Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» icon

Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую»
Скачати 183.65 Kb.
НазваЗатверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую»
Дата12.07.2012
Розмір183.65 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

Економічний факультет

Кафедра фінансівЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичною радою

Національного університету «Острозька академія»

Протокол № 4 від 13.06. 2006 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-виховної роботи

проф. Жуковський В.М.

____________ «______» _______200_р«ЗАТВЕРДЖУЮ»

протокол № 2 від 14.09. 2006 р.

Завідувач кафедри фінансів

______________ доц., к.е.н. Дем’янчук О.І.


^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА»


(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)


ОСТРОГ,2006


УДК

ББК


Фінансова статистика”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2006 р. - с.


Розробники: Кривицька Ольга Романівна, ст. викладач кафедри фінансів НУ“ОА”

Рецензенти:

 • кафедра фінансів Черкаського технологічного університету;

 • Козак Л.В., к.е.н., доц., декан економічного факультету НУ“ОА”

 • Карлін М.І., д.е.н., проф., Волинський державний університет^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА» 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ


Мета дисципліни – сформувати теоретичні знання і практичні навички кількісної оцінки економічних явищ і процесів, що відбуваються у фінансовій системі.

Завданнями вивчення дисципліни є :

 1. навчити студентів здійснювати кількісну характеристику процесів і явищ, що відбуваються у фінансовій системі;

 2. на основі вивчених статистичних методів вміти здійснювати реєстрацію, зведення та групування фактів та відображати їх у вигляді узагальнюючих показників;

 3. вміти аналізувати одержані результати дослідження розвитку фінансової системи України у складі бюджету України, банків, системи страхування, фінансові показники діяльності підприємств тощо.
 1. ПРОГРАМА

  1. Лекційний курс


Тема 1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики

 1. Предмет, завдання та методи фінансової статистики

 2. Система показників фінансової статистики

 3. Організація фінансової статистики.

Література: 1; 5; 7; 8; 9; 14; 15; 22.


Тема 2. Статистика державного бюджету.

 1. Суть і завдання статистики державного бюджету.

 2. Методи статистики державного бюджету.

 3. Показники статистики державного бюджету.

Література: 12; 18; 19; 21; 22.


Тема 3. Статистика кредиту. (1 год.)

1.Суть та призначення статистики кредиту.

 1. 2. Статистичне вивчення кредитних вкладень та кредитних ресурсів.

3. Показники статистики кредиту.

Література: 2; 16; 17; 20; 21; 22.


Тема 4. Статистика грошового обігу. ( 1 год.)

 1. Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу.

 2. Показники статистики грошового обігу.

 3. Визначення загальної маси грошей в обігу.

 4. Прогнозування грошової маси.

Література: 6; 8; 15; 22.


Тема 5. Статистика ощадної справи.

 1. Сутність та завдання статистики ощадної справи.

 2. Показники та методи аналізу статистики ощадної справи.

Література: 2; 8; 15; 22.


Тема 6. Статистика страхування.

 1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення.

 2. Статистичні показники страхування.

 3. Статистичні показники фінансових результатів і платоспроможності страховика.

Література : 7; 8; 18; 21; 22.


Тема 7. Статистика інвестиційної діяльності. (2год.)

 1. Суть та призначення статистики інвестицій.

 2. Показники статистики інвестиційної привабливості.

 3. Показники статистики інвестиційної діяльності.

Література: 3; 7; 8; 21; 22.


Тема 8. Статистика фінансів галузей національної економіки. (2год.)

1. Сутність та завдання статистики фінансів галузей національної економіки.

2. Система показників статистики фінансів галузей національної економіки.

Література: 6; 10; 12; 13; 18; 19; 22.


Тема 9. Статистика платіжного балансу. (2год.)

 1. Суть та завдання статистики платіжного балансу.

 2. Показники та методи статистики платіжного балансу.

 3. Статистика обмінних курсів.

Література: 7; 8; 21; 22.


Тема 10. Статистика фінансового стану підприємства. (2год.)

 1. Суть та завдання статистики фінансового стану підприємства.

 2. Показники та методика статистики фінансового стану підприємства.

Література: 4; 7; 8; 11; 21; 22.  1. Структура залікового кредиту курсу.
№ п/п

Назва теми

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Консультації

Самостій-ну робо-ту
1
^ Предмет, метод і завдання фінансової статистики
4
-
1
-

3
2
^ Статистика державного бюджету
6
-
1
1

4
3
^ Статистика кредиту
5
1
-
-

4
4
Статистика грошового обігу
6
1
-
1

4
5
^ Статистика ощадної справи
5
-
1
1

3
6
^ Статистика страхування
6
-
1
1

4
7
Статистика інвестиційної діяльності
5
1
-
-

4
8
^ Статистика фінансів галузей національної економіки
6
1
-
1

4
9
^ Статистика платіжного балансу
5
1
-
-

4
10
^ Статистика фінансового стану підприємства
6
1
-
1

4
Всього

54

6

4

6

383.3. Теми семінарських занять


Тема 1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики.

Практичне заняття №1.

 1. Питання:

  1. Суть та предмет фінансової статистики.

  2. Завдання фінансової статистики.

  3. Система показників фінансової статистики.

  4. Методи фінансової статистики.

  5. Класифікація видів діяльності фінансового сектору.

  6. Організація фінансової статистики.

Література: 1; 5; 7; 8; 9; 14; 15; 22.


Тема 2. Статистика державного бюджету.

Практичне заняття №1.

Питання:

 1. Поняття державного бюджету і завдання статистики державного бюджету .

 2. Система показників статистики державного бюджету.

 3. Бюджетна класифікація.

 4. Основні методи статистики державного бюджету.

 5. Прогнозування державних операцій.

 6. Необхідність та сутність бюджетного обліку та звітності.

Література: 12; 18; 19; 21; 22.


Тема 3. Статистика кредиту.

Практичне заняття №1.

Питання:

 1. Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення.

 2. Статистичне вивчення обсягу , складу і динаміки кредитних вкладень.

 3. Статистичне вивчення обсягу , складу і динаміки кредитних ресурсів.

 4. Аналіз кредитного портфеля.

 5. Показники обіговості кредиту і методи їх аналізу.

 6. Статистичний аналіз кредитоспроможності клієнтів банку.

 7. Статистичний аналіз кредитних процент6них ставок.

Література: 2; 16; 17; 20; 21; 22.


Тема 4. Статистика грошового обігу.

Практичне заняття №1.

Питання:

 1. Сутність категорії грошовий обіг.

 2. Поняття та завдання статистики грошового обігу.

 3. Класифікація і групування, що використовуються у процесі аналізу грошового обігу.

 4. Система показників статистики грошового обігу.

 5. Визначення загальної маси грошей в обігу.

 6. Показники швидкості обігу грошової маси.

 7. Прогнозування грошової маси.


Література: 6; 8; 15; 22.


Тема 5. Статистика ощадної справи.

Практичне заняття №2.

Питання:

 1. Сутність і функції ощадної справи.

 2. Суть та завдання статистики ощадної справи.

 3. Система показників ощадних банків.

 4. Методи аналізу показників ощадної справи.

Література: 2; 8; 15; 22.


Тема 6. Статистика страхування.

Практичне заняття №2.

Питання:

 1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення.

 2. Система статистичних показників аналізу діяльності страхових компаній.

 3. Напрями і методи статистичного аналізу фінансового стану страхових компаній.

 4. Аналіз пропорційності розподілу показників страхових компаній.

 5. Рейтингова оцінка страховиків за методикою багатовимірного ранжування основних показників їх діяльності.

Література: 7; 8; 18; 21; 22.


Тема 7. Статистика інвестиційної діяльності.

Практичне заняття №2.

Питання:

 1. Суть інвестицій, форми та види.

 2. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності.

 3. Статистичне дослідження рину цінних паперів.

 4. Статистична оцінка інвестиційної привабливості.

 5. Оцінка ефективності інвестування капіталу в реальні проекти.

 6. Аналіз і прогноз кон’юнктурних коливань інвестиційного ринку.

Література: 3; 7; 8; 21; 22.


Тема 8. Статистика фінансів галузей національної економіки.

Практичне заняття №2.

Питання:

  1. Сутність і завдання статистики фінансів галузей національної економіки.

  2. Поняття і склад системи показників фінансів фінансів галузей національної економіки.

  3. Статистика фінансів підприємств.

  4. Статистичний аналіз фінансів підприємств виробничої сфери.

  5. Статистичний аналіз фінансів торговельних підприємств.

Література: 6; 10; 12; 13; 18; 19; 22.


Тема 9. Статистика платіжного балансу.

Практичне заняття №2.

Питання:

   1. Предмет і завдання статистики платіжного балансу .

   2. Статистика зовнішньої торгівлі.

   3. Структура, принципи побудови та основні категорії платіжного балансу.

   4. Статистичні методи аналізу платіжного балансу.

   5. Статистика обмінних курсів.

Література: 7; 8; 21; 22.


Тема 10. Статистика фінансового стану підприємства.

Практичне заняття №2.

Питання:

 1. Сутність фінансового стану підприємства і завдання статистичного аналізу.

 2. Система статистичних показників фінансового стану підприємства.

 3. Методика статистичного аналізу фінансів підприємств.

Література: 4; 7; 8; 11; 21; 22.


ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.

^ На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.^

4. Завдання для самостійної роботи - 38 год

Перелік питань:


  1. Що вивчає фінансова статистика? Охарактеризуйте предмет Фінансової статистики.

  2. У чому відмінність фінансової статистики від інших галузевих статистик?

  3. Які принципи використовує фінансова статистика при вивченні свого предмета дослідження?

  4. Яким чином фінансова статистика пов’язана з іншими фінансовими дисциплінами?

  5. Які основні завдання фінансової статистики?

  6. У чому полягає контрольна функція фінансової статистики?

  7. Охарактеризуйте сутність складу системи показників фінансової статистики.

  8. Що вивчає кожна галузь фінансової статистики?

  9. Дайте характеристику видів діяльності фінансового сектору економіки.

  10. Які завдання розв’язують сучасні методи кількісного фіна6нсового аналізу?

  11. Поясніть. Що ви розумієте під державним бюджетом.

  12. У чому полягає різниця між Державним та Зведеним бюджетами?

  13. З чого складається дохідна частина державного бюджету?

  14. У чому різниця між податковими і неподатковими доходами?

  15. З яких частин складається видаткова частина державного бюджету.

  16. Що Ви розумієте під поточними видатками?

  17. Яким чином розраховується дефіцит державного бюджету?

  18. Сутність кредиту та завдання його статистичного вивчення.

  19. Характеристика видів кредитів за різними ознаками.

  20. Характеристика методики статистичного аналізу оборотності кредитної маси.

  21. Економічний зміст індексів швидкості та часу обороту позик.

  22. Які формули використовуються при факторному аналізі динаміки кредитного обороту та швидкості обороту позик?

  23. Як розраховується та аналізуються обсяг класифікованих кредитів і середній рівень ризику кредитних операцій?

  24. Сутність кредитного портфелю та системи статистичних показників, за якими він аналізується.

  25. Сутність кредитоспроможності клієнтів банку та основних параметрів цієї економічної категорії.

  26. Якими методами аналізується кредитоспроможність клієнтів банку?

  27. Які показники рекомендовані НБУ для оцінювання фінансового стану позичальників?

  28. Сутність та основні напрями аналізу процентних кредитних ставок.

  29. Соціально-економічна сутність статистики грошового обігу.

  30. В чому різниця між готівковим та безготівковим грошовим обороту?

  31. Сутність і склад системи показників грошового обігу.

  32. Чим склад товарного платіжного обороту відрізняється від нетоварного?

  33. Як статистика вивчає динаміку купюрного складу грошей?

  34. За допомогою яких показників вивчається швидкість обігу грошової маси?

  35. Яким чином можна зробити прогноз грошової маси?

  36. Що ви розумієте під грошовими агрегатами?

  37. Яким чином розраховується грошовий мультиплікатор?

  38. Що вивчає статистика ощадної справи?

  39. Функції ощадних банків.

  40. Сутність і склад системи показників статистики ощадної справи.

  41. Як розраховується середній розмір вкладу і середній термін зберігання вкладів?

  42. Методика індексного аналізу середнього розміру вкладу.

  43. Сутність страхування та його види.

  44. Основні завдання статистики страхування.

  45. Основні класифікації та групування, які використовуються у статистичному аналізі страхової діяльності.

  46. Економічна сутність і склад системи показників діяльності страхових компаній.

  47. Методи статистичного аналізу страхової діяльності.

  48. Сутність і методи побудови рейтингу страхових організацій.

  49. Що таке інвестиції, інвестиційний проект та інвестиційна діяльність?

  50. Які класифікації використовують для аналізу інвестиційної діяльності?

  51. Фактори, які формують інвестицій2ний клімат в Україні.

  52. Охарактеризуйте сутність, склад і учасників ринку цінних паперів.

  53. Сутність та види цінних паперів.

  54. В чому полягає відмінність і вторинність ринку цінних паперів?

  55. Сутність і методи статистичної оцінки інвестиційної привабливості.

  56. Охарактеризуйте систему показників інвестиційної привабливості регіонів.

  57. Охарактеризуйте систему показників інвестиційної привабливості галузей економіки.

  58. Методика оцінки ефективності інвестування капіталу в реальні проекти.

  59. Сутність і завдання статистики галузей національної економіки.

  60. Сутність і склад системи показників фінансів галузей національної економіки.

  61. Які класифікації використовують у процесі аналізу джерел, засобів і коштів?

  62. Сутність і склад системи показників фінансів підприємств.

  63. Методика статистичного аналізу динаміки показників фінансів підприємств.

  64. Особливості статистичного аналізу фінансів підприємств виробничої сфери.

  65. Сутність і методика статистичного аналізу фінансів торгівельних підприємств.

  66. Що вивчає статистика платіжного балансу? Чим вона відрізняється від інших галузей статистик?

  67. Поясніть різницю між статистикою зовнішньої торгівлі та статистикою платіжного балансу.

  68. Яким чином можна використати дані статистики зовнішньо-економічної діяльності та іншої галузевої статистики для аналізу і прогнозу макроекономічного розвитку країни?

  69. Поясніть, чому необхідно вивчати стан і розвиток зовнішньо-економічних відносин України з іншими державами.

  70. Які методи теорії статистики можна використати при аналізі стану та розвитку зовнішньо-економічної діяльності?

  71. Що ви розумієте під платіжним балансом країни?

  72. Які основні фактори визначають обмінний курс?

  73. Чим відрізняється платіжний баланс від балансу інвестиційної міжнародної позиції?

  74. Які основні категорії використовуються при складанні платіжного балансу?

  75. Сутність категорії “Фінансовий стан підприємства”.

  76. Які функції встановлюють фінанси підприємств?

  77. Дайте характеристику системи показників фінансового стану підприємства.

  78. Сутність та економічне значення характеристик рентабельності, прибутковості, платоспроможності, ліквідності.

  79. Як здійснюється аналіз достатності коштів підприємства для формування запасів і витрат?

  80. Як здійснюється аналіз ефективності використання коштів?

  81. Методика аналізу формування прибутку підприємств.

  82. Сутність категорії “життєвий цикл продукції” та методів її аналізу.

  83. Зміст програми вдосконалення управління фінансами підприємства за результатами статистичного аналізу.5. Перелік питань для підготовки до модуля.


 1. Суть та предмет фінансової статистики.

 2. Завдання фінансової статистики.

 3. Система показників фінансової статистики.

 4. Методи фінансової статистики.

 5. Класифікація видів діяльності фінансового сектору.

 6. Організація фінансової статистики.

 7. Поняття державного бюджету і завдання статистики державного бюджету .

 8. Система показників статистики державного бюджету.

 9. Бюджетна класифікація.

 10. Основні методи статистики державного бюджету.

 11. Прогнозування державних операцій.

 12. Необхідність та сутність бюджетного обліку та звітності.

 13. Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення.

 14. Статистичне вивчення обсягу , складу і динаміки кредитних вкладень.

 15. Статистичне вивчення обсягу , складу і динаміки кредитних ресурсів.

 16. Аналіз кредитного портфеля.

 17. Показники обіговості кредиту і методи їх аналізу.

 18. Статистичний аналіз кредитоспроможності клієнтів банку.

 19. Статистичний аналіз кредитних процент6них ставок.

 20. Сутність категорії грошовий обіг.

 21. Поняття та завдання статистики грошового обігу.

 22. Класифікація і групування, що використовуються у процесі аналізу грошового обігу.

 23. Система показників статистики грошового обігу.

 24. Визначення загальної маси грошей в обігу.

 25. Показники швидкості обігу грошової маси.

 26. Прогнозування грошової маси.

 27. Сутність і функції ощадної справи.

 28. Суть та завдання статистики ощадної справи.

 29. Система показників ощадних банків.

 30. Методи аналізу показників ощадної справи

 31. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення.

 32. Система статистичних показників аналізу діяльності страхових компаній.

 33. Напрями і методи статистичного аналізу фінансового стану страхових компаній.

 34. Аналіз пропорційності розподілу показників страхових компаній.

 35. Рейтингова оцінка страховиків за методикою багатовимірного ранжування основнихпоказників їх діяльності.

 36. Суть інвестицій, форми та види.

 37. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності.

 38. Статистичне дослідження рину цінних паперів.

 39. Статистична оцінка інвестиційної привабливості.

 40. Оцінка ефективності інвестування капіталу в реальні проекти.

 41. Аналіз і прогноз кон’юнктурних коливань інвестиційного ринку.

 42. Сутність і завдання статистики фінансів галузей національної економіки.

 43. Поняття і склад системи показників фінансів фінансів галузей національної економіки.

 44. Статистика фінансів підприємств.

 45. Статистичний аналіз фінансів підприємств виробничої сфери.

 46. Статистичний аналіз фінансів торговельних підприємств.

 47. Предмет і завдання статистики платіжного балансу .

 48. Статистика зовнішньої торгівлі.

 49. Структура, принципи побудови та основні категорії платіжного балансу.

 50. Статистичні методи аналізу платіжного балансу.

 51. Статистика обмінних курсів.

 52. Сутність фінансового стану підприємства і завдання статистичного аналізу.

 53. Система статистичних показників фінансового стану підприємства.

 54. Методика статистичного аналізу фінансів підприємств.^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-бальною шкалою

А ( 90 – 100 )

91 - 100

5 (відмінно)

B

83 - 90,9

4 (добре)

C

76 - 82, 9

D

68 - 75, 9

3 (задовільно)

E

61 - 67,9

FX

20 - 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання^ 6. Методичне забезпечення дисципліни.

6.1. Рекомендована література. 1. Закон України “Про державну статистику” від 17.09.1992 // Голос України. – 1992. – 21 жовт.

 2. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А.В.головач, В.Б.Захожай, Н.А.Головач. – К.: МАУП, 1999.

 3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К., 1995р.

 4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2т. – К.: НИКА – Центр, 1999.

 5. Грабовецький Б.Є. Методологічні вказівки до вивчення курсу “Загальна теорія статистики”. – Вінниця, 1999.

 6. Захожай В.Б., Шепітко Г.Ф. Статистика ринку товарів та послуг. – К.: Вид-во УФІМБ, 1998.

 7. Збірник задач зі статистики / за ред. А.В.Головача, А.М.Єриної., О.В.Козирева, С.С.Герасименка. – К.: Вища шк., 1994.

 8. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч.посіб. – К.: Вид-во КНЕУ, 2001.

 9. Ерина А.М.. Пальян З.О. Теория статистики: Практикум. – к.: Т-во «Знання», 2001.

 10. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999.

 11. Митрофанов Г.В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. – К.: Вид-во КТЕІ, 1993.

 12. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. – К.: Вік; Глобус, 1992.

 13. Рябушкин Б.Т. Основы статистики финансов. – М.: Финстатинформ, 1997.

 14. Статистика / С.С.Герасименко та ін. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

 15. Статистика: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і допов./ С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М.Єріна та ін. – К.: Вид-во КНЕУ, 2000.

 16. Статистика банківської діяльності: Навч.посіб. / А.В.Головач, В.Б.Захожай, К.С.Базидевич. – К.: МАУП, 1999.

 17. Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу “Фінансова статистика” / Уклад. О.Г. Демешко. – К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.

 18. Статистика финансов: Учебник / Под.ред. проф. В.Н.Салина. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 19. Теслюк И.Е. Статистика финансов. – Минск: Вышэйш. шк., 1994.

 20. Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Кредитна політика торгівельного підприємства: Навч.посіб. – К.: Вид-во КТЕІ, 1994.

 21. Фінансова статистика: Завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів/ Уклад. О.Г.Демешко. – К.: Вид-во КДТЕУ, 1995.

 22. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Підручник / А.В.Головач, В.Б.Захожай., Н.А.Головач., А.А.Шустіков. – К.: МАУП, 2005. – 496 с.: іл..- Бібліогр.: с. 482-483.

Схожі:

Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол № від р.)
Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол №6 від 8 лютого 2012 р.)
Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол №6 від 8 лютого 2012 р.)
Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року «Затверджую» Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року Затверджую Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року Затверджую Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» iconНаціональний університет “Острозька академія” Факультет романо-германських мов кафедра індоєвропейських мов науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»
Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» iconНавчально-методичний посібник Для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Суми 2008
Рекомендовано до видання методичною радою державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного...
Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» iconПроект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет
Рекомендовано Навчально-методичною радою ну "Одеська юридична академія". Протокол №5 від "19" грудня 2011 р
Затверджено навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» Протокол №4 від 13. 06. 2006 р. «Затверджую» iconПравила прийому до Національного університету «Острозька академія» в 2012 році Острог 2011 Правила прийому до Національного університету «Острозька академія» в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті "Острозька академія" здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи