Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про icon

Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про
НазваПротокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про
Дата12.07.2012
Розмір65.6 Kb.
ТипПротокол


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні студентської

ради студмістечка НУФВСУ

Протокол № 5

від 13 січня 2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про

СТУДЕНТСЬКУ РАДУ

студмістечка НУФВСУ


І. Загальні положення


1.1. Студентська рада студмістечка Національного університету фізичного виховання та спорту України є органом студентського самоврядування, утвореним з метою захисту прав і свобод студентів, забезпечення виконання ними своїх обов'язків, створення умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу університетської молоді через діяльність органів студентською самоврядування.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради та розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, положенням про студентське містечко НУФВСУ, а також цим Положенням.

1.3. Основними засадами діяльності Ради є добровільність, колегіальність, гласність, свобода думки та слова, толерантність.

1.4. Рада не залежить від впливу релігійних об'єднань, політичних партій і рухів, інших об'єднань громадян.


ІІ. Основні завдання Ради.


2.1.Діяльність Ради має сприяти позитивному іміджу Університету та становлення демократичних принципів у вирішенні питань, що стосуються молодіжної політики, з безпосереднім залученням лідерів студентства, а також закріпити тенденцію сталого розвитку органів студентського самоврядування у гуртожитку.

2.2.Основними завданнями Ради є:

 • визначення шляхів, механізмів та способів розв'язання соціально-економічних проблем студентської молоді;

 • участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв'язання соціально-економічних, правових, культурних та інших проблем студентської молоді, молодих спеціалістів і громадян, які проживають в студмістечку НУФВСУ;

 • формування у студентів національної свідомості, патріотизму, встановлення демократичних цінностей, гідності та самоповаги, гордості за свій навчальний заклад;

 • сприяння повному, сезонному, тимчасовому працевлаштуванню студентів (випускників), а також вторинній зайнятості у вільний від навчання час; організація та проведення заходів благодійного характеру по відношенню до соціально незахищених студентів;

 • проведення якісної інформаційної політики щодо студентів гуртожитку.


2.3. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

 • проводити аналіз стану справ і причин виникнення проблем у процесі реалізації молодіжної політики гуртожитком;

- подавати адміністративним органам Університету розроблені за результатами своєї роботи пропозиції;

 • утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

 • організовувати студентські конференції, семінари, наради, громадські слухання та інші заходи з питань, що належать до її компетенції;

 • сприяти залученню спонсорських коштів для реалізації своїх проектів або проектів, що проводяться спільно з іншими органами студентського самоврядування та громадськими молодіжними організаціями;


ІІІ. Членство в Раді


 1. Органами студентського самоврядування гуртожитку є загальні збори студентів гуртожитків №1, №3, №5, студентська рада студмістечка НУФВСУ.

 2. Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів, що мешкають у гуртожитку. Виконавчим органом студентського самоврядування на рівні гуртожитку є студентська рада.

 3. Очолює студентську раду Голова.

 4. Члени студентської ради працюють на громадських засадах.

 5. Членом студентської ради може бути будь-який студент, що проживає в гуртожитку студмістечка НУФВСУ.


ІV. Робочі органи Ради.


4.1. Голова Ради обирається строком на 1 навчальний рік, на першому засіданні нового скликання шляхом відкритого голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів від фактичної кількості членів Ради.

4.2. Голова Ради:

 • веде засідання Ради;

 • здійснює представницькі функції;

 • скликає позачергові засідання;

 • координує роботу секторів за напрямками роботи;

 • звітує про свою діяльність перед Студентською радою;

 • в разі необхідності передає частину своїх повноважень заступникам Студентської ради;

4.3. Ініціювання процедури перевиборів голови може бути у випадку:

 • висловлення недовіри збоку 2/3 чисельного складу Ради;

 • за власним бажанням діючого голови.

4.4. Члени Ради обирають зі свого складу двох заступників та секретаря.

4.5 Секретар Ради:

 • здійснює організаційне забезпечення та підготовку проведення засідань Ради;

 • веде протоколи засідань, нарад, зустрічей, круглих столів;

 • відповідає за ведення документів Ради;

4.6. Для забезпечення ефективної діяльності Рада утворює підрозділи:

- Сектор соціально-правової роботи;

 • Сектор культурно-естетичної роботи та патріотичного виховання;

 • Сектор спортивно-оздоровчої роботи;

 • Сектор інформаційного забезпечення та зв'язків з студентами;

 • Сектор сприяння покращенню житлово-побутових умов проживання студентів.

4.7. Сектори очолюють завідувачі, які обираються із числа членів ради.

4.8. Сектори виконують доручення голови Студентської ради та рішення, прийняті на засіданнях Студентської ради.

4.9. Для оперативного виконання рішень Ради створюється виконавчий комітет, до складу якого входять голова ради, заступники голови ради, секретар та завідувачі секторів за посадами.

4.10. Для сприяння підтримки порядку у гуртожитках студмістечка НУФВСУ студрада має право звертатися за допомогою до членів міського громадського формування охорони громадського порядку та державного кордону, що проживають в гуртожитках студмістечка НУФВСУ.


V. Організація роботи Ради


5.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць, згідно із затвердженим календарним планом заходів студради.

5.2. Позачергові засідання Ради можуть скликатися головою Ради або на вимогу п’яти і більше членів Ради.

5.3. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від фактичної чисельності делегованих її членів.

5.4. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від фактичної кількості членів Ради.

5.5. У разі рівного розподілу голосів, питання переглядається до досягнення компромісу, потім ставиться на повторне голосування.

5.6. Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписується головою Ради та секретарем.

5.7. Окрема думка члена Ради, який голосував проти прийнятого рішення, за його бажанням викладається в письмовій формі і додається до рішення Ради.

5.8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. У разі потреби рішення Ради надсилаються директору студмістечка чи керівництву університету.


VI. Прикінцеві положення

У разі потреби внесення змін та доповнень до цього Положення, вони розглядаються на засіданні Ради, приймаються 2/3 її чисельного складу і подаються на затвердження ректора Національного університету фізичного виховання та спорту України.


Схожі:

Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про iconПротокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про
move to 0-17302492
Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про iconПоложення про дистанційне навчання міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ №40 від 21 січня 2004р. Про затвердження Положення про дистанційне навчання
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про iconРішення протокол №3/1 від 06 листопада 2012 року Про стан організації дослідно експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 20. 02. 2002 р. №114 «Про затвердження Положення про експериментальний...
Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про iconНаказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році» та Наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 11. 2011 р за...
Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про iconПротокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко " 4 " жовтня 2011 р. Положення
Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2000 р. №960, 27. 08. 2004 р. №1124, 02. 03. 2010 р. №254, 28. 07. 2010 р. №642, 12. 09. 2011...
Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про iconПоложення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про iconРозпорядження «20» жовтня 2011 р м. Львів №104 й Про проведення атестації щ аспірантів На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Протокол №5 від 13 січня 2011 р. Положення про iconРозпорядження «20» жовтня 2011 р м. Львів №104 é Про проведення атестації ù аспірантів На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи