“затверджую” icon

“затверджую”
Скачати 230.52 Kb.
Назва“затверджую”
Дата12.07.2012
Розмір230.52 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Економічний факультет

Кафедра фінансів


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи


––––––––––––––– “––––“ 2006 р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Ринок фінансових послуг”

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)


ОСТРОГ, 2006 р.

УДК

ББК


Ринок фінансових послуг”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2006 р. - с.


Розробники: Фоміних Мар’яна Василівна, викладач кафедри фінансів НУ“ОА”

Рецензенти:

 • кафедра фінансів Черкаського технологічного університету;

 • Козак Л.В., к.е.н., доц., декан економічного факультету НУ“ОА”

- Дем’янчук О. І., к.е.н., в.о.доц., завідувач кафедри фінансів НУ“ОА”

^
Затверджено вченою радою Національного університету

Острозька академія”

Протокол №_______ від “_____” ____________ 200__ р.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ринок фінансових послуг”


 1. ^ ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: “Ринок фінансових послуг”


^ Курс:

підготовка (бакалаврів, спеціалістів, магістрів, підвищення кваліфікації)


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 4

Модулів (у формі контрольної роботи): 1

Змістових модулів (у формі іспиту): 1


Загальна кількість годин:

108 год.

Тижневих годин:

5 год.

Шифр та назва напряму:

0501 “Економіка і підприємництво”


Шифр та назва спеціальності:

7.050104 “Фінанси”


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

Обов’язкова

Рік підготовки:

Семестр:

Лекції (теоретична підготовка):

^ 8 год.

Семінари : 6 год.

Консультація: 13 год.

Самостійна робота: 81 год.

Вид контролю:

(іспит)
 1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУМета дисципліни – дослідити специфічні послуги, які надаються на фінансовому ринку. У процесі вивчення курсу „Ринок фінансових послуг” передбачається вирішити наступні завдання:

 • вивчити сутність та призначення ринку фінансових послуг;

 • розглянути механізми перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції;

 • сформувати практичні навички та вміння щодо проведення операцій на ринку фінансових послуг та ефективного управління фінансовими ресурсами.

Предметом курсу є економічні відносини, які пов’язані з наданням фінансових послуг, а також окремі види та сегменти фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансові послуги, суб’єкти та функції ринку фінансових послуг.

^ Завдання курсу: студенти знайомляться зі структурою і основами функціонування фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою, а також з особливостями функціонування і розвитку фінансового ринку України. В результаті вивчення курсу студенти повинні опанувати теоретичний і практичний матеріал такого обсягу і спрямованості, щоб після закінчення навчання працювати на валютному, фондовому, кредитному ринках України без спеціальної підготовки, а також орієнтуватись у процесах, що відбуваються на фінансових ринках інших країн.

 1. ПРОГРАМА
  1. ПРОГРАМА


Вступ

Навчальна дисципліна “Ринок фінансових послуг” належить до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготовки спеціалістів та магістрів для студентів спеціальності “Фінанси”. ЇЇ вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: “Фінанси”, “Фінансовий ринок”, “Гроші та кредит”, „Банки та банківські операції”.

Змістовний модуль 1. Ринок фінансових послуг та його роль в ринковій економіці.

Тема 1. Суть і зміст ринку фінансових послуг. 2год.

Лекція 1.

Особливості послуг на фінансовому ринку: а) сутність поняття „послуга”; б) фінансові послуги в системі ринкових відносин. Види фінансових послуг та сфера їх надання. Функції ринку фінансових послуг та його структура. Елементи ринку фінансових послуг. Моделі ринку фінансових послуг. Класифікація ринку фінансових послуг. Функції фінансового ринку та його роль у ринковій економіці. Інструменти Ринку фінансових послуг.


^ Тема 2. Учасники ринку фінансових послуг. 4 год.

Лекція 2-3.

Споживачі та конкуренти. Інформація, якою володіють конкуренти на фінансовому ринку. Фінансові посередники. Види фінансових посередників. Основні функції фінансових посередників. Основна відмінність між банківським і небанківським посередництвом. Брокери і дилери на фінансовому ринку. Особливості брокерського бізнесу на Україні. Інфраструктура ринку фінансових послуг. Основна відмінність між вторинним і первинним фінансовим ринком.


^ Тема 3. Фінансові послуги на ринку цінних паперів. 2 год.

Лекція 4

Суть цінних паперів та їх фундаментальні якості. Учасники ринку цінних паперів. Класифікація цінних паперів. Фінансові послуги на ринку цінних паперів. Фондова біржа та закономірності її діяльності. Функції біржового та позабіржового ринку цінних паперів. Контролюючі органи на ринку цінних паперів. Функції саморегулюючих організацій. Депозитарна діяльність в Україні.


^ 3.2. Структура залікового кредиту курсу.

Теми

Кількість годин

^ В тому числі

Всього

Лекції

Семінарські та практичні

Самостійна робота

Змістовний модуль 1. Ринок фінансових послуг та його роль в ринковій економіці.
Суть і зміст ринку фінансових послуг

13

2
11Учасники ринку фінансових послуг

14

4
10Фінансові послуги на ринку цінних паперів

12

2
10Фінансові послуги на ринку грошей і позичкового капіталу

12
2

10Фінансові послуги на ринку похідних фінансових інструментів

12
2

10Світовий валютний ринок і механізми торгівлі

11
1

10Основи фундаментального і технічного аналізу валютного ринку

6
1

5Державне регулювання ринку фінансових послуг

1515Консультація

13

Всього

108

8

18

102


^ 3.3. Теми семінарських занять

Семінарське заняття № 1. - 2 год.

Характеристика фінансових послуг у сфері грошово-кредитних відносин

Теоретична частина:

1. Фінансові послуги комерційних банків (строкові, безстрокові, ощадні вклади, операції з чеками, пластиковими картками).

2. Банківські кредити (споживчий і іпотечний).

3. Лізинг.

4. Факторинг.

5. Трастове управління активами.

Практична частина:

 1. Вплив міжнародного фінансового ринку на організацію грошово-кредитної системи України.

 2. Вивчення нормативних документів з організації функціонування грошово-кредитного України.

 3. Порівняння умов надання різних видів фінансових послуг (депозитні, депозитарні, кредитні, інвестиційні, лізингові, трастові, факторингові тощо).

 4. Особливості вексельного обігу в Україні.

 5. Розрахувати вартість надання послуг у сфері грошово-кредитних і валютних відносин. Визначення комісійної винагороди.

 6. Провести аналіз ємності кредитного ринку за допомогою кількісних показників: кількість кредитних установ, об’єми операцій та їх динаміка.

Література: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11.


Семінарське заняття № 2. - 2 год.


Фінансові послуги на ринку похідних фінансових інструментів.

Теоретична частина:

1. Ф’ючерси і форварди, відмінності між ними та особливості застосування у діяльності учасників фінансового ринку.

2. Опціони, їх види та особливості обігу.

3. Діяльність ф’ючерсної біржі з кліринговою асоціацією.

Практична частина:

 1. Провести аналіз ємності ринку похідних фінансових інструментів в Україні: кількість учасників та об’єми продажів.

 2. Особливості застосування форвардних і ф’ючерсних контрактів на РФП України.

 3. Особливості обігу опціонів в Україні та за кордоном.

 4. Зарубіжний досвід у застосування похідних фінансових інструментів; вартість надання відповідних послуг. Найбільш відомі ф’ючерсні біржі світу та особливості надання відповідних посередницьких послуг.

Література: 8, 11.


Семінарське заняття № 3. - 2 год.

Світовий валютний ринок і механізми торгівлі.

Теоретична частина:

1. Історія валютної системи.

2. Механізми функціонування світового валютного ринку.

3. Причини існування валютного ринку.

4. Час роботи валютного ринку.

5. Товар на валютному ринку.

Практична частина:

1. Маркетмейкери на валютному ринку.

2. Фундаментальний аналіз валютного ринку: проведення оцінки впливу політичних, економічних факторів та чуток і очікувань на валютному ринку (зарубіжний та вітчизняний досвід, прогнози).

3. Технічний аналіз валютного ринку, його основні постулати. Види графіків. Фігури технічного аналізу.

4. Міжнародний ринок золота: найбільші учасники та особливості надання послуг на ринку золота.

5. Особливості впливу золота на світовий та національні валютні ринки.

Література: 8, 11.


ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.

^ На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.^

4. Завдання для самостійної роботи - 81 год.

Перелік питань:


  1. Брокерська діяльність на Україні.

  2. Дилери на Україні.

  3. Діяльність банків на валютному ринку в Україні.

  4. Аналіз цін на світовому валютному ринку.

  5. Депозитарна діяльність на Україні.

  6. Інформаційні учасники на ринку фінансових послуг.

  7. Міжнародні фінансові організації і партнерство в управлінні грошовими потоками.

  8. Міжнародні та регіональні ринки капіталів.

  9. Динаміка руху інвестиційних і кредитних фінансових потоків у світовому вимірі.

  10. Послуги міжнародних рейтингових агентств в оцінці надійності учасників фінансового ринку і інструментів запозичення.

  11. Роль і значення міжнародних фінансових організацій (МВФ, Світовий банк) у формуванні руху міжнародного фінансового капіталу.

  12. Провести оцінку ліквідності регіональних фінансових ринків до і після кризи 1998 р.

  13. Визначення трансакційних витрат на міжрегіональне переміщення капіталу.

  14. Вивчення умов лістингу на закордонних фондових біржах.

  15. Вивчення умов реалізації міжнародного ділінгу.

  16. Вивчення умов надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

  17. Порівняння вартості позик на міжнародному і національному кредитних ринках.Змістовий модуль 1. Ринок фінансових послуг та його роль в ринковій економіці.

(у формі іспиту)


 1. Сутність поняття „послуга”.

 2. Елементи ринку фінансових послуг.

 3. Фінансові послуги в системі ринкових відносин.

 4. Види фінансових послуг та сфера їх надання.

 5. Сутність, учасники і моделі фінансових ринків.

 6. Функції ринку фінансових послуг та його структура.

 7. Сек’юритизація на фінансовому ринку.

 8. Класифікація ринку фінансових послуг.

 9. Основні відмінності між первинним і вторинним ринками.

 10. Біржовий та позабіржовий ринки та їх особливості.

 11. Учасники фінансового ринку.

 12. Регулятивні органи фінансового ринку.

 13. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

 14. Інфраструктурні учасники фінансового ринку.

 15. Споживачі та конкуренти.

 16. Способи переміщення грошей та цінних паперів.

 17. Контрактні фінансові інститути.

 18. Методи розміщення цінних паперів на ринку.

 19. Фінансові посередники та їх функції.

 20. Функціональні особливості позицій брокерів і дилерів.

 21. Порівняльна характеристика фінансових посередників у західних країнах.

 22. Порівняння переваг банківського і небанківського посередництва.

 23. ПФТС – електронна біржа цінних паперів України.

 24. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

 25. Асоціація „Південноукраїнська торгово-інформаційна система” (ЮТИС).

 26. Специфіка брокерського бізнесу та його учасники на Україні.

 27. Біржа та її основні функції.

 28. Функції ринку цінних паперів.

 29. Учасники ринку цінних паперів.

 30. Фондова біржа і механізм її функціонування.

 31. Функції фондової біржі. Процедура лістингу.

 32. Суть цінних паперів та їх фундаментальні якості.

 33. Класифікація цінних паперів.

 34. Боргові цінні папери та переваги, коли підприємство випустило облігації.

 35. Фінансові послуги на ринку цінних паперів.

 36. Міжнародний ринок цінних паперів.

 37. Товар на міжнародному ринку цінних паперів.

 38. Основні тенденції розвитку міжнародного ринку цінних паперів.

 39. Фінансові послуги комерційних банків (строкові, безстрокові, ощадні вклади, операції з чеками, пластиковими картками).

 40. Банківські кредити (споживчий і іпотечний).

 41. Лізинг.

 42. Факторинг.

 43. Трастове управління активами.

 44. Діяльність ф’ючерсної біржі з кліринговою асоціацією.

 45. Відмінності між ф’ючерсами і форвардами.

 46. Опціони.

 47. Історія валютної системи.

 48. Механізми функціонування світового валютного ринку.

 49. Причини існування валютного ринку.

 50. Товар на валютному ринку.

 51. Суть фундаментального аналізу валютного ринку.

 52. Міжнародний ринок золота.

 53. Суть технічного аналізу валютного ринку.

 54. НБУ у сфері регулювання ринку фінансових послуг.

 55. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 56. Державний комітет фінансового моніторингу України.

 57. Національний депозитарій України.

 58. Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг.^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-бальною шкалою

А ( 90 – 100 )

91 - 100

5 (відмінно)

B

83 - 90,9

4 (добре)

C

76 - 82, 9

D

68 - 75, 9

3 (задовільно)

E

61 - 67,9

FX

20 - 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


^ 6. Методичне забезпечення дисципліни.

6.1. Рекомендована література.

 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність”.

 2. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів України”.

 3. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

 4. Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок”.

 5. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 3-є видання. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 305 с.

 6. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2005.- 320с.

 7. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навч.пос. 2-ге вид., доповнене. – Львів: ”новий Світ – 2000”, - 2003. – 360с.

 8. Корнєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. – К.: НДФІ, 2003. – 376с.

 9. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – 3-є вид, виправлене. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

 10. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

 11. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. Посібник / О.І.Береславська., О.М.Наконенчний та ін., за заг. ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 12. Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І., Недбаєва С.М. Фінансові послуги України: енциклопедичний довідник. – Т.1-8. – К.: Укрбанковидав, 2001.

 13. Носкова И.Я, Валютные и финансовые операции: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы, Юнити. – 1998. – 334 с.

 14. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с.


Ресурси


  1. www.rada.gov.ua

  2. www.sokrat.kiev.ua.

  3. www.pfts.com.

  4. www.utis.mk.ua.

  5. www.ramle.ru

  6. www.ukrstat.gov.ua_____________/________________/ _______________/_____________/

Підпис авторів програми Підпис завідувача кафедри


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №1

1. Сутність поняття „послуга”.

2. Державний департамент фінансового моніторингу.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №2

1. Фінансові послуги в системі ринкових відносин.

2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №3

1. Види фінансових послуг та сфера їх надання.

2. НБУ у сфері регулювання ринку фінансових послуг.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №4

1. Функції ринку фінансових послуг та його структура.

2. Фігури технічного аналізу.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №5

1. Споживачі та конкуренти.

2. Види графіків технічного аналізу.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №6

1. Способи переміщення грошей та цінних паперів.

2. Класифікація трендів.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №7

1. Контрактні фінансові інститути.

2. Основні постулати.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №8

1. Методи розміщення цінних паперів на ринку.

2. Суть технічного аналізу.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №9

1. Фінансові посередники.

2. Міжнародний ринок золота.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №10

1. ПФТС – електронна біржа цінних паперів України.

2. Чутки і очікування на валютному ринку.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №11

1. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

2. Федеральна резервна система США.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №12

1 Асоціація „Південноукраїнська торгово-інформаційна система” (ЮТИС).

2. Основні економічні індикатори США.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №13

1 Специфіка брокерського бізнесу та його учасники на Україні.

2. Економічні фактори.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №14

1 Біржа та її основні функції.

2. Політичні фактори.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №15

1 Суть цінних паперів та їх фундаментальні якості.

2. Фундаментальний та технічний аналіз акції і облігації.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №16

1 Форми вартості цінних паперів.

2. Суть фундаментального аналізу.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №17

1 Пакети для прийняття рішень та види акцій.

2. Товар на валютному ринку.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №18

1 Класифікація цінних паперів.

2. Час роботи валютного ринку.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №19

1 Боргові цінні папери та переваги, коли підприємство випустило облігації.

2. Причини існування валютного ринку.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №20

1 Фінансові послуги на ринку цінних паперів.

2. Механізми функціонування світового валютного ринку.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №21

1 Фінансові послуги комерційних банків (строкові, безстрокові, ощадні вклади, операції з чеками, пластиковими картками).

2. Історія валютної системи.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №22

1 Банківські кредити (споживчий і іпотечний).

2. Опціони.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №23

1 Лізинг.

2. Відмінності між ф’ючерсами і форвардами.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №24

1 Факторинг.

2. Діяльність ф’ючерсної біржі з кліринговою асоціацією.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.


Національний університет „Острозька академія”

Екзаменаційний білет з курсу „Ринок фінансових послуг”, 5 курс

Білет №25

1 Трастове управління активами.

2. Ф’ючерси і форварди.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

протоколом №______ від „______”_____________ 2005 р.


В.о. зав. кафедри к.е.н. Дем’янчук О.І.

Екзаменатор в.Фоміних М.В.

Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи