Проректор з навчальної роботи icon

Проректор з навчальної роботи
НазваПроректор з навчальної роботи
Сторінка1/4
Дата12.07.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


(декан факультету)


________________________

«____»______ _____200___р.


РОБОЧА ПРОГРАМАз дисципліни Основні політичні доктрини сучасності______________


для студентів спеціальності 6.040301 Політологія_____________________

_________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

інститут Політології і права__________________________________


кафедра політичних наук_________________________________________


курс ІІ_________________________________________________________


семестр ІІІ-ІУ___________________________________________________


Всього 216 ( годин)


лекції ____42_____ (годин) Залік ____ІІІ, екзамен в ІУ__

(семестр)

Практичні заняття _____ (годин)

Семінарські заняття ___42____(годин)


Індивідуальні заняття __36___(годин)


Самостійна робота __96____(годин)


2007 р.


Робоча програма розроблена на підставі


_____Програми з "Основних політичних доктрин_сучасності"________

(назва типової програми; дата затвердження)


) Козенюком А.І.__________

прізвище, ім”я, по батькові підпис


^

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
_____Політичних наук____________«__30__»____серпня____2006 р., протокол № _1__


Завідувач кафедри _Бабкіна Ольга Володимирівна_ __________________________________________________________________

прізвище, ім”я, по батькові підпис


Схвалено Радою Інституту політології і права_________________


«______»________________2007 р.


Голова __________Андрусишин Б.І,__ _________

прізвище, ім”я, по батькові підпис


І. Пояснювальна записка


«Основні політичні доктрини сучасності» є спеціальним професійно-орієнтованим курсом підготовки політологів, що базується на основі гуманітаризації системної, безперервної освіти, та загальногуманітарного блоку визначеного Міністерством освіти і науки України. Головним базисним курсом при вивченні дисципліни «Основні політичні доктрини сучасності» є дисциплін: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Історія політичної думки в Україні», «Вступ до спеціальності». Дисципліна відноситься до спеціального блоку, бо користується специфічним категоріальним апаратом, продовжує систематичне вивчення основних політико-ідеологічних та теоретичних шкіл, закладаючи основи для прикладного аспекту знань майбутнього бакалавра політології.

Вивчення навчальної дисципліни «Основні політичні доктрини» сучасності організовується на принципах кредитно-модульної системи, яка сприяє систематичній і динамічній роботі студентів над засвоєнням досить складної теоретичної дисципліни, з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.

За навчальним планом спеціальності 6.040301 “Політологія” вивчення курсу “Основні політичні доктрини сучасності” передбачено протягом ІII - ІУ семестрів. Навчальний матеріал систематизований у чотири модулі. В тематичному плані (п. II.) представлено розподіл годин кожного модуля за видам навчальних занять та самостійної роботи студентів. Загальний обсяг дисципліни становить 216 годин, що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття, самостійна робота (в т.ч. підготовка до підсумкового контролю), контрольні заходи (модульний контроль, екзамен).

Самостійна робота студентів має дві складові: самостійна підготовка до аудиторних занять та підготовка до модульного контролю.

Поряд з традиційними видами аудиторних занять, планується виконання індивідуальної аудиторної роботи під керівництвом викладача, коли проводиться колективне або індивідуальне консультування студентів та модульний контроль.

Навчально – методична карта дисципліни (п. IV.) представляє структуру навчального курсу за змістом та видами навчальної діяльності в поєднанні з графіком навчального процесу, календаризованого за термінами вивчення та складання окремих модулів. Кожен з модулів має свою форму контролю у вигляді індивідуальних завдань, виконання яких передбачається в письмовому вигляді з наступним захистом.

Рейтингова система оцінювання (п. V.) дозволяє врахувати, як поточну підготовку студентів до аудиторних занять, так і визначати рівень засвоєння навчального матеріалу окремого модуля. Підсумкова (екзаменаційна) оцінка виставляється за рейтинговими показниками, з можливістю її покращення під час семестрового екзамену чи заліку.

Тематика індивідуальних завдань, зразки контрольних карток, перелік питань, обговорюваних під час контрольних заходів, представлені в п. VI програми. Подані матеріали дозволяють студенту самостійно планувати терміни та обсяги змістової складової навчальної діяльності, прогнозувати її результативність.

Внаслідок вивчення курсу студент повинен знати:

^ Основні поняття. Політична доктрина та загальна кореляція понять «політична доктрина», «політична свідомість», «політична культура». Основні гносеологічні відмінності політичної ідеології від політичної науки. Сутність доктринального підходу при аналізі політичних явищ. Теоретична основна розвитку політичного знання. Основні модулі розвитку політичної науки. Етапізація розвитку політичної науки. Зародження та сутність політичної теорії, її взаємозв’язок з політичною практикою. Традиційні політичні доктрини. Основні цінності лібералізму, неолібералізму, консерватизму та неоконсерватизму. Модернізм в політичній свідомості. Основні постулати та джерела марксизму, анархізму, соціал-демократії, радикалізму.

Студент повинен мати такі основні вміння:

Вміти визначати характеристики політичної доктрини, як форми політичної свідомості. Вміти ілюструвати перебіг певних політичних подій через запровадження певної політичної доктрини. Вміти описувати розвиток певної політичної теорії її відображення в певній політичній доктрині. Вміти систематизувати основи закони і закономірності розвитку політики та політичної теорії. Вміти оцінювати роль та значення певної політичної доктрини для розвитку політичних відносин. Володіти основами політичного детермінізму при аналізі розвитку політичних явищ.


ІІ.Тематичний планНазви модулів і тем

Кількість годин

Самостійна робота

Всього годин

Аудиторних годин

Всього аудиторних годин

лекцій

семінарів

Індивідуальна роботаМодуль І.

Політична свідомість і політична наука. Розвиток теоретичної політичної свідомості.

72

40

14

14

12

32Тема 1. Політична культура, політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія: зміст і кореляція понять. Модерністська політична свідомість та її виміри.

12

6

2

2

2

6Тема 2. Розвиток політичної науки: етапи і парадигми.

8

4

2
2

4Тема 3. Класичний етап розвитку політичної науки.

12

6

2

2

2

6Тема 4. М. Вебер- теоретик класичного політичного аналізу.

10

6

2

2

2

4Тема 5. Поведінковий етап розвитку політичної науки. Подолання досконалості формальних політичних категорій.

10

6

2

2

2

4Тема 6. Чиказька школа та основні парадигми розвитку політичної науки.

8

6

2

2

2

2Тема 7. Модерн в політичному знанні. Значення хвилі інформатизації. Сутність теорій третього рівня.

10

6

2

4
4^ Модуль ІІ. Розвиток ліберальної та консервативної політичної свідомості.

36

20

8

6

6

16Тема 1. Приклади використання формальної свободи. Ліберальна політична свідомість та її основні принципи. Соціальні регулятори та принципи політики в політичній доктрині неолібералізму.

16

8

4

2

2

8Тема 2. Консерватизм як політична свідомість. Структурний та ціннісний консерватизм. Неоконсервативна хвиля та її значення.

20

12

4

4

4

8^ Модуль ІІІ.

Анархістська, марксистська політичні свідомості. Протестні і асистемні доктрини.

72

40

12

16

12

32Тема 1. Принципи політичного володарювання та система політичних цінностей марксизму.

18

10

4

4

2

8Тема 2. Принципи політичної свободи. Регенерація політичної дії в політичній доктрині анархізму.

18

10

2

4

4

8Тема 3. Радикалізм як особлива форма політичної свідомості.

10

6

2

2

2

4Тема 4. Ліворадикальна політична система та технологія використання політичної влади. Правий радикалізм та його політологічні особливості.

12

6

2

2

2

6Тема 5. Сучасні простестні доктрини. Проблема глобалізму.

14

8

2

4

2

6^ Модуль ІУ. Сучасні модерністські соціальні доктрини.

36

20

8

6

6

16Тема 1. Соціал- демократична політична свідомість: особливість режиму власності та політичного владарювання.

12

8

4

2

2

4Тема 2. Регіональні особливості соціал-демократії.

12

6

2

2

2

6Тема 3. Принципи політики в технократії.

12

6

2

2

2

6
^ Всього за навчальний рік

216

120

42

42

36

96
  1   2   3   4

Схожі:

Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський „Медична І біологічна фізика”
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський Медична І біологічна фізика”
Проректор з навчальної роботи iconОрганізаційний комітет Митник М. М
Митник М. М. – голова організаційного комітету, перший проректор, проректор з навчальної роботи, к т н., доцент
Проректор з навчальної роботи iconПроректор з навчальної роботи
«Українська культурологічна думка». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни еволюція ландшафтів (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи