Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році icon

Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році
Скачати 476.1 Kb.
НазваПравила прийому до Сумського державного університету в 2008 році
Сторінка1/2
Дата12.07.2012
Розмір476.1 Kb.
ТипПравила
  1   2
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Сумського державного університету

____________________ А.В.Васильєв

17 березня 2008 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Сумського державного університету в 2008 році


1. Загальні положення

1.1. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та "Умов прийому до вищих навчальних закладів України" (затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 р. № 1172 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.12.2007 р. за № 1413/14680, затверджені в установленому порядку та поширюються на всі факультети та інститути Сумського державного університету (СумДУ).

Правила прийому до Сумського машинобудівного коледжу СумДУ, Політехнічного та Індустріально-педагогічного технікумів Конотопського інституту СумДУ, Хіміко-технологічного коледжу ім. І. Кожедуба Шосткинського інституту СумДУ (додатки №1, №2, №3, №4 до Правил прийому) розробляються приймальними комісіями цих навчальних закладів і затверджуються центральною приймальною комісією СумДУ в установленому порядку. Умови прийому для певних категорій вступників конкретизуються у відповідних додатках, складених згідно з цими Правилами прийому (порядок прийому іноземних громадян - додаток № 5, порядок прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр” – додаток № 6, порядок прийому випускників підготовчого відділення СумДУ - додаток № 7, порядок прийому випускників профільних класів системи довузівської підготовки СумДУ - додаток № 8).

1.2. Громадяни України мають право на безоплатну освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я (якщо за станом здоров'я навчання за обраною спеціальністю не протипоказане), місця проживання та інших обставин, їм гарантується право здобуття на конкурсній основі вищої освіти обраного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

1.3. До СумДУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів, напрямів підготовки, акредитованих у СумДУ, допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що підтверджується відповідним дипломом державного зразка.

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста медичного спрямування здійснюватиметься також на основі здобутого освітнього рівня - повна загальна середня освіта.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за кошти фізичних (юридичних) осіб.

СумДУ має право зараховувати на конкурсній основі, у тому числі на місця державного замовлення, на старші курси осіб, які здобули вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для продовження навчання зі скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на відповідний напрям підготовки. Порядок зарахування і курс, на який зараховується залежно від збігу відповідних навчальних планів ця категорія абітурієнтів, а також осіб, які переводяться або поновлюються, визначаються центральною приймальною комісією СумДУ.

1.4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (зі змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (зі змінами) та від 05.08.1998 р. № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів", Указом Президента України від 25.03.1994 р. № 112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації". Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням, у таких випадках:

 • при вступі до СумДУ за напрямом підготовки “Журналістика” (вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з оцінками сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з оцінками вступних випробувань на власний вибір);

 • при вступі на інші напрями підготовки (спеціальності), якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначене СумДУ як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Порядок і терміни розгляду документів, поданих іноземцями, обумовлюються додатком № 5 до Правил прийому.

1.5. Прийом до СумДУ проводиться відповідно до отриманої державної ліцензії на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (при прийомі на третій та старші курси та при прийомі на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра), від 13.12.2006 № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (при прийомі на перший курс та для навчання за скороченими навчальними планами - на другий курс) та від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”. Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначаються державними стандартами вищої освіти. При цьому подання документів та зарахування здійснюється на напрям підготовки із зазначенням фахового спрямування.

Порядок прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст, магістр, у тому числі для продовження навчання осіб, які у СумДУ здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, обумовлюється додатком № 6 до Правил прийому.

1.6. Фінансування підготовки фахівців проводиться:

 • за рахунок видатків Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

 • за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб.

Обсяги прийому до СумДУ на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку Міністерством освіти і науки України.

Понад установлені обсяги прийому на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, СумДУ здійснює прийом студентів і слухачів у межах чисельності, обумовленої ліцензією, з оплатою вартості навчання на договірній основі за рахунок коштів юридичних осіб, фізичних осіб та за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до центральної приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої університету квоти.

Кількість місць для прийому на перший курс відповідно до затверджених обсягів підготовки за державним замовленням та кількість місць для прийому на перший і старші курси за кожним напрямом (фаховим спрямуванням) підготовки (спеціальністю) з оплатою вартості навчання на договірній основі доводяться до відома вступників.

1.7. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів при вступі до СумДУ організовується цільовий прийом:

- відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами), особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами;

- відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (зі змінами) у випадку доведення СумДУ Міністерством освіти і науки України квоти прийому сільської молоді на поточний рік. Конкурс на ці місця організовується з кожної спеціальності і повинен становити для вступників, які приступили до вступних іспитів, не менше 1,5 особи на місце згідно з квотою щодо виділених місць. При незабезпеченні цього конкурсу центральна приймальна комісія зменшує квоту з урахуванням збереження зазначеного конкурсу.

Місця для цільового прийому виділяються в межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% від державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).

1.8. На навчання без відриву від виробництва в межах обсягу прийому, що фінансується за рахунок державного бюджету, приймаються особи, які працюють за профілем обраної спеціальності відповідного напряму не менше одного року або направлені на навчання підприємствами та установами згідно з договорами з цільової підготовки на замовлення підприємств, військовослужбовці, звільнені у запас у 2008 році, випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації і професійно-технічних навчальних закладів різних рівнів, які вступають на споріднені спеціальності, діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, інваліди І-ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

1.9. Організацію прийому вступників до СумДУ здійснює центральна приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора СумДУ і яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію СумДУ, затвердженим ректором. Безпосередньо організація прийому проводиться відбірковими та приймальними комісіями відповідних структурних підрозділів.

Головою центральної приймальної комісії є ректор.

Конкурсний відбір вступників з предметів, визначених у пункті 3.3 та таблиці 1 цих Правил, здійснюється приймальною комісією за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році. Для проведення вступних випробувань для окремих категорій вступників, визначених цими Правилами, створюються предметні екзаменаційні комісії.

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст створюються атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується ректором. Повноваження центральної приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів СумДУ з питань організації прийому визначаються ректором відповідно до Положення про приймальну комісію СумДУ.

1.10. СумДУ оголошує прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями, створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію спеціальностей певних напрямів підготовки.

1.11. Під час прийому СумДУ забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи центральної приймальної комісії, об’єктивність оцінення можливостей і здібностей вступників.


2. Терміни і порядок прийому документів

2.1. Прийом документів для вступу на перший курс за всіма формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (напрям підготовки “Правознавство”), бакалавра (спеціаліста – при вступі за спеціальністю „Лікувальна справа”) проводиться з 23 червня до 22 липня (закінчення прийому документів о 14 - й годині).

Прийом документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань) на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, за наявності вакантних місць, можуть бути подовжені за рішенням приймальної комісії за умови, що зарахування здійснюється:

 • не пізніше 30 серпня при вступі на навчання за денною формою;

 • до початку настановчої сесії при вступі на навчання без відриву від виробництва.

Прийом документів для вступу на навчання без відриву від виробництва на старші курси осіб, які здобули вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, за умови вступу на відповідний напрям підготовки, для продовження навчання зі скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться з 2 червня до 1 липня. За наявності на цій формі навчання вакантних місць, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, рішенням центральної приймальної комісії прийом документів може бути подовжено за умови, що зарахування здійснюється до початку настановчої сесії.

Прийом документів на екстернатну форму навчання проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026.

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань і зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра (крім спеціальності „Лікувальна справа”) за денною формою навчання проводяться до 5 серпня.

2.2. При поданні документів до приймальної комісії вступники особисто подають заяву, у якій вказують напрям підготовки із зазначенням фахового спрямування (спеціальність - у разі вступу на спеціальності медичного спрямування або на навчання за програмами молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму навчання та джерела фінансування. У заяві особистим підписом вступника підтверджується факт ознайомлення його з Правилами прийому, наявністю ліцензій і сертифікатів про державну акредитацію СумДУ за обраним напрямом підготовки (спеціальністю).

До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або завірену копію;

 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

 • сертифікати (оригінали або завірені копії) Українського центру оцінювання якості освіти, отримані у поточному році, що відповідають переліку сертифікатів, наведеному у п. 3.3 та таблиці 1 цих Правил, за обраним вступником напрямом підготовки (сертифікати з оцінками нижче 4 балів за 12-бальною шкалою або нижче 124 балів за шкалою оцінювання від 100 до 200балів не приймаються);

 • копію трудової книжки (при вступі на навчання без відриву від виробництва).

2.3. Усі копії документів завіряються за оригіналом університетом або в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінали сертифікатів (сертифіката) та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Особи, які вступають на другий та старші курси на навчання без відриву від виробництва за дистанційними технологіями на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб і перебувають у терміни подачі документів за межами України, можуть надіслати перелічені вище документи поштою або за допомогою електронної пошти у вигляді сканованих копій з подальшим наданням оригіналів.

Для вступу на місця державного замовлення призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали всіх документів.

Випускники системи довузівської підготовки СумДУ, для яких цими Правилами (пункти 3.13, 3.14) установлюються особливі форми проведення вступних випробувань та особливі конкурсні умови, для участі у достроковому конкурсі на місця, що виділені для цієї категорії вступників, подають оригінали всіх документів до 8 липня.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) СумДУ (документи подаються на кожен напрям підготовки окремо за одним із джерел фінансування), у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані додати оригінали документа про освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, оригінали сертифікатів (сертифіката) Українського центру оцінювання якості освіти та оригінал медичної довідки до раніше поданих документів на напрям підготовки, за яким вони вирішили навчатися за державним замовленням.

Особи, які в установлений термін (п'ять днів з моменту оголошення рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування) не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього (державного зразка), медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів. На місця, що звільнилися, центральна приймальна комісія рекомендує абітурієнтів з числа тих, що брали участь у попередньому конкурсі, але не були рекомендовані. Термін подання оригіналів відповідних документів для цієї категорії абітурієнтів установлюється рішенням приймальної комісії.

Оригінали документа про освіту, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти осіб, що навчаються за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання.

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа державного зразка про освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної комісії завірену копію документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

2.4. Особи, які вступають на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з СумДУ відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Вступники також можуть додати договір з цільової підготовки на замовлення підприємств.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.


3. Терміни і порядок проведення вступних випробувань

та організація конкурсу сертифікатів

3.1. Прийом до СумДУ на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом незалежно від форми навчання та джерел фінансування навчання.

3.2. Для конкурсного відбору абітурієнтів при вступі на 1-й курс на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра (спеціаліста - при вступі на спеціальність «Лікувальна справа») зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, що відповідають умовам визначеним у п.2.2. Подання сертифікатів з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов’язковим (за виключенням категорій вступників визначених у пунктах 1.4, 3.4).

3.3. Для вступу на навчання на І курс за всіма напрямами підготовки, вступники, які за документом про повну загальну середню освіту атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури з результатами оцінювання знань у поточному році. Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови, встановлюється конкурсний іспит з російської мови.


Таблиця 1.

^ Напрям підготовки

Код напряму

Фахове спрямування

за переліком спеціальностей 1997 року

(код спеціальності)

Профільний вступний іспит

Перелік сертифікатів,

що враховуються

для конкурсного відбору

1

2

3

4

5

Філологія 7)

6.020303

Переклад 7) (7.030507)

Англійська мова

_______

Журналістика 4), 7)

6.030301

Журналістика 4), 7) (6.030200)

Українська мова та література

Українська мова та література

Правознавство 1), 4), 7)
Правознавство1), 3) 4), 7) (5.03040101) 9)

Основи правознавства

Основи правознавства

6.030402

Правознавство 4), 7) (6.060101)

Фінанси і кредит 1), 2), 3)

6.030508

Фінанси 1), 2), 3) (7.050104)

Математика

Математика

або

основи економіки

Економіка підприємства1), 2), 3)

6.030504

Економіка підприємства 1), 2), 3) (8.050107)

Маркетинг 1),  4)

6.030507

Маркетинг 1), 4) (8.050108)

Менеджмент 1), 2), 3)

6.030601

Менеджмент організацій 1), 2), 3) (8.050201)

Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 1), 7)

6.040106

Екологія та охорона навколишнього середовища 1), 7) (8.070801) 

Математика

Математика

або біологія, або хімія

Інформатика 1), 3)

6.040302

Інформатика 1), 3) (7.080201)

Математика

Математика

або фізика

Прикладна математика

6.040301

Прикладна математика (7.080202)

Механіка 7)

6.040202

Динаміка і міцність 7) (8.080303)

Комп'ютерні науки 1) , 3)

6.050101


Інформаційні технології проектування 1) (8.080402)


1

2

3

4

5

Інженерне матеріалознавство 1)

6.050403

Прикладне матеріалознавство 1) (8.090101)

Математика

Математика

або фізика, або хімія

Інженерна механіка 1), 3)

6.050502

Технологія машинобудування 1), 3) (8.090202) 

Математика

Математика

або фізика

Металорізальні верстати та системи1) , 3) (8.090203)

Інструментальне виробництво 1) , 3) (8.090204)

Гідравлічні і пневматичні машини1) , 3) (8.090209)

Машинобудування 1), 3)

6.050503

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів 1), 3) (8.090220)

Математика

Математика

або фізика, або хімія

Теплоенергетика 1), 4), 7)

6.050601

Енергетичний менеджмент 1), 4) , 7) (7.000008)


Математика

Математика

або фізика

Енергомашинобудування 1)

6.050604

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 1) (8.090508)

Холодильні машини і установки (8.090520)

Електротехніка та електротехнології 4)

6.050701

Електротехнічні системи електроспоживання 4) (7.090603)

Електронні пристрої та системи 1) , 3)

6.050802

Електронні прилади та пристрої 1) (8.090802)

Електронні системи 1) (8.090803)

Мікро- та наноелектроніка

6.050801

Фізична та біомедична електроніка (8.090804)

Системна інженерія 1)

6.050201

Системи управління і автоматики 1) (7.091401)

Хімічна технологія 1), 4), 8)

6.051301

Хімічна технологія високомолекулярних сполук 1), 4), 8) (7.091605)


Математика

Математика

або фізика, або хімія

Медицина (галузь знань)

____

Лікувальна справа4), 7), (8.110101)


Біологія

Біологія або хімія, або фізика

Специфічні категорії1)

____

Якість, стандартизація та сертифікація 1), 4), 5), 7) (8.000001)

Іспити

за фахом

___________

Економіка довкілля та природних ресурсів 1), 4), 5), 7) 8.000010)

Бізнес-адміністрування 4), 6) (8.000013)
  1   2

Схожі:

Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році iconПравила прийому до Сумського державного університету в 2008 році
move to 0-17470302
Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році iconДодаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1
Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, затверджених Наказом Міністерства освіти І науки України від 29. 10. 2010 р....
Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році iconПравила прийому до Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2013 році суми 2012
Провадження освітньої діяльності у Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету здійснюється...
Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році iconПравила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сумського технікуму харчової промисловості Національного...
Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році iconКількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом згідно правил прийому до Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році iconКількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом згідно правил прийому до Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році iconПравила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів
Правила прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2010 році. – Рівне: рвв рдгу. – 2010 – 48с
Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році iconПравила прийому до машинобудівного коледжу сумду в 2011 році
Провадження освітньої діяльності у машинобудівному коледжі Сумського державного університету (надалі мк сумДУ) здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сумського державного університету в 2008 році iconПравила прийому до машинобудівного коледжу сумду в 2011 році
Провадження освітньої діяльності у машинобудівному коледжі Сумського державного університету (надалі мк сумДУ) здійснюється відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи