“затверджую” icon

“затверджую”
Скачати 188.65 Kb.
Назва“затверджую”
Дата28.07.2012
Розмір188.65 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Економічний факультет

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи


––––––––––––––– “––––“ 200_ р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Центральний банк і грошово-кредитна політика”

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)


Острог, 2006
УДК

ББК


Центральний банк і грошово-кредитна політика”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р. - с.


Розробники: Камінський Андрій Андрійович, викладач кафедри фінансів НУ“ОА”


Рецензенти:

 • Дем’янчук О.І., к.е.н., доц., завідувач кафедри фінансів економічного факультету НУ“ОА”

 • Карлін М.І., д.е.н., проф., Волинський державний університет^
Затверджено вченою радою Національного університету

Острозька академія”

Протокол №_______ від “_____” ____________ 200__ р.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 1. ^ ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: “Центральний банк і грошово-кредитна політика”


^ Курс:

підготовка (бакалаврів, спеціалістів, магістрів, підвищення кваліфікації)


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3

Модулів (у формі контрольної):

Змістових модулів (у формі модулів):


Загальна кількість годин:

54 год.

Тижневих годин:Шифр та назва напряму: 0501 “Економіка і підприємництво”


Шифр та назва спеціальності:

6.050100 “Фінанси”


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки:

Триместр:

Лекції (теоретична підготовка):

^ 6 год.

Семінари : 4 год.

Консультацій: 6 год.

Самостійна робота: 38 год.

Вид контролю:

(залік), з.б.- 1
 1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Дисципліна « Центральний банк і грошово-кредит­на політика » належить до прикладних дисциплін з підготовки фахівців банківського профілю.

Метою вивчення курсу «Центральний банк і грошово-кредит­на політика» є формування теоретичних знань і практичних нави­чок у галузі функціонування центрального банку.

Завдання курсу полягає в тому, щоб надати знання методики проведення грошово-кредитної політики в країні, пов’язану з основними напрямами банківської діяльності, специфіки діяльності та функцій центральних банків.

Курс «Центральний банк і грошово-кредит­на політика» посідає важливе місце у навчальному процесі, оскільки дає методичні знання в галузі грошово-кредитної поліьтки. Він має зв’язок з такими курсами, як «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Облік у банках» та ін.

 1. ПРОГРАМА

3.1. Програма


Тема 1. Походження та основні напрями
діяльності центральних банків 2 год.

Походження центральних банків. Чинники, що зумовили появу емісійних банків. Причини і шляхи створення центральних банків.

^ Статус та основи організації центральних банків. Незалежний статус центрального банку, його значення та форми реалізації. Особливості організації центральних банків США, Німеччини, Великобританії, Японії.

^ Основні напрями діяльності центральних банків. Центральний банк — емісійний банк держави, центр готівкового грошового обороту, банк банків, банкір і фінансовий агент уряду, провідник грошово-кредитної політики, регулятивний, інформаційно-ста­тистичний та аналітичний центр грошово-кредитної системи.

^ Операції центральних банків. Особливості та зміст операцій центрального банку. Пасиви й активи банку. Відображення операцій у балансі центрального банку.

^ Перспективи розвитку центральних банків. Співробітництво центральних банків на міждержавному рівні та зі світовими валютно-кредитними і фінансовими організаціями. Створення наднаціональних центральних банків. Європейська система централь­них банків: структура, призначення, статус, органи управління.

^ Тема 2. Національний банк України —
центральний банк держави 2 год.

Створення центрального банку в Україні. Попередники Націо­нального банку України (НБУ). Правове забезпечення становлення та розвитку НБУ.

^ Статус, принципи організації та функціонування НБУ. Підзвіт­ність банку, його взаємодія з органами державної влади, економічна самостійність банку, централізація та єдність системи банку.

^ Органи управління та структура НБУ. Формування та повноваження Ради і Правління НБУ. Організаційна та функціональна структура НБУ. Основні завдання та права територіальних управлінь НБУ.

^ Економічні засади діяльності НБУ. Майно НБУ. Статутний капітал, фонди та резерви НБУ на покриття фінансових ризиків, пов’язаних із виконанням його функцій. Кошторис доходів та витрат, порядок його затвердження. Податковий режим НБУ.

^ Бухгалтерський облік в НБУ. Організація та ведення бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку НБУ.

Звітність НБУ. Фінансова звітність і статистична звітність грошово-кредитного та банківського характеру. Режим доступу до звітності НБУ.

^ Аудит НБУ. Організація внутрішнього аудиту НБУ. Здійснення комплексних перевірок господарсько-фінансової діяльності структурних підрозділів НБУ. Зовнішній аудит НБУ. Фінансова перевірка НБУ, що здійснюється Рахунковою палатою Верховної Ради.

Тема 3. Емісія готівки та регулювання
готівкового грошового обороту 2 год.

^ Центральний банк — емісійний центр готівкового грошового обороту. Монопольне право центрального банку на емісію грошових знаків; чинники і характер зміни цієї діяльності центральних банків у ХХ ст. Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового грошового обороту. Організація виготовлення, емісії та обороту грошових знаків.

^ Регулювання готівкового грошового обороту в позабанківській сфері. Місце готівки в грошовій та платіжній системах. Особливості платіжної системи та структури грошової маси в Україні. Основні принципи організації готівкового грошового обороту суб’єктів економіки в Україні. Шляхи скорочення готівкового грошового обороту в Україні.

^ Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ. Фор­мування резервних фондів грошових знаків у Центральному сховищі та в територіальних управліннях НБУ. Регулювання оборотної каси установ НБУ та порядок здійснення касових операцій.

^ Прогнозування готівкового грошового обороту. Зміст прогнозного розрахунку касових оборотів банків та його призначення. Організація роботи зі складання прогнозного розрахунку в установах НБУ. Прогнозування надходження в каси банків торго-
вельної виручки. Прогнозування видачі з кас банків готівки на оплату праці. Складання звітності про касові обороти банків.

Організація роботи з інкасації та перевезення грошових знаків в установах НБУ.


^ 3.2. Структура залікового кредиту курсу.
Тема

Кількість годин, відведених на:
Лекції

Консультації

Семінарські та практичні заняття

^ Самостійну роботу

Всього

Змістовний модуль І. Центральний банк і грошово-кредитна політика

1.

Походження та основні напрями
діяльності центральних банків

25

7

2.

Національний банк України —
центральний банк держави

25

7

3.

Емісія готівки та регулювання
готівкового грошового обороту

25

7

4.

Кредитно-розрахункове
обслуговування комерційних банків2
2

5.

Регулювання діяльності
комерційних банків2
2

6.

Банківський нагляд


10

10

7.

Центральний банк —
банкір і фінансовий агент уряду
3
5

8

8

Валютне регулювання та контроль
3
4

7

9

Грошово-кредитна політика


4

4

10

Всього

6

6

4

38

81^ 3.3. Теми семінарських занять


Семінарське заняття 1. Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків 2 год.

1.Характеристика кредитів центрального банку.

2. Розвиток кредитних відносин НБУ з банками.

3. Розрахункове обслуговування банків центральним банком.

4. Система електронних платежів (СЕП) НБУ.

5. Перспективи розвитку платіжної системи в Україні.

Семінарське заняття 1. Регулювання діяльності комерційних банків 2 год.

 1. Економічна сутність та необхідність регулювання діяльності банків.

 2. Організація системи банківського регулювання.

 3. Державна реєстрація банків.

 4. Ліцензування банківської діяльності.

 5. Установлення економічних нормативів, що регламентують діяльність банків.

 6. Вимоги до банків щодо формування резервів на покриття ризиків від проведення активних операцій.

 7. Гарантування банківських депозитів.

 8. Вимоги НБУ щодо організації банківського кредитування та грошових розрахунків.

 9. етодичне забезпечення НБУ організації бухгалтерського обліку в банках, складання звітності та проведення аудиту.

ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.

^ На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.^

4. Завдання для самостійної роботи -38 год.

Перелік питань:


1. Банківський нагляд: сутність та методи нагляду за діяльністю банків.

2. Порядок проведення НБУ дистанційного моніторингу діяльності банків.

3. Інспектування банків

4. Застосування заходів впливу за порушення банками вимог бан­ківського законодавства.

5. Кредитне, консалтингове і представницьке обслуговування уряду.

6. Роль центрального банку в забезпеченні касового виконання державного бюджету.

7. Роль центрального банку в управлінні внутрішнім державним боргом.

8. Роль центрального банку в управлінні зовнішнім боргом дер­жави.

9. Валютне регулювання: економічна сутність, необхідність та завдання.

10. Повноваження НБУ як органу валютного регулювання.

11. Курсова політика НБУ.

12. Платіжний баланс: економічний зміст і роль у системі валютного регулювання.

13. Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання

14. Валютний контроль: зміст і завдання.

15. Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа.

16. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики.

17. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики.

18. Типи грошово-кредитної політики.

19. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальнодержав­ній економічній політиці.

Запитання з курсу „Центральний банк та грошово-кредитна політика”


 1. Сутність кредитної системи та основні вимоги, які перед нею ставляться.

 2. Грошовий ринок, як складова інституційної основи грошово-кредитного регулювання.

 3. Сутність грошово-кредитної політики.

 4. Цілі грошово-кредитної політики

 5. Статус центрального банку країни з ринковою економікою.

 6. Сутність незалежності центрального банку.

 7. Система організації та управління центрального банку.

 8. Організаційна структура НБУ.

 9. Функції, які притаманні центральним банкам більшості країн світу.

 10. Функції центрального банку.

 11. Адміністративні методи грошово-кредитного регулювання (інструменти прямого впливу).

 12. Обов’язкові резервні вимоги, як інструмент грошово-кредитного регулювання.

 13. Процентна політика НБУ.

 14. Система рефінансування.

 15. Операції РЕПО.

 16. Операції на відкритому ринку.

 17. Валютна політика центрального банку.

 18. Валютне регулювання та основні його методи.

 19. Валютні обмеження, як метод валютного регулювання.

 20. Валютний курс та види режимів валютного курсу.

 21. Золотовалютні резерви та їх структура.

 22. Резервна позиція.

 23. Грошовий оборот.

 24. Місце центрального банку в грошовому обороті.

 25. Грошова маса.

 26. Класифікація грошових агрегатів.

 27. Сутність грошової бази.

 28. Регулювання грошового обороту центральним банком.

 29. Сутність банківського регулювання.

 30. Банківський нагляд та його основні завдання.

 31. Система банківського регулювання.

 32. Будова системи банківського нагляду.

 33. Основні методи банківського нагляду.

 34. Реєстрація банків.

 35. Критерії видачі банківських ліцензій.

 36. Сутність міжбанківських розрахунків.

 37. Класифікація міжбанківських розрахунків.

 38. Організація кореспондентських відносин між комерційними банками.

 39. Організація кореспондентських відносин комерційних банків з центральним банком.

 40. Сутність клірингу.

 41. Система електронних платежів НБУ.

 42. Внутрішній державний борг.

 43. Обов’язки НБУ, як безпосереднього учасника ринку ОВДП.

 44. Розміщення ОВДП.

 45. Складові зовнішнього державного боргу.

 46. Функції НБУ в процесі обслуговування зовнішнього державного боргу.^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-бальною шкалою

А ( 90 – 100 )

91 – 100

5 (відмінно)

B

83 - 90,9

4 (добре)

C

76 - 82, 9

D

68 - 75, 9

3 (задовільно)

E

61 - 67,9

FX

20 - 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


^ 6. Методичне забезпечення дисципліни.

6.1. Рекомендована література.


 1. Закон України «Про Національний Банк України» // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2002. — № 5.

 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — №1.

 3. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 6.

 4. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 11.

 5. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1.

 6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і контролю» // Галицькі контракти. — 1998. — № 50.

 7. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Затв. Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 4.

 8. Інструкція «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України»: Затв. Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 4.

 9. Інструкція «З організації емісійно-касової роботи в установах банків України»: Затв. Постановою Правління НБУ від 07.07.1994 р. № 129.

 10. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні»: Затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. —
  № 10.

 11. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затв. Постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 4.

 12. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затв. Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 375 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 11.

 13. Положення про порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості комерційних банків: Затв. Постановою Правління НБУ від 31.03.1999 р. № 157 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — № 5.

 14. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затв. Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — № 9.

 15. Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України і НБУ від 30.08.2002 р. № 1301/268 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2002. — № 8.

 16. Положення про порядок здійснення Національним банком України з банками операцій РЕПО: Затв. Постановою Правління НБУ від 29.05.2001 р. № 204 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 6.

 17. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами: Затв. Постановою Правління НБУ від 30.12.1999 р. № 629 // Законодавчі та нор­мативні акти з банківської діяльності. — 2000. — № 2.

 18. Положення про механізм рефінансування комерційних банків: Затв. Постановою Правління НБУ від 22.02.2002 р. № 82 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2002. — № 4.

 19. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні: Затв. Постановою Правління НБУ від 27.12.1999 р. № 621 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — № 3.

 20. Положення про порядок здійснення установами банківської си-
  стеми операцій на ринку ОВГЗ: Затв. Постановою Правління НБУ від 22.03.2000 р. № 116 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяль­ності. — 2000. — № 5.

 21. Положення про валютний контроль: Затв. Постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — № 5.

 22. Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства: Затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 369 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяль­ності. — 2001. — № 10.

 23. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України: Затв. Постановою Правління НБУ від 27.07.2001 р. № 244 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 7.

 24. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затв. Постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р.
  № 127 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — № 4.

 25. Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон: Затв. Постановою Правління НБУ від 16.03.1999 р. № 122 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяль­ності. — 1999. — № 5.

 26. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред Л. М. Мороза, М. Ф Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 1999.

 27. Пуховкіна М. Ф., Остапішин Т. П., Білошапка В. С. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2002.

 28. Банковское дело / Под ред. А. М. Тавасиєва. М.: ЮНИТИ, 2001.

 29. Бюлетень Національного банку України (статистичний).

 30. Воронова Л., Мороз А., Пуховкіна М., Савлук М. Національний банк України // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 5.

 31. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. — К. Основи, 1998.

 32. Гальчинський А. Найвищий пріоритет — грошова стабільність // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 5.

 33. Гейвандов Я. А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. — М.: Изд-во Моск. независим. ин-та междунар. права, 1997.

 34. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. — К.: Основи, 1996.

 35. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук. А. М. Мороз, М. Ф. Пу­ховкіна та ін. — К., 2002.

 36. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспіль­ства в умовах ринкового реформування економіки. — К.: Поліграфкнига, 2000.

 37. Долан З. Дж., Кемпбелл К. Д., Кемпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. — С.Пб., 1994.

 38. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. / Пер. з англ. В. Му­сіснко, О. Овсієнко. — К.: Основи, 1996.

 39. Голикова Ю. С., Хохленкова М. А. Банк России: организация деятельности. — М.: Консалтинг. компания ДеКА, 2000.

 40. Киреев А. Международная экономика. — М.: Междунар. отношения, 2000.

 41. Кротюк В. Л. Національний банк — центр банківської системи України. — К.: Видавничий дім, 2000.

 42. Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні // Банківська справа. — 2002. — № 4.

 43. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2000.

 44. Міщенко В., Шаповалов А., Юрчук Т. Особливості та перспективи електронної комерції в банківському бізнесі // Банківська справа. — 2002. — № 4.

 45. Миллер Р. Л., Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело. — М.: ИНФРА-М, 2000.

 46. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінаснових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, І. Г. Стеблій, А. Стасишин. — К.: Основи, 1998.

 47. Основні засади грошово-кредитної політики на 2002 рік // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 10.

 48. Панчишин С. М. Макроекономіка. — К.: Либідь, 1998.

 49. Платіжні системи: Навч. посібник / В. А. Ющенко, А. С. Сав­ченко. С. Л. Цокол, Г. М. Новак та ін. — К.: Либідь, 1998.

 50. Положение о проведении мониторинга предприятий Банком России от 17 марта 2002 г. // Деньги и кредит. — 2002. — № 4.

 51. Поляков В. П., Московкина Л. А. Структура и функции цетральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996.

 52. Симановский А. Ю. Текущий банковский надзор // Деньги и кредит. — 2002. — № 2.

 53. Смит В. Происхождение центральных банков. — М.: Ин-т модели экономики, 1996.

 54. Энциклопедия банковского дела и финансов / Под ред. Чарльза Дж. Вулфела. — М.: Корпорация «Фёдоров», 2000.6.2. Ресурси


  1. www.rada.gov.ua

  2. www.ramle.ru

  3. www.ukrstat.gov.ua_____________/________________/ _______________/_____________/

Підпис авторів програми Підпис завідувача кафедри

Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи