Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів icon

Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Скачати 260.85 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Дата12.07.2012
Розмір260.85 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Економічний факультет

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичною радою

Національного університету «Острозька академія»

Протокол № 4 від 13.06. 2006 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-виховної роботи

проф. Жуковський В.М.

____________ «13» 06.2006 р.«ЗАТВЕРДЖУЮ»

протокол № 8 від 30.01. 2006 р.

Завідувач кафедри фінансів

______________ доц., к.е.н. Дем’янчук О.І.


^

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)


ОСТРОГ, 2006 р.


УДК

ББК


Фінансовий менеджмент”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р. - с.


Розробники: Мамонтова Наталія Анатоліївна, к.е.н., доц. кафедри фінансів НУ“ОА”

Рецензенти:

 • кафедра фінансів Черкаського технологічного університету;

 • Козак Л.В., к.е.н., доц., декан економічного факультету НУ“ОА”

 • Карлін М.І., д.е.н., проф., Волинський державний університет^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: “Фінансовий менеджмент”


^ Курс:

підготовка (бакалаврів, спеціалістів, магістрів, підвищення кваліфікації)


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3

Іспит: 1


Загальна кількість годин:

108 год.

Тижневих годин:

2 год.

Шифр та назва напряму:

0501 “Економіка і підприємництво”


Шифр та назва спеціальності:

8.050104 Фінанси


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

Обов’язкова

Рік підготовки: 6

Триместр: 1

Лекції: ^ 8 год.

Семінарські: 6 год.

Консультації 13 год.

Самостійна робота: 81 год.

Вид контролю:

іспит
 1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
 1. Мета курсу “Фінансовий менеджмент”: формування системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

^ 2. Завдання вивчення курсу:

 • вивчення сутності та методологічних основ фінансового менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового керування підприємством;

 • набуття навичок управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами;

 • оволодіння методикою визначення вартості капіталу та з’ясування способів оптимізації його структури.
 1. ПРОГРАМА

Консультації

Тема1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту (2год).

Сутність фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як елемент системи управління підприємством.

Цілі і задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту. Поєднання стратегії і тактики фінансового менеджменту. Врахування інфляційних процесів у тактиці фінансового менеджменту. Методи і прийоми фінансового менеджменту.

Функції і принципи фінансового менеджменту. Об’єкти фінансового управління. Базові показники, що використовуються у фінансовому менеджменті.


^ Тема2. Система забезпечення фінансового менеджменту (2год).

Інформаційне забезпечення та його використання у фінансовому менеджменті. Ефективність інформації. Фінансова звітність як основне джерело інформації.

Організація фінансового менеджменту. Особливості організації фінансового менеджменту залежно від форми організації бізнесу і сфери діяльності.


^ Тема3. Управління грошовими потоками на підприємстві (2год).

Сутність грошового потоку підприємства. Класифікація видів грошових потоків. Формування грошових потоків підприємства. Мета управління грошовими потоками. Принципи та етапи управління грошовими потоками підприємства. Принципи оптимізації грошового потоку. Методи оптимізації грошових потоків підприємства.

Управління вхідними грошовими потоками. Управління вихідними грошовими потоками. Оперативне регулювання поточних надходжень та витрат грошових коштів.


^ Тема 4. Визначення вартості грошей в часі та її використання у фінансових розрахунках (4 год).

Концепція вартості грошей в часі. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей за простими відсотками. Оцінка вартості грошей за складними відсотками. Вартість грошей при ануїтеті.

Розрахунок суми простого відсотка в процесі нарощування вартості. Розрахунок суми простого відсотка в процесі дисконтування вартості. Розрахунок майбутньої суми вкладу. Розрахунок теперішньої вартості грошових коштів. Визначення середньої відсоткової ставки. Тривалість загального періоду платежів. Ефективна відсоткова ставка. Майбутня і теперішня вартість ануїтету.


^ Тема 5. Управління прибутком (4 год).

Зміст і задачі управління прибутку. Системний підхід до управління прибутку.

Управління прибутком від різних видів фінансово-господарської діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку від операційної діяльності. Управління формуванням собівартості. Ризик отримання прибутку, гранична виручка, граничні затрати. Поріг рентабельності.

Розробка цінової політики. Використання форвардних, ф’ючерсних контрактів. Опціонів та їх вплив та формування прибутку.

Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний леверидж.

Політика розвитку підприємства при використанні прибутку. Дивідендна політика


^ Тема 6. Управління активами (2 год.).

Сутність активів та роль в здійсненні підприємницької діяльності. Принципи формування активів.

Політика управління необоротними активами.

Політика управління оборотними активами. Управління запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими активами. Управління фінансуванням оборотних та необоротних активів.


^ Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу ( 4 год.).

Вартість капіталу і принципи її оцінки. Принцип попередньої поелементної оцінки капіталу. Вартість функціонуючого власного капіталу. Вартість позиченого капіталу. Вартість фінансового лізингу.

Принцип узагальнюючої оцінки вартості капіталу. Співставність оцінки власного і позиченого капіталу. Динамічна оцінка вартості капіталу.

Оптимальна структура капіталу. Процес оптимізації структури капіталу. Аналіз капіталу підприємства. Оцінка основних факторів, що визначають формування і структури капіталу. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків. Формування показника цільової структури капіталу.


^ Тема 8. Управління інвестиціями (2 год).

Сутність і значення інвестиційної діяльності підприємства. Форми інвестиційної діяльності. Інвестиції у виробничі фонди. Прямі і портфельні інвестиції. Інвестиції в оборотний капітал. Інноваційна форма інвестицій. Мотивація інвестиційної діяльності.

Управління реальними інвестиціями. Розробка і методи оцінки інвестиційних проектів. Критерії відбору. Загальна оцінка інвестиційної привабливості. Ризик в інвестиційній діяльності.

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства.

Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках. Інвестиційний портфель. Принципи формування інвестиційного портфелю. Методи оцінки інвестиційного портфелю з урахуванням ризику. Диверсифікація інвестиційного портфелю.


^ Тема 9. Управління фінансовими ризиками (2 год).

Концепція ризику. Класифікація інвестиційних ризиків. Вимір ступеня ризику. Управління зниженням ризиків.


^ Тема 10. Аналіз фінансових звітів (2 год).

Сутність, цілі і задачі аналізу фінансових звітів. Зміст фінансової звітності. Бухгалтерський баланс і його значення для фінансового аналізу діяльності підприємства. Оцінка балансу.

Система показників фінансового стану підприємства. Методи і прийоми аналізу стану підприємства. Показники майнового положення та їх оцінка. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності. Аналіз рентабельності показників фінансової стійкості та їх оцінка. Показники стабільності виробництва і ринкової активності. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.


^ Тема11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування (2 год).

Сутність і взаємозв’язок фінансового прогнозування і планування. Фінансове прогнозування і планування як важлива умова прийняття управлінських рішень.

Цілі і задачі фінансового прогнозування. Прогнозування фінансових результатів. Розрахунок і аналіз ресурсів, необхідних для реалізації цілей фінансового прогнозування.

Методи фінансового прогнозування. Прогнозування показників балансового звіту.

Фінансовий план (баланс доходів і витрат) підприємства – основа управління фінансовими ресурсами підприємства. Управління виконанням фінансового плану. Оперативне планування надходження і використання грошових коштів підприємства.


^ Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві (2 год).

Поняття і фінансова оцінка банкрутства. Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього регулювання на загрозу банкрутства і комплекс попереджувальних заходів.

Фінансові наслідки банкрутства підприємства. Організаційне та фінансове забезпечення ліквідаційних процедур.

Сутність і задачі управління фінансовою санацією підприємств. Вибір ефективних форм фінансової санації. Санаційний контроль. Внутрішній механізм фінансової стабілізації. Управління залученням зовнішніх фінансових джерел. Держава як санатор підприємства. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств.


^ 3.2. Структура залікового кредиту курсу.

№ п/п

Назва теми

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекції

Семінари

Самостійна робота

1.

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

9

1

1


7

2.

Система забезпечення фінансового менеджменту

7

-

1

6

3.

Управління грошовими потоками на підприємстві

9

1

-

8

4.

Визначення вартості грошей в часі та її використання у фінансових розрахунках

9

1

1

7

5.

Управління прибутком

10

1

-

9

6.

Управління активами

7

1

-

6

7.

Вартість і оптимізація структури капіталу

8

1

-

7

8.

Управління інвестиціями

7

-

1

6

9.

Управління фінансовими ризиками

8

1

-

7

10.

Аналіз фінансових звітів

6

-

1

5

11.

Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

7

-

1

6

12.

Антикризове фінансове управління на підприємстві

8

1

-

7
Консультації

13

Всього

108

8

6

81ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.

^ На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.^

4. Завдання для самостійної роботи - 78 год

Перелік питань:


 1. Проблеми організація фінансового менеджменту в Україні.

 2. Фінансова політика підприємства: пріоритети та напрямки реалізації.

 3. Шляхи підвищення ефективності фінансового менеджменту на підприємстві.

 4. Система оцінки фінансового стану підприємства.

 5. Оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства.

 6. Інформаційне забезпечення фінансової діяльності підприємства.

 7. Джерела довгострокового фінансування підприємств та ефективність їх використання.

 8. Орендне фінансування і напрямки його вдосконалення.

 9. Шляхи вдосконалення фінансової звітності підприємства.

 10. Проблеми уніфікації фінансової звітності українських підприємств.

 11. Оцінка достовірності фінансових планів та прогнозів підприємств.

 12. Обґрунтування вибору стратегії короткострокового фінансування підприємства та шляхи її оптимізації.

 13. Шляхи вдосконалення управління грошовими потоками підприємства.

 14. Управління виробничими запасами промисловості та їх оптимізація.

 15. Організація ефективного управління дебіторською заборгованістю.

 16. Перспективи розвитку корпоративних альянсів в Україні та їх роль у фінансового забезпеченні господарюючих суб’єктів.

 17. Особливості організації фінансовий менеджменту в міжнародних корпораціях.

 18. Шляхи вдосконалення оцінки доходності фінансових активів.

 19. Порядок складання і оцінка ефективності бюджету капітальних вкладень підприємства.

 20. Методи оцінки ефективності використання на підприємстві релевантних грошових потоків.

 21. Дивідендна політика компаній та її розвиток в Україні.

^ 5. Перелік питань екзаменаційного типу


 1. Мета та завдання фінансового менеджменту

 2. Принципи фінансового менеджменту

 3. Предмет, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту

 4. Функції фінансового менеджменту

 5. Значення фінансового ринку для підприємств

 6. Джерела фінансової інформації

 7. Інформаційні потреби користувачів фінансових звітів

 8. Призначення основних компонентів фінансової звітності

 9. Склад та роль фінансової звітності у фінансовому менеджменті

 10. Баланс підприємства його складові

 11. Звіт про фінансові результати підприємства та його складові

 12. Звіт про рух грошових коштів підприємства та його складові

 13. Звіт про власний капітал підприємства та його складові

 14. Грошові потоки від основної, фінансової та інвестиційної діяльності

 15. Принципи побудови фінансової звітності

16. Вартість грошей та причини її зміни

17. Методичний інструментарій фінансових розрахунків

18. Майбутня і теперішня вартість грошей

19. Види грошових потоків та методи їх розрахунків

20. Види ануїтету та його розрахунок

21. Фінансовий аналіз та його основні форми

22. Системи фінансового аналізу

23. Інтегральний аналіз за системою Du-Pont

 1. Організація фінансового аналізу на підприємстві та інтерпретація його результатів

 2. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 3. Фінансова стійкість підприємства та інструменти її оцінки

 4. Аналіз ділової активності підприємства

 5. Показники рентабельності фінансової діяльності підприємства

 6. Сутність фінансового планування

 7. Системи фінансового планування

 8. Завдання та об’єкти фінансового планування

 9. Етапи внутрішньофірмового фінансового планування

 10. Принципи фінансового планування

 11. Формування фінансової стратегії підприємства

 12. Сутність фінансової політики підприємства

 13. Система поточного планування фінансової діяльності підприємства

 14. Система оперативного планування фінансової діяльності

 15. Бюджетування та основні види бюджетів

 16. Моделі фінансового планування

 17. Основні елементи моделей фінансового планування

 18. Сутність простої економічної моделі

 19. Фінансове планування методом відсоткової залежності від обсягу продаж

 20. Внутрішнє та стійке зростання підприємства та методи його визначення

 21. Визначення операційного та фінансового циклу підприємства

 22. Необхідність та джерела короткострокового фінансування підприємств

 23. Завдання управління оборотними активами

 24. Етапи формування політики управління запасами

 25. Управління виробничими запасами

 26. Визначення оптимальної партії завозу товарів, сировини або матеріалів

 27. ABC – аналіз та його роль в управлінні оборотними активами

 28. Управління дебіторською заборгованістю підприємства

 29. Елементи управління дебіторською заборгованістю підприємства

 30. Кредитна політика підприємства та необхідність регулювання дебіторської заборгованості

 31. Управління грошовими активами

 32. Елементи управління грошовими коштами

 33. Методи визначення оптимального залишку грошових активів підприємства

 34. Основні джерела довгострокового фінансування підприємств

 35. Емісійна політика підприємств

 36. Порівняльна характеристика акціонерного та кредитного фінансування

 37. Етапи розробки емісійної політики

 38. Облігаційні позики підприємств та їх обслуговування

 39. Етапи управління облігаційними позиками

 40. Фінансовий лізинг як джерело довгострокового фінансування

 41. Етапи управління фінансовим лізингом

 42. Внутрішні та зовнішні джерела довгострокового фінансування

 43. Поняття вартості капіталу підприємств

 44. Напрямки використання показнику вартості капіталу

 45. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу

 46. Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу

 47. Середньозважена вартість капіталу (WACC)

 48. Поняття структури капіталу

 49. Основні теорії структури капіталу

 50. Ефект фінансового левериджу

 51. Оптимізація структури капіталу

 52. Дивідендна політика

 53. Основні теорії дивідендів

 54. Методи визначення дивідендів

 55. Основні форми виплати дивідендів

 56. Злиття, поглинання та приєднання підприємств

 57. Основні види злиття та поглинання

 58. Мотиви злиття та поглинання

 59. Аналіз ефективності злиття та поглинання

 60. Наслідки злиття та поглинання

 61. Механізм захисту компаній від злиття та поглинання^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-бальною шкалою

А ( 90 – 100 )

91 - 100

5 (відмінно)

B

83 - 90,9

4 (добре)

C

76 - 82, 9

D

68 - 75, 9

3 (задовільно)

E

61 - 67,9

FX

20 - 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


^ 6. Методичне забезпечення дисципліни.

6.1. Рекомендована література.

Основна

 1. Брейли Р, Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: "Олимп -Бизнес", 1997

 2. Бригхем Ю., Гапенски Л., Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т./Пер.с англ. под. ред.В.В. Ковалёва. - СПб.: Экономическая школа, 1998.

 3. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: КП “ВАЗАКО” Видавництво “Молодь”.

 4. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ./ Гл. ред. серии Я.В.Соколов.-М.: Финансы и статистика, 1996.

 5. Никбахт Е., Гроппели А. Финансы.- К.: Век, Глобус, 1992.

 6. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебн. для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1995.

 7. Росс С. Основы корпоративных финансов / Пер.с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. - 720 с.

 8. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: Росийская практика: Учебник.-М.: Перспектива, 1995.

 9. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник. - К.: Либідь,1993.

 10. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под.ред. Е.С.Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.

 11. Хэррис, Дж.М.Энвилл. Международные финансы.: Пер. с англ. - М.: Инф. издат. дом “Филинь”,1996.-296 с.

12. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. проф.. Г.Г.Кірейцева._- Київ: ЦУЛ, 2002.- 496 с.


Додаткова література


 1. Corporat information systems managment. The issues facing senion executives / J.I.Cash, F.W.FcFarlan, J.L. Mc Kenney2-ed-Homewodd,ILL: Jones-Irwin,1988.-285 p.

 2. Maigs, Robert F. Fianancial accounting. - Mc Graw-Hill Publishing company,1989.-736 p.

 3. Modigliani F., Miller M.H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment // American Economic Review.- June1958 .-№48.-P.261-97

 4. Porter, Michael E. The competitive advantage of nation.-N.Y.: The Free press. A Division of Macmillan,1990.-855 p.

 5. Siman H. Price managment.-Amst.etc:North -Holland,1989.-319 p.

 6. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика інтегральної інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета.-1998.-№3.

 7. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти.-1997.-№40.

 8. Агужен Г.А., Булеев И.П. Управление финансовой деятельностью: Зб. наук. пр, ІЕП НАН України,1995.-34 с.

 9. Аленичев А. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. - М., 1994.

 10. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятий (обьединений): Учебник. / Под ред.В.А.Раевского.-2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Финансы и статистика,1988 -415 с.

 11. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению // Под ред. Иванова Г.П.- М.: Закон и право,ЮНИТИ, 1995.

 12. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. - М.: Издат-во ”Ось-89”,1995.-90 с.

 13. Бабич В.П.,Сало И.В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. / Укр.акад.информ., Харьковский ун-т.-К.,1994.-98 с.

 14. Балабанов И. Валютные операции. М., 1993.

 15. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом.- М.:Финансы и статистика, 1995.

 16. Балашевич В.А., Андронов А.М. Экономико - математическое моделирование производственных систем: - Минск: Універсітэцкоэ, 1995.-240 с.

 17. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998. -312 с.

 18. Банковское дело. Под ред. Лаврушина О.М., М.: Мысль, 1998.

 19. Белова Т. Текущие валютные счета организаций. - М., 1995.

 20. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы.-М.,1998.

 21. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпритация. - М.:Финансы и статистика, 1996.-624 с.

 22. Білик М.Д. Амортизація як фінансове джерело структурної перебудови економіки України // Фінанси України.-1996.-№3-4.

 23. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами.- К.: Мп ”ИТЕМ лтд”, СП “АДЕФ Украина”,1996.-538 с.

 24. Богачов С. Механізм розподілу прибутків акціонерних товариств. // Економіка України.-1996.- №10.

 25. Бородина О.И. Финансы предприятий.-М.:ЮНИТИ, 1995.

 26. Бунько В.А. Валютно-кредитные операции и расчеты по внешнеторговым контрактам. С.-П.: МЦЭНТ, 1995.

 27. Буренин В. Организация и управление внешнеэкономическими связями. М., 1992г.

 28. В.Ющенко, В.Міщенко. Управління валютними ризиками. К.: Знання, 1998.

 29. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч.посібник.- К.:Вища школа, 1997.

 30. Василик О.Д. Финансовые ресурсы и эффективность швейного производства. - К.: Техника, 1978.

 31. Василик О.Д., Буковинський С.А., Павлюк К.В. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави // Фінанси України.-1996.-№1.

 32. Введение в бизнес (практическое пособие для предпринимателей). - Л.: ”Северо-Запад”, 1991.-176 с.

 33. Веріга Ю.А., Подольська В.О. “Аналіз фінансового стану...” // Бухгалтерський облік і аудит - 1994. - №10, 11, 12.

 34. Веріга Ю.А., Подольська В.О. “Аналіз фінансового стану...”// Бухгалтерський облік і аудит - 1995. - №1.

 35. Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность. - К., 1992.

 36. Внешнеторговые сделки. Сост.И.Гринько. Сумы, 1994.

 37. Геєць В.М., Буковинський С.А. Перспективи економіки світу, окремих регіонів і країн на порозі третього тисячоліття // Фінанси України.-1997.-№3.

 38. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.:Издательство АО “КОНСАЛТБАНКИР”, 1996. - 208 с.

 39. Глухов В.В. Управление финансами : Учеб. пособ. - Спб.: АО ”Специальная литература” , 1995.-430с.

 40. Глущенко В.В., Новиков В.П., Коробов М.Я. Финансово - кредитный механизм в условиях развития хозрасчёта. - Х.,1990.-214 с.

 41. Гольцбург М.А., Хасан-Бек Л.И. Кредитование: Пер.с англ.-К.:ВНУ,1994.-384 с.

 42. Григорьев Ю. Бухгалтерский учет валютных операций и анализ внешнеэкономической деятельности предприятий и посреднических организаций. - М., 1993.

 43. Григорьев Ю. Учет, анализ, контроль валютных операций. - М., 1994.

 44. Гридчина М.В. Как управлять финансами предприятия.-К.,1995.-39 с.

 45. Гуйда Т.В. Формирование и использование финансовых ресурсов. М.,1986.

 46. Дамари Р.Финансы и предпринимательство: Финансовиые инструменты, используемые западными фирмами для роста и развития организаций.-Ярославль: Елень, 1993.

 47. Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // Фінанси України.-1998.-№1.

 48. Дорошин И. Валютный курс - инструмент политики // Экономика и жизнь.- №44, 1994.

 49. Дэниэл Гарнер, Роберт Оуэн, Роберт Конвей. Привлечение капитала. / Пер.с англ.- М.: ”Джон Уайли Энд Санз”,1995.-464 с.

 50. Едронова В.М. и др. Учет и анализ финансовых активов.-М.:Финансы и статистика, 1996.

 51. Ефимова О.В. Финансовый анализ.- М., 1996.

 52. Жабо Андре. Прибыль. - М.:Прогресс,1993.-113 с.

 53. Жданов Л.А. Организация и управление капиталистической производственной фирмой. - М.: Университет Дружбы народов, 1987.-215 с.

 54. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1997 р. №697.

 55. Закон України “Про об”єднання громадян” від 16 червня 1992 р. №24600.

 56. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”// Відомості Верховної Ради України.-1992.-№2.

 57. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”, від 22.07.1997р.

 58. Закон України “Про податок на додану вартість”, від 11.09.1997 р.

 59. Закон України “Про приватизаційні цінні папери” від 6 березня 1992 р.

 60. Закон України “Про режим іноземного інвестування” // Відомості Верховної ради України.-1996.-№19.- С.229-230.

 61. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 липня 1991 р.

 62. Закон України про внесення змін до Закону України “Про оренду державного майна” від 23 грудня 1997 р.

 63. Заруба О.Д. Основи фінансового та банківського менеджменту. - К.,1995.-110 с.

 64. Заруба О.Д. Причини взаємної заборгованості підприємств та шляхи її подолання // Фінанси України.-1996.-№2.

 65. Здерева Т.О. та інші. Теоретичні основи бізнес-плану: Навчальний посіб.-К.:УТУ,1996.-56 с.

 66. Зудилин А.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий развитых капиталистических стран: Учеб. Пособие. - М.: Издат. УДН, 1986.-194с.

 67. Зырин В.А., Воробьев А.Д. О проблемах неплатежей предприятий и организаций // Финансы.- 1994.- 10.- С.5.

 68. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства . Затвердж. Наказом Мінфіну України № 139 від 18.08.1995р із змінами і доповненнями № 30 від 10.02.1997р.

 69. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ очетности.- М.: Финансы и статистика, 1996.-С.228.

 70. Ковалёва А.М. Финансы в управлении предприятием.- М.: Финансы и статистика, 1995.

 71. Коробов М.Я.Фінанси промислового підприємства: Підручник для студентів. - К.:Либідь,1995.- 203 с..

 72. Крутик О.Б. Основы финансовой деятельности предприятия.- СПб, 1996.

 73. Крылова Т.Б. Выбор партнёра: анлиз отчётности кооперативных предприятий.- М.: Финансы и статистика,1991,-160 с.

 74. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. Пер. с англ. М., 1992.

 75. Лисецкий А.С. Планирование внутренних финансовых ресурсов и устойчивых пассивах // Планирование и учет в сельськохозяйственных предприятиях.-1981.-№6.-С.31-32.

 76. Литвин М.И. Как определять плановую потребность в оборотних средствах // Финансы.-1997.- №1.

 77. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. Л.Н.Красавиной. М.: Финансы и статистика, 1995.

 78. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч.1. Аккредитив. М.:Консалтбанкир, 1994.

 79. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч.2. Инкассо. Перевод. М.:Консалтбанкир, 1994.

 80. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч.3. Под ред. А.П.Носко. Определение оптимальных форм и условий расчетов. Типовые условия платежей по экспорту и импорту. М.:Консалтбанкир, 1994.

 81. Международные стандарты учета и аудита : Сборник с коментариями в 8 сборн., сб.1: Международны стандарты учёта / Составитель проф. Приходько Н.К., доц.Тимошенко И.И., доц.Головко В.И., асс.Григоренко О.И.,- К.,1993-C.4.ст.25.

 82. Мелкулов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям.-М.:ИНФРА,1996.-336 с.

 83. Міжнародні валютно-кредитні відносини. За ред. А.С.Філіпенка. К.:Либідь, 1997р.

 84. Наказ Мінфіну України “Про зміни і доповнення до річного бухгалтерського звіту підприємств” від 17.11.1997р. №247.

 85. Нидлз Б и др. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х.Андерсон, Д. Колудэн : Пер.с англ./ Под.ред. Я.В.Соколова.- М.: Финансы и статистика, 1993-496 с.

 86. О’Брайен Дж., Шривастова С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами: Пер.с англ.- М.: Дело,1995.-205 с.

 87. Основи менеджмента: Навч.посібник / За ред. В.С.Верлопи, І.Д. Михайлова. - Х.: Основа,1996.-352 с.

 88. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент.) /Под ред. В.М.Власовой. - М.: Финансы и статистика, 1996.-496 с.

 89. Палий В.Ф. Новая бухгалтерская отчетность. Содержания и методика анализа.- М.:Контролинг, 1991.-С.15.

 90. Петленко Ю.В. Проблеми забезпечення обіговими коштами виробничих підприємств в умовах економічної кризи // Фінанси України.- 1998.-№9.-С.106-109.

 91. Підченко К. Пропозиції щодо зміни системи формування балансового прибутку // Бухгалтерський облік і аудит.-1996.-№6.-С.32.

 92. Плотніков О.В. Фінансовий аналіз в корпораціях.К.,1994.

 93. Поддерёгин А.Н. Финансы предприятий.К.,2002.- 571 с.

 94. Попович П.Я. Економічний анализ та аудит на підприємстві. - Снятин: Фірма ”Прут Принт”, 1991.-20 с.

 95. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості ” від 26.04.1996р. № 473.

 96. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94р. № 279 “Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття”.

 97. Пронский М.М. Три источника формирования прибыли (введение в общую теорию, прибыли рынка и денег). - М.: Финансы и статистика, 1995.-40 с.

 98. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. - М.: Перспектива,1995.-98 с.

 99. Смирнов А., Красавина Л. Международный кредит: формы и условия. - М., 1995.

 100. Сорос Дж. Алхимия финансов. Рынок: как читать его мысли. - М.: Инфра-М,1996.-416 с.

 101. Справочник финансиста предприятия / А.А.Володин, А.Н.Жилкина, А.М. Ковалёва и др.-М.: Инфра-М,1996-368 с.

 102. Управление финансовой деятельностью предприятия. - Минск: ооо Мисанта, 1995-282 с.

 103. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Під ред. А.І.Кредісова. К.:ВІРА-Р, 1998.

 104. Финансовый анализ деятельности фирмы. - М.: СП ”Крокус Интернэшнл”, 1993.-240 с.

 105. Финансы предприятий: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Е.И.Бородина, Ю.С.Голикова, Н.В.Колчина, З.М.Смирнова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-208 с.

 106. Финансы промышленности. Под ред. Песселя М.А. М.: Издательство “Финансы”, 1968.- 302 с.

 107. Філіпенко А.С. Особливості розвитку іноземного інвестування в економіку України // Фінанси України.-1997.-№2.-С.80.

 108. Фінанси підприємств: Підручник / За ред.професора А.М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1998.- 368 с.

 109. Фінансове право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі., 1998.- 384 с.

 110. Фукс А. Амортизаційні відрахування в системі фінансових джерел розвитку економіки України // Фінанси України.-1996.-№8.

 111. Фысенко М.А. Финансы предприятий.-Минск,1995.

 112. Хейман Д.Н. Совершенная микроэкономика : анализ и применения. В 2-х томах. Т.1. пер. с англ. / Автор послес. С.В.Валдайцев. - М.: Финансы и статистика, 1992.

 113. Хейман Д.Н. Совершенная микроэкономика : анализ и применения. В 2-х томах. Т.2. пер. с англ. / Автор послес. С.В.Валдайцев. - М.: Финансы и статистика,1992.

 114. Хэррис, Дж.М.Энвилл. Международные финансы.: Пер.с англ. - М.: Инф.издат.дом “Филинь”,1996.-296 с.

 115. Цветков В., Карпухин С. Практика проведения расчетов по внешней торговле. - М., 1993.

 116. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов // Акад.нар.хоз.при Правит.РФ. - М.: Дело, 1995.-320 с.

 117. Четыркин Е.М., Васильцева Н.Е. Финансово - экономические расчеты: Справочное пособ. - М.: Финансы и статистика,1990.-302 с.

 118. Швиданенко Г.О. Приватизація державних підприємств. - К., 1996. -216с.

 119. Шегда А.В. Менеджмент - основа современного предпринимательства. -К.: АМ и Р.,1995.-268 с.

 120. Шеремет А.Д. Финансы предприятий.-М.: Финансы и статистика, 1997.

 121. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М.: Юридическая литература, 1993.

 122. Эйлон С и др. Система показателей эффективности производства /прикладной анализ/ : Пер. с англ.; предисл. и научн.ред. Ю.Я.Ольсевича. -М.: Экономика,1980.-192 с.

 123. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуация и примеры: пер.с англ./Под ред. М.Петрачкова.- М.:Финансы и статистика,1993.-С.320.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Місцеві фінанси”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconІністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька...
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Робоча програма з дисципліни «Бюджетний менеджмент» розрахована на студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую”
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія”
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую”
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія”
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет "Острозька академія"
Національний університет “Острозька академія” запрошує Вас до публікацій у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет «Острозька академія» Факультет політико-інформаційного менеджменту Інформаційний лист Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у І всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених, яка...
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconНаціональний університет “Острозька академія” Факультет романо-германських мов кафедра індоєвропейських мов науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»
Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Міністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи