“затверджую” icon

“затверджую”
Скачати 133.52 Kb.
Назва“затверджую”
Дата12.07.2012
Розмір133.52 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Економічний факультет

Кафедра фінансів


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи


––––––––––––––– “––––“ 200_ р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Міжнародні розрахунки і валютні операції”

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)


ОСТРОГ, 2006 р.


УДК

ББК


Міжнародні розрахунки і валютні операції”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2006 р. - с.


Розробники: Фоміних Мар’яна Василівна, викладач кафедри фінансів НУ”ОА”

Рецензенти:

 • Козак Л.В., к.е.н., доц., декан економічного факультету НУ „ОА”;

 • Дем’янчук О.І., к.е.н., доц., завідувач кафедри фінансів економічного факультету НУ“ОА”

 • Карлін М.І., д.е.н., проф., Волинський державний університет^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Міжнародні розрахунки і валютні операції”


 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: “Міжнародні розрахунки і валютні операції”


^ Курс:

підготовка (бакалаврів, спеціалістів, магістрів, підвищення кваліфікації)


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 2,5

Модулів (у формі контрольної): 2

Змістових модулів (у формі модулів): 2


Загальна кількість годин:

54 год.

Тижневих годин:


Шифр та назва напряму: 0501 “Економіка і підприємництво”


Шифр та назва спеціальності:

7.050100 “Фінанси”


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

Обов’язкова

Рік підготовки:

Триместр:

Лекції (теоретична підготовка):

8 год.

Семінари : 6 год.

Консультації: 6

Самостійна робота: 34 год.

Вид контролю: залік

 1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

1. Мета та завдання курсу

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань з теорії та практики укладання зовнішньоторговельних угод і пов’язаним із цим фінансових операцій.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення місця і ролі комерційних банків у обслуговування міжнародної торгівлі, методів фінансування комерційними банками зовнішньоторговельних угод; набуття вмінь оцінювати практику здійснення комерційними банками валютних операцій та мінімізувати валютні ризики.

Після вивчення даного курсу студенти повинні знати:

 • Сутність міжнародних розрахунків;

 • форми міжнародних розрахунків;

 • способи здійснення поточних конверсійних та термінових валютних операцій;

Студенти повинні вміти: використовувати отриманні знання стосовно аналізу умов зовнішньоекономічної діяльності України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури.


^ 2. Міждисциплінарні зв’язки

Предмет навчальної дисципліни: міжнародні платіжні відносини, що виникають при укладанні й реалізації зовнішньоторговельних угод між економічними суб’єктами. Предмет є продовженням таких дисциплін: ”Фінансовий ринок”, „Банки та банківські операції”, „Гроші та кредит”. 1. ПРОГРАМА

3.1. Програма

Вступ

Навчальна дисципліна “Міжнародні розрахунки і валютні операції” належить до спеціальних нормативних дисциплін для підготовки спеціалістів і магістрів зі спеціальності “Фінанси”. Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін: “”Фінансовий ринок”, „Банки та банківські операції”, „Гроші та кредит”.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань з теорії та практики укладання зовнішньоторговельних угод і пов’язаним із цим фінансових операцій.


^ Змістовий модуль 1. Міжнародні розрахунки у системі зовнішньоекономічних відносин

Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків.

Лекція 1 2 год.

Сутність та умови здійснення міжнародних розрахунків. Види валютних операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Валютні рахунки в міжнародних розрахунках. Роль банків та їх кореспондентських рахунків в організації та проведенні міжнародних платежів. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення.


^ Тема 2. Документи та умови поставок у зовнішньоторговельних операціях.

Лекція 2 2 год.

Зовнішньоторговельний контракт для здійснення міжнародної торговельної операції. Документація, що супроводжує транспортні операції. Умови поставки товарів у міжнародній торгівлі.


^ Тема 3. Способи платежів у міжнародних розрахунках.

Лекція 3 2 год.

Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків. Недокументарні форми розрахунків: авансовий платіж, банківський переказ, оплата після відвантаження, платіж на відкритий рахунок, платежі за векселями, чеками. Документарні форми розрахунків: міжнародні розрахунки за допомогою акредитиву, міжнародні розрахунки за допомогою інкасо.


^ Тема 4. Банківська гарантія у міжнародних розрахунках.

Лекція 4 2 год.

Сутність та цілі банківського гарантування. Обов’язкові умови банківської гарантії. Види банківських гарантій та порядок їх надання. Вартість банківської гарантії в Україні. Переваги використання банківської гарантії у міжнародних розрахунках.


^ 3.2. Структура залікового кредиту курсу.№ п/п

Тема

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекцій

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота

Змістовий модуль 1.

Міжнародні розрахунки у системі зовнішньоекономічних відносин


1

Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків

7

2
5

2

Тема 2. . Документи та умови поставок у зовнішньоторговельних операціях

7

2
5

3

Тема 3. Способи платежів у міжнародних розрахунках

7

2
5

4

Тема 4. Банківська гарантія у міжнародних розрахунках

7

2
5

5

Тема 5. Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод

7
2

5

Змістовий модуль 2.

Валютні операції комерційного банку та валютний ризик

6

Тема 6. Валютні операції комерційного банку

7
2

5

7

Тема 7. Управління валютним ризиком

6
2

4

8.

Консультація

6

Всього

54

8

6

34

^ 3.3. Теми семінарських занять


Семінарське заняття 1. Банківська гарантія у міжнародних розрахунках. Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод. 2 год.

 1. Сутність, принципи та цілі банківського гарантування.

 2. Суб’єкти гарантійних операцій та взаємовідносини між ними.

 3. Типи, форми, види банківських гарантій.

 4. Зміст, принципи та функції міжнародного кредиту.

 5. Види фінансування експорту та імпорту.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15.


Семінарське заняття 2. Валютні операції комерційного банку. 4 год.

 1. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті.

 2. Правила здійснення депозитних валютних операцій.

 3. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку.

 4. Поточні конверсійні операції.

 5. Форвардні операції та своп-угоди.

 6. Валютні ф’ючерси і опціони.

 7. Банківський неттінг.

 8. Управління валютними ризиками.

Література: 14, 15.

ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.

^ На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.^

4. Завдання для самостійної роботи - 34год.

Перелік питань:

 1. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації у сучасній системі розрахунків.

 2. Зміст вкладних (депозитних) рахунків в іноземній валюті.

 3. Принципи організації депозитних операцій та резервні вимоги в Україні.

 4. Інструкції системи СВІФТ.

 5. Біржова торгівля валютою та її особливості.

 6. Менеджмент конкурентного ризику.

 7. Сутність бухгалтерського (аккаутингового), валютно-економічного та операційного ризику фірми.


Змістовий модуль 1.

Валютні операції комерційного банку та валютний ризик (у формі модулю)

  1. Сутність та умови міжнародних розрахунків.

  2. Сутність та види валютних операцій.

  3. Роль банків в організації та проведенні міжнародних платежів

  4. Валютний дилінг банків.

  5. Кореспондентські відносини між банками.

  6. Ведення кореспондентських рахунків.

  7. Порядок відкриття та ведення поточних валютних рахунків клієнтів: юридичних осіб-резидентів, юридичних осіб-нерезидентів, фізичних осіб-резидентів, фізичних осіб-нерезидентів.

 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності.

 3. Договір (контракт) купівлі-продажу на зовнішньому ринку.

 4. Документація, що супроводжує транспортні операції.

 5. Умови поставки товарів у зовнішній торгівлі.

 6. Способи платежу (платіж готівкою, авансовий платіж, платіж в кредит).

 7. Платежі поштовими, телеграфними переказами, телексом і через міжбанківські системи комунікацій (СВІФТ).

 8. Основні цілі та функції документарного забезпечення розрахунків.

 9. Міжнародні розрахунки за допомогою акредитиву.

 10. Міжнародні розрахунки за допомогою інкасо.

 11. Недокументарні форми розрахунків (загальна характеристика).

 12. Сутність, принципи та цілі банківського гарантування.

 13. Суб’єкти гарантійних операцій та взаємовідносини між ними.

 14. Типи, форми, види банківських гарантій.

 15. Зміст, принципи та функції міжнародного кредиту.

 16. Види фінансування експорту та імпорту.


Змістовий модуль 2.

Світова валютна система та економічна інтеграція (у формі модулю)

 1. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті.

 2. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку.

 3. Поточні конверсійні операції.

 4. Довга та коротка, відкрита та закрита позиція банку у торгівлі валютою.

 5. Зміст та умови форвардної валютної угоди.

 6. Своп-угоди комерційних банків.

 7. Валютні ф’ючерси.

 8. Опціони на валютному ринку.

 9. Банківський неттінг.

 10. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації у сучасній системі розрахунків.

 11. Зміст вкладних (депозитних) рахунків в іноземній валюті.

 12. Принципи організації депозитних операцій та резервні вимоги в Україні.

 13. Інструкції системи СВІФТ.

 14. Біржова торгівля валютою та її особливості.

 15. Менеджмент конкурентного ризику.

 16. Сутність бухгалтерського (аккаутингового), валютно-економічного та операційного ризику фірми.

 17. Види валютного ризику та їх ідентифікація.

 18. Управління бухгалтерським ризиком.

 19. Управління валютно-економічним ризиком (контрактні методи та інструменти термінового ринку.^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-бальною шкалою

А ( 90 – 100 )

91 – 100

5 (відмінно)

B

83 - 90,9

4 (добре)

C

76 - 82, 9

D

68 - 75, 9

3 (задовільно)

E

61 - 67,9

FX

20 - 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


^ 6. Методичне забезпечення дисципліни.

6.1. Рекомендована література.

 1. Господарський кодекс.

 2. Закон України від 6 жовтня 2004р. №2056-ІV „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”

 3. Декрет №2-92 Кабінету міністрів України „Про режим валютних рахунків громадян в
   уповноважених банках України”.

 4. Декрет КМУ №15-93 від 19.02.93р. „Про систему валютного регулювання і контролю” //Вісник ВРУ, 1993, №17.

 5. Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003р. №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.

 6. Постанова Правління НБУ від 17 січня 2001р. №18 „Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України”.

 7. Постанова Правління НБУ від 18 березня 1999р. №127 „Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України”.

 8. Постанова Правління НБУ від 26 березня 1998 року №118 „Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях”.

 9. Постанова Правління НБУ від 26 грудня 1995р. №1044 „Про заходи щодо забезпечення контролю  за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю”.

 10. Постанова Правління НБУ від 27 грудня 1999р. №621 „Про затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні”.

 11. Валютный рынок и валютное регулирование. Уч. Пособие //Под ред. И.Н.Платоновой. – М.: Изд.-во БЕК, 1996.

 12. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под. ред. проф. Л. Е. Страховского. – М.: ЮНИТИ. – 1996.

 13. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. Красавыной.-М.: Финансы и статистика.- 1994.

 14. Міжнародні валютно-кредитні відносини. За ред. А. С. Філіпенка.-К.-1997.

 15. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посібник/ О.І.Береславська, О.І.наконечний, М.Г.Пясецька та ін.; За заг.ред.М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 16. Черевань В.П., Румянцев А.П., Романенко А.Ф. Міжнародна економічна діяльність: Навчальний посібник. – К.:ВД “Слово”,2003. – 280 с.

 17. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч.посібник – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999.


6.2. Ресурси


  1. www.rada.gov.ua

  2. www.finmarket.info

  3. WWW. DILING.ru_____________/________________/ _______________/_____________/

Підпис авторів програми Підпис завідувача кафедри

Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи