Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 90.19 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата12.07.2012
Розмір90.19 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку

Дозволяю

Перший проректор

( Г.В.Стадник)


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни

“Загальний курс транспорту”

(для студентів 2 курсу всіх форм навчання спеціальності

7.1004.02 – “Транспортні системи”)


Харків ХДАМГ 2003


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Загальний курс транспорту” (для студентів 2 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.1004.02 – “Транспортні системи”) Укл.
Соколова Н. А., Шевченко А.О. – Харків: ХДАМГ, 2003.– 10 с.


Укладачі: Н. А. Соколова,

А.О. Шевченко.


Рецензент: проф. В.І. Гук, кафедра урбаністики ХДТУБА


Рекомендовано кафедрою ЕПЕТ, протокол № 3 від 24 лютого 2003 р.


^

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯМета виконання розрахунково-графічної роботи – навчитися розраховувати кількісні й техніко-експлуатаційні показники роботи маршруту міського пасажирського транспорту, визначати провізну спроможність виду транспорту.

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки – 10-15 сторінок.

Захист роботи відбувається у співбесіді з викладачем.


^ ВИХІДНІ ДАНІ


Розрахунково-графічну роботу виконують згідно з варіантом (номером студента у списку групи).

1.1 Матриця кореспонденцій у годину-„пік”.

1.2 Дані по маршруту:

– довжини перегонів;

– середній час руху по перегонах;

– середній час зупинки на зупиночних пунктах;

– середній час обігу рухомого складу на кінцевій станції;

– кількість регульованих перехресть на маршруті;

– тривалість світлофорного циклу;

– час дії зеленого сигналу


^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ


Розрахунково-графічну роботу виконують у такій послідовності:

1. Розрахунок кількісних показників роботи з перевезення

Для планування і оцінки діяльності транспорту використовують ряд показників, за допомогою яких вимірюють обсяг і якість роботи. На кожному виді транспорту є своя система показників, що відбивають його специфіку. Але є група показників – єдина для всіх видів транспорту. До цієї групи відносяться показники роботи з перевезення.

Розрізняють кількісні і якісні показники. До категорії кількісних показників пасажирського транспорту відносяться:

  • перевезення пасажирів;

  • пасажирооборот;

  • середня дальність поїздки 1 пасажира.

Обсяг перевезення пасажирів визначають шляхом сумування всіх відправлених пасажирів зі всіх зупиночних пунктів маршруту за одиницю часу і розраховують за формулою


А = а1+ а2+ а3+…+ аn , (1.1)


де а1, а2, а3,…, аn – кількість відправлених пасажирів відповідно з 1-го, 2-го, 3-го,… n-го пунктів.

Пасажирооборот – показник, що враховує кількість перевезених пасажирів і відстань їх поїздки. Розраховують за формулою


Q = а1l1+ а2l2+ а3l3+…+аnln, (1.2)


де l1, l2, l3,…, ln – відповідна дальність перевезення кожної групи пасажирів.

При планування, аналізі і врахуванні пасажирської роботи транспорту часто використовують показник середня дальність поїздки (перевезення) 1 пасажира, який розраховують за формулою


. (1.3)


2. Визначення швидкостей на маршруті

Одним з основних технічних показників міського пасажирського транспорту є швидкість руху. Розрізняють такі швидкості:

1) конструктивна (VК);

2) гранично допустима (VД);

3) стала швидкість (VСТ);

4) ходова швидкість (VХ);

5) швидкість сполучення (VС);

6) експлуатаційна швидкість (VЕ).

Ходова швидкість – середня швидкість руху на перегоні, визначається за формулою


, (2.1)


де – ходова швидкість руху на і-му перегоні, м / с;

– довжина i-го перегону, м;

– час ходу по і-му перегону, с.

Швидкість сполучення – середня швидкість руху пасажира на маршруті, тому що визначає фактичні витрати часу пасажира на поїздку.

Швидкість сполучення являє собою середню величину, обумовлену відношенням пройденого транспортним засобом шляху до сумарної витрати часу на рух, планові зупинки і позапланові затримки, розраховують за формулою


, (2.2)


де – швидкість сполучення, м/с;

– час зупинки на j-му зупиночному пункті, с.

Експлуатаційна швидкість – швидкість руху поїзду на маршруті, визначає якість роботи транспортного підприємства в цілому й організацію руху транспортних засобів на лінії. Чим швидше обертається рухомий склад (РС), тим менша його кількість необхідна для виконання визначеного обсягу транспортної роботи.

Експлуатаційна швидкість визначають за формулою


, (2.3)


де – час зупинки на кінцевій станції, с.

3. Розрахунок провізної спроможності маршруту

Провізна спроможність транспортних ліній – максимальна кількість пасажирів, що може бути перевезена даним видом транспорту в одному напрямку за одиницю часу.

Розрахунок провізної спроможності маршруту здійснюють в такій послідовності:

1) Визначення місткості транспортних одиниць, що працюють на маршруті. Місткість транспортної одиниці визначається загальною кількістю місць для сидячих пасажирів і пасажирів, які стоять, – максимальна кількість місць, надана пасажирам у салоні РО. Розрахунок місткості проводять за формулою


, (3.1)


де – кількість місць для сидячих пасажирів, шт.;

– габаритна довжина транспортної одиниці, м;

– габаритна ширина транспортної одиниці, м;

– коефіцієнт використання площі;

– внутрішня площа салону, призначена для розміщення пасажирів;

0,33 – площа, що приходиться на одного сидячого пасажира, м2;

? – кількість пасажирів, які стоять, на 1 м2 вільної площі підлоги салону.

У годину-“пік“ ? = 8 чол./м2, в непіковий період – ? = 5 чол./м2.

Для розрахунку використовують довідкові дані з табл. 3.1.

2) Розрахунок пропускної спроможності маршруту.

Пропускну спроможність транспортних ліній визначають максимальною кількістю транспортних одиниць (ТО), що може бути пропущена через який-небудь перетин лінії при дотриманні умов нормальної експлуатації і вимог безпеки руху за одиницю часу.

При русі транспортних засобів з періодичними плановими зупинками (масовий пасажирський транспорт) пропускна спроможність лінії визначається пропускною спроможністю або ЗП з найбільшим пасажирообміном серед ЗП, розташованих на лінії (ділянці), або пропускною спроможністю регульованого перехрестя.


Таблиця 3.1 – Довідкові дані

Тип рухомої

одиниці

Кількість місць для сидіння, пас.

Габаритні розміри –

довжина (ширина), мм

Коефіцієнт використан-ня площі

Кількість дверей, шт.

ЗИУ-9

31

11810(2500)

0,750

3

ДАК-217

39

16870(2510)

0,658

4

ЮМЗ-Т1

43

18000(2500)

0,663

4

КТМ-5М

46

15075(2600)

0,730

3

Т-3

45

15105(2500)

0,780

2/3

Т-3М

40

16400(2480)

0,710

3


Пропускну спроможність зупиночного пункту визначають за формулою


, (3.2)


де – час підходу поїзду до ЗП, с;

– час зачинення та відчинення дверей, с;

– час звільнення поїздом ЗП, с.

Величини , розраховують за формулами


; (3.3)


, (3.4)


де – довжина рухомої одиниці, м (табл. 3.1);

– уповільнення, = 0,9 ч 1,4 м/с2;

– прискорення, = 1,12 1,3 м/с2.

Час зачинення та відчинення дверей () приймають 2 ч 3 с.

Пропускна спроможність смуги проїзної частини на перехресті зі світлофорним регулюванням визначається режимом регулювання: тривалістю світлофорного циклу і часом горіння зеленого сигналу світлофора, розраховують за виразом


, (3.5)


де Тц – тривалість світлофорного циклу, с;

– час дії зеленого сигналу світлофору, с;

– час між моментом включення зеленого сигналу і перетином стоп-лінії першим транспортним засобом, с;

– інтервал проходження транспортних засобів міського пасажирського транспорту (МПТ) через перехрестя, с.


, (3.6)


де – інтервал безпеки між транспортними одиницями, ;

– швидкість руху транспортних одиниць на перехресті, дозволена Правилами технічної експлуатації (ПТЕ).

Пропускна спроможність маршруту визначається найменшим значенням пропускної спроможності ЗП і пропускної спроможності перехрестя.

3) Провізна спроможність маршруту визначається за формулою


, (3.7)


де Р – провізна спроможність маршруту, пас./год.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Аксенов И. Я. Единая транспортная система: Учебник для вузов.– М.: Высш. шк., 1991.–383 с.

2. Овечников Е. В., Фишельсон М. С. Городской транспорт: Учебник для вузов. М.. «Высш. школа», 1976.–352с.
^

3. Самойлов Д. С. Городской транспорт: Учебник для вузов.– 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Стройиздат, 1983.– 384 с.
Додаток А


Приклад оформлення титульного аркуша


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська державна академія міського господарства


Факультет економіки і менеджменту

Кафедра ТС і Л


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до розрахунково-графічної роботи з дисципліни

“Загальний курс транспорту“


Виконав: студент ____ курсу


_____групи ф-ту ЕМ


_______________________

(прізвище, ініціали студента)


Перевірив: _______________________

(посада, прізвище, ініціали викладача)


Харків 200…


Навчальне видання


Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Загальний курс транспорту” (для студентів 2 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.1004.02 – “Транспортні системи”)


Укладачі: Надія Анатоліївна Соколова,

Андрій Олексійович Шевченко.


Відповідальний за випуск В.К. Нем


Редактор М.З. Алябґєв.


План 2003, поз. 106

Підпис. до друку 09.04.2003 р. Формат 60 х 84. 1/16

Папір офісний Друк на ризографі Умовн.–друк. арк. 0,8.

Обл.–вид. 1.0. Тираж 50 прим. Зам. № Ціна договірна


___________________________________________________________________

ХДАМГ: 61002 Харків, вул. Революції 12.

___________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ОЦ ХДАМГ.

61002, Харків, вул. Революції 12.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи