Методичні рекомендації до виконання курсової роботи icon

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи
Скачати 49.18 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи
Дата12.07.2012
Розмір49.18 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи.


Курсова робота (проект) – форма індивідуальної роботи, основною метою якої є глибоке і творче вивчення одного або кількох питань теорії і практики з окремої дисципліни. Це також форма письмової перевірки виконання студентами практичних робіт, ступеня засвоєння ними теоретичного матеріалу.

Курсові роботи виконують з профілюючих дисциплін.

У процесі підготовки і захисту курсової роботи студент набуває також навичок і вмінь:

 • Самостійно формулювати проблему дослідження;

 • Визначити мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

 • Здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

 • Аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;

 • Логічно й аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

 • Правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

 • Публічно захищати підготовлену роботу.


Основні вимоги до курсових робіт


Курсова робота виконується українською мовою. Залежно від форми виконання курсової роботи і згідно з вимогами до обсягу оптимальним вважається обсяг до 35 друкованих сторінок. Рекомендовані орієнтири стосуються основного тексту курсової роботи і не поширюються на список використаних джерел і додатки. Якщо обсяг курсової роботи менший від 20 сторінок, така робота, як правило, не допускається до захисту.

Основні вимоги до виконання курсової роботи.

 1. актуальність теми роботи. Йдеться про важливість теоретичну і практичну значущість проблеми, питання, які передбачається викласти і обґрунтувати.

 2. достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити до змісту матеріал тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади, які підтверджують теоретичні положення.

 3. дослідний характер. Курсова робота повинна містити певні елементи дослідження: а) вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книжок, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів; б) систематизацію та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору стосовно вибраної проблеми; в) порівняння теоретичних поглядів науковців і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій.

 4. грамотність оформлення. Ця важлива вимога до курсової роботи підвищує її якість. У роботі не повинно бути граматичних і стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення приміток, списку використаної літератури. Дотримання цієї вимоги формує у студента культуру оформлення наукових праць, що може знадобитись у майбутній практичній діяльності.

Структура роботи.

 1. Зміст роботи. Включає план роботи, а також вказівку на список використаних джерел.

 2. Вступ. Студент обґрунтовує актуальність вибраної теми курсової роботи, визначає предмет і межі дослідження, у загальних рисах характеризує використані джерела.

 3. основна частина. Змістовно розкриваються питання, що становлять предмет дослідження.

 4. Висновки включають основні підсумки виконаного дослідження (переважно в теоретичному плані, а також практичні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення, здійснення організаційно-технічних заходів, створення чи вдосконалення методики досліджень).

 5. Список використаних джерел. Наводяться лише ті джерела, на які зроблено посилання в курсовій роботі. При цьому мають бути дотримані певні правила щодо назви джерел і послідовності їх розміщення у списку.

Курсову роботу виконують у наступній послідовності:

 1. вибір теми курсової роботи. Тема курсової роботи має бути цікава для студента, пов’язана з його діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Студент має право запропонувати свою тему курсової роботи, але при цьому він повинен обґрунтувати викладачу доцільність її розробки, актуальність та новизну.

 2. формування мети й основних завдань курсової роботи. Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету курсової роботи, настільки успішними будуть і її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу, а головне – ґрунтовність висвітлення питань, що розглядаються. Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань, повторів, дублювань.

 3. складання плану курсової роботи. Перед тим, як приступити до написання курсової роботи, потрібно ознайомитися зі змістом наукових публікацій з вибраної теми і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, узгодивши його з науковим керівником. План курсової роботи відображає її структуру, тобто порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин. Виконані розділи роботи або всю роботу студент подає на розгляд керівникові і відповідно до його зауважень уточнює, доповнює і, в разі потреби, доопрацьовує її.

 4. виклад матеріалу курсової роботи. Викладати матеріал у курсовій роботі потрібно послідовно, логічно, взаємопов’язуючи окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. Для цього необхідно ґрунтовно ознайомитись із сучасними теоретичними і методичними розробками, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити відповідні висновки, висвітлити досягнення у цій сфері, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого поліпшення діяльності об’єкта дослідження. Цінується курсова робота, в якій не лише викладено відомі або запозичені з різних джерел дані, а й подається власна точка зору, думка автора курсової роботи.

 5. рецензування курсової роботи. Перед захистом (як правило, не менш ніж за два тижні) курсову роботу подають науковому керівникові для рецензування та оцінки за п’ятибальною системою. У разі негативної оцінки курсову роботу повертають студенту, який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після цього доопрацьований варіант подається науковому керівнику для повторної перевірки. Якщо попередня оцінка позитивна, студента допускають до захисту курсової роботи.


Форма виконання


Залежно від особливостей і змісту курсової роботи її виконують у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх поєднання.

Курсову роботу оформлюють на аркушах білого паперу формату А4(210x297мм), виконують машинописним способом або за допомогою комп’ютера (машинним способом) на одному боці аркуша. У разі використання комп’ютера роботу виконують згідно з вимогами стандарту до виконання документів з використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ. Не можна включати в курсову роботу сторінки, виконані методом репрографії(копіювання). У разі виконання роботи машинописним способом її друкують через півтора інтервали, при машинному способі-з розрахунку 29-30 рядків на сторінці через одинаків інтервал, мінімальна висота літер і цифр -1,8мм.

Текст курсової роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше 20мм, праве – не менше 10мм.

Необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості друку

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів 4 курсу
Фінансовий облік [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи / [уклад.: І. М. Бурденко, І. О. Макаренко, Ю. С....
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи
move to 0-17428058
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Експлуатаційні властивості транспортних засобів“ / для студентів 2...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
«Фінанси і кредит». Вони містять орієнтовний перелік тем та планів курсових робіт, загальні положення щодо структури і змісту, вимоги...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "маркетинг" для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів економічного факультету зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "маркетинг" для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів економічного факультету зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи