Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів icon

Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів




Скачати 272.05 Kb.
НазваІністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Дата12.07.2012
Розмір272.05 Kb.
ТипДокументи

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Економічний факультет

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичною радою

Національного університету «Острозька академія»

Протокол № 4 від 13.06. 2006 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-виховної роботи

проф. Жуковський В.М.

____________ «13» 06.2006 р.



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

протокол № 8 від 30.01. 2006 р.

Завідувач кафедри фінансів

______________ доц., к.е.н. Дем’янчук О.І.


^

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ”

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)


ОСТРОГ, 2006 р.


УДК

ББК


Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р. - с.


Розробники: Мамонтова Наталія Анатоліївна, к.е.н., доц. кафедри фінансів НУ“ОА”

Рецензенти:

 • кафедра фінансів Черкаського технологічного університету;

 • Козак Л.В., к.е.н., доц., декан економічного факультету НУ“ОА”

 • Карлін М.І., д.е.н., проф., Волинський державний університет



^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ”


 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: “Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу”


^ Курс:

підготовка (бакалаврів, спеціалістів, магістрів, підвищення кваліфікації)


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 1

Модулів (у формі контрольної роботи): 2

Змістових модулів (у формі заліку): 1


Загальна кількість годин:

^ 54 год.

Тижневих годин:

2 год.

Шифр та назва напряму:

0501 “Економіка і підприємництво”


Шифр та назва спеціальності:

7.050104 Фінанси


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

Обов’язкова

Рік підготовки: 6

Триместр: 1

Лекції (теоретична підготовка):

^ 6 год.

Семінари : 4 год.

Самостійна робота: 38 год.

Консультації: 6 год.

Вид контролю: модуль





 1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ


Мета курсу “Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу” набуття студентами теоретичних знань і навичок з обліку майна та витрат на виробництво, реалізації продукції, виявлення фінансових результатів та їх використання, вивчення особливостей ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності на підприємствах малого бізнесу.

^ Завданням дисципліни є оволодіння методами та прийомами: складання і перевірки первинних документів з усіх господарських операцій підприємства малого бізнесу; розрахунків амортизації (зносу) основних засобів і матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних матеріалів: розрахунків з оплати праці; обчислення собівартості готової продукції, робіт, послуг; вираховувати результат від реалізації; ведення розрахунків з постачальниками, покупцями, державними органами; складання та аналізу бухгалтерської звітності підприємства малого бізнесу.

^ Студент повинен знати:

 • організацію обліку при спрощеній системі бухгалтерського обліку на
  підприємствах малого бізнесу;

 • організацію обліку грошових коштів на підприємствах малого бізнесу;

 • організацію обліку розрахунків та кредитів банку на підприємствах
  малого бізнесу;

 • організацію обліку необоротних активів на підприємствах малого бізнесу;

 • організацію обліку необоротних активів на підприємствах малого бізнесу;

 • організацію обліку виробничих засобів на підприємствах малого бізнесу;

 • організацію обліку оплати праці і соціального страхування на підприємствах малого бізнесу;

 • організацію обліку витрат виробництва на підприємствах малого бізнесу; »

 • організацію обліку готової продукції та її реалізацію на підприємствах малого бізнесу;

 • організацію обліку фінансових результатів їх розподілу та використання на підприємствах малого бізнесу;

 • організацію обліку власного капіталу;

 • організацію складання бухгалтерської звітності підприємства малого бізнесу;

 • організацію обліку при переході малих підприємств на спрощене оподаткування.

Студент повинен вміти:

 • організовувати на підприємстві відділи обліку та контролювати їх роботу;

 • керувати підпорядкованим йому персоналом, створювати належні
  умови праці та відпочинку працівників.

 • організовувати технічне оформлення і забезпечення обліково-аналітичного процесу;

• знати раціональний порядок документального оформлення операцій та систему документообігу з окремих ділянок обліку;

^ Місце дисципліни у навчальному процесі. Навчальна дисципліна "Організація обліку на підприємствах малого бізнесу" входить до комплексу професійно-орієнтованих дисциплін, що формують базові знання спеціалістів з обліку і аудиту. '



 1. ПРОГРАМА

  1. Лекційний курс

ТЕМА 1. Особливості організації обліку при спрощеній системі бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

Загальні положення по організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Організація обліку при простій формі бухгалтерського обліку (без використання майна малого підприємства). Форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства. Порядок використання робочого плану рахунків на підприємствах малого бізнесу. Спрощена форма обліку на підприємствах малого бізнесу,

^ Основні нормативні акти: 1,2,З,4,6,15,17

Рекомендована література: 23,25,26,30

ТЕМА 2. Особливості організації обліку грошових коштів на підприємствах малого бізнесу

Організація обліку наявності і руху коштів на розрахунковому рахунку. Організація обліку наявності і руху коштів на інших рахунках банку. Облік фінансових вкладень. Організація обліку касових операцій. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами. Організація обліку розрахунків з покупцями.

^ Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15,16

Рекомендована література: 25,26,27,28,29,30


ТЕМА 3. Особливості організації обліку розрахунків та кредитів банку на підприємствах малого бізнесу

Організація обліку розрахунків з різними дебіторами. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. Організація обліку розрахунків з різними кредиторами. Організація обліку короткострокових кредитів банку. Організація обліку довгострокових кредитів банків.

^ Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5, б, 7,9,15,16

Рекомендована література: 25,26,27,28,29,30


ТЕМА 4. Особливості організації обліку необоротних активів на підприємствах малого бізнесу

Поняття основних засобів, їх класифікація, оцінка. Синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів. Організація обліку нарахування амортизації (зносу) основних засобів. Облік ремонту основних засобів. Поняття і склад нематеріальних активів. Організація обліку руху нематеріальних активів. Організація обліку нарахування амортизації (зносу) нематеріальних активів.

^ Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15

Рекомендована література: 25,26,27,28,29,30


ТЕМА 5. Особливості організації обліку виробничих засобів на підприємствах малого бізнесу

Склад виробничих запасів загальна їх характеристика, оцінка. Організація первинного обліку і документального оформлення наявності та руху матеріальних запасів в бухгалтерії. Особливості організації обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Організація обліку податку на додану вартість при закупівлі матеріальних цінностей.

^ Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15

Рекомендована література: 25,26, 27,30


ТЕМА 6. Особливості організації обліку оплати праці і соціального страхування на підприємствах малого бізнесу

Організація та джерела оплати праці персоналу підприємства. Організація документального оформлення та порядку нарахування основної та додаткової оплати праці. Організація обліку розрахунків по оплаті праці. Організація обліку депонованої заробітної плати. Види утримань із заробітної плати. Методика розрахунку утримань. Особливості відрахувань на державне страхування на підприємствах малого бізнесу.

^ Основні нормативні акти: 1,2,3,5,6,9,15 ^

Рекомендована література: 21,25,27,29,30


ТЕМА 7. Особливості організації обліку витрат виробництва на підприємствах малого бізнесу

Організація обліку витрат за елементами. Групування витрат за статтями калькуляції. Організація обліку витрат основного та допоміжного виробництва. Організація обліку загальновиробничих та загальногосподарських витрат. Організація обліку збитків від браку. Методи калькулювання собівартості продукції.

^ Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15,16

Рекомендована література: 21,25,27,29,30


ТЕМА 8. Особливості організації обліку готової продукції та її реалізації на підприємствах малого бізнесу

Готова продукція, її оцінка. Організація обліку руху готової продукції. Організація обліку реалізації готової продукції. Організація обліку податку на додану вартість при реалізації готової продукції.

^ Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15,16

Рекомендована література: 21,25,27,29,30


ТЕМА 9. Особливості організації обліку фінансових результатів їх розподілу та використання на підприємствах малого бізнесу

Методика визначення та організація обліку фінансових результатів діяльності підприємства малого бізнесу. Організація порядку розподілу отриманого прибутку. Порядок ведення книги доходів та витрат господарчих операцій суб'єктів малого підприємства при спрощеній системі оподаткування. Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємства.

^ Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15

Рекомендована література: 21,25,27,29,30


ТЕМА 10. Особливості організації складання бухгалтерської звітності підприємства малого бізнесу

Склад і загальна характеристика бухгалтерської звітності. Бухгалтерський баланс, оцінка активів і пасивів підприємства. Організація складання звіту про прибутки (доходи, витрати) Організація контролю і аналізу фінансового стану підприємства на базі звітності.

^ Основні нормативні акти: 1,2,3,5,7,9,15

Рекомендована література: 25,26,27,28,29,ЗО


ТЕМА 11. Особливості організації обліку при переході малих підприємств на спрощене оподаткування

Загальна характеристика переходу підприємств на єдиний податок. Ставки, які обираються при переході на сплату єдиного податку. Єдиний податок за ставкою 6%. Особливості організації обліку при переході на ставку податку 6%. Єдиний податок за ставкою 10%. Особливості організації обліку при переході на ставку податку 10%.

Основні нормативні акти.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 ;

Рекомендована література: 25,26,27,28,29,30


^ 3.2. Структура залікового кредиту курсу.



п/п

Назва теми

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійну роботу

1.

Особливості організації обліку при спрощеній системі бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

4

1

-

3

2.

Особливості організації обліку грошових коштів на підприємствах малого бізнесу

5

-

1

4

3.

Особливості організації обліку розрахунків та кредитів банку на підприємствах малого бізнесу

4

1

-

3

4.

Особливості організації обліку необоротних активів на підприємствах малого бізнесу

5

1

-

4

5.

Особливості організації обліку виробничих запасів на підприємствах малого бізнесу

4

1

-

3

6.

Особливості організації обліку оплати праці і соціального страхування на підприємствах малого бізнесу

5

-

1

4

7.

Особливості організації обліку витрат виробництва на підприємствах малого бізнесу

4

1

-

3

8.

Особливості організації обліку готової продукції та її реалізації на підприємствах малого бізнесу

4

-

-

4

9.

Особливості організації обліку фінансових результатів їх розподілу та використання на підприємствах малого бізнесу.

4

-

1

3

^ Підсумковий модуль 1 (у формі контрольної роботи)

10.

Особливості організації складання бухгалтерської звітності підприємства малого бізнесу

5

1

-

4

11.

Особливості організації обліку при переході малих підприємств на спрощене оподаткування

4

-

1

3




Консультації

6










^ Підсумковий модуль 2 (у формі заліку)




Всього

54

6

4

38



^ Теми семінарських занять


Тема 1. Особливості організації обліку при спрощеній системі бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

Практичне заняття №1. 1 год.


Питання:

1. Організація обліку при простій формі бухгалтерського обліку (без використання майна малого підприємства).

2. Форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства.

3. Порядок використання робочого плану рахунків на підприємствах малого бізнесу.

Основні нормативні акти: 1,2,З,4, б, 15,17

Рекомендована література: 23,25,26,30


Тема 2. Особливості організації обліку грошових коштів на підприємствах малого бізнесу

Практичне заняття №1-2. 2 год.


Питання:

 1. Організація обліку наявності і руху коштів на розрахунковому рахунку.

 2. Організація обліку наявності і руху коштів на інших рахунках банку .

 3. Облік фінансових вкладень.

 4. Організація обліку касових операцій.

 5. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами.

 6. Організація обліку розрахунків з покупцями.

Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15,16 .....

Рекомендована література: 25,26,27,28,29,30


Тема 3. Особливості організації обліку розрахунків та кредитів банку на підприємствах малого бізнесу

Практичне заняття №2. 1 год.

Питання:

1 .Організація обліку розрахунків з різними дебіторами.

2.Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.

3. Організація обліку розрахунків з різними кредиторами.

4. Організація обліку короткострокових кредитів банку

5. Організація обліку довгострокових кредитів банків.

Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15,16

Рекомендована література: 25,26,27,28,29,30


Тема 4. Особливості організації обліку необоротних активів на підприємствах малого бізнесу

Практичне заняття №3. 1 год.

Питання:

 1. Поняття основних засобів, їх класифікація, оцінка.

 2. Синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів.

 3. Організація обліку нарахування амортизації (зносу) основних засобів.

 4. Облік ремонту основних засобів.

 5. Поняття і склад нематеріальних активів.

 6. Організація обліку руху нематеріальних активів.

Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15

Рекомендована література: 25,26,27,28,29,ЗО


Тема 5. Особливості організації обліку виробничих запасів на підприємствах малого бізнесу

Практичне заняття № 3. 1 год.

Питання:

1.Склад виробничих запасів загальна їх характеристика, оцінка.

2.Організація первинного обліку і документального оформлення наявності та руху матеріальних запасів в бухгалтерії.

3.Особливості організації обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

4.Організація обліку податку на додану вартість при закупівлі матеріальних цінностей.

Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15 ;

Рекомендована література: 25,26, 27,30


Тема 6. Особливості організації обліку оплати праці і соціального страхування на підприємствах малого бізнесу

Практичне заняття № 4. 1 год.

Питання:

 1. Організація та джерела оплати праці персоналу підприємства.

 1. Організація документального оформлення та порядку нарахування основної
  та додаткової оплати праці.

 1. Організація обліку розрахунків по оплаті праці.

 2. Організація обліку депонованої заробітної плати.

 3. Види утримань із заробітної плати

 4. Методика розрахунку утримань.

 1. Особливості відрахувань на державне страхування на підприємствах малого
  бізнесу.

Основні нормативні акти: 1,2,3,5,6,9,15

Рекомендована література: 21,25,27,29,30


Тема 7. Особливості організації обліку витрат виробництва на підприємствах малого бізнесу

Практичне заняття № 4. 1 год.

Питання:

1. Організація обліку витрат за елементами.

2. Групування витрат за статтями калькуляції.

3.Організація обліку витрат основного та допоміжного виробництва.

4. Організація обліку загальновиробничих та загальногосподарських витрат.

5.Організація обліку збитків від браку.

6. Методи калькулювання собівартості продукції.

Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15,1 б

Рекомендована література: 21,25,27,29,30


Тема 8. Особливості організації обліку готової продукції та її реалізації на підприємствах малого бізнесу

Практичне заняття № 5. 1 год.

Питання

1. Організація порядку визначення фактичної собівартості готової
продукції.

 1. Організація обліку готової продукції.

 2. Розрахунок податку на додану вартість.

 3. Організація обліку реалізації готової продукції.

Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15,16

Рекомендована література: 21,25,27,29,30


Тема 9. Особливості організації обліку фінансових результатів їх розподілу та використання на підприємствах малого бізнесу

Практичне заняття № 5. 1 год.

Питання:

 1. Методика визначення та організація обліку фінансових результатів
  діяльності підприємства малого бізнесу.

 2. Організація порядку розподілу отриманого прибутку.

 3. Порядок ведення книги доходів та витрат господарчих операцій
  суб'єктів малого підприємства при спрощеній системі оподаткування.

 4. Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємства.

^ Основні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,9,15

Рекомендована література: 21,25,27,29,30


Тема 10. Особливості організації складання бухгалтерської звітності

підприємства малого бізнесу

Практичне заняття №6. 1 год.

Питання:

 1. Склад і загальна характеристика бухгалтерської звітності.

 2. Бухгалтерський баланс, оцінка активів і пасивів підприємства.

 3. Організація складання звіту про прибутки (доходи, витрати).

 4. Організація контролю і аналізу фінансового стану підприємства на базі
  звітності.

Основні нормативні акти: 1,2,3,5,7,9,15

Рекомендована література: 25,26,27,28,29,30


Тема 11. Особливості організації обліку при переході малих
підприємств на спрощене оподаткування


Практичне заняття № 6. 1 год.

Питання:

 1. Загальна характеристика переходу підприємств на єдиний податок.

 2. Ставки, які обираються при переході на сплату єдиного податку.

 3. Єдиний податок за ставкою 6%.

 4. Особливості організації обліку при переході на ставку податку 6%.

Основні нормативні акти:1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15

Рекомендована література: 25,26,27,28,29,30


ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.

^ На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.



^

4. Завдання для самостійної роботи - 44 год

Перелік питань:





 1. Особливості організації при простій формі бухгалтерського обліку (без
  використання майна малого підприємства).

 2. Особливості організації обліку наявності і руху коштів на інших рахунках банку
  на підприємствах малого бізнесу.

 3. Особливості організації розрахунків з підзвітними особами на підприємствах
  малого бізнесу.

 4. Особливості організації розрахунків з покупцями на підприємствах малого
  бізнесу.

 5. Особливості організації розрахунків з постачальниками та підрядниками на
  підприємствах малого бізнесу.

 6. Особливості організації розрахунків з різними кредиторами на підприємствах
  малого бізнесу.

 7. Особливості організації довгострокових кредитів банків на підприємствах малого
  бізнесу. .

 8. Поняття основних засобів, їх класифікація. Організація. обліку руху основних
  засобів та їх оцінка на підприємствах малого бізнесу.

 9. Особливості організації руху нематеріальних активів на підприємствах малого

бізнесу;

10.Особливості організації обліку виробничих запасів на підприємствах малого

бізнесу.

11 .Особливості організації обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на

підприємствах малого бізнесу.

12.Організація та джерела оплати праці персоналу на підприємствах малого бізнесу. 13.Особливості організації обліку розрахунків по заробітній платі на підприємствах

малого бізнесу.

14.Особливості організації загальновиробничих та загальногосподарських витрат на

підприємствах малого бізнесу.

15.Особливості організації обліку готової продукції та її оцінка на підприємствах

малого бізнесу.

16.Методика визначення та організація обліку фінансових результатів діяльності

підприємства малого бізнесу.

17.Особливості організації порядку розподілу отриманого прибутку на

підприємствах малого бізнесу.

18.Порядок ведення книги доходів та витрат господарчих операцій суб'єктів малого

підприємства при спрощеній системі оподаткування.

19.Застосування спрощеної системи оподаткування суб'єктами малого
підприємства.

20.Особливості застосування при спрощеній системі за ставкою 6%.
21.Особливості застосування при спрощеній системі за ставкою 10%.

22.Склад і загальна характеристика, бухгалтерської звітності на підприємствах малого бізнесу.


^ 5. Змістовий модуль 1.


 1. Особливості організації обліку при простій формі бухгалтерського обліку
  (без використання майна малого підприємства).

 1. Застосування регістрів обліку при спрощеній системі обліку.

 1. Порядок використання спрощеного плану рахунків на підприємствах малого
  бізнесу.

 2. Особливості організації обліку наявності і руху коштів на розрахунковому
  рахунку на підприємствах малого бізнесу.

5. Особливості організації обліку наявності і руху коштів на інших рахунках
банку на підприємствах малого бізнесу.

 1. Особливості організації обліку касових операцій на підприємствах малого
  бізнесу.

 2. Особливості організації обліку розрахунків з підзвітними особами на
  підприємствах малого бізнесу.

 3. Організація обліку розрахунків з покупцями на підприємствах малого
  бізнесу.

 4. Організація організації обліку розрахунків з різними дебіторами на
  підприємствах малого бізнесу.

 1. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на
  підприємствах малого бізнесу.

 2. Організація обліку розрахунків з різними кредиторами на підприємствах
  малого бізнесу.

 3. Організація обліку короткострокових кредитів банку на підприємствах
  малого бізнесу.

 4. Організація обліку довгострокових кредитів банків на підприємствах малого
  бізнесу.

 5. Поняття основних засобів, їх класифікація та оцінка.

 6. Організація обліку нарахування амортизації (зносу) основних засобів на
  підприємствах малого бізнесу.

 1. Організація обліку руху нематеріальних активів на підприємствах малого
  бізнесу.

 2. Організація обліку нарахування амортизації (зносу) нематеріальних активів
  на підприємствах малого бізнесу.

 3. Особливості організації первинного обліку і документального оформлення
  наявності та руху матеріальних запасів в бухгалтерії. Методи оцінки вибуття
  запасів.

 4. Особливості організації обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
  на підприємствах малого бізнесу.

 5. Особливості організації обліку податку на додану вартість при закупівлі
  матеріальних цінностей юридичними особами - платниками ПДВ та
  юридичними особами, які не є платниками ПДВ,

 6. Організація праці та джерела її оплати на підприємствах малого бізнесу.

22. Організація документального оформлення та порядку нарахування основної
та додаткової оплати праці на підприємствах малого бізнесу.

 1. Організація обліку розрахунків по оплаті праці на підприємствах малого
  бізнесу.

 2. Організація обліку депонованої заробітної плати на підприємствах малого
  бізнесу.

 3. Види утримань із заробітної плати на підприємствах малого бізнесу та
  методика їх розрахунку на підприємствах малого бізнесу.

 4. Особливості відрахувань на державне страхування на підприємствах малого
  бізнесу при спрощеній системі оподаткування.

 5. Особливості групування витрат за статтями калькуляції на підприємствах
  малого бізнесу.

 6. Особливості організації обліку витрат основного та допоміжного
  виробництва на підприємствах малого бізнесу.

 7. Особливості організації обліку загальновиробничих та загально­
  господарських витрат.

Змістовий модуль 2.
^

(у формі заліку)





 1. Організація обліку руху готової продукції на підприємствах малого бізнесу.

 1. Організація обліку реалізації готової продукції на підприємствах малого
  бізнесу.

 2. Організація обліку податку на додану вартість при реалізації готової
  продукції на підприємствах малого бізнесу.

 3. Методика визначення та організація обліку фінансових результатів
  діяльності підприємства малого бізнесу.

 4. Організація порядку розподілу отриманого прибутку на підприємствах
  малого бізнесу.

 5. Порядок ведення книги доходів та витрат господарських операцій суб'єктів
  малого підприємства при спрощеній системі оподаткування.

 6. Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємства.

 7. Організація складання звіту про прибутки (доходи, витрати) на
  підприємствах малого бізнесу.

 8. Особливості переходу на спрощену систему оподаткування підприємств

малого бізнесу.

39. Особливості застосування ставки 6% при спрощеній системі оподаткування.

40. Особливості застосування ставки 10% при спрощеній системі
оподаткування.

41. Бухгалтерська звітність на підприємствах малого бізнесу, її склад та загальна характеристика.


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-бальною шкалою

А ( 90 – 100 )

91 - 100

5 (відмінно)

B

83 - 90,9

4 (добре)

C

76 - 82, 9

D

68 - 75, 9

3 (задовільно)

E

61 - 67,9

FX

20 - 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


^ 6. Методичне забезпечення дисципліни.

6.1. Рекомендована література.

Основні нормативні акти


1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16 липня 1999 № 966-Х1У, із змінами і доповненнями.

 1. Про власність : Закон України, прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991.- № 20. З наступними змінами і доповненнями.

 2. Про підприємництво: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №14. З наступними змінами і доповненнями.

 3. Про підприємства: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 27 березня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №24. З наступними змінами і доповненнями.

 1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 28 грудня 1994 р.// Постанова № 334/94-ВР.

 2. Інструкція "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.

 1. Положення" (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87, із змінами і доповненнями .

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджено наказом Міністерства фінансів України від ЗІ березня 1999

року №87.

11.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року №137.

12.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246.

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290.

14.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318.

15.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2000 року № 37.

16.Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

17.Про затвердження типових форм первинного обліку та інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування: Наказ Державного комітету статистики України від 27 липня 1998 р. № 263.

Додаткова література:


18.Дубінін О.А., Солдатов В.П. Теорія бухобліку / Вінницький ІРЕУ- Вінниця: Універсум-Вінниця, 1999 - 160 с.

19.Карбовник М.І. та ін. Основи бухобліку: Навч. посібник, Львів, Ун-т ім. І.Франка, К.: НМК ВО, 1999, -91с.

2О.Кузьминський А.М. Теорія бухгалтерського обліку : Підр. К.: Ред-ція газети «Все про бухоблік», с. 287.

21.Мальішкин А.И., Адамова Б.Ю. Основн бухучета на предприятиях и в банках : Украинская и международньїе модели : Учебн. Пособие. Суми : Слобожанщина, 1998. - 207 с.

22.Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : 36. задач і вправ - Ж 1998 -495 с.

23.Сопко В. Бухгалтерський облік : Навч. посібник / КНЕУ, 2000, 578 с.

24.Грабова Н.М. Теорія бухобліку: Навчальний посібник, вид. 5. - К.:А.С.К., 2000,223 с. ;

Основна література:

25.Бутинець Ф.Ф., Бородкін О.О. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік. -Житомир: ЖІТІ, 2005. - 608 с.

26.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственньїх и торговых предприятий, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В. Кужельного.- К.: А.С.К., 2000.- 624 с.

27.Олійник О.І.0та ін. Реформування бухгалтерського обліку в України із застосуванням міжнародних стандартів: Методичні рекомендації. - X.:Основа, 2000,- 680 с.

28.Періодичні видання: "Все про бухгалтерський облік", "Облік та аудит", "Галицькі контракти", "Баланс" та ін.

29.Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку та аналізу /підручник. - К.: 2000, - 258с.

30.В.П. Завгородний Настольная книга бухгалтера малого бизнеса /монографія - К.: 2000, - 608с.

Схожі:

Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Місцеві фінанси”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінансовий менеджмент”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Робоча програма з дисципліни «Бюджетний менеджмент» розрахована на студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності...
Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую”
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія”
Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую”
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія”
Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет "Острозька академія"
Національний університет “Острозька академія” запрошує Вас до публікацій у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconНаціональний університет “Острозька академія” Факультет романо-германських мов кафедра індоєвропейських мов науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»
Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів icon1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Острозька академія» за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (Лист від 12. 2011...
Іністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет «Острозька академія» Факультет політико-інформаційного менеджменту Інформаційний лист Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у І всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених, яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи