Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р icon

Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р
Скачати 223.73 Kb.
НазваДоц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р
Дата12.07.2012
Розмір223.73 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ"

Економічний факультет Кафедра фінансів

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри фінансів


доц., к.е.н. Дем’янчук О.І.


____________ “___“______ 2006 р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Соціальне страхування"

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)

ОСТРОГ, 2006 р.

УДК ББК

"Соціальне страхування". Програма навчальної дисципліни. - Національний університет "Острозька академія", 2006 р.

Розробники: Мазур Анна Олександрівна, викладач кафедри фінансів НУ"ОА" Рецензенти:

 • Козак Л.В., к.е.н., доц., декан економічного факультету НУ'ОА";

 • Дем’янчук Ольга Іванівна, к.е.н., доц., завідувач кафедри фінансів НУ"ОА".

 • Топішко І.І., к.е.н., доц., завідувач кафедри економічної теорії НУ"ОА"

^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Соціальне страхування"

1. ОПИС ПРЕДМЕТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Предмет: "Соціальне страхування"Курс:

Напрям, спеціальність,

Характеристика

підготовка (бакалаврів,

освітньо-кваліфікаційний

навчальної дисципліни

спеціалістів, магістрів,

рівень
підвищення кваліфікації)Кількість кредитів,

Шифр та назва напряму:

Обов'язкова

відповідних ECTS: 2

6.05.01. "Економіка і

Рік підготовки: 5

Модулів (у формі

підприємництво"

Семестр: 13

контрольної роботи):
Лекції (теоретична

Змістових модулів (у формі

Шифр та назва спеціальності:

підготовка):

іспиту): 1

7.05.01.04 "Фінанси"

8 год.Семінари : 6 год.

Загальна кількість годин:

Освітньо-кваліфікаційний

Самостійна робота: 81 год.

108 год.

рівень:

Консультації: 13
спеціаліст

Вид контролю: іспит


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ


Мета: засвоєння знань з організації та фінансового забезпечення соціального страхування.

Завдання: дослідження економічної сутності соціального страхування та визначення його місця у соціальному захисті населення України в умовах трансформаційних перетворень суспільства; окреслення механізму державного регулювання соціального страхування; висвітлення принципів та умов здійснення видів соціального страхування, набуття навиків з управління соціальними страховими фондами, ознайомлення із досвідом держав із розвинутою економікою.

3. ПРОГРАМА

3.1.ПРОГРАМА

Вступ

Навчальна дисципліна "Соціальне страхування" належить до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготовки спеціалістів для студентів спеціальності "Фінанси". Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: „Фінанси”„Страхування”, „Страхові послуги”.

Мета дисципліни "Соціальне страхування" полягає у розширенні та поглибленні знань студентів про сутність і роль соціального страхування, діяльність фондів соціального страхування, проблеми та перспективи організації даного виду страхування в Україні.


^ Змістовий модуль 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Діяльність фондів соціального страхування.


Тема 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Пенсійне страхування.

Лекція 1. (2 год)

Сутність соціального страхування та його необхідність. Соціальна допомога. Концепція мінімального гарантованого доходу. Обов'язкове соціальне страхування. Добровільне соціальне страхування. Становлення та розвиток соціального страхування. Завдання соціального страхування. Предмет, об'єкти і суб'єкти соціального страхування. Організація соціального страхування в Україні.


Мета та завдання пенсійного страхування. Теоретичні основи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Поняття та види пенсій. Фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів пенсійного страхування. Матеріальне забезпечення громадян на випадок виходу на пенсію. Принципи загальнообов'язкового соціального страхування при виході на пенсію Обчислення страхового внеску.

Управління загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням. Органи управління пенсійним фондом.

Кошти загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Використання коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування . Платники страхових внесків Порядок і строки оплати

Бюджет та облік страхових коштів пенсійного фонду України.


^ Тема 2. Страхування з тимчасової втрати працездатності. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Лекція 2. (2 год)

Мета та завдання страхування тимчасової втрати працездатності. Теоретико-організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів страхування тимчасової втрати працездатності. Матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Принципи загальнообов'язкового соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Обчислення страхового внеску.

Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Органи управління фондом соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

Кошти загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Використання коштів загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Платники страхових внесків. Порядок і строки оплати.

Бюджет та облік страхових коштів фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.


Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: завдання, принципи та особливості. Загальні положення здійснення та організації страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Необхідність і значення страхового захисту громадян від нещасних випадків. Обов'язкові види страхування від нещасних випадків. Державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори. Суб'єкти страхування, обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страхова премія і порядок її сплати. Визначення розміру страхових сум за наслідки нещасних випадків. Одержувачі страхової суми у випадку смерті застрахованого. Відмова у виплаті страхової суми.

Державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ.

Державне особисте страхування працівників митних органів.

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Інші види обов'язкового страхування від нещасних випадків. Добровільні види страхування від нещасних випадків та умови їх проведення.

Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків. Страхування дітей від нещасних випадків. Страхування туристів від нещасних випадків. Інші види добровільного страхування від нещасних випадів.


^ Тема 3. Страхування на випадок безробіття. Медичне страхування.

Лекція 3. (2 год)

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття. Вивчення сутності й принципів організації страхування на випадок безробіття. Фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів страхування на випадок безробіття. Матеріальне забезпечення громадян на випадок безробіття. Обчислення страхового внеску.

Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття Органи управління фондом соціального страхування на випадок безробіття. Кошти загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття. Використання коштів загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття. Платники страхових внесків. Порядок і строки оплати

Бюджет та облік страхових коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття .


Становлення та розвиток медичного страхування в Україні. Сутність, завдання та форми медичного страхування. Альтернативні системи фінансування медичного страхування в Україні. Суб'єкти страхування і відносини між ними. Форми проведення медичного страхування та їх особливості.

Обов'язкове медичне страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій, порядок їх сплати. Права і обов'язки сторін страхових відносин Організація роботи страхової компанії, пов'язана з настанням відповідальності за фактом страхового випадку.

Добровільне медичне страхування Договір страхування Обсяг відповідальності страховика. Строк страхування. Страхова сума. Страхова премія. Порядок виплати страхового забезпечення, відмова у виплаті Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон.

Бюджет страхових медичних компаній Менеджмент медичних страхових компаній


Тема 4. Недержавне соціальне страхування. Державне регулювання соціального страхування. Іноземний досвід соціального страхування. Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні.

^ Лекція 4. (2 год)

Необхідність та значення недержавного соціального страхування. Недержавне пенсійне забезпечення. Недержавні пенсійні фонди. Матеріальне забезпечення недержавного соціального страхування. Принципи недержавного соціального страхування. Обчислення страхового внеску

Управління недержавним соціальним страхуванням. Органи управління недержавним соціальним страхуванням.

Кошти недержавного соціального страхування. Використання коштів недержавного соціального страхування . Платники страхових внесків. Порядок і строки оплати.

Бюджет та облік страхових коштів недержавного соціального страхування в Україні.


Фінансовий механізм регулювання соціального страхування. Фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування. Роль держави в соціальному страхуванню. Функції державних органів у управлінні соціальним страхуванням.

Правове забезпечення соціального страхування.

Напрямки поєднання державного соціального страхування з недержавним соціальним страхуванням.

Необхідність впливу держави в розвиток соціального страхування в Україні.


Організація соціального страхування за кордоном. Пенсійне страхування. Соціальне страхування на випадок безробіття. Соціальна допомога з материнства. Медичне страхування.


Проблеми соціального страхування в Україні. Напрями реформування соціального страхування. Основні завдання та цілі вдосконалення соціального страхування в Україні. Запровадження нових формул нарахувань та відрахувань до фондів соціального страхування. Реформування в системі виплат .

Цільове і ефективне використання коштів соціального страхування.

3.2. Структура залікового кредиту курсу.№ п/п

Тема

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекцій

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота

^ Змістовий модуль 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Діяльність фондів соціального страхування.


1

Сутність, принципи та роль соціального страхування. Пенсійне страхування

24

2

2

20

2

Страхування з тимчасової втрати працездатності. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

24

2

1

21

3

Соціальне страхування на випадок безробіття. Медичне страхування

23

2

1

20

4

Недержавне соціальне страхування. Державне регулювання соціального страхування. Іноземний досвід соціального страхування. Напрями удосконалення соціального страхування

24

2

2

20

5

Консультація

13

Разом

108

8

6

81

3.3. Теми семінарських занять

Семінарське заняття 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Пенсійне страхування. (2 години).

  1. Сутність соціального страхування та його необхідність.

  2. Становлення та розвиток соціального страхування

  3. Завдання соціального страхування

  4. Предмет, об'єкти і суб'єкти соціального страхування .

  5. Організація соціального страхування в Україні.

  6. Мета та завдання пенсійного страхування.

  7. Теоретичні основи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

  8. Поняття та види пенсій.

  9. Фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів пенсійного страхування.


Семінарське заняття 2. Страхування з тимчасової втрати працездатності. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. (2 години).

 1. Мета та завдання страхування тимчасової втрати працездатності.

 2. Теоретико-організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

 3. Фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів
  страхування тимчасової втрати працездатності.

 4. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: завдання, принципи та особливості.

 5. Загальні положення здійснення та організації страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 6. Фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань


Семінарське заняття 3. Страхування на випадок безробіття. Медичне страхування. Недержавне соціальне страхування. Державне регулювання соціального страхування. Іноземний досвід соціального страхування. Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні. (2 години).

 1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття.

 2. Вивчення сутності й принципів організації страхування на випадок безробіття.

 3. Фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів
  страхування на випадок безробіття .

 4. Становлення та розвиток медичного страхування в Україні.

 5. Сутність, завдання та форми медичного страхування.

 6. Альтернативні системи фінансування медичного страхування в Україні.

 7. Необхідність та значення недержавного соціального страхування.

 8. Недержавне пенсійне забезпечення.

 9. Недержавні пенсійні фонди.

 10. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування.

 11. Фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 12. Досвід регулювання соціального страхування в Україні.

 13. Організація соціального страхування за кордоном

 14. Проблеми соціального страхування в Україні.

 15. Напрями реформування соціального страхування.


Модуль 1. Іспит.

ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль - 50 балів, підсумковий модульний контроль - 50 балів.

^ На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати
  проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний
  матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв'язання проблем, правильно їх
  використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно
  навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу
  поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал,
  робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв'язання проблем,
  правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані
  результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 1. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного
  аналізу.


4. Завдання для самостійної роботи – 81 год.

Перелік питань:

 1. Місце соціального страхування в системі соціального захисту населення.

 1. Співвідношення категорій соціальне забезпечення, соціальне страхування та соціальний захист .

 2. Місце та роль соціального страхування у фінансовій системі України.

 1. Розвиток соціального страхування в Україні.

 1. Правове, нормативне та інформаційне забезпечення державного регулювання соціального страхування.

 1. Управління соціальним страхуванням.

 1. Законодавче регулювання соціального страхування.

 2. Особливості здійснення пенсійної реформи в Україні.

 3. Поняття „ регресної вимоги”.

 4. Механізм сплати пенсійного збору з певних видів діяльності.

 5. Поняття „пенсії”.

 6. Аналітичні аспекти діяльності Пенсійного фонду в Україні.

 7. Контроль за надходженням коштів до Пенсійного фонду.

 8. Аналітичні аспекти діяльності ФСС з ТВП в Україні.

 9. Контроль за надходженням коштів до ФСС з ТВП.

 10. Страхові тарифи при страхуванні від нещасного випадку на виробництві.

 11. Документальне забезпечення процесу отримання матеріальних виплат з коштів ФСС НВВ.

 12. Обмеження витрат на поховання потерпілого.

 13. Контроль за надходженням коштів до ФСС НВВ.

 14. Аналітичні аспекти діяльності ФСС НВВ в Україні.

 1. Види безробіття.

 2. Контроль за надходженням коштів до ФСС ВБ.

 3. Аналітичні аспекти діяльності ФСС ВБ в Україні.

 4. Передумови та необхідність впровадження медичного страхування в Україні.

 5. Програми ОМС.

 6. Характеристика вітчизняного ринку добровільного медичного страхування в Україні.

 7. Переваги та недоліки ЗОДСМС.

 8. Становлення та розвиток недержавного пенсійного забезпечення.

 9. Світова практика систем недержавного пенсійного забезпечення.

 10. Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

 11. Моделі соціального страхування.

 12. Можливості використання іноземного досвіду організації соціального страхування.

 13. Напрями вдосконалення організаційної системи соціального страхування.

 14. Соціальний податок, переваги його запровадження.Змістовий модуль 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Діяльність фондів соціального страхування.

(у формі іспиту)

 1. Сутність соціального страхування та його необхідність.

 2. Складові соціального страхування.

 3. Суб’єкти соціального страхування.

 4. Поняття страхового випадку.

 5. Поняття страхового ризику.

 6. Поняття страхового стажу.

 7. Функції соціального страхування.

 8. Поняття пенсійного страхування.

 9. Складові пенсійної системи України.

 10. Розміри внесків на пенсійне страхування

 11. Поняття пенсії.

 12. Пенсія за віком.

 13. Пенсія по інвалідності.

 14. Пенсія в разі втрати годувальника.

 15. Пенсія за вислугу років.

 16. Соціальні пенсії.

 17. Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності.

 18. Розміри внесків на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності.

 19. Допомога на період тимчасової втрати працездатності.

 20. Допомога з вагітності та пологів.

 21. Допомога при народженні дитини.

 22. Допомога по догляду за дитиною до 3-х років.

 23. Допомога на поховання.

 24. Забезпечення оздоровчих заходів за рахунок коштів ФСС з ТВП.

 25. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

 26. Розміри внесків на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

 27. Порядок призначення та здійснення страхових виплат при соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

 28. Допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, що виникла внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

 29. Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

 30. Щомісячна страхова виплата в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

 31. Щомісячні страхові виплати особам, що мають на це право у разі втрати годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

 32. Інші види матеріального забезпечення при соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

 33. Соціальне страхування на випадок безробіття.

 34. Розміри внесків на соціальне страхування на випадок безробіття

 35. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття.^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-бальною шкалою

А (90- 100)

91 - 100

5 (відмінно)

В

83 - 90,9

4(добре)

С

76 - 82, 9
D

68 - 75, 9

3 (задовільно)

Е

61 -67,9
FX

20 - 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


6. Методичне забезпечення дисципліни.

6.1. Рекомендована література.

 1. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України. - 1996, №30, ст. 141.

 2. Бюджетний кодекс України//Урядовий кур’єр. – 2001. - №131

 3. Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати". // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №49. - с 422.

 4. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності." // Відомості Верховної Ради України. - 1999 — №46-47. - с.4О3.

 5. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне
  страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності."// Відомості Верховної Ради України. - 2001. — №17- с.80.

 6. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
  тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням."// Відомості Верховної Ради України. - 2001. — №14 - с71.

 7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
  безробіття"// Відомості Верховної Ради України. - 2000 - №22 с 171.

 8. Закон України " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в України "//
  Відомості Верховної Ради України. №29 - 2003.

 9. Закон України " Про недержавне пенсійне забезпечення в України "// Проект.

 10. Постанова Кабінету міністрів України " Про максимальну величину фактичних витрат на
  оплату праці найманих працівників, оподаткованого доходу (прибутків), сукупного оподаткованого доходу, з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" від 07.03.2001р №225.

 11. Постанова Кабінету міністрів України "Про обчислення середньої заробітної плати
  (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням." від 26,09.01 №1266.

 12. Постанова Кабінету міністрів України " Про затвердження Порядку оплати перших
  п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації.” від 06 05.2001 №439.

 13. Постанова Кабінету міністрів України "Про створення мережі закладів з організації

надання медичної допомоги" Асістанс - Україна" "// Україна - Бізнес-1998.-23 грудня.-с.5.

 1. Законодавство України про працю - К , 1999.

 2. Концепція медичного страхування населення за участю страхових організацій//
  Україна - Бізнес - 1996 - 26 грудня.

 3. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. — №23. - с.121.

 4. Бабич A. M. Экономика социального страхования: Курс лекций. М.: ТЕИС, 1998.-С. 189.

 5. Базилевич В.Д., Базидевич КС. Страхова справа. - К.: Знання, 1997- 216с.

 6. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. – 2-ге вид., виправлене. – К.: Кондор, 2003. – 252с.

 7. Заруба О.Д Страхова справа. Підручник -К : Знання. 1998- 321с.

 8. Иванова ИГ. Медицинское страхование: Учеб.пособие.- Изд.-во. С.-
  Петербургского университета экономики и финансов, 1992 - 24с.

 9. Мостапін О. Недержавні пенсійні фонди //Соціальний захист.-№11.-2002.

 10. Орланюк - Малицкая Л.А. Платежеспособность страховых компаний .- М: Антил,
  1994- 152с.

 11. Плешков А.П., Орлова И.В. Очерки зарубежного страхования- М.: Антил, 1997.- 200с.

 12. Страхування: Підручник / Керівник авт.кол.і наук.ред. С.С. Осадець, д.е.н., проф.- К.:
  КНЕУ, 1998.- 528с.

 13. Федоренко А. Правові, економічні та організаційні передумови забезпечення
  ефективного управління пенсійними активами// Україна: аспекти праці. / №1.-2003.

 14. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор. – 2004. – 464с.


Ресурси

 1. www.rada.gov.ua


Підпис авторів програми Підпис завідувача кафедриСхожі:

Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р iconІнститут мистецтв
Дем’янчук Олександр Никанорович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту мистецтв
Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р iconІ. П. Вакалюк науковий керівник снт І товариства молодих вчених, д мед н., професор
Комп’ютерний набір: Кузюк М. Г., Данчук А. С., Романюк О. М. Б., Дем’янчук М. В., Оріщак О. Р., Кондрат І. А. В
Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р iconМетодичні рекомендації до проведення пропедевтичної, навчальної та виробничої практик для студентів спеціальності «Журналістика». Херсон: Видавництво хду, 2008. 44 с
М. Формування естетичних смаків учнів засобами художнього мовлення (на матеріалі творчості Олени Теліги) // Психолого-педагогічні...
Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р iconЦюлюпа Степан Данилович
Народився 17 травня 1959 р с. Дем'янів, Галицького р-ну, Івано-Франківської обл. Кандидат педагогічних наук (2004), доцент (2006),...
Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р icon«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Програма розроблена колективом кафедри "Електропостачання міст" у складі: д т н., к т н., доц. Абраменка І. Г., к т н., доц. Швеця...
Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р iconП л а н роботи лабораторії
Денисенко В. В., доц. Манько Н. В., доц. Нагрибельна І. А., доц. Гриценко І. В., доц. Полєвікова О. Б., доц. Саган О. В., ст викл....
Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р iconКурс п’ятий
Доц Лотоцька 436 доц. Потятинник 404 доц. Курпіль 402 доц. Бехта 423 ас. Рядська 403 доц. Федорчук 401
Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р icon«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Світлотехніка І джерела світла у складі: проф., д т н. Назаренко Л. А., проф., д т н. Овчинников С. С., проф., к т н. Салтиков В....
Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р iconІмені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891
Міжнародний економіко-гуманітарний університет                         імені академіка степана дем’янчука
Доц., к е. н. Дем’янчук О.І. “ “ 2006 р iconДисертації захищені під керівництвом проф. Помірка Р. С., доц. Войтюка М. А. та доц. Рочняка А. М
Паславська А. Й. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика. Науковий консультант – проф. Помірко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи