Зміст с. Список скорочень icon

Зміст с. Список скорочень
НазваЗміст с. Список скорочень
Сторінка1/13
Дата12.07.2012
Розмір3.05 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЗМІСТ

С.

Список скорочень …………………………………………………...4

Заняття 1. Біохімічні аналізи в клінічній медицині.

Моніторинг лікарських засобів …………………………………….. 5

Заняття 2. Показники обміну білків і небілкового азоту

в нормі і при патології. Залишковий азот крові …………………….13

Заняття 3. Клінічна ензимологія. Ензимодіагностика …………...….29

Заняття 4. Клініко-лабораторна діагностика порушень

вуглеводного обміну ……………………………………………….46

Заняття 5. Лабораторні дослідження та біохімічна діагностика

порушень обміну ліпідів і ліпопротеїнів …………………………...62

Заняття 6. Діагностичні критерії оцінки порушень

обміну води, натрію, калію, гомеостазу іонів водню.

Визначення кислотно-лужної рівноваги ……………………………74

Заняття 7. Клініко-лабораторна діагностика порушень

обміну гемопротеїнів, порфіринів і заліза.

Клініко-лабораторна діагностика порушень обміну нуклеотидів …..99

Заняття 8. Клініко-лабораторна діагностика порушень функцій

гіпоталамуса, гіпофіза, надниркових і статевих залоз …………….112

Заняття 9. Клініко-лабораторна діагностика функціональної

активності щитоподібної та паращитоподібних залоз.

Біохімічна оцінка порушень обміну кальцію,

фосфатів та магнію ………………………………………………..123

Заняття 10. Клінічна оцінка біохімічних показників

при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів ……………132

Заняття 11. Клінічна оцінка біохімічних показників

при захворюваннях нирок ………………………………………...150

Заняття 12. Порушення функцій шлунково-кишкового тракту,

їх діагностика та дієтотерапія ……………………………………..158

Заняття 13. Лабораторна діагностика спадкових хвороб обміну

речовин. Особливості клініко-лабораторної діагностики

захворювань крайніх вікових груп. Біохімічні аспекти

вагітності і раннього дитячого віку ……………………………….171

Заняття 14. Біохімічні показники при онкологічних

захворюваннях. Клініко-лабораторна діагностика захворювань

серцево-судинної системи, сполучної тканини, органів дихання …185

Список використаної літератури ………………………………….196
^ Список скорочень


АДГ – антидіуретичний гормон

АКТГ – адренокортикотропний гормон

АлАТ – аланінамінотрансфераза

АсАТ – аспартатамінотрансфераза

^ ГГТП – гаммаглутамілтранспептидаза

ГлДГ – глутаматдегідрогеназа

ГР – гормон росту

ГРГ – гонадотропінрилізинг-гормон

ІХС – ішемічна хвороба серця

КК – креатинкіназа

^ КОС – кислотно-основний стан

ЛГ – лютеїнізуючий гормон

ЛДГ – лактатдегідрогеназа

ЛПВЩ – ліпопротеїни високої щільності

ЛПДНЩ – ліпопротеїни дуже низької щільності

ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності

^ ЛППЩ – ліпопротеїни проміжної щільності

ЛФ – лужна фосфатаза

НЕЖК – неетерифіковані жирні кислоти

СДГ – сорбітолдегідрогеназа

ТРГ – тиреотропінрилізинг-гормон

ТТГ – тиреотропний гормон

^ ФСГ – фолікулостимулюючий гормон

ХЕ – холінестераза


Заняття 1


Тема. Біохімічні аналізи в клінічній медицині. Моніторинг лікарських засобів


 1. ^ До сучасних уявлень про клінічну лабораторну діагнос-тику належить усе перелічене, окрім:

A. Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань.

B. Медична наукова дисципліна, що вивчає закономірності, взаємозв’язки між фізіологічними і патологічними станами, клітинним і хімічним складом біологічних рідин для виявлення відхилень від норми, встановлення діагнозу та контролю за лікуванням.

C. Наука про значення лабораторних показників у нормі та при патологічних процесах, діагностиці, лікуванні і прогнозуванні хвороби.

D. Наука, яка вивчає зміни біохімічних процесів в організмі людини при патологічних станах, а також розробляє методи виявлення цих змін з метою діагностики і прогнозування перебігу захворювання.

E. *Наука, що вивчає структурну організацію біологічних систем та природу перетворення живої матерії, які лежать в основі життєдіяльності.


 1. ^ Які дослідження слід віднести до ургентних тестів або тестів при невідкладних станах?

A. Активність кислої фосфатази.

B. Білкові фракції.

C. Пухлинні маркери.

D. Загальний холестерин.

E. *Білірубін у новонароджених.

 1. ^ Якому поняттю ідентично поняття "абсорбція" у фотометрії?

A. Віддзеркалення.

B. Пропускання.

C. Розсіювання.

D. *Оптична густина.

E. Гасіння.

  1. Чоловік віком 40 років скаржиться на різку загальну слабість, біль у м’язах та суглобах, підвищення темпе-ратури тіла до 38,6єС. На внутрішній поверхні пе-редпліччя пальпуються болючі підшкірні вузли розміром до 1 см. У крові: помірна анемія, підвищена ШОЕ, лейкоцитоз, у сечі помірна протеїнурія, мікрогематурія. Для підтверд-ження діагнозу хворому при-значено протеїнограму білків сироватки крові. Який метод можна використати для розділення білків?

A. *Імуноелектрофорез.

B. Полярографію.

C. Імуноферментний аналіз.

D. Хроматографію.

E. ІЧ-спектрофотометрію.


 1. Лабораторні методи дос-лідження мають діагностичне значення, є критерієм ефек-тивності лікування, що проводиться, та критерієм одужання і реабілітації хворих. Які чинники впливають на результати лабораторних дос-ліджень?

A. Фізіологічні (стать, вік і т.д.).

B. Зовнішнє середовище.

C. Терапевтичні.

D. Токсичні.

E. *Усі відповіді правильні.

 1. Який метод викорис-товують у сучасних біохімічних дослідженнях для визначення функціональних груп білків (-SH, -NH2, імідазольних), а також каталітичної активності ферментів?

A. *Полярографію.

B. Електрофорез.

C. Гель-фільтрацію.

D. Хроматографію.

E. Фотоелектроколориметрію.

 1. ^ Які з перелічених біоло-гічних матеріалів слугують об'єктом досліджень у лабора-торній діагностиці?

A. Кров.

B. Сеча.

C. Цереброспінальна рідина.

D. Аспірати (плевральна рідина).

E. *Усі відповіді правильні.

 1. Під час обстеження пацієнта на СНІД було отримано два позитивних результати імуноферментного аналізу (ІФА). Який метод потрібно використати для виключення псевдопозитивно-го результату ІФА?

A. *Імуноблотинг.

B. Радіоімунний аналіз.

C. Люмінесцентний аналіз.

D. Імунофлуоресценцію.

E. Молекулярну гібридизацію.

 1. ^ Який метод може бути використаний для визначення молекулярної маси нових лікарських речовин, а також оцінки ізотонічної концент-рації?

A. Полярографія.

B. *Потенціометрія.

C. рН-метрія.

D. Кріоскопія.

E. Колориметрія.

 1. ^ Яку величину вимірюють за допомогою кондукто-метричного методу дослід-ження в біологічних рідинах (кров, сеча, шлунковий сік)?

A. Опір.

B. Йонну силу.

C. *Електропровідність розчину.

D. В’язкість.

E. Буферну ємність.

 1. У біохімічній практиці використовують гель-фільт-рацію - один із методів розділення речовин, який ґрунтується на тому, що молекули різних речовин здатні дифундувати в гелі з різною швидкістю. Для визначення якої величини можна використати цей метод?

A. *Молекулярної маси.

B. Заряду молекул.

C. Швидкості осідання молекул.

D. Буферної ємності розчину.

E. Розчинності речовин.

 1. ^ Величина гематокриту широко використовується для оцінки ступеня вираженості анемії, при якій гематокрит може знижуватись до 25-15%. Що таке “гематокритна величина”?

A. Співвідношення молодих і зрілих форм еритроцитів.

B. *Співвідношення об'ємів плазми та еритроцитів.

C. Визначення об'єму еритроцитів.

D. Співвідношення еритроцитів і лейкоцитів.

E. Усі відповіді правильні.

 1. ^ Якість виконання біохі-мічних аналізів визначається усіма переліченими пара-метрами, окрім:

A. Особливостями застосованого методу.

B. Кваліфікацією лаборантів.

C. Ступенем очищення реактивів.

D. Точністю роботи лабораторного обладнання.

E. *Зміною гормонального фону в організмі.

 1. ^ Які з перелічених чинни-ків впливають на результати біохімічних досліджень?

A. Час узяття біохімічного матеріалу для дослідження.

B. Вплив лікарських засобів і діагностичних процедур.

C. Консервування, зберігання і доставка біоматеріалу в лабораторію.

D. Положення тіла пацієнта під час процедури.

E. *Усі відповіді правильні.

 1. ^ Тривале стиснення судин джгутом при заборі крові з вени викликає підвищення усіх перелічених біохімічних по-казників крові, окрім:

A. *Концентрації цукру.

B. Загального білка та білкових фракцій.

C. Аміаку, кальцію.

D. Фібринолітичної активності.

E. Концентрації молочної, піровиноградної кислот.

 1. ^ Виникненню гемолізу при заборі крові для біохімічного дослідження сприяють усі перелічені чинники, окрім:

A. Погано висушений посуд.

B. Видалення крові зі шприца через голку з малим діаметром із великою швидкістю та під тиском.

C. *Центрифугування крові на невеликих швидкостях.

D. Тривале накладання джгута.

E. Заморожування та відтавання крові.

 1. ^ Як співвідноситься коефі-цієнт варіації з допустимою межею помилок?

A. *Коефіцієнт варіації не повинен перевищувати допустиму межу помилок.

B. Коефіцієнт варіації повинен бути більшим за допустиму межу помилок.

C. Коефіцієнт варіації повинен дорівнювати допустимій межі помилок.

D. Коефіцієнт варіації не порівнюється з допустимою межею помилок.

E. Жодна з перелічених відповідей не є вірною.

 1. ^ Під внутрішньо-лабора-торними помилками слід розуміти все перелічене, окрім:

A. Неправильний вибір методу дослідження.

B. Використання недостатньо чистого посуду.

C. Використання реактивів не належного ступеня очищення і реактивів із простроченим терміном придатності.

D. Використання приладів, що не пройшли метрологічний контроль.

E. *Незадовільна підготовка обстежуваних.

 1. ^ Під позалабораторними помилками слід розуміти все перелічене, окрім:

A. Незадовільна підготовка обстежуваної особи.

B. Неправильне взяття проби.

C. Неправильне зберігання біологічного матеріалу.

D. Неправильне транспортування біологічного матеріалу в лабораторію.

E. *Неправильний вибір методу дослідження.

 1. ^ До ендогенних, або фізіо-логічних факторів, які впли-вають на лабораторні по-казники належать усі переліче-ні, окрім:

A. Генотип.

B. Стать.

C. Вік.

D. Фенотип.

E. *Умови життя.

 1. ^ Який із перелічених чинників належить до соціальних і впливає на лабораторні показники?

A. Рівень сонячної радіації.

B. Кліматичні особливості.

C. Коливання температури.

D. Коливання вологості.

E. *Спосіб життя.

 1. ^ Який із перелічених чинників належить до при-родних чинників і впливає на лабораторні показники?

A. Шкідливі звички.

B. Харчування.

C. *Кліматичні особливості.

D. Спосіб життя.

E. Трудова діяльність.

 1. ^ Яка причина зміни кон-центрації речовини при збері-ганні біологічного матеріалу?

A. Перехід речовин з еритроцитів у рідку частину крові при тривалому стоянні цільної крові.

B. Перетворення одних речовин в інші під впливом ферментів.

C. Перетворення одних речовин в інші під впливом бактеріальної дії.

D. Руйнування речовин під впливом різних чинників.

E. *Усі відповіді правильні.


 1. ^ При проведені біохімічних досліджень джерелами помилок може бути все перелічене, окрім:

A. Відсутність хімічно чистого посуду.

B. Недостатньо високий ступінь очищення реактивів (не нижчий ЧДА).

C. Неточне приготування стандартних розчинів для побудови калібрувальних графіків.

D. Використання приладів, що не пройшли метрологічний контроль.

E. *Урахування добових, місячних і сезонних ритмів.

 1. Під час лабораторного обстеження чоловіка віком 54 роки встановлено, що загаль-ний вміст білка в крові стано-вить 62 г/л. Рівень білків у біологічних рідинах визна-чають фізичними та хімічними методами. Який метод нале-жить до хімічних методів?

A. Рефрактометричний.

B. Спектрофотометричний.

C. Полярографічний.

D. *Метод Лоурі.

E. Метод Сенгера.

 1. У сучасних біохімічних дослідженнях для діагностики спадкових захворювань, вияв-лення наявності в організмі певних вірусів (у тому числі ВІЛ), ідентифікації особистості (генна дактилоскопія у судовій медицині) використовують так звану ДНК-діагностику. Який метод використовують із цією метою?

А. Електрофорез.

B. Хроматографію.

C. *Ланцюгову полімеразну реакцію.

D. Рентгеноструктурний аналіз.

E. Електронну мікроскопію.

 1. ^ Як впливають лікарські препарати на досліджуваний біологічний матеріал (кров, сечу і т.д.)?

A. Беруть участь у самій аналітичній реакції.

B. Впливають на результати лабораторних досліджень за рахунок фармакологічної (в організмі) або технологічної (у пробі) інтерференції.

C. Змінюють якісний склад клітинних елементів.

D. Змінюють фізико-хімічні властивості досліджуваного матеріалу.

E. *Усі відповіді правильні.

 1. У хворого збільшена щитоподібна залоза. Пальпа-цією встановлено: залоза щіль-на, поверхня нерівномірно гор-биста, гістологічним дослід-женням - дифузна інфільтрація тканини залози лімфоцитами, посилене розростання сполуч-ної тканини. Для встановлення діагнозу визначають рівень тиреоїдних гормонів у сиро-ватці крові імуноферментним методом аналізу. На визначенні якого показника ґрунтується цей метод?

A. Осмотичного тиску.

B. Здатності дифундувати з різною швидкістю.

C. *Специфічності зв'язування антиген-антитіло.

D. Інтенсивності флуоресценції.

E. Спектрів випромінювання.

 1. ^ Які джерела помилок при дослідженні сечі?

A. Неправильна підготовка хворого.

B. Недостатньо чистий посуд.

C. Недотримання методів консервування.

D. Недотримання термінів зберігання сечі.

E. *Усі відповіді правильні.

 1. Оптичні методи дослід-ження належать до найпоши-реніших, які використовують у біохімії. Це пов'язано з можливістю ідентифікувати речовини, визначати їх кіль-кість. Який серед перелічених методів належить до оптичних?

A. *Фотоелектроколориметрія.

B. Полярографія.

C. Хроматографія.

D. Кондуктометрія.

E. Потенціометрія.

 1. ^ Які помилки зустрі-чаються при визначенні актив-ності ферментів у сечі?

A. Неправильний збір сечі.

B. Неправильне зберігання сечі.

C. Ігнорування впливу лікарських речовин.

D. Визначення активності ферментів за наявності гематурії.

E. *Усі відповіді правильні.

 1. ^ Клініко-лабораторна діаг-ностика виконує всі з перелі-чених нижче завдань, окрім:

A. Розробка оптимальних методів і засобів дослідження хімічного і клітинного складу біологічних рідин.

B. Встановлення референтних меж коливань для кожного параметра складу біологічних рідин і нормальних коливань для окремих контингентів населення.

C. Встановлення діагностичної цінності окремих лабораторних тестів та їх комбінацій.

D. Розробка наборів біохімічних тестів для диференційної діагностики та контролю за лікуванням.

E. *Розкриття хімічних, фізико-хімічних, молекулярних та суб-молекулярних закономірностей функціонування живих систем.

 1. ^ Що таке коагулограма?

A. Метод вимірювання часу згортання.

B. Спосіб визначення агрегації тромбоцитів.

С. *Комплекс методів для характеристики різних ланок гемостазу.

D. Система уявлень про згортання крові.

E. Вчення про кровотворення.

 1. Електрокоагулографія є зручним методом, що дозволяє лікарю в реальному масштабі часу швидко орієнтуватись у змінах гемостазу і при необхідності правильно засто-совувати засоби його корекції. Яке визначення характеризує метод електрокоагулографії?

A. Метод, що заснований на вимірюванні електричного потенціалу судинної стінки.

B. Метод вимірювання електричних властивостей сироватки.

C. *Метод реєстрації коагуляції, що заснований на вимірюванні електропровідності крові.

D. Метод вимірювання рухливості тромбоцитів в електричному полі.

E. Метод вимірювання зміни агрегації тромбоцитів.

 1. Нефелометрія – метод визначення концентрації, роз-мірів і форми частинок речовин, що знаходяться у стані досить стабільних сус-пензій, дисперсних, колоїдних або “каламутних” розчинів. На вимірюванні якого показника заснований метод нефело-метрії?

A. Світлопропускання.

B. *Світлорозсіювання.

C. Світлопоглинання.

D. Світловипромінювання.

E. Обертання поляризованого променя.

 1. Важливу роль у молекулярній клінічній діаг-ностиці відіграють імунохімічні методи дослідження, до яких належать імунофлюоресценція, радіоімунний метод, імуно-ферментний аналіз. На якому типі взаємодії засновані ці методи?

A. Преципітату з субстратом.

B. *Антитіла з антигеном.

C. Сироватки з імуноглобуліном.

D. Комплемента з носієм.

E. Субстрату з фосфатом.

 1. Рефрактометрія є одним із широко використовуваних ана-літичних методів, що дозволяє визначити концентрацію речо-вини, що знаходиться в рідкому стані чи концентрацію двохкомпонентних розчинів. На вимірюванні якого по-казника заснований метод рефрактометрії?

A. Поглинання світла.

B. Світлопропускання.

С. *Кута заломлення світла на межі поділу фаз.

D. Розсіювання світла.

E. Обертання поляризованого променя.

 1. Поляриметричний метод може використовуватись у клі-ніці для кількісного визна-чення глюкози в розчині (сечі). На вимірюванні якого показ-ника заснований даний метод?

A. Світлопропускання.

B. Каламутності.

C. Розсіювання світла.

D. Заломлення світла.

E. *Обертання поляризованого променя.

 1. Турбидиметрія – один із видів абсорбційного фото-метричного аналізу, що здійснюється за допомогою фотоелектроколориметрів і спектрофотометрів. На ви-мірюванні якого показника заснований даний метод?

A. Флюоресценції.

B. Обертання поляризованого променя.

C. Віддзеркалення світла.

D. Розсіювання світла.

E. *Поглинання світла.

 1. ^ На якій властивості зас-новане хроматографічне роз-ділення речовин?

A. Рухливості в електричному полі.

B. *Сорбційній здатності на носії.

C. Осадженні в розчині.

D. Седиментації в градієнті густини.

E. Оптичній густині.

 1. Біохімічні аналізатори знайшли широке застосування в клініко-діагностичних ла-бораторіях, оскільки вони дозволяють механізувати і прискорити відбір дос-ліджуваного матеріалу, дода-вання необхідних реактивів, фотометрію та розрахунки. Які дослідження доцільно ви-конувати на біохімічних аналізаторах?

A. Аналізи кінетичними методами.

B. Методики з малим об’ємом досліджуваного матеріалу.

C. Методики, що складають основну частину навантаження лабораторії.

D. Експрес-аналізи.

E. *Усі відповіді правильні.

 1. Метод полімеразної лан-цюгової реакції (ПЛР) широко застосовується для моле-кулярно-генетичного дослід-ження зразків тканин, вияв-лення патогенних мікро-організмів у клінічних зразках та у пренатальній діагностиці спадкових захворювань. Який принцип лежить в основі аналізу методом ПЛР?

A. Полімеризація молекул.

B. Різна швидкість руху молекул.

C. Взаємодія між антигеном та антитілом.

D. Величина заряду молекули білка.

E. *Копіювання специфічних ділянок молекули ДНК.

 1. ^ Умовами отримання і зберігання плазми для біохімічних досліджень є усі перелічені, окрім:

A. Використання антикоагулян-тів.

B. Максимально швидке відокремлення від еритроцитів.

C. Однократність заморожування.

D. *Використання герметичного посуду.

E. Попередження гемолізу.

Заняття 2


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Зміст с. Список скорочень iconЗміст с. Список скорочень
move to 0-17372278
Зміст с. Список скорочень iconЗміст с. Список скорочень
move to 0-17372278
Зміст с. Список скорочень iconЗміст с. Список скорочень
До сучасних уявлень про клінічну лабораторну діагнос-тику належить усе перелічене, окрім
Зміст с. Список скорочень iconЗміст с. Список скорочень
До сучасних уявлень про клінічну лабораторну діагнос-тику належить усе перелічене, окрім
Зміст с. Список скорочень iconВступ розділ 1 Витоки димензіональної лексики (слів міри І ваги) англійської мови
Список скорочень
Зміст с. Список скорочень iconВступ розділ 1 Витоки димензіональної лексики (слів міри І ваги) англійської мови
Список скорочень
Зміст с. Список скорочень iconРок 1 Стоматологія
У хворого з кардіосклерозом спостерігалася аритмія з кількістю передсердних скорочень
Зміст с. Список скорочень iconМасоперенесення в металічних системах на основі fe, Cu І al при імпульсному та інтенсивному опроміненні іонами
Перелік умовних скорочень
Зміст с. Список скорочень iconОплата за публікацію статті
Повна назва організації (без скорочень) Анотації: російською, українською та англійською мовах
Зміст с. Список скорочень iconАвторська довідка
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце основної роботи (без скорочень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи