Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план icon

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план




Скачати 250.44 Kb.
НазваКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план
Дата12.07.2012
Розмір250.44 Kb.
ТипДокументи



Курс: «Порівняльна політологія»

(укладач Радченко Л.М.)


Тематичний план


Назви теоретичних блоків


Кількість годин







Всього годин

Аудиторні години


Самостійна робота







Всього аудиторних

Лекції

Семінарські

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні







2

3

4

5

6

7

8

9

10







Модуль І.

36

14

6

8




6

16

1

Предмет навчального курсу “Порівняльна політологія” та методологія його вивчення







2

2




2

4

2

Історія становлення порівняльної політології







2

4




2

6

3

Концептуальні основи сучасної порівняльної політології







2

2




2

6




Модуль ІІ.

36

14

8

6




6

16

4

Порівняльний метод в політичній науці







2

2




2

4

5

Теорія раціонального вибору, неоінституціоналізм і політика







4

2




2

6

6

Політичні мережі і порівняльна політологія.







2

2




2

6




Модуль ІІІ.

36

14

6

8




6

16

7

Політичний аналіз у системі політичного знання. Загальні методологічні принципи політичного аналізу







4

4




4

8

8

Види і форми політичного аналізу








2

4




2

8




Модуль ІV

36

14

8

6




6

16

9

Емпірична теорія і моделі демократії







4

2




2

6

10

Сучасні методологічні підходи у політичному аналізі







2

2




2

6

11

Умови демократії







2

2




2

4




Модуль V

36

14

6

8




6

16

12

Третя хвиля демократизації







2

2




2

6

13

Проблеми і моделі консолідації демократії







2

4




2

6

14

Виміри демократії







2

2




2

4




Модуль VI


36

14

8

6




6

16

15

Бінарний аналіз







2

2




2

8

16

Порівняння подібних країн








4

2




2

4

17

Порівняння контрастних країн







2

2




2

4




Модуль VIІ - VІІІ

72

28

12

16




12

32

18

Сучасні виборчі системи







2

2




2

6

19

Типологія політичних систем і режимів







2

4




2

4

20

Політичний клієнтелізм







2

2




2

6

21

Зацікавлені грепи







2

2




2

6

22

Порівняння федерацій







2

2




2

6

23

Політичні партії та партійні системи







2

4




2

6




Всього годин за навчальний рік:

288




56

56




48






^ VI. Навчально-методична карта дисципліни “Порівняльна політологія” (ІІ курс-2006р.).


Всього 288 год., Лекції- 56г., Семінарські -56,Самостійна робота - г.; залік та екзамен

Тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

V




VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ХІІІ

ХІV

ХV

ХVІ


ХVІІ

ХVІІІ


ХІX

ХX

модулі


Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Лекції


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Дати





























































^

Теоре тичні розділи.


І. Історія порівняльної політології.


ІІМетодологія порівняльної політології.


ІІІСучасний політичний аналіз


ІV. Теорія вимірів демократії

^

Теми лекцій.


Предмет навчального курсу та методологія його вивчення

Історія становлення порівняльної політології

Концептуальні основи сучасної порівняльної політології

Порівняльний метод в політичній науці

Теорія ріціонального вибору, неоконституціоналізм і політика

Політичні мережі і порівняльна політологія

Політичний аналіз у системі політичного знання

Види і форми політичного аналізу

Емпірична теорія і моделі демократії

Сучасні методологічні підходи у політичному аналізі

Умови демократії
^

Теми практичних занять


Предмет навчального курсу та методологія його вивчення

Історія становлення порівняльної політології

Концептуальні основи сучасної порівняльної політології

Порівняльний метод в політичній науці

Теорія ріціонального вибору, неоконституціоналізм і політика

Політичні мережі і порівняльна політологія

Політичний аналіз у системі політичного знання у

Види і форми політичного аналізу

Емпірична теорія і моделі демократії

Сучасні методологічні підходи у політичному аналізі

Умови демократії
^

Самостійна роботи





Сегментація як метод політичного аналізу

Загальні методологічні принципи політичного аналізу




Перша хвиля демократизації
^

Види контролю


Тест 1.

(25-27.09; 2-5.10)

Контрольна робота.


(23-31.10)

Тест

(6-10.11)

Контрольна робота

(18-25.12)




Екзамен



модулі


Модуль 5

Модуль 6

Модуль 7

Модуль 8

Лекції


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Дати





























































^

Теоре тичні розділи.


V. . Методологія вимірів демократії


VІ Порівняльне державознавство


VІІ. Порівняльний аналіз політичних інститутів і процесів

VІІІ.

^

Теми лекцій.


Третя хвиля демократизації

Проблеми і моделі консолідації демократії

Виміри демократії

Бінарний аналіз.

Порівняння подібних країн

Порівняння контрастних країн

Сучасні виборчі системи

Типологія політичних систем і режимів

Політичний клієнтелізм


Зацікавлені групи

Порівняння федерацій

Політичні партії та партійні системи
^

Теми практичних занять


Третя хвиля демократизації ї

Проблеми і моделі консолідації демократії ізі

Виміри демократії ії

Бінарний аналіз.

Порівняння подібних країн

Порівняння контрастних країн

Сучасні виборчі системи

Типологія політичних систем і режимів

Політичний клієнтелізм

н

Зацікавлені групи

Порівняння федерацій

Політичні партії та партійні системи
^

Самостійна роботи


Сутність теорії демократії

Сутність демократичного транзиту




Порівняння федерацій

Сутність політичних партій та партійних систем
^

Види контролю


Колоквіум

(25-27.09; 2-5.10)

Контрольна робота

(23-31.10)

Реферат

Колоквіум

(6-10.11)

Колоквіум

(18-25.12)




Екзамен

^ V. Порядок поточного і підсумкового контролю знань


Контроль успішності студентів з врахуванням поточного і підсумкового оцінювання проводяться відповідно до навчально – методичної карти (п.IV.), де зазначено види і терміни контролю.

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до національної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в таблицях п.п. 5.1 і 5.2.

Для обліку і реєстрації показників успішності використовується рейтингова відомість успішності студентів (п.5.3).

Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на практичних заняттях . Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля.

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. Оцінювання тестів проводиться за власною методикою з приведенням підсумку до встановленої в рейтинговій шкалі балів.

Реферати, підготовлені за заданою тематикою обговорюються та захищаються під час семінарських занять.

Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу даного модуля.

За пропуски навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських ) нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки.

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу.

Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він отримав за результатами поточного контролю, складанням семестрового екзамену.


5.1. Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю


№ п/п

Вид діяльності

Коефіцієнт(вартість)

виду

Кількість робіт

Результат



Семінарські заняття

5

28

140



Тести

5

2

10



Реферат

5

1

5



Контрольна робота

10

3

30



Колоквіум

5

3

15




Підсумковий рейтинговий бал:

200




Нормований рейтинговий бал:

200



5.2. Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS:



національна шкала

« 5 »

відмінно

« 4 »

добре

« 3 »

задовільно

« 2 »

незадовільно

« 2 » незадовільно

шкала університету

90-100

80-89

70-79

65-69

60-64

35-59

0-34

шкала ECTS

A

B

C

D

E

FX

X



















з

можливістю повторного складання

з обов’язко-вим повторним курсом



Схожі:

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconСеместровий план роботи для студентів іvкурсу філософського факультету, відділення – політологія. Предмет: Порівняльна політологія

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /5 курс/9 семестр/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 9 семестру.doc
2. /5...

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /5 курс/9 семестр/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 9 семестру.doc
2. /5...

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /5 курс/9 семестр/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 9 семестру.doc
2. /5...

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /2 курс/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 4 сем.doc
2. /2...

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /2 курс/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 4 сем.doc
2. /2...

Курс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconДокументи
1. /2 курс/ПЕРЕЛ_К малюнк_в 4 сем.doc
2. /2...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи