“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 332.74 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата12.07.2012
Розмір332.74 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

“Затверджено”

на засіданні Вченої Ради

НПУ імені .М.П.Драгоманова


«___» __________200 р.

Протокол №___

Голова Вченої Ради, ректор

академік В.П.Андрущенко

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ “Основні політичні доктрини сучасності”.

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 0403 – ПОЛІТОЛОГІЯ

СПЕЦІЛЬНІСТЬ: 6.040301-ПОЛІТОЛОГІЯ

Київ-2006


Укладач програми: Козенюк А.І.

Рецензенти:


І.Пояснювальна записка.

Програма курсу “Основні політичні доктрини сучасності”, відображує сталі конструкції в масовій політичній свідомості – політичні доктрини, які склалися на основі політичних знань людства на початок ХХІ століття. Програма та курс відображає найновіші підходи у висвітлені політичних та політологічних шкіл сучасного світу. Окремим блоком у програмі представлений політологічний аналіз складання основних теоретичних доктринальних моделей сучасного політичного світу.

Програма висвітлює блоки основних течій у масовій політичній свідомості та систематизує головні доктринальні теорії, універсалії та конструкції беручи за основу дидактичної системи не лише ідеологічний, а й патерналістський та телеологічний принципи.

Частина присвячена власне політичним доктринам формально-логічно і системно підходить до аналізу класичних та модерністських політичних доктрин, місця в них економічних детермінант ресурсного забезпечення владних моделей, місця і ролі утилітарного політичного інтересу в ідейному потенціалі масової політичної свідомості різних хронологічних відрізків часу.

Курс “Основні політичні доктрини сучасності” є логічних продовженням вивчення історичної генези світової політичної науки, утворення окремих політологічних шкіл, методологічних суперечок і криз у висвітлені політичних процесів тими чи іншими науковими авторитетами. Базуючись на знанні нормативного курсу «Історія політичних вчень» студенти зможуть усистемнити власні знання за основними напрямками розвитку політичної теорії, а також, розглянути основні категоріальні і структурні компоненти найбільш серединного рівня політичної свідомості – політичних доктрин. Саме через поняття суті та характерних особливостей політичних доктрин можливо перекинути місток на політологічні дисципліни первинного циклу, та озброїти майбутнього спеціаліста основними підходами до вивчення курсу «Загальна теорія політики», «Порівняльна політологія» та ін.

Серед основних знань, які студенти повинні здобути вивчивши дану дисципліну: система розвитку та структура політичної свідомості, основні характеристики політичних доктрин, місце понять «політична доктрина» і «політична наука» в системі теоретичної політичної свідомості, розвиток теоретичного і доктринального типів політичного знання тощо.

Основні вмінні: теоретичний аналіз тієї чи іншої політичної доктрини, визначення ролі держави та інститутів виборності, власності в певних політичних доктринах, порівняння вірогідності застосування певних політичних доктрин в політичній практиці України.

ІІ. Тематичний план

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять:Назви модулів і тем

Кількість годин

Самостійна робота

Всього годин

Аудиторних годин

Всього аудиторних годин

лекцій

семінарів

Індивідуальна роботаМодуль І.

Політична свідомість і політична наука. Розвиток теоретичної політичної свідомості.

72

40

14

14

12

32Тема 1. Політична культура, політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія: зміст і кореляція понять. Модерністська політична свідомість та її виміри.

12

6

2

2

2

6Тема 2. Розвиток політичної науки: етапи і парадигми.

8

4

2
2

4Тема 3. Класичний етап розвитку політичної науки.

12

6

2

2

2

6Тема 4. М. Вебер- теоретик класичного політичного аналізу.

10

6

2

2

2

4Тема 5. Поведінковий етап розвитку політичної науки. Подолання досконалості формальних політичних категорій.

10

6

2

2

2

4Тема 6. Чиказька школа та основні парадигми розвитку політичної науки.

8

6

2

2

2

2Тема 7. Модерн в політичному знанні. Значення хвилі інформатизації. Сутність теорій третього рівня.

10

6

2

4
4^ Модуль ІІ. Розвиток ліберальної та консервативної політичної свідомості.

36

20

8

6

6

16Тема 1. Приклади використання формальної свободи. Ліберальна політична свідомість та її основні принципи. Соціальні регулятори та принципи політики в політичній доктрині неолібералізму.

16

8

4

2

2

8Тема 2. Консерватизм як політична свідомість. Структурний та ціннісний консерватизм. Неоконсервативна хвиля та її значення.

20

12

4

4

4

8^ Модуль ІІІ.

Анархістська, марксистська політичні свідомості. Протестні і асистемні доктрини.

72

40

12

16

12

32Тема 1. Принципи політичного володарювання та система політичних цінностей марксизму.

18

10

4

4

2

8Тема 2. Принципи політичної свободи. Регенерація політичної дії в політичній доктрині анархізму.

18

10

2

4

4

8Тема 3. Радикалізм як особлива форма політичної свідомості.

10

6

2

2

2

4Тема 4. Ліворадикальна політична система та технологія використання політичної влади. Правий радикалізм та його політологічні особливості.

12

6

2

2

2

6Тема 5. Сучасні простестні доктрини. Проблема глобалізму.

14

8

2

4

2

6^ Модуль ІУ. Сучасні модерністські соціальні доктрини.

36

20

8

6

6

16Тема 1. Соціал- демократична політична свідомість: особливість режиму власності та політичного владарювання.

12

8

4

2

2

4Тема 2. Регіональні особливості соціал-демократії.

12

6

2

2

2

6Тема 3. Принципи політики в технократії.

12

6

2

2

2

6
^ Всього за навчальний рік

216

120

42

42

36

96І. Тематика лекцій.Модуль

Назва теми

Кількість годин1

Політична культура, політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія: зміст і кореляція понять. Модерністська політична свідомість та її виміри.

21

Розвиток політичної науки: етапи і парадигми.

21

Класичний етап розвитку політичної науки.

21

М. Вебер- теоретик класичного політичного аналізу.

21

Поведінковий етап розвитку політичної науки. Подолання досконалості формальних політичних категорій.

21

Чиказька школа та основні парадигми розвитку політичної науки.

21

Модерн в політичному знанні. Значення хвилі інформатизації. Сутність теорій третього рівня.

22

Приклади використання формальної свободи. Ліберальна політична свідомість та її основні принципи. Соціальні регулятори та принципи політики в політичній доктрині неолібералізму.

42

Консерватизм як політична свідомість. Структурний та ціннісний консерватизм. Неоконсервативна хвиля та її значення.

43

Принципи політичного володарювання та система політичних цінностей марксизму.

43

Принципи політичної свободи. Регенерація політичної дії в політичній доктрині анархізму.

23

Радикалізм як особлива форма політичної свідомості.

23

Ліворадикальна політична система та технологія використання політичної влади. Правий радикалізм та його політологічні особливості.

23

Сучасні простестні доктрини. Проблема глобалізму.

24

Соціал- демократична політична свідомість: особливість режиму власності та політичного владарювання.

44

Регіональні особливості соціал-демократії.

24

Принципи політики в технократії.

2

Всього 42 години.

ІІ. Тематика семінарських занять.


Модуль

Назва теми


Кількість годин1

Політична культура, політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія: зміст і кореляція понять. Розвиток політичної науки: етапи і парадигми.

21

Класичний етап розвитку політичної науки.

21

М. Вебер- теоретик класичного політичного аналізу.

21

Поведінковий етап розвитку політичної науки. Подолання досконалості формальних політичних категорій.

21

Чиказька школа та основні парадигми розвитку політичної науки.

21

Модерн в політичному знанні. Значення хвилі інформатизації. Сутність теорій третього рівня.

42

Приклади використання формальної свободи. Ліберальна політична свідомість та її основні принципи. Соціальні регулятори та принципи політики в політичній доктрині неолібералізму.

22

Консерватизм як політична свідомість. Структурний та ціннісний консерватизм. Неоконсервативна хвиля та її значення.

43

Принципи політичного володарювання та система політичних цінностей марксизму.

43

Принципи політичної свободи. Регенерація політичної дії в політичній доктрині анархізму.

43

Радикалізм як особлива форма політичної свідомості.

23

Ліворадикальна політична система та технологія використання політичної влади. Правий радикалізм та його політологічні особливості.

23

Сучасні протестні політичні доктрини. Проблема глобалізму.

44

Соціал-демократична політична свідомість: особливість режиму власності та політичного владарювання.

24

Регіональні особливості соціал-демократії.

24

Принципи політики в технократії.

2

Всього : 42 години.

ІІІ. Зміст програми


Орієнтовна тематика і плани семінарських занять.

^ Модуль 1. Політична свідомість і політична наука. Розвиток теоретичної політичної свідомості.

Тема 1: Політична культура, політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія: зміст і кореляція понять. Розвиток політичної науки: етапи і парадигми.

Заняття 1.

План

 1. Політична культура і політична свідомість як політологічні конструкції.

 2. Принципова кореляція понять “політична культура”, “політична свідомість”, “політична ідеологія”, “політична психологія”.

 3. Рівні та функціональне навантаження політичної свідомості.

 4. Основні етапи розвитку політичної свідомості та політичної науки.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Теоретичний рівень політичної свідомості.

 2. Поняття “політичної доктрини” та їх класифікація.

 3. Регулятивна сукупність політики та її характерологічні особливості.

 4. Принципи політичного володарювання та система політичного поля.

 5. Розвиток української політології в 1993-2000 році.

 6. Принципи пізнання політичний оцінок та сентенцій.

 7. Політична свідомість як система цінностей політичного процесу та його регулятор.

 8. Принципи модернізації політичної свідомості та ознаки модернізму.


Тема 2: Класичний етап розвитку політичної науки.

Заняття 1

План

 1. Парадигми та параметри розвитку політичної науки в ході класичного етапу.

 2. Принципи політичного володарювання та система політичного лідерства в політичній теорії В. Паретто. Сутність поняття еліта та сутність елітарної політичної системи.

 3. Теорія “зацікавлених груп” А. Бентлі. Сутність владного контролю та владна політична система.

Заняття 2

План

 1. Вироблення категоріального апарату політичної науки.

 2. Владні теорії першого етапу розвитку політології. Формально – юридичний підхід.

 3. Зв’язок політичної науки з науками історичного і правового циклів.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Принципи влади та державне управління в політичній теорії В.Паретто.

 2. Значення суспільних залишків та політичних теорії в політичній теорії В.Паретто.


Тема 3: М. Вебер- теоретик класичного політичного аналізу.

План

 1. Принципи владного процесу в політичній теорії М. Вебера.

 2. Значення типу політичного володарювання та система політичного тиску в політичній концепції М.Вебера.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Значення лідерства для розвитку політичної системи в політичній теорії М. Вебера.

 2. Поєднання політичного володарювання та політичного панування в політичному процесу в працях М. Вебера.

 3. Політологічні характеристики праці М. Вебера “Протестантська етика і дух капіталізму”.


Тема 4: Поведінковий етап розвитку політичної науки. Подолання досконалості формальних політичних категорій.

Заняття 1.

План

 1. Теоретичні основи та система парадигм політичної науки поведінкового етапу.

 2. Сутність політологічного біхевіорізму.

Заняття 2

План

 1. Причини виникнення поведінкового етапу. Усвідомлення значення політичного прогнозу щодо політичної поведінки окремого суб’єкта.

 2. Принципи політичної теорії і практики. Кореляція владного простору та адикція політичного суб’єкта.

Тема рефератів:

 1. Політична система в теоретичній моделі біхевіорізму.

 2. Принципи політичного володарювання в політичній системі теоретиків поведінкового етапу.


Тема 5: Чиказька школа та основні парадигми розвитку політичної науки.

Заняття 1.

План

 1. Основні парадигми та напрямки розвитку політичного біхевіорізму.

 2. Політична теорія Ч. Мєріама.


Заняття 2.

План

 1. Принципи політичних символів та індикаторі в політичній теорії Г.Ласуелла.

 2. Принципи політики та політичного володарювання в політичному вченні Г. Маргентау.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Принципові відмінності загального політичного аналізу від політичного біхевіорізму.

 2. Політична система та політична влада в політологічній спадщині Г. Маргентау.

 3. Символи в політиці в політичній доктрині Г. Ласуелла.


Тема 6: Модерн в політичному знанні. Значення хвилі інформатизації. Сутність теорій третього рівня.


Заняття 1.

План

 1. Завдання та напрямки розвитку політичної науки після ІІ світової війни.

 2. Принципи політичних теорій 3 рівня. Політична теорії конвергентного характеру.

 3. Принципи політичної влади в політичній теорії Г. Алмонда та С. Верби.


Заняття 2.

 1. Принципи розвитку політики та зміст громадського розвитку в політичній доктрині К.Ясперса.

 2. Сутність теорій процесуального характеру та їх відмінності від теорій класичної доби.

 3. Місце людини в теоріях середнього рівня.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Значення політичної історії та інформаційний політичний прошарок влади в політичній теорії Т. Парсонса.

 2. Принципи політичного володарювання та структура політичного процесу в політичній теорії Ф. ф. Хайека.

 3. Теорія політичних систем Г. Істона.

 4. Інтереси людини і держави в політичних теоріях ІІІ етапу розвитку політичної науки.

 5. Значення творчої спадщини неоконсерваторів для розвитку політичного знання.


^ Модуль ІІ. Розвиток ліберальної та консервативної політичної свідомості.

Тема 1: Приклади використання формальної свободи. Ліберальна політична свідомість та її основні принципи. Соціальні регулятори та принципи політики в політичній доктрині неолібералізму.

План

 1. Джерела формування та ситуативні складові політичної доктрини класичного лібералізму і неолібералізму.

 2. Принципи політичного аналізу в ліберальній політичній свідомості.

Влада та політична система в політичній теорії класичного лібералізму. Державні теорії та місце людини в політичній теорії класичного лібералізму.

 1. Принципи державної політики та політичної влади в доктрині соціального лібералізму. Держава «всезагального блага».

 2. Принципи входження людини в політичне середовище. Сутність соціального регулювання політичних відносин.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Принципи та перспективи розвитку лібералізму в українській історії.

 2. Неоліберальні політичні партії в сучасній Україні.

 3. Система державної влади в неолібералізмі.

 4. Основні політологічні та історичні виміри “нового курсу” Рузвельта.

 5. Перспективи та принципи ліберального розвитку економіки та політики України.

 6. Значення примусу та інновації в політичній доктрині класичного лібералізму.Тема 2: Консерватизм як політична свідомість. Структурний та ціннісний консерватизм. Неоконсервативна хвиля та її значення.


Заняття 1.

План

 1. Джерела та ситуація виникнення доктрин класичного консерватизму.

 2. Принципи традиційності та державної структури в політичній доктрині класичного консерватизму.

 3. Принципи та постулати класичного консерватизму. Ціннісний та технологічний консерватизм.


Заняття 2.

План

 1. Особливості режиму власності в політичній доктрині модерніського лібералізму. Ситуація виникнення та джерела неоконсерватизму.

 2. Принципи неоконсервативної політики. Загальнолюдські цінності в політичній теорії неоконсерватизму.

 3. Влада, громадянське суспільство та система політичних регуляторів в політичній доктрині модерніського консерватизму.

 4. Система політичного володарювання та принципи політичного розвитку в неоконсервативній політичній свідомості.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Результати неоліберальної хвилі в міжнародній політиці.

 2. Принципи політики неоконсерватизму. Людина в політичній системі неолібералізму та неоконсерватизму.

 3. Соціальні і політичні цінності неоконсерватизму.

 4. Значення соціальних цінностей в класичному консерватизмі.

 5. Спротив державному примусу та реалізація власних інтересів в політичній доктрині класичного консерватизму.

 6. Принципи політичного володарювання в політичній доктрині класичного консерватизму.

 7. Принципи держави та політичної взаємодії в політики неоконсерватизму.

 8. Принципи політичного корпоративізму.

 9. “Рейганоміка” в політичній доктрині неоконсерватизму.

 10. Інформатизація в політиці. Значення постмодерну в політичній доктрині неоконсерватизму.

 11. Система цінностей родини і національного розвитку в неоконсервативній політичній свідомості.

 12. Принципи політичної соціалізації в політичній доктрині неоконсерватизму.

 13. “Тєтчеризм” як вимір неоконсерватизму. Особливості неоконсерватичної хвилі в політиці Великої Британії.


Модуль ІІІ. Анархістська, марксистська політичні свідомості. Протестні і асистемні доктрини.

Тема 1: Принципи політичного володарювання та система політичних цінностей марксизму.

Заняття 1.

План

 1. Джерела марксизму як політичної свідомості.

 2. Політичні принципи та стадіальна теорія марксизму.


Заняття 2.

План

 1. Держава та політична влада в політичній теорії марксизму.

 2. Сутність політичного розвитку. Різновиди та типи марксизму.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Особливості режиму власності в політичній доктрині марксизму.

 2. Майбутнє політики та економіки за політичною теорією марксизму.


Тема 2 Принципи політичної свободи. Регенерація політичної дії в політичній доктрині анархізму.

Заняття 1.

План

 1. Система джерел в анархіській політичній свідомості. Значення теорії М.Штірнера.

 2. Принципи політичної свободи та рівності в політичній доктрині класичного анархізму.

Заняття 2.

План

 1. Форми політичної організації та зло в політиці в політичній доктрині класичного анархізму.

 2. Політична влада та її соціальне підгрунтя в анархіській політичній свідомості.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Значення власності для політики за творами П.Ж.Прудона.

 2. Принципи політичної влади та її сутність в політичній доктрині класичного анархізму.

 3. Значення політичної організації та сутність протесту в анархіській політичній доктрині.


Тема 3: Радикалізм як особлива форма політичної свідомості.

План

 1. Джерела та сутність радикалізму. Ситуаційний і технологічний характер радикалізму.

 2. Принципи політичної влади в радикальній політичній свідомості.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Принципи політичного володарювання в політичній доктрині радикального типу.

 2. Радикалізм як доктрина та як політична технологія.

 3. Політика в радикалізмі.


Тема 4: Ліворадикальна політична система та технологія використання політичної влади. Правий радикалізм та його політологічні особливості.


План

 1. Принципи політики та джерельна база лівого радикалізму.

 2. Принципи політичної системи та моделі застосування ліворадикальної політичної доктрини.

 3. Принципи політичного володарювання та основні джерела правого радикалізму. Його зв’язок з правими доктринами взагалі.

 4. Види та моделі правого радикалізму.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Внутрішня структура ліворадикальної політичної свідомості.

 2. Існування власності в лівому радикалізмі.

 3. Принципи державної системи. Ориентація на людину як головного об2єкта політичного процесу.

 4. Політичний зміст власності в правому радикалізмі.

 5. Правий радикалізм та фашизм: сутність та основні відмінності.


Тема 5: Сучасні протестні політичні доктрини. Проблема глобалізму. ( 4 години)


Заняття 1

План

 1. Основні геополітичні та геостратегічні складники масової політичної свідомості.

 2. Інформаційний режим та проблема ідентифікації соціуму.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Основні принципи складання протестних доктрин.

 2. Рух антиглобалізму та його політологічні складові.

 3. Проблема регіоналізму та ідентифікації групового соціуму в світі політичного.


Заняття 2.

План

 1. Джерело та системне усвідомлення політичного протесту.

 2. Політична система та вторинні компоненти політики.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Основні принципи та методологія дослідження протестних явищ в молодіжному середовищі.

 2. Потреби відображення молодіжної субкультури в політичних концепціях і програмах.


Модуль ІУ. Сучасні модерністські соціальні доктрини.

Тема 1: Соціал- демократична політична свідомість: особливість режиму власності та політичного владарювання.

План

 1. Джерела соціал- демократії Політологічні ознаки наукового соціалізму.

 2. Теоретичні основи державної політики та політичної системи в політичні доктрині соціал-демократії.

 3. Система політичних цінностей соціал демократії.

 4. Політичний розвиток як основний принцип модернізації політичних інституцій в соціал- демократичній політичній свідомості.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Система політичних регуляторів в соціал- демократії.

 2. Основні відмінності соціал- демократії від марксизму в сфері людського фактору.


Тема 2: Регіональні особливості соціал-демократії.

План

 1. Моделі соціалізму. Система основних політичних партнерів в соціал-демократії.

 2. Система політичних регуляцій в шведській моделі соціалізму.

 3. Принципи існування власності в політичній доктрині соціал-демократії на Австрійському прикладі.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Перспективи розвитку соціал-демократії. Принципи соціал-демократичного розвитку сьогодні.

 2. Соціал-демократична ідеологія на українському грунті. Система політичної соціалізації.

 3. Принципи політичного володарювання та система політичного тиску в сучасній соціал-демократії.


Тема 3: Принципи політики в технократії.

План

 1. Принципи модернізації політичної свідомості в сучасному світі. Політична влада та її постінформаційний характер.

 2. Принципи побудови нової політичної структури. Сутнісні ознаки політичного поля в сучасному світі.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Політична доктрина: технологія політичних рішень та система прийняття політичних інновацій.

 2. Принципова відмінність політики в сучасному світі від традиційних політичних систем.


Тематика самостійної роботи


Модуль

Назва теми


Кількість годин1

Інструментарій аналізу та основні характерологічні принципи і ознаки політичної свідомості.

121

Основні принципи модернізації політичної свідомості. Інформаційне суспільство.

101

Представники субстаційного аналізу та “третя хвиля” в політології.

102

Політична доктрина фашизму та її характеристики.

162

Система політичних регуляторів в правих політичних доктринах.

163

Основні економічні постулати марксизму.

84

Перспективи доктринального розвитку України.

84

Розвиток політичної теорії та наукової інтерпретації політичних явищ у ХХІ столітті.

16

Всього 96годин.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття “політична доктрина”.Взаємозв”язок понять “політична доктрина”, “політична ідеологія”, “політична психологія”.

 2. Політичні доктрини як рівень політичної свідомості.

 3. Етапи розвитку світової політичної науки.

 4. Класицизм в розвитку політичного аналізу та його основні представники.

 5. Політична теорія формального володарювання М.Вебера.

 6. Теоретичні основи владного примусу в політичній теорії А.Бентлі.

 7. Сутність розгляду політики в теоретичній спадщині К.Маркса.

 8. Елітариські теорії структурної політики Г.Моски та В.Парето.

 9. Чикагська школа та другий етап розвитку політичної науки.

 10. Сутність загальної мотивації політичної дійсності в політичній теорії біхевіаризму.

 11. Політична теорія Ч.Меріама.Сутність політичного лідерства по Меріаму.

 12. Політична теорія Г.Ласуела та її основні характеристики.

 13. Принципи політичного часу та пізнання історії в науковій спадщині К.Ясперса. Поняття базової емоції.

 14. Сутність третього етапу розвитку політичної науки. Значення ІІ світової війни в складанні сучасного політичного знання.

 15. Політична теорія М.Хайдегера. Присутність та подія.

 16. Політична теорія структури політичного поля Г.Алмонда та С.Верби.

 17. Проблематика політичних досліджень епохи постмодерну.

 18. Джерела та основні теоретичні дефініції політичної філософії класичного лібералізму.

 19. Політична теорія класичного лібералізму. Значення виключного пріоритету рівності та свободи.

 20. Державні теорії та теорії власності в класичному лібералізмі.

 21. Види політичної доктрини класичного лібералізму. Особливості американського та європейського лібералізму.

 22. Система джерел неолібералізму. Місце ліберальних теорій в системі неоліберальних концепцій.

 23. Політичні концепції нового лібералізму. Пріоритетність соціального в обмін на ринкове.

 24. “Держава всезагального блага”--основний партнер еліти в політичному процесі.

 25. Особливості функціонування держави та зміна її рольового навантаження в політичних моделях класичного і нового лібералізму.

 26. Приклади класифікації політичних доктрин. Класичні та модерніські, державні та альтернативні.

 27. Власність та формальне політичне управління в політичній доктрині класичного лібералізму.

 28. Держава та ієрархічні політичні відносини в системі політичних постулатів класичного консерватизму.

 29. Місце людини в політичній системі класичного консерватизму.

 30. Політична владі в традиціоналізмі.

 31. Система джерел та ситуація виникнення неоконсерватизму.

 32. Особливості внутрішніх політичних цінностей в неоконсервативній політичній доктрині.

 33. Особливості національних цінностей в політичній системі неоконсерватизму.

 34. Неоконсервативна політична свідомість та основні її характеристики.

 35. Політична система неоконсерватизму.Регіональні відмінності неоконсерватизму.

 36. Завдання неоконсервативної хвилі. Система політичних постулатів неоконсервативної політичної свідомості.

 37. Політична система та політична влада в політико-правовій системі неоконсерватизму.

 38. Принципи неоконсервативної політичної свідомості щодо участі в політиці конкретного індивіда.

 39. Види неоконсерватизму (нові праві, соціал-ліберталізм).

 40. Види класичного консерватизму(структурний та цінносно-процесуальний консерватизм).

 41. Місце неоконсерватизму в системі класичної політичної свідомості.

 42. Розвиток політичної науки.Оснвні питання третього етапу розвитку політології.

 43. Політична система та національні цінності в політичній доктрині неоконсерватизму.

 44. Сутність політичного примусу та шляхи до рабства в політичній теорії Ф.ф.Хайека.

 45. Основні відмінності в моделях неоконсервативних політичних систем..

 46. Національна держава в політичній системі неоконсерватизму.

 47. Влада, політичний лідер та політична дія в політичній теорії М.Вебера.

 48. Порівняйте державні теорії в політичній доктрині класичних лібералізму та консерватизму.

 49. Види класичного консерватизму та їх основні відмінності.

 50. Політична система та система політичних регуляторів в політичній доктрині модерніського лібералізму.

 51. Соціальні цінності та національний початок в доктрині неоконсерватизму.

 52. Ситуація виникнення та основні політичні завдання неоконсерватизму.

 53. Політична теорія неоконсервативної хвилі. Сутність економічної доктрини неоконсерватизму.

 54. Суспільна ілюзія та базовий наратив в розвитку духовності. Хронологічний вимір сучасного політичного знання.

 55. Політична ситуації навколо виникнення неолібералізму. Ринок та значення його функціонування для розвитку політичних доктрин ХХ століття.

 56. Політичні теорії загальної психологічної детермінанти Д.Маргентау та Ч.Меріама.

 57. Робота М.Вебера “ Протестантська етика і дух капіталізму” та її політологічний зміст.

 58. Політична поведінка і політична культура- кореляція понять.

 59. Політична система та держава в доктринах класичного і модерніського консерватизму.

 60. Основні результат наукового аналізу політичних систем як конструктивних виявів політики на етапі постмодернізма.


ІУ Шкала оцінювання.

Система оцінювання знань, умінь, навичок студентів з дисципліни «Основні політичні доктрини сучасності» повністю відбиває нормативні вказівки Міністерства освіти і науки України та методичні та навчальні дефініції навчально-методичного управління НПУ імені М.П.Драгоманова.

Сумарний рейтинговий бал за семестр становить 100 балів.

Приклади побудови дидактичних інституційних і процесуальних схем.

Система політичної уча-

сті за параполітологічною системою К.Ясперса.

(
Потреби

Сприйняття

Ситуація
Політичні цикли Ясперса).
Досвід

М.Хайдегер.

Сутніст-буття:

 1. Факт;

 2. Час:

 3. Досвід;

 4. Сутність.


Виміри екзистенції:

 • Нововведення;

 • Сприйняття;

 • Приреченість агрегацій;

 • Виключність.Виміри неоліберальної держави:

 • Активний соціальний суб’єкт;

 • Злагода;

 • Власність;

 • Розум.Політика за неолібералізмом.

Держава

Дія(політична)


Політика

Власність

Мотив

ІнтересУ. Рекомендована література

Основна література:


 1. Агров Т.Р., Андрос Ш.Т. Понимание современніх теорий демократиии. – М., 2002.

 2. Арон Л. История западной социологии.- М., 1988.

 3. Асмолов А.Н., Григорьев А.Л., Баштаев А.А. Политическое сознание и его системное видение.-М., 2000.

 4. Баталов Є.Я. Современная политическая культура.-М., 1998.

 5. Бебик В.М. Політологія.- К., 1998.

 6. Бентам И. Принцыпы всеобщего законодательства в конституциях европейских стран.- М.,1988.

 7. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму.- К.,1998.

 8. Вириглин А., Панарин А.С. Политическое сознание в современной политической ситуации. – М., 2002.

 9. Гітлер А. Майн кампф. -Львів.-1998.

 10. Головаха Є. Політична культура студентської молоді.-К., 1996.

 11. Григорьев В. Политическая доктрина и современная технократия. – М., 2001

 12. Дзюбко І.С. Політологія.-К.,1998.

 13. История политической социологии ХІХ-ХХ ст.-М.,1975.

 14. Каутский К. О сущности научного социализма М.,1997.

 15. Кейнс Дж. М. Общая теория процента, стоимости и денег. - М.,1995.

 16. Краснов В.А. Теоретическая и прикладная политология.- М., 1999.

 17. Лебон Ж. Психология масс и политическая доктрина современности. - М., 2000.

 18. Лебон Ж. Психология политического процесса в современном мире. - М.,1999.

 19. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест комуністичної партії.-К.,1982.

 20. Остан Д. Доктринальные основы современного государства. – М., 2002.

 21. Політологія. За загальною редакцією О.В.Бабкіної та В.П.Горбатенко. - К., 1997.

 22. Принцыпы позитивизма в политической теории.-М., 1998.

 23. Расинер В. Политические доктрині и современная демократия. – М., 2001.

 24. Рассел Б. Історія політичної філософії Заходу.-К., 1999.

 25. Рассел Б. Форма и сущность политической власти.-М.,1995.

 26. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. - М.,1999.

 27. Рябов С.Г. політологічна теорія держави. – К., 1998.

 28. Современная политическая социология Запада.-М., 1987.

 29. Социализм: вопросы теории и практики. -М, 1986.

 30. Тронье В. Политический радикализм и его сущность.-М., 1999.

 31. Тронье М. Современное модернистское политическое сознание. - М., 2000.

 32. Феоклистов А.С., Андрианов П.А. Политическая модернизация 6 институциональный и представительский аспект. – М., 1999.

 33. Фрамин В., Талалюддинов А. Политические концепции соременного бихивиоризма – М., 2001.

 34. Франк С. Л. Философские основания деспотизма // Вопр. философии. 1992. №3.

 35. Фридмэн Л. Американская правовая культура и федерализм // Полис. 1992. №4. С. 176-183.

 36. Фукуяма Ф. Конец истории.// Вопросы философии. – 1990.- № 3.

 37. Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии // Гуманизм, наука и техника. М., 1990.

 38. Хайек Ф. Дорога к рабству. - М., 1999.

 39. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. // Политические исследования. – 1994. - № 1.

 40. Цыганов А.Н. Политическое сознание в современных политических условиях. - М.,1998.

 41. Шаповал М. Конституційне право зарубіжних країн.- К.,1996.

 42. Шатобриан Р. Замогильные записки. -СПб.,1996.

 43. Штейн Р. ф. История политической социологии.-М.,1999.

 44. Штирнер М. Единственній и его собственность.- М., 2000.

 45. Яковлев А.Н. Современніе политические теории Западной Европпы и США. – М., 1999.


Додаткова література:

 1. Абизов В.Є., Кремень В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття. – К., 1995.

 2. Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. – М., 1992.

 3. Актуальные проблемы современной политической науки. – Вып. 1-4. – М., 1990- 1991.

 4. Алмонд Г. Политология: история дисциплины. // Политические исследования. – 1997. - № 2.

 5. Анохін М.Г. Политические ситемы: адаптация, динамика, устойчивость. – М.,1996.

 6. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1992.

 7. Бебік В.М. Базові засади політології. – К., 2000.

 8. Белов Г.А Политическая система. //Кентавр.- 1995. - № 2.

 9. Белов Г.А. Функция политической системы. // Кентавр. – 1995.-№ 3.

 10. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000.

 11. Бурдье П. Социология политики. – М.,1993.

 12. Вольман Г. Методологические принцыпы политических исследований в ФРГ. // Советское государство и право. – 1990.- № ;.

 13. Гаджиев К.С. Введение в политологию. – М., 2000.

 14. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования. //Вопросы философии.- 1997.- № 1.

 15. Галаганова С.Г., Фролова М.А. Современная политическая теория. ( На примере англо- американской и французской политчиеских школ). – М., 1993.

 16. Голосов Г.В. Сравнительная политология. – Новосибирск. 1996.

 17. Дегтярев А.А. Предмет и структура политической науки. // Весник МГУ. – Серия “Политические науки”. – 1996. - № 4.

 18. Егоров С,А. Политическая юриспруденция в США. – М., 1989.

 19. Зарубежная политическая наука: история и современность. – Выпуски 1 и 2.- М., 1990.

 20. Ильин А.И., Коваль А.И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство.// Политические исследования. – 1992.- № 1,2.

 21. Ильин В.В. О природе политики. – М., 1997.

 22. Инглегард Р. Постэкономическое общество. – М., 1998.

 23. Кокошкин А.А. Современная социология и политология США. // США: экономика, политичка, идеология. – 1991. - № 1.

 24. Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина. // Социально-политический журнал. – 1995.- № 1.

 25. Лафонтен О. Общество будущего. Политическая реформа в изменившемся мире. – М.,1990.

 26. Левин Б.И. Гражданское общество на Западе и в Росии.// Политические исследования.- 1996.- № 5.

 27. Лоуи Т. Глобализация, государство, демократия : образ новой политической науки. // Политичсекие исследования. – 1999. - № 5.

 28. Лузан А. Политическая жизнь общества: вопросы теории. – К.,1989.

 29. Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна. // Политические исследования . – 1992. - № 1- 2.

 30. Михальченко М.І., Банг Х.Х. Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільств як предмет соціально-філософського дослідження. – К., 1999.

 31. Политическая система и ее роль в жизни общества. // Социально-политический журнал. – 1992. - № 8.

 32. Рассел Б. История современной политической философии Запада. – М. , 1999.

 33. Рассел Б. Мои принцыпы собственной свободы. – М., 1999.

 34. Ріккер П. Навколо політики. – К., 1995.

 35. Рудич Ф.М. Політологія. – К., 2000.

 36. Рудич Ф.М. Чи багато влади потрібно владі? (Україна в період трансформацій політичних структур у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи). – К., 1998.

 37. Сазонов В.В. Прочитывая К. Ясперса: к вопросу новой политичекой науки. – М. , 2000.

 38. Сікора І. Проблема легітимності політичної системи і державності в перехідних суспільствах. // Політологічні читання. – 1992. - № 2.

 39. Соболь О.А., Ермоленко А.Н. Неоконсервативная революция: лозунги и реальность. – К., 1990.

 40. Фрамер Н. Основы политического понимания современной социальной ситуации. – М., 1999.

 41. Фундаментальные проблемы политической науки. // Вестник МГУ. Сер. 2.- 1996. - № 6.

 42. Хеккер Е. Що є політична наука. // Політологічні читання. – 1993. - № 1.

 43. Чиркин В.Е. Глобальные модели политической системы современного общества: индикаторы эффективности. // Государство и право.- 1992. № 5.

 44. Якушик В.М. Політична система і політичний режим. // Політична думка. – 1993. - № 1.

Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри політичних наук

“____” _____________200 року

Протокол № _________________

Завідувач кафедри_____________Бабкіна О.В.


Програма розглянута і ухвалена на засіданні Ради соціально-гуманітарного факультету

“____” ________________200 року

Протокол № ____________________

Декан факультету________________ Андрусишин Б.І.Програма курсу “Основні політичні доктрини сучасності”.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи