Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону icon

Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону
НазваМіжнародна стратегія економічного розвитку регіону
Сторінка4/24
Дата12.07.2012
Розмір4.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Застосування матричних технологій при розробці стратегій підприємства


Перехід до ринкової економіки обумовив передачу на рівень під­приємства функцій визначення оптимальних шляхів власного ви­живання та розвитку, що поставило перед менеджерами вітчизняних підприємств завдання самостійного вибору типу стратегії розвитку, ринкової та функціональних стратегій свого підприємства за заданих зовнішніх та внутрішніх умов. Розв’язанню цього завдання заважає несистематизованість інструментів формування комплексу стратегій, відсутність структурованої зручним для вирішення задач прийняття управлінських рішень способом бази стратегій.

Для формалізації розробки комплексу стратегій підприємства широко застосовують так звані матричні технології чи методики [1, 2, 3, 4]. Ці технології ґрунтуються на припущенні, що у факторному просторі атрибутів, якими описують бізнес-одиниці, стан, внутрішні та зовнішні умови їх бізнесу, певним сполученням значень тих чи інших факторів відповідають певні закономірно успішні типові стратегії чи комплекси стратегій. Залежно від прийнятих в межах даної школи ключових факторів використовують різні факторні простори і, відповідно, різні матриці для обрання різних стратегій. Наявні та майбутні значення цих факторів визначають за різноманітними аналітичними технологіями оцінки та прогнозування конкурентних станів, ключових компетенцій тощо. Постійно зростаючий арсенал матриць обрання стратегій дає змогу проводити аналіз ситуації та вибір типу формованої стратегії за багатьма факторами внутрішнього та зовнішнього середовища, проте практичне використання матричних технологій ускладнюється невпорядкованістю їх сукупності і, як наслідок, випадковим застосуванням тої чи іншої матриці незалежно від відповідності врахованих нею факторів та пропонованих стратегій конкретним умовам розробки системи стратегій підприємства. Як наслідок, за мету даного дослідження було обрано створення класифікації матричних технологій за їх факторними просторами та різновидами пропонованих стратегій для формування підстав формалізації вибору матриці обрання стратегії.

Застосування матричних технологій переважно передбачає виділення стратегічних зон господарювання (СЗГ) стратегічних бізнес-одиниць (СБО), тобто підприємств, організацій чи їх сукупностей, які підтримують реа­лізацію хоча б одного бізнесу. СБО оцінюють за їх фінансовим станом та стратегічним потенціалом розвитку, ресурсами та ключовими ком­пе­тенціями, етапом життєвого циклу та конкурентною позицією. Бізнеси СБО описують через СЗГ – зони бізнесу чи сегменти ринкового оточення СБО, ви­ділені за спільністю певних стратегічно важливих елементів (інваріант) [6]. Такими інваріантами можуть бути: мікросегменти клієнтів чи певні їх потреби; однорідні за принципом дії, конструктивними особливостями чи технологією продукти; однакові за головною функцією рішення; географічні регіони; технологічні мож­ливості; конкуренти; галузь; подібні чи збіжні стратегічні цілі; спільні ключові фактори успіху чи компетенції тощо.

Матричні технології дають змогу на основі оцінки значень певного набору факторів Ф = {Фі}, і ? 2 (переважно і = 2  5), які можна визначити на момент проведення аналізу, вибрати певні стра­тегії управління бізнесами в межах СЗГ або стратегії розвитку організації у цілому. До факторів Фі відносять, залежно від обраної матриці, стратегічну та конкурентну позицію підприємства та його СЗГ, привабливість галузі та ринку, збалансованість набору бізнесів, параметри еволюційного стану галузей, підприємств, їх бізнесів та продуктів, стан ключових компетенцій, їх відповідність бізнесу та місії організації. Фактори переважно приймають значення з певного дискретного набору якісних оцінок (сильна / помірна / слабка; мала / середня / велика), які визначають на основі кількісних розрахунків чи експертних оцінок. На основі матриць можуть обиратися СЗГ та визначатися стратегічні цілі стосовно бізнесів СЗГ, а також формулюватися стратегії розвитку організації, бізнесу, товарно-ринкові, конкурентні, інноваційні стратегії, стратегії реструктуризації тощо.

Найпопулярніші матриці вибору ефективних стратегій, описані у фаховій літературі [1, 2, 3, 4], можна класифікувати за наступними ознаками:

1) мірністю факторного простору N (кількість факторів, за якими виділяють СЗГ та ідентифікують положення СБО у факторному просторі);

2) складом факторів Ф = {Фі}, у просторі яких визначають положення СБО;

3) типом бізнесу СБО, для якого може бути застосована матриця – одиничний бізнес, диверсифікована фірма, бізнес у стані розвитку тощо;

4) призначенням, тобто типом пропонованих стратегій – загальнокорпоративні; товарно-ринкові, інноваційні, організаційно-управлінські стратегії; стратегії розвитку бізнесу, реструктуризації чи трансформації тощо.

Розроблена типологія матричних технологій може застосовуватися як інструмент вибору технологій формування стратегій підприємства, становити основу для розробки комп’ютерної бази матриць вибору стратегій.


 1. Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж-Ж.Ламбен – СПб.: Питер, – 2006. – 800 с.

 2. Менеджмент та маркетинг інновацій : монографія / За заг. ред. С.М.Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», – 2004. – 616 с.

 3. Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-системах / В.С.Ефремов – М.: Финпрес, – 2001. – 240 с.

 4. Дэй Дж.С. Стратегический маркетинг / Джордж С. Дэй – М.: – Эксмо, – 2003. – 640 с.Гловацкая Н.Р.

Днепропетровский национальный университет имени. Олеся Гончара


^ СОВРЕМЕННЫЕ СТАРТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ НА РЫНКАХ ВЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


В современных условиях одной из важнейших концепций управления предприятиями является маркетинг, призванный формировать рациональные производственные программы, оперативно реагировать на складывающиеся ситуации на рынках сбыта продукции и побеждать в условиях конкурентной борьбы [3].

В современных условиях, в связи с меняющимся характером мирового рынка, перенасыщенного высококачественными и разнообразными товарами, международный маркетинг приобретает всевозрастающее значение.

Власть потребителей на международных рынках с каждым годом растет. Это вызвано развитием новых технологий, таких как Интернет, которые предоставляют легкий доступ к информации о продукции любой компании. Соответственно потребители используют их для сбора информации, поиска необходимых товаров, а также консультаций с другими потребителями. Помимо этого такие технологии помогают избежать влияния маркетологов на целевую аудиторию, что является весьма полезным для потребителей. Таким образом, степень прямого контакта с потребителями минимизируется, что дает им возможность самостоятельно принимать решение о покупке, основываясь только на своих убеждениях [2].

Существует множество маркетинговых стратегий, которые компании применяют при завоевании новых международных рынков. Наиболее известные из них – стратегия «Push/Pull» маркетинга, а также управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

На усиление власти потребителей компания может отреагировать наиболее используемой стратегией «Push/Pull». Ранее усиление Pull путем активной рекламы в СМИ, агрессивный Push посредством снижения цен всегда имели положительный результат для компаний. Однако при современных потребителях такая стратегия не принесет необходимых результатов.

Ситуация в мировой телекоммуникационной индустрии также кардинально изменилась. Аудитория национальных телевещательных сетей в прайм-тайм по сравнению с 1970 годом уменьшилась на 50%. Кроме того, потребители стали уделять меньше внимания рекламе [1].

Агрессивное продвижение товаров в Интернете также является неэффективным. Сервис-провайдеры и производители программного обеспечения направили свои усилия на блокирование поп-ап рекламы и спама. Таким образом, эффективность стратегии «Push/Pull» значительно снизилась.

Существует другая не менее популярная стратегия управления взаимоотношениями с клиентами. Основным инструментом данной стратегии является CRM система, которая помогает компании понять требования каждого потребителя, после чего послать нужное сообщение или предоставить соответствующую услугу конкретному клиенту. Однако в процессе реализации может возникнуть отрицательный эффект, вызванный агрессивными продажами, которые в большинстве случаев отвергаются потребителями.

Новым подходом в международном маркетинге является стратегия защиты интересов потребителей. Используя его, компании обеспечивают покупателей самой открытой, честной и полной информацией. Кроме того, необходимо проконсультировать их по поводу приобретения наилучших товаров на рынке. Такая стратегия не является способом убеждения потребителя. Это определенные партнерские отношения между компанией и потребителями, основанные на доверии. Помимо этого, потребители постоянно делятся впечатлениями о покупке, что обеспечивает дополнительную эффективную рекламу.

Компании, заботящиеся об интересах своих клиентов, получают возможность продавать более широкий круг товаров большему числу людей, это способствует росту сбыта. Кроме того, это может привести к увеличению размеров прибыли, так как потребители понимают, что дополнительная ценность, которую предлагает компания, соотносится с ценой на товар. General Motors, Intel – некоторые примеры компаний, которые успешно протестировали и применили стратегию защиты потребителей.

Таким образом, в условия мировой возросшей власти потребителей наиболее эффективной является стратегия защиты покупателей, благодаря которой компания сможет не только укрепить свои позиции на международных рынках, а также получить устойчивое конкурентное преимущество на долгосрочную перспективу.


 1. Глен Урбан, Не просто отношения – защита. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 272 с.

 2. Н.Я. Калюжновой, Маркетинг. – М, 2009. – 539 с.

 3. И. Манн, Маркетинг на 100%. – М, 2005. – 203 с.Гретченко А.А.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова


^ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ


Интеграция науки, техники и производства, усиление взаимозависимости между сферами научно-технического, экономического и социального развития требуют перехода к новым формам их соединения, к комплексным программно-целевым методам управления научно-техническим прогрессом на макро-, мезо- и микроэкономическом уровне. Одной из таких форм является инновационный или экономический кластер, который представляет собой инновационную систему, т.е. форму соединения науки с производством, обеспечивающую превращение новых знаний в конкурентоспособные товары и услуги, а также нерыночные общественные блага.

Проблемами формирования инновационных систем и развития экономики знаний углубленно занимаются представители теории эволюционной экономики. В целом ряде исследований было показано, что инновационная система и экономика знаний, основанная на сочетании свободного обмена фундаментальной научной информацией и комплексным патентованием всех сторон бизнеса, является основой формирования кластеров [3] и позиционирования регионов в глобальной конкуренции [7]. В странах ОЭСР кластеры уже становятся движущими силами создания национальной инновационной системы [5]. Например, в Канаде кластеры стали базой развития региональных инновационных систем и депрессивных северных провинций и территорий [6]. Вместе с тем, в России институциональная среда до сих пор создает больше препятствий, чем стимулов к развитию экономики по инновационному пути. Причины такого положения дел подробно проанализированы в работе акад.С. Валентей [1].

Следует отметить, что российское законодательство, регулирующее отношения интеллектуальной собственности (ИС), находится под сильным влиянием иностранных компаний, особенно владельцев промышленной собственности (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и товарных знаков). Профессиональные объединения в области ИС ориентированы на узкий сегмент аудио- и видеопродукции, компьютерных программ и баз данных. В этих обстоятельствах целесообразно создание независимой национальной ассоциации владельцев интеллектуальной собственности, которая будет способствовать формированию в России новых механизмов защиты ИС, поддержке инновационного малого предпринимательства.

В связи с этим, формирование экономических кластеров следует рассматривать как задачу, реализация которой требует целенаправленного управления. Основная задача создания кластера как инновационной системы состоит в выработке селективной инновационно-инвестиционной стратегии, которая найдет выражение в национальных и региональных инновационных и инвестиционных программах и крупных проектах, рассчитанных на длительный период и охватывающих все стадии технологического цикла. Подобная стратегия будет способствовать отбору приоритетных производств, где концентрация ресурсов сможет в сравнительно короткий срок обеспечить создание кластера. При этом государство должно определять лишь стратегические направления и межрегиональные проекты, но не субсидировать конкретные предприятия, особенно с учетом того, что многие из них до сих пор базируются на отсталых технологиях и не могут произвести конкурентоспособную продукцию в условиях растущего импорта. Выбор приоритетных направлений развития кластеров необходимо осуществлять с учетом не только конкурентных преимуществ и проблем развития данного региона и федерального округа, но и глобальных тенденций смены технологических укладов. Результаты этого выбора должны становиться объектом широкого обсуждения и выноситься на утверждение в законодательные органы региона.

В условиях России целесообразно выделить принципы выбора приоритетных инновационных направлений.

Во-первых, они должны обеспечить радикальное повышение качества жизни населения, особенно в депрессивных регионах. На современном этапе это требует, прежде всего, массового жилищного строительства.

Второй принцип выбора приоритетов - обеспечение социально-экономической безопасности регионов, прежде всего, эффективной занятости и продовольственной безопасности. Проектирование инновационных систем в ЕС основывалось на прогнозе трудового баланса [4], а в развивающихся странах - на развитии АПК как конкурентного сектора [2].

Третий принцип выбора приоритетов - высокие технологии. Опираясь на элементы пятого технологического уклада, сконцентрированные в военно-промышленном комплексе, необходимо организовать производство высокотехнологичных, конкурентоспособных на мировых рынках и импортозамещающих товаров во всех регионах России.

Для России особое значение имеет развитие межрегиональных информационно-технологических центров, предоставляющих специализированную информацию. Межрегиональная инновационная инфраструктура позволяет помочь предприятиям, которые не могут иметь свои инновационные подразделения, дает им возможность освоить результаты внешних НИОКР, провести комплексную технологическую модернизацию. Управление региональной инновационной инфраструктурой передается самоуправляющимся организациям, представляющим совместные интересы университетов, НИИ, предприятий и органов власти. Развитие законодательства об ИС необходимо для устойчивой кооперации университетов и НИИ с производством. При этом некоммерческие инфраструктурные организации обязываются передавать результаты исследований и разработок государственных научных центров отечественным предприятиям.

Для формирования региональных и межрегиональных кластеров особое значение имеют технопарки, поскольку они представляют собой региональную структуру, способствующую развитию малого и среднего инновационного бизнеса, появлению новых производств, укреплению технологической базы и созданию инновационной системы во всех регионах, а не только в тех, где накопленный в советские годы научный потенциал позволяет создать наукоград или ОЭЗ. В этих условиях технопарк становится ядром региональной инновационной системы, поскольку в процессе его функционирования разрабатываются предложения о приоритетах развития, выявляется спрос предприятий региона на нововведения. Сотрудники технопарка, как правило, проводят поиск, анализ и отбор инновационных проектов. Именно технопарки становятся инициаторами создания межфирменных альянсов и творческих коллективов для реализации их потенциала. Совет технопарка должен готовить предложения о коммерциализации отечественных и зарубежных разработок на предприятиях региона, их включении в состав цепочек создания добавленной стоимости и кластеров, предоставлении им льгот и т.д.

Российские технопарки в большинстве случаев действуют как коммерческие структуры в форме ООО, ЗАО или АО, оказывающие предприятиям производственные, прежде всего, арендные услуги. Технопарк как центр региональной инновационной системы должен выполнять, прежде всего, некоммерческие функции, к которым относится целеполагание, инновационное прогнозирование и маркетинг, оценка, отбор и стимулирование инновационных проектов, организация технологических цепочек (альянсов, консорциумов) и кластеров. Поэтому их организационно-правовой формой должно быть некоммерческое партнерство с участием местной администрации. Так, во многих зарубежных странах созданы специальные государственные службы развития региональных инновационных комплексов, содействующие созданию технопарков и технополисов. Например, во Франции при поддержке государства было создано более 50 технополисов, в Германии - 30, в Японии - более 20 - во всех университетских центрах. Технополисы и технопарки как ядро инновационной системы созданы во многих странах Азии (Китай, Ю.Корея, Сингапур, Тайвань и др.).В Финляндии региональные подразделения Центра развития технологии консультируют и предоставляют инновационную информацию, финансируют инновационные проекты, разрабатывают и координируют региональные научно-технические программы, содействуют международной технологической кооперации и созданию кластеров.Технопарки проводят отбор инновационных идей, оценивают потребности и емкость рынка, конкурентоспособность технологий, а также финансовые, материальные, человеческие ресурсы для их доработки и освоения, передают результаты исследований и разработок, финансируемых за счет бюджета, малым и средним предприятиям.

Особое значение имеет развитие технопарков, технополисов и ОЭЗ в Сибири и на Дальнем Востоке, откуда в последние годы уехало большое число научно-технических работников. Определенные позитивные сдвиги в этой области уже происходят, примером чему служит формирование в регионе технологического альянса на основе потенциала Сибирского ИТ-центра. Сибирский ИТ-центр (до 15-20 тыс. специалистов) с соответствующей производственно-технологической и социальной инфраструктурой будет иметь региональные филиалы (отделения) в Томске, Красноярске, Иркутске, Омске, Барнауле и других городах Сибири.

Анализ показателей инновационного развития России и зарубежных стран показал, что при относительно развитом научном потенциале Россия недопустимо отстает по удельному весу интеллектуальной собственности в общественном богатстве и ВВП, позициям на мировом рынке наукоемкой, высокотехнологичной и научно-технической продукции, доле нововведений в приросте ВВП. Причиной этого являются, прежде всего, институциональные факторы: низкий спрос на нововведения со стороны бизнеса, обусловленный слабостью конкуренции и высокой рентабельностью при малом риске спекулятивных и теневых операций; слабое развитие малого инновационного бизнеса и инновационной инфраструктуры. Среди макроэкономических причин торможения инновационного развития России можно отметить преимущественно фискальный, а не стимулирующий характер налогообложения; недостатки системы патентования, кредитования и страхования технологических и коммерческих рисков.

Кластеризация позволяет решить многие из этих проблем, однако она приводит к удлинению технологических цепочек, числа переделов и трансакций, что требует реформирования налогообложения, патентования, оценки, учета и защиты интеллектуальной собственности, а также государственной промышленной политики. Кластеризация базируется на свободном обмене фундаментальной научной информацией, включая общедоступные базы данных и систему передачи результатов бюджетных отечественному бизнесу, с комплексным патентованием не только продукции и технологий, но и методов организации производства, труда и управления. Однако для реализации потенциала кластеризации также существуют необходимые условия, прежде всего, информационного и институционального порядка. Необходима организация системы оценки и учета нематериальных активов, в т.ч. промышленных образцов, полезных моделей, товарных знаков и ноу-хау, а также неосязаемых активов (гудвилла). Требуются усилия по разработке в каждом регионе селективной инновационно-инвестиционной стратегии, по выявлению приоритетов развития, критериев и процедуры отбора инвестиционных проектов. При формировании подобных условий инновационное развитие страны и ее регионов получит новый импульс.


 1. Валентей С. Контринновационная среда российской экономики. // Вопросы экономики. - М., 2005. - N 10.

 2. Casaburi G. Dynamic agroindustrial clusters: the political economy of competitive sectors in Argentina and Chile. - N.Y., 1999. - 234 p.

 3. Cook P. Knowledge economics: clusters, learning and cooperative advantage. - L., 2002. - 217 p

 4. Innovation, industry evolution and employment / Ed. By D.Audretsch, A.Thuric. - Cambridge, UK, 1999. - 321 p.

 5. Innovative clusters: drivers of national innovation systems. - Paris: OECD, 2001. - 419 p.

 6. Knowledge, clusters and regional innovation: economic development in Canada. Ed. by A.Holbrook, D.Wolfe. - Montreal, 2002. - 284 p

 7. Regions, globalization and the Knowledge-based economy. - Oxford, 2000. - 506 p.Гретченко А.И.

Всероссийская государственная налоговая академия

Минфина России

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону iconТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку...
Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону iconТема  визначення рівня економічного розвитку регіону
Таким чином, обґрунтування економічного розвитку можна одержати, тільки виключивши усі фактори, що суб'єктивно завищують значення...
Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону iconН. О. Могильна, В. А. Омельяненко, В. О. Садовий
Стаття присвячена формуванню іміджу регіону як фактора залучення іноземних І внутрішніх інвестицій. Розглянуто основні етапи формування...
Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону iconЗаявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону iconТема  аналіз регіонального економічного розвитку
Аналіз економічного регіонального розвитку (регіональний економічний аналіз) – це процес дослідження показників, що характеризують...
Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону iconЕколого-економічні засади розвитку регіону
Оскільки екологоорієнтованість процесів розвитку регіону визначається, в першу чергу, процесами функціонування підприємств території,...
Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону iconЗатверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р
Доннту, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації професійних,...
Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону iconЧернівецький національний університет
Оволодіння основними методами дослідження економічного розвитку регіону І туристичного господарства зокрема. Освоєння основних методів...
Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету
«Міжнародна економіка» І «Правознавство», оптимізації науково-педагогічного навантаження та покращення розвитку методичного забезпечення...
Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про удосконалення структури Кримського економічного інституту»
«Міжнародна економіка» І «Правознавство», оптимізації науково-педагогічного навантаження та покращення розвитку методичного забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи