перехід до ринкової економіки зумовив необхідність підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту організацій. В умовах, що характеризуються безперервними змінами соціально-економічного середовища, потрібна швидка адаптація молодих фахівців до виробничих ситуацій. У своїй діяльності вони вирішують широке коло завдань, пов'язаних з дослідженням маркетингового середовища бізнесу, підвищенням ефективності роботи підприємства, пошуком шляхів виходу підприємств з кризового положення, обґрунтуванням вживаних управлінських рішень. Для успішного вирішення завдань необхідне розуміння студентами ролі підприємства в умовах ринкової конкуренції і стійкого розвитку міст.

Наявність теоретичних знань і практичних навиків у галузі готельно-ресторанної справи значною мірою зумовлює ефективність управлінських рішень. Обов'язковим елементом навчального процесу, що сприяє формуванню фахівця високого рівня, є виробнича практика.

Метою практики є поглиблення теоретичних знань, отриманих студентом при вивченні навчальних дисциплін, конкретизація відомостей і набуття практичних навичок на основі вивчення досвіду роботи підприємств готельно-ресторанної справи .

Виробнича практика створює умови для отримання студентом навиків роботи за фахом, формування досвіду ухвалення самостійних управлінських рішень на конкретних ділянках роботи в реальних виробничих умовах.


1. Загальні положення

Положення щодо організації практики розроблене на виконання рішення методичної Ради (протокол № 6 від 5.02.2004) відповідно до типового Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і України.

У положенні розглядаються конкретні питання організації, проведення та підведення підсумків практики студентів.

Виробнича практика - головна складова безперервної професійно-практичної підготовки спеціалістів. Основна мета виробничої практики набуття студентами практичних навичок роботи на виробництві за обраною спеціальністю.

На базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та практичних навичок, які здобули студенти під час конкретної роботи в реальних умовах виробничої практики, проводиться переддипломна практика. Метою цієї практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці фахівця у галузі обраної професії, самостійне виконання конкретних завдань. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирається фактичний матеріал для виконання дипломної роботи.

Конкретна мета і завдання кожного виду практики визначаються її призначенням, спеціальністю, кваліфікаційним рівнем практичних занять та вмінь. Для успішного виконання завдань практики необхідне відповідне організаційно-методичне забезпечення, що передбачає комплекс навчально-методичної документації з кожної спеціальності; наскрізну програму практики, робочі програми й методичні вказівки з усіх видів практики.

Ці документи відображають усі питання, пов'язані з організацією, проведенням, контролем і підведенням підсумків практики.

Особливу увагу треба звернути на підбір баз практики для забезпечення виконання вимог її програми.

До організації і проведення практики мають відношення викладачі й підрозділи Академії.

Для організаційного і якісного проведення виробничої практики студента вказаним вище Положенням встановлюються функції підрозділів і обов'язки осіб навчального закладу.

1.1. Діюча система виробничої підготовки фахівців

Важливу роль у підготовці спеціалістів відіграє забезпечення системного підходу до процесу формування теоретичних основ і придбання практичних навиків майбутньої виробничої діяльності. Саме системний підхід дозволяє послідовно закріплювати теоретичні знання про підприємства готельно-ресторанної справи , поетапно переходити від теоретичного ознайомлення з їхньою діяльністю як елемента господарської системи до вивчення технологічних особливостей, порядку планування показників, причин і тенденцій їхньої зміни. З метою реалізації системного підходу студенти крім аудиторних занять проходять на 5 курсі:

- практику з фаху спеціаліст і переддипломну практику з фаху спеціаліст з готельно-ресторанної справи;

- комплексну практику з фаху магістр з готельно-ресторанної справи і переддипломну практику з фаху магістр з готельно-ресторанної справи;

Терміни проведення практик встановлюються у кожному навчальному році. Тривалість практик визначається навчальними планами і складає відповідно:

ознайомлювальна - 3 тижні; комп'ютерна - 3 тижні; технологічна практика - 16 ;комплексна з фаху бакалавр - 3 тижні; комплексна з фаху спеціаліст і магістр – 4 тижні; переддипломна спеціаліст і магістр – 2 тижні. Керівництво практиками здійснюють від Академії викладачі кафедри Туризму та готельного господарства (відповідно до наказу по академії), від підприємства (бази практики) – провідні його фахівці (відповідно до наказу, виданому на підприємстві). Студенти відряджаються на базу практики на підставі документального підтвердження готовності підприємства забезпечити керівництво практикою, надати необхідні для написання звіту дані бухгалтерської і статистичної звітності та можливості забезпечити дотримання вимог охорони праці.

У процесі проходження практики за її ходом здійснюється контроль. Метою цього контролю є виявлення та усунення недоліків, надання практичної допомоги студентам з виконання програми практики, підвищення ефективності її проходження.

Контроль з боку академії здійснюють керівник практики, завідувач профілюючої кафедри туризму та готельного господарства, представники ректорату та інспекторської групи. Перевіряючий вживає оперативні заходи для усунення виявлених недоліків. Про серйозні недоліки він доповідає керівництву академії і підприємства - бази практики.

Табельний облік відвідування студентів веде керівник практики від підприємства. Перевірка виконання програми практики проводиться у формі поточного і підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється керівниками практики від академії і підприємства стосовно кожного студента на підставі щоденника виробничої практики і зібраних матеріалів відповідно до програми практики.

Для підвищення дієвості поточного контролю та ритмічності роботи практиканти повинні регулярно заповнювати щоденник практики. У щоденнику повинна відображатися виконана робота. Щоденник підписують керівники практики від академії і підприємства.

Студенти, які проходять практику в Харкові, зобов'язані щонеділі надавати керівникові практики звіт щодо виконаної роботи.

Решта студентів контролюється за індивідуальною схемою.


1.2. Вимоги до баз практики

Виробничі практики проводяться на підприємствах готельно-ресторанної справи . Вибір баз здійснює кафедра Туризму та готельного господарства з урахуванням завдань виробничої практики і можливостей їхньої реалізації.

Як бази практик рекомендується вибирати підприємства, які мають договори з академією стосовно підготовки для них фахівців. Заявку на оформлення договору з підприємством як базою практики випускаюча кафедра Туризму та готельного господарства направляє у навчальний відділ. Останній оформляє всю необхідну документацію з укладання договору з підприємством. Підприємства - бази виробничих практик повинні відповідати наступним вимогам:

- мати високий рівень техніки і технології, організації і культури праці;

- забезпечувати можливість послідовного проведення більшості видів практики за умови дотримання спадкоємності їхніх робочих програм:

- мати достатню інформаційно-статистичну базу для певного виду практики.


1.3. Обов'язки завідувача кафедри туризму

та готельного господарства

1. Здійснює організаційно-методичне керівництво всією роботою кафедри по проведенню виробничої практики студентів.

2. Пропонує і затверджує рішенням кафедри відповідального за організацію виробничих практик по кафедрі викладача.

3. Призначає керівниками практики від кафедри досвідчених викладачів, які добре обізнані у питаннях виробництва.

4. Організує і безпосередньо бере участь у розробці навчально-методичної документації з практики.

5. Доручає провідним викладачам кафедри розробку робочих програм практики і методичних вказівок щодо їх проведення.

6. Організує узгодження робочих програм практики з основними базами практики.

7. Здійснює контроль організації баз практики та їхньої відповідності вимогам програми.

8. Підписує заявки кафедр для укладання договорів з підприємствами на проведення практики студентів.

9. Організує розробку системи контролю і управління якістю практики на кафедрі, графіки контролю практики, тести знань та умінь, практичних навичок студента та ін.

10. Здійснює постійний контроль організації та проведення виробничої практики, її керування викладачами кафедри й представниками виробництва.

11. Забезпечує проведення методичної роботи з керівниками практики від підприємства; роз'яснює мету і завдання практики, методи і форми проведення, звітність з практики.

12. Контролює організацію і підведення підсумків практики, своєчасність оформлення відомостей з практики і звітів кафедри щодо проведення практики.

13. Систематично і своєчасно на засіданнях кафедри розглядає питання організації і проведення практики студентів.

14. Аналізує підсумкові матеріали виробничої практики з метою подальшого її удосконалення і подає пропозиції для розгляду Науково-методичною радою.


1.4. Обов'язки кафедри туризму та готельного господарства

Профілююча кафедра є основним підрозділом, який організує і проводить виробничу практику. Вона здійснює:

- організаційно-методичне забезпечення практики;

- безпосередню організацію практики на виробництві;

- науково-методичне керівництво практикою;

- контроль за організацією і якісним проведенням практики;

- підготовку і проведення підсумків практики;

- аналіз результатів практики по кафедрі і розробку її удосконалення.

Посадові особи кафедри в організації і проведенні практики:

- завідувач кафедри;

- відповідальний викладач на кафедрі за організацію практик;

- керівники практики студентів від кафедри.


1.5. Обов'язки керівника практики від академії

Керівник практики від академії:

- забезпечує проведення усіх організаційних заходів перед відправкою студентів на практику;

- доводить до відома студентів перелік питань, які повинні відображатися у звіті з практики з урахуванням специфіки підприємства;

- проводить у процесі практики консультативну роботу зі студентами, виконує поетапний контроль ходу виконання програми практики;

- проводить вибірковий контроль дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;

- здійснює захист звітів у встановлені терміни;

- інформує кафедру про підсумки практики.


1.6. Обов'язки підприємства - бази практики

Підприємства, що є базами практики, надають відповідно до програми студентам місця практики, забезпечують найбільше ефективне її проходження:

- створюють необхідні умови для отримання студентом під час проходження практики знань за фахом з урахуванням спеціалізації;

- дотримують узгоджені з академією календарні графіки проходження практики;

- забезпечують дотримання вимог з охорони праці (включаючи при необхідності інструктаж з техніки безпеки);

- надають студентам-практикам можливість користуватися наявною літературою, техніко-економічною та іншою документацією і звітністю;

- забезпечують і контролюють дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених для певного підприємства, у тому числі часу початку й закінчення робіт.

Загальне керівництво практикою студентів покладається наказом на одного з керівників або висококваліфікованих фахівців підприємства.

Безпосереднє керівництво виробничою практикою у службі, відділі і т.д. покладається наказом керівника підприємства на фахівців або керівний склад структурних підрозділів.

Керівник практики студентів у службі (відділі), який здійснює безпосереднє керівництво практикою:

- організовує проходження виробничої практики закріплених за ним студентів (не більше 4-5 студентів-практиків) у тісному контакті з керівництвом академії;

- знайомить студентів з організацією робіт на конкретному робочому місці, організацією виробництва, праці й управління у службі (відділі) основними техніко-економічними показниками і завданнями підвищення ефективності роботи підприємства та його структурних підрозділів;

- здійснює постійний контроль над виробничою роботою студентів, допомагає їм правильно виконувати всі завдання на робочому місці, консультує з виробничих питань;

- контролює ведення щоденників (за їх наявності), підготовку звітів студентів-практикантів, складає на кожного студента виробничу характеристику - відгук керівника практики від підприємства.

Відгук керівника практики від підприємства додається до звіту з практики або заноситься у відповідний розділ щоденника виробничої практики. У відгуку повинна бути характеристика студента як фахівця, що володіє знаннями, уміннями і навичками для вирішення практичних завдань у професійній діяльності на рівні підприємства (об'єднання) і його підрозділів; вказані недоліки й пропуски в підготовці фахівця, здатність його до творчого мислення в організаторській і управлінській діяльності, ініціативність та дисциплінованість. У відгуку треба також перерахувати недоліки в проходженні практики і дати оцінку виконаних студентом робіт ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").


1.7. Обов'язки студентів на практиці

Не менше, ніж за 10-15 днів до початку виробничої практики студенти повинні чітко знати:

- на якому підприємстві вони проходять практику;

- термін практики;

- прізвище, ім'я та по-батькові керівника практики від кафедри, його координати;

- місце і час зустрічі з керівником у перший день практики.


Мати:

- календарний графік проходження практики;

- індивідуальні завдання і знати особливості їх виконання.


Студенти повинні своєчасно прибути на базу практики.

Після прибуття на базу практики студенти повинні отримати перепустки і пройти інструктаж з техніки безпеки (вступний і на робочому місці) з оформленням необхідної документації.


У процесі проходження усіх видів практик студент зобов'язаний:

1. Повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівника.

2. Вивчати і дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

3. Підпорядковуватися діючим на підприємстві правилам внутрішнього трудового розпорядку і режиму робочого дня (вихід на роботу, перерва на обід, тривалість робочого дня).

4. Систематично вести щоденник, у якому відображається виконання практики за етапами.

5. Вивчати відповідну спеціальну літературу, законодавчі й нормативні документи в галузі фінансово-економічної діяльності.

6. Знайомитися зі стандартами ведення фінансово-бухгалтерської документації, її змістом і принципами роботи з нею.

У кінці практики студенти:

- закінчують роботу над індивідуальними завданнями і над звітом з практики.


1.8. Організація практики

Для організації практики необхідно вирішити наступні питання:

а) інформування студентів про завдання майбутньої практики, її терміни і вимоги до баз практики (кафедра Туризму та готельного господарства);

б) оформлення студентами документів, що підтверджують згоду підприємства на здійснення керівництва практикою (договір або лист) у терміни, встановлені кафедрою;

в) формування проекту наказу по академії стосовно направлення студентів на практику (кафедра);

г) проведення наради зі студентами перед початком практики і видача направлень на практику (кафедра);

д) прибуття студентів на базу практики у встановлені терміни і, при необхідності, оформлення пропуску і проходження інструктажу з техніки безпеки;

є) видання наказу по підприємству про призначення керівника і терміни практики;

ж) виконання завдань практики, написання звіту, його оформлення відповідно до вимог і в терміни, вказані в направленні на практику;

з) захист звіту (дата визначається керівником від ХНАМГ).

Після закінчення практики студент складає залік (захищає звіт) з оцінкою, що диференціюється, комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практик від академії і підприємства. За відсутності керівника від виробництва враховується його оцінка знань студента відповідно до відгуку керівника.

На залік студент подає:

- звіт з практики, завірений печаткою;

- щоденник виробничої практики, підписаний керівниками практики від підприємства і керівником від академії;

- коротку письмову характеристику, надану керівником практики віл підприємства;

- робочі матеріали (форми, схеми, креслення, графіки і т. д.).

При оцінці підсумків роботи студента на практиці береться до уваги його характеристика, надана керівником практики від підприємства.

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику або розглядається питання про його подальше перебування в академії відповідно до рішення керівництва ХНАМГ.


1.9. Вимоги до оформлення звіту з практики

Повністю оформлений звіт одночасно із щоденником підписуються керівником практики від підприємства і подається на кафедру не пізніше З днів після закінчення практики.

До звіту додаються: первинні документи, схеми, графіки, таблиці даних, щоденник практики. Обсяг - до 40 сторінок комп'ютерного тексту.

Звіт з практики приймається комісією, яка призначається завідувачем кафедри, і оцінюється за чотирьохбальною системою.

Оформлення записки (звіту) проводиться студентом відповідно до "Методичних вказівок з оформлення письмових робіт, курсових і дипломних проектів", розроблених кафедрою.

Статистичний матеріал повинен відображати дані (план і факт) для звіту з технологічної і комплексної практики з фаху на бакалаврат за 2 роки, з переддипломної практики - 3 роки. За відсутності планових показників з окремих видів діяльності допускається використання тільки фактичних даних.


^ 2. Програма комплексної практики

з фаху спеціаліст з готельно-ресторанної справи


Склад звіту та його зміст:

Вступ. Обсяг 2-3 стор. Розкриває роль, яку відіграє підприємство певної галузі в системі готельно-туристських підприємств галузі знань 1401 „Сфера обслуговування”, важливість забезпечення комплексного розвитку міста і планування діяльності конкретного об’єкту.

Характеристика підприємства (10-15 стор.). У ході написання розділу:

 • приводять організаційну структуру підприємства;

 • розкривають задачі, що стоять перед основними підрозділами і відділами;

 • наводять приклади механізму забезпечення злагодженої роботи підрозділів;

 • висвітлюють порядок взаємостосунків на рівнях:

а) підприємство – вища організація;

б) підприємство – структурний підрозділ.

(доведення показників діяльності, взаєморозрахунки, виділення фундацій, порядок датування тощо).


2.1. Задачі та основні завдання комплексної практики з фаху спеціаліст з готельно-ресторанної справи


1 Маркетингова служба.

Організація господарських зв’язків та участь у зовнішньоекономічній діяльності:

  1. На основі маркетингових досліджень вивчати можливості потенційних комерційних партнерів;

  2. Обґрунтувати варіанти рішень щодо каналів реалізації послуг та виробленої продукції;
  1. Готувати документи до укладання угод з постачальниками та споживачами та забезпечувати їхню реалізацію;

  2. Здійснювати маркетингову політику просування послуг та продукції на ринку;

  3. Визначати доцільність використання різноманітних рекламних засобів та обирати оптимальні форми їхньої реалізації;

  4. Забезпечувати своєчасність виконання зобов’язань перед контрагентами;

  5. Використовуючи результати маркетингових досліджень, визначати сегмент ринку, потенційних споживачів, їх поведінкові особливості; визначати позицію підприємства на ринку;

  6. На підставі маркетингового підходу систематично відстежувати попит на послуги та зміни попиту;

  7. За стандартними методиками визначати місткість ринку, прогнозувати попит на послуги на середньостроковий період;

  8. Готувати матеріали до розроблення маркетингового плану, підприємства;

  9. Аналізувати можливості тур фірми з організації виїзного та в’їзного туризму, надаючи перевагу останньому;

  10. На основі досліджень світового ринку визначати можливості закордонних партнерів;

  11. Готувати документи до укладання угод із закордонними постачальниками та споживачами, забезпечуючи їхню реалізацію та оперативний контроль виконання;

  12. Брати участь у розробках документів щодо створення спільних підприємств, оцінювати конкурентний статус і потенціал співвласників спільного підприємства;

  13. Включатися до глобальних готельних та ресторанних мереж.
 1. Відділ організації праці.

Організація і планування праці та поєднання усіх видів ресурсів:

  1. За результатами оцінки й атестації робочих місць впроваджувати раціональні схеми їхнього планування та організації, передовий досвід їхнього оснащення та обслуговування;

  2. На основі планування робочого часу здійснювати раціональну організацію власної праці та праці підлеглих;

  3. Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою; складати тексти доповідей, виступів, статей;

  4. Готувати наради та збори, результативно здійснювати інші види управлінської діяльності;

  5. За допомогою технічних засобів зв’язку, безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду із закордонними партнерами, у т.ч. й однією з іноземних мов;

  6. Підтримувати раціональну структуру та збалансованість використання матеріальних і трудових ресурсів. На основі використання раціональних форм і методів організації праці забезпечувати виконання операцій з перетворення ресурсів у продукцію та послуги. Забезпечувати безпеку та ризикозахищеність діяльності;

  7. Розробка організаційних схем управління підприємствами.


^ 3 Менеджер з роботи з кадрами.

Вивчення методів роботи кваліфікованих кадрів та формування первинного колективу:

3.1 Згідно з трудовим законодавством брати участь у доборі, оцінюванні, наймі, розвитку та вивільненні кадрів підприємств;

3.2 Проводити облік кадрів, визначати структуру колективу та розраховувати його чисельність;

3.3 Вести облік та аналізувати використання робочого часу;

3.4 Розрахувати показники плинності кадрів, аналізувати її причини та впроваджувати заходи щодо стабілізації колективу;

3.5 Забезпечувати високий рівень трудової, виробничої дисципліни;

3.6 З урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової поведінки, сумісності добирати склад первинних колективів;

3.7 Підтримувати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах;

3.8 Формувати особистий авторитет, підтримувати авторитет колег та підлеглих;

3.9 Сприяти піднесенню кваліфікаційного рівня працівників, вивченню іноземних мов та оволодінню прогресивними засобами обслуговування клієнтів;

3.10 Діагностувати неформальні стосунки у колективі та впливати на них, співпрацювати з неформальними лідерами;

3.11 Гармонійно поєднувати індивідуальні та групові форми виховної роботи у первинному колективі, застосовувати методи навчання, створювати орієнтовні умови та застосовувати особистий приклад;

3.12 Формувати власний гнучкий стиль керівництва.


2.2. Переддипломна практика з фаху спеціаліст з готельно-ресторанної справи. Характеристика підприємства

1. Відділ сертифікації та стандартизації послуг.

Контроль дотримання технологій та якості послуг:

1.1 Згідно з нормативною документацією забезпечити контроль якості послуг, які надаються. На основі якості сертифікованої послуги здійснювати в постсертифікаційний період контроль якості наданих послуг;

1.2 Контролювати рівень запасів та своєчасне поповнення ресурсів;

1.3 Вести оперативний контроль запасів та своєчасне поповнення ресурсів;

1.4 Проводити моніторинг виконання угод з постачальниками та споживачами, у т.ч. із закордонними;

1.5 Здійснювати оперативний витрат та втрат на підприємстві (у підрозділі);

1.6 Контролювати збереження матеріальних цінностей.


2. Служба головного інженера підприємства.

Організація та мотивація підвищення комфорту готелів, санаторіїв, туристських та оздоровчих комплексів методом реконструкції, їх модернізації:

2.1 Формувати банк стандартів, технічних умов, відстежувати зміни у них;

2.2 З урахуванням привабливості туристсько-екскурсійних властивостей, ландшафту рекреаційного комплексу, здійснювати проектування нового, або організовувати реконструкцію старого, модернізацію чи капітальний ремонт діючого готельно-ресторанного комплексу з метою досягнення відповідності їх вимогам діючих нормативів та стандартів щодо комфортабельності (достатньої інфраструктури для високоякісного обслуговування туристів, покращення архітектурної виразності будівель, вдосконалення систем інженерно-технічного обладнання);

2.3 Вивчаючи споживчі якості послуг конкурентів, здійснювати заходи з підвищення конкурентоспроможності послуг, які надаються, шляхом підвищення їхньої якості та зниження вартості проведення сертифікації послуг.


3. ^ Плановий відділ (бухгалтерія).

Проведення та вивчення економічної діагностики та аналізу динаміки розвитку підприємства:

3.1 Використовуючи стандартні методики, проводити аналіз і розрахунок економічних показників діяльності підприємств готельно-ресторанної справи. Здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств на основі аналізу і оцінки існуючих ресурсів та прогнозуванні споживчого попиту на послуги;

3.2 На основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень із використанням стандартних методик оцінювати економічний потенціал та динаміку розвитку організацій, підприємств готельно-ресторанної справи;

3.3 З урахуванням особливостей застосування натуральних та вартісних показників у підприємствах готельно-ресторанної справи, використовуючи стандартні методики, обґрунтовувати програму виробництва й обсяги діяльності;

3.4 Аналізувати ціноутворюючі фактори й обґрунтовувати ціни на послуги з урахуванням взаємозв’язків національних і світових цін;

3.5 Аналізувати і планувати обсяг реалізації послуг, номенклатуру їх на середньостроковий період;

3.6 За показниками сезонності корегувати обсяги, асортимент (номенклатуру) та сезонні ціни послуг що надаються;

3.7 На основі діагностики внутрішніх підсистем і вивчення факторів зовнішнього середовища розраховувати показники бізнес-плану й оформляти проекти його розділів.


4 ^ Служба охорони праці та техніки безпеки.

Забезпечення та контролювання охорони праці та техніки безпеки:

4.1 Контролювати наявність інструктивно-методичної документації з охорони праці та забезпечення нею кожного робочого місця підприємств (організацій);

4.2 Забезпечувати попередній та поточний контроль охорони праці та техніки безпеки;

4.3 Забезпечувати техніку безпеки туристських груп та індивідуальних туристів;

4.4 Здійснювати заходи щодо покращення умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму;

4.5 Проводити інструктування підлеглих, проживаючих та туристів з техніки безпеки.

^ Актуальні проблеми підприємств галузі. У цьому розділі студенти наводять думки вчених України і країн ближнього, а також далекого зарубіжжя стосовно основних питаннь, рішення яких стримує розвиток підприємств і галузі в цілому знижує ефективність їхньої діяльності. Крім того, описують заходи, які проводились на виробництві останніми роками з метою:

 • підвищення доходів;

 • вдосконалення технологій;

 • скорочення витрат;

 • вдосконалення організації робіт тощо.

Форми звітності, нормативний матеріал, які використовувалися для обґрунтування висновків і розрахунків виносяться у додатки.


2.3. Програма комплексної практики

з фаху магістр з готельно-ресторанної справи.

Метою практики є збір і первинна обробка даних (первинний варіант аналізу господарської діяльності), необхідних для виконання дипломного проекту. У ході переддипломної практики студент повинен вирішити три завдання:


 1. зібрати необхідний матеріал для аналізу господарської діяльності і написати його перший варіант. У майбутньому викладений матеріал допрацьовуватиметься з урахуванням зауважень керівника дипломного проекту і комісії, що приймала захист звіту з практики.


Студент повинен володіти питаннями менеджменту і маркетингу підприємства галузі України, регіону, області, муніципалітету, міста. У звіті робиться наголос не на описі їх, а на аналізі динаміки показників діяльності готельної, курортної та туристської галузей, встановленні причинно-наслідкових зв'язків зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу. Звіт завершується висновками, підсумками аналізу (виробнича програма, показники праці і її оплата, собівартість і т.д.)


У висновках повинні знайти відображення питання обґрунтовування актуальності вибраної теми дипломного проекту. Під час проходження практики необхідно зібрати матеріал для написання проектної частини, а також з БЖД відповідно до рекомендацій кафедри. Отримані в процесі навчання теоретичні знання і практичні навички дозволяють студентам вирішувати питання управління, розуміти процеси, що відбуваються на підприємстві, тому в звіті про комплексну практику з фаху магістр обов'язково необхідно приділити увагу обґрунтуванню теоретичних положень. Далі йде теоретична частина, яка є оглядом проблем, що стоять в економічній сфері перед підприємствами галузі. Студент розробляє її, спираючись на вивчення спеціальної літератури, узагальнення думок провідних фахівців-виробничників, вивчення діючих законодавчих і нормативних документів з проблеми дослідження і т.д. Для ілюстрації і обґрунтування положень, що висуваються, рекомендується використовувати цифровий матеріал, у тому числі дані аналізу діяльності галузі знань 1404 „Сфера обслуговування”. Теоретична частина повинна дати картину основних проблем підприємств галузі. Серед цих проблем виділяють питання, які знаходять розвиток у пропозиціях, наведених у проектній частині диплому. Тим самим здійснюється обґрунтування важливості й актуальності вибраної тематики.


Пропозиції мають бути логічно пов'язані з теоретичною частиною заходами економічного або технологічного характеру, що випливають з тематики проекту і висновків теоретичної частини. Вони повинні підкріплюватися розрахунком впливу запропонованих заходів на діяльність або супроводжуватися посиланнями на провідних фахівців з проблеми дослідження і на статистичні матеріали, якщо пропозиції мають більше теоретичний, ніж прикладний характер.


Зміст звіту

У звіті з практики відображають наступні питання: Характеристика галузі в цілому.

Історія галузі і перспективи її розвитку. Основні види продукції (послуг) і техніко-економічна характеристика їх.

Ознайомлення з основними напрямами організаційно-технічних і всіма заходами, що відносяться до виробничих процесів галузі. Заходи з охорони навколишнього середовища, реалізовані в попередньому році.

До звіту з комплексної практики з фаху магістр повинні входити наступні розділи:

1. Дані про результати діяльності галузі і короткі висновки за наслідками аналізу показників діяльності галузі (10-15 стор.)

2. Проблеми розвитку галузі (до 5 стор.)

3. Обґрунтування пропозицій за темою дослідження (10-15стр.)

У розділ "Проблеми розвитку галузі" необхідно включити перелік основних проблем галузі відповідно до напряму дослідження, (тематикою дипломного проекту), обґрунтувати актуальність пропозицій студента, що покладенні в основу проектної частини дипломного проекту. Оскільки в звіті з переддипломної практики з фаху магістр ставиться завдання визначення стратегії написання дипломного проекту, обсяг цього розділу рекомендується до 5 стор.

Складання звіту з комплексної практики магістрів готує студента до роботи над проектом, дозволяючи завчасно оцінити фактичні результати роботи галузі і сформулювати майбутню тему дослідження.

Уміння та знання, що набуваються студентом у період проходження комплексної практики з фаху магістр, викладені нижче. Студент повинен знати і вміти:

• використовувати сучасні методики, з позицій системного підходу, проводити комплексний аналіз діяльності галузі;

• проводити системний аналіз макро- і мікросередовища галузі України, регіону, міста, моніторинг основних конкурентів на ринку, в тому числі на світовому;

• оцінювати, діагностувати й прогнозувати поведінку міських систем, брати участь у розробках програм та проектів;

• аналізувати бізнес-системи і брати участь у розробці проектів їхнього удосконалення;

• аналізувати інституціональні системи, брати участь у розробці проектів розвитку їх;

• розробляти план маркетингових досліджень, здійснювати маркетингові дослідження у галузі з метою визначення сегмента ринку, потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей та мотивації попиту, мережі збуту, комунікаційних заходів;

• обґрунтовувати варіанти цінової політики в умовах змін попиту;

• аналізувати й прогнозувати основні кон'юнктуротвірні фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових споживачів;

• розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на продукцію;

• за матеріалами маркетингових досліджень визначати позицію організації на ринку, обирати свій сегмент;

• досліджуючи і прогнозуючи вплив факторів сезонності, коригувати відповідні зміни обсягів, асортименту, сезонних цін;

• аналізувати, планувати й прогнозувати обсяг реалізації продукції та послуг на різні періоди; .

• на основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи, планувати час як ресурс;

• використовуючи різні джерела інформації, формувати інформаційне забезпечення управління організацією;

• формулювати економічну постановку завдань, брати участь у розробці алгоритмів і програм;

• ефективно використовуючи можливості автоматизованого робочого місця, оперативно переробляти масиви різної інформації, проводити діагностику управлінської ситуації в умовах обмеженості часу;

• на основі інформаційного забезпечення та комп'ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень;

• виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності та екологічної безпеки, на основі наукових методів і моделей оцінювати альтернативи, обґрунтовувати, здійснювати вибір оптимальної альтернативи;

• на основі сучасного програмного забезпечення використовувати ЕОМ для оптимізації рішень;

• слідкувати за змінами в законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах, забезпечувати правомірність діяльності;

• забезпечувати участь працівників усіх рівнів у прийнятті рішень;

• визначати вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність організації, адаптувати організацію до швидкозмінного зовнішнього середовища;

• використовуючи нормативно-правові інструменти, на основі дослідження факторів прямої і непрямої дії організовувати співпрацю із суб'єктами зовнішнього середовища;

• встановлювати, підтримувати й розвивати ділові стосунки з іншими організаціями;

• забезпечувати захист інтересів підприємства в системі корпоративного бізнесу;

• організовувати розробку програми забезпечення якості продукції від проектування до експлуатації, впроваджувати наукові методи управління якістю продукції;

• формувати банк стандартів, технічних умов, слідкувати за змінами в них;

• організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості продукції конкурентів, дослідження реакції споживачів на якість продукції;

• на основі маркетингового підходу вносити рекомендації щодо введення нових або зміни існуючих вимог до якості;

• згідно з чинним законодавством і на основі стандартів підтримувати на належному рівні якість продукції та послуг, захищати споживача від неякісної продукції;


2.4. Програма переддипломної практики з фаху магістр з готельно-ресторанної справи.

Студент у період переддипломної практики з фаху магістр повинен знати і уміти:

• співпрацювати з державними й громадськими інституціями, які забезпечують захист прав споживачів;

• дотримуватися правових норм, галузевих регламентуючих

нормативів з охорони праці;

• дотримуватися чинного законодавства щодо соціальних гарантій працівників;

• аналізувати діючі організаційні структури управління галуззю України, регіону, міста;

• збалансовувати відповідальність та повноваження, визначати та формувати центри відповідальності;

• за допомогою маркетингових досліджень і рекламної діяльності формувати попит на продукцію та послуги організації, здійснювати маркетингову політику просування продукції на ринку;

• за сучасними методиками визначати, розраховувати й аналізувати комерційні ризики;

• здійснювати ринкове коригування цін;

• організовувати рекламну діяльність, стимулювати збут;

• обґрунтовувати альтернативні стратегії зовнішньоекономічної діяльності, а також механізм реалізації їх;

• аналізувати експортні можливості організації та її імпортні потреби;

• на основі ринкових досліджень вивчати можливості потенційних закордонних партнерів, аналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв'язків з урахуванням ринку світового розподілу праці;

• приймати рішення щодо каналів реалізації продукції та каналів надходження ресурсів, укладати угоди із закордонними постачальниками й споживачами і забезпечувати їхню реалізацію;

• організовувати матеріально-технічне постачання, здійснювати збутову діяльність на зовнішніх ринках;

• на основі досліджень світового ринку вивчати можливості закордонних партнерів, оцінювати конкурентний статус і потенціал співвласників спільного підприємства;

• готувати документи щодо створення спільних підприємств;

• здійснювати контрольно-аналітичні функції щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємств галузі;

• відповідно до регламентуючих документів здійснювати співпрацю з банками, страховими компаніями та іншими кредитно-фінансовими установами;

• працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей;

• взаємодіяти з державними службами зайнятості;

• підтримувати на оптимальному рівні кількісне співвідношення між працівниками з урахуванням психологічної сумісності їх для регулювання групових стосунків у колективі;

• створювати й підтримувати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах, формувати почуття єдиної команди, рахуватися з думкою підлеглих;

• формувати особистий авторитет, підтримувати авторитет колег і підлеглих;

• аналізувати результати роботи галузі в Україні, регіоні, місті міського господарства;

• збалансовувати узгоджене надходження та ефективне використання усіх ресурсів у часі й просторі, здійснювати маневрування усіма видами ресурсів;

• на основі галузевої технології оперативно регулювати операції; здійснювати стабілізаційний вплив, усувати відхилення у діяльності галузі;

• провадити оперативні наради;

• на основі аналітичної інформації про використання стандартів та нормативів, замінювати або відміняти регламенти, що не відповідають дійсності;

• використовуючи аналітичну інформацію про виконання умов стандартів та норм, спрощувати дії стандартів;

• добирати літературні джерела;

• використовувати загальнонаукові й специфічні методи збирання первинної інформації;

• застосовувати наукові методи обробки інформації;

• брати безпосередню участь в організації різних форм навчання на виробництві;

• обирати оптимальні види й форми навчання на підприємстві: консультування, навчання на досвіді, участь в управлінні, делегування повноважень;

• використовувати передові прийоми, дидактичні методи й інтенсивні

технології навчання;

• контролювати систематичність і якість проведення занять, виконання навчальних планів і програм, наслідки навчально-пізнавальної діяльності; аналізувати якісні показники результатів навчання та його ефективність.

Список літератури

Основна література:

 1. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1994 р. Постанова ВР України №30

 2. Національний стандарт України. Послуги туристичні. Засоби розміщення ДСТУ 4268 і 2003 Київ, Держспоживстандарт України, 2004

 3. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг Наказ Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 18

 4. Інструкція Державного комітету з туризму «Про порядок видачі суб’єктам підприємства спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, пов’язану з наданням туристичних послуг» від 27 липня 1994 р. №79

 5. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення;

 6. ДСТУ 3582-97. Інформація та документація, скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

 7. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие. – М.: Нолидж – 1996. – 312 с

 8. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник. Под. ред. Квартальнова В.А. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 302с.:

 9. Національна програма туристсько-екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича». – К., 1997. – 242 с.

Література за вибором:

 1. Омельченко Б.Ф. Экскурсионное общение: Познание, воспитание, отдых/- М.: Наука, 1991. - 120с.

 2. Пасечный П. С. Туризм и экскурсии / П.С. Пасечный. – М.: Наука, 1983. – 230 с.

 3. Бородулин В. Г., Лурье А. И., Саппа Н. Н. Харьковщина туристская. – Х.: Прапор, 1988. – 243 с.

 4. Годы и тропы: К пятидесятилетию харьковского спортивного туризма. –/Под редакцией В.В, Абрамов/ Харьков: Кн. Рекламное агентство «Ра», 2000. – 332 с.

 5. Зайцев Б. П., Скирта В.В., Воропаєва В. В., Марченко О. С., Скирта І. М. Історія рідного краю (Харківщинознавство). І частина: Навчальний посібник. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001. – 88 с.

 6. Зайцев Б. П., Скирта В. В., Воропаєва В. В., Марченко О. С., Скирта І. М. Історія рідного краю (Харківщинознавство). ІІ частина: Навчальний посібник. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 180 с.

 7. Регіональна комплексна програма соціально-економічного розвитку Харківської області до 2010 року. Харків, 1999. – 115 с.

 8. Харьков: книга для туристов / Г. К. Андреева, А. П. Голиков, Е. А. Гринев и др.: - Х.: Прапор, 1984. – 259 с.

 9. П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. Менеджмент громадського харчування: Підр. для вузів. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т., 2001. – 655с.

 10. Карсекин В.И., Бердичевский В.Х. Мельничук Е.И. Совершенствование технологии производства продукции общественного питания. – К.: Техника, 1989. – 149 с.

 11. Шаповалов И.Д. Организация работы предприятий питания – К.: Вища шк., 1990.-128 с.

Навчальне видання


Методичні вказівки до комплексної практики з фаху та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” (для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1404 – „Сфера обслуговування”).


Укладач: Раїса Семенівна Ладиженська


Редактор: О.С. Кравцова


План 2007, (додатково)

Підп. до друку 06.12.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на риізографі. Умовн.-друк арк. 1,3 Обл.-вид. арк. 1,8

Тираж 50 прим. Зам. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи