Вступ роль І місце навчальної дисципліни icon

Вступ роль І місце навчальної дисципліни
Скачати 433.23 Kb.
НазваВступ роль І місце навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата12.07.2012
Розмір433.23 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


ВСТУП


1. Роль і місце навчальної дисципліни

Курс "Менеджмент організацій" за стандартом МОН України віднесено до циклу нормативних професійно-орієнтованих дисциплін освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) спеціаліста, магістра, для студентів


напряму підготовки: 052 – "Менеджмент",

спеціальності: 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій",

кваліфікації: "Спеціаліст з менеджменту", „Магістр з менеджменту”.

Узагальнений об’єкт діяльності: низовий і середній рівень управління в лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, освітніх, культурних, наукових, консультаційних, конструкторських і проектних організацій та установ; в підрозділах органів державного та муніципального управління.

  1. Загальний обсяг навчальної роботи студента за навчальним планом

Кількість годин: – 162,

в т.ч. лекції – 36, практичні заняття – 36, самостійна робота – 90.

Кредитів ECTS– 3;

1.2 Мета вивчення: формування системного мислення та спеціальних знань і вмінь з управління функціональними підсистемами й елементами внутрішнього середовища організацій на всіх стадіях їх життєвого циклу.

1.3 Предмет дисципліни: інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організацій, їх стосунки із зовнішнім середовищем.

1.4. Змістовні модулі

Теорія виробництва. Економічна теорія фірми. Організація як відкрита соціально-економічна система. Суб’єкт і об'єкт управління, взаємозв’язок і взаємозалежність його внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища підприємства. Основні підсистеми: технічна, технологічна, організаційна, економічна та соціально-психологічна. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу.

Законодавча база підприємства. Порядок заснування підприємств і об'єднань. Місія, цілі, стратегія організації. Факторі проектування організації. Елементи проектування організації: розподіл праці й спеціалізація, департаментизація і кооперація, зв’язки і координація, масштаб управління і контролю, ієрархія, розподіл прав і відповідальності, централізація і децентралізація, диференціація і інтеграція.

Галузеві особливості муніципального менеджменту та функціонального управління організаціями міського господарства. Міське самоврядування. Управління територіальною громадою. Організаційно-правові форми підприємств у ринковій економіці. Масштаб підприємства та ефект масштабу діяльності. Підприємництво в системі ринкових відносин.

Управління соціально-психологічною підсистемою. Учасники діяльності організації, збалансування їх інтересів. Стосунки менеджера з

підлеглими. Розпорядча діяльність. Мотивація праці. Оцінювання виконання. Дисциплінарний вплив. Профілактика та усунення помилок.

Паблік Рілешнз (PR) в менеджменті підприємства. Імідж організації.

Управління фінансово-економічною підсистемою, оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами й прибутком. Фінансові основи формування майна, управління обіговими активами, власними й позиковими фінансовими ресурсами. Фінансове планування.

Управління маркетинговою діяльністю. Реалізація комерційної функції. Управління матеріально-технічною підсистемою. Логістика МТП.

Сутність і фактори конкурентоспроможності. Ступінь впливовості конкурентних сил. Моніторинг конкурентів. Конкурентний стан організації. Антимонопольне управління в організації.

Діловий ризик і його різновиди. Умови виникнення ризикової ситуації. Фактори ризику. Інтегрований аналіз та оцінювання ризику. Ризикозахищеність. Управління ризикозахищеністю підприємства.

Кризові явища як фаза життєвого циклу організації. Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія. Управління організацією у кризовому стані. Санація. Банкрутство.

Зміни в організаціях. Реорганізація. Адаптація та інтеграція.

Діагностика управління організацією: види, етапи й показники діагностичного дослідження. Управлінське консультування (консалтинг).

Підприємницький менеджмент. Основи корпоративного менеджменту.

1.5 Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчального плану

Освоєння курсу вимагає у студента підготовки з циклу гуманітарних та культурно-освітніх дисциплін: ГЕ.5.3 - етика ділового спілкування, ГЕ.6 - конституційне право, ГЕ.7 - трудове і комерційне правознавство; певного рівня математичної, комп’ютерної підготовки з фундаментальних дисциплін: ПМ.1.2 - теорія ймовірності та математична статистика, ПМ.1.4 - економетрія, ПМ.2 - економічна теорія, ПМ.3 – статистика, ПМ.4 – теорія економічного аналізу, ПМ.5 - інформатика і комп’ютерна техніка; та професійно орієнтованих дисциплін : ПП.1 - економіка підприємства, ПП.2 – фінанси, ПП.3 – бухгалтерський облік, ПП.4 – аудит, ПП.7 – маркетинг, ПП.8 – логістика, ПП.9 – контролінг, ПП.10 – менеджмент, ВНЗ.2 – ціноутворення, ВНЗ.3 – управління проектами, ВНЗ.5 – ризики, ВНЗ.6 - оподаткування, ВНЗ.8 – основи бізнесу, що надають готовності до більш глибокого розуміння основних соціально-економічних явищ і взаємозв’язків між ними та вміння застосувати знання до широкого кола практичних завдань менеджменту.

Місце в структурно-логічній схемі: після вивчення [ ГЕ 5.3, ГЕ 6, ГЕ 7, ПМ 1.2, ПМ 1.4, ПМ.2, ПМ.3, ПМ.4, ПМ 5, ПП 1; ПП.2, ПП.3, ПП.4, ПП 7; ПП.8, ПП.9, ПП 10; ВНЗ.2, ВНЗ.3, ВНЗ.4, ВНЗ.5, ВНЗ.6,ВНЗ.8].

1.6. У результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти знаннями й навичками професійної діяльності менеджера з інформаційно-аналітичної, економічної, маркетингової, обліково-контрольної, організаційно-управлінської, адміністративно-господарської роботи:


 • реалізація загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністраторських, операторських і частково евристичних процедур праці;

 • прийняття оперативних та стратегічних рішень у межах своєї компетенції, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;

 • оперативне з елементами стратегії управління первинними підрозділами — лінійними (основна діяльність) або функціональними (кадри, комерція, транспорт, постачання та збут), самостійними організаціями на усіх стадіях їх життєвого циклу переважно без або з мінімумом апарату управління;

- керівництво підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців, молодших спеціалістів або бакалаврів.

1.7 Організаційно – методичні особливості проведення занять

Програмою навчальної дисципліни передбачено цикл лекцій у поєднанні з самостійною роботою студентів із забезпеченням консультаціями викладача, проведення практичних занять з головних тем дисципліни та виконання курсового проекту.

^ Поточний, проміжний та підсумковий контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою бальної оцінки рівня знань студента, яка передбачає захист курсового проекту, самостійне розв’язання та захист задач, проходження тестового контролю за модулями курсу.


Таблиця 1.1 – Розподіл навчального часу


Спеціальність

Форма навчання


Семестр

Години

Іспит


Всього


Ауд.

у т. ч.

Само-

стійна

у т.ч.

Лекц

Практ

КП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.050201 МОМГ

денна

9

126

54

18

36

72

+

+

8.050201 ММОМГ

денна

9

126

54

18

36

72

+

+Таблиця 1. 2 – Тематичний плантеми


Найменування теми занять

^ Обсяг у годинах

Денне навчання

Лекцій

Практ.

Самост.

Разом

1

Зміст, предмет і завдання курсу

1

-

1

2

2

Системна модель управління організацією

1

-

6

7

3

Проектування оргсистем

2

-

6

8

4

Галузеві особливості менеджменту

2

-

6

8

5

Управління соціально-психологічною підсистемою

2

10

5

17

6

Управління фінансово-економічною підсистемою

2

4

10

16

7

Управління маркетинговою діяльністю

2

12

8

22

8

Управління ризиками

1

2

6

9

9

Управління організацією у кризовому стані

1

2

8

11

10

Ефективність управління організацією

2

6

8

16

11

Основи корпоративного менеджменту

2

-

8

10

Разом

18

36

72

126^ 2. Засоби контролю

2.1. Засоби і форми поточного контролю

Види контролю та їх стислий зміст

Обсяг, балів

ЗМ – 1

ЗМ – 2

Всього

1. Задачі практичних занять

4 зад х 10 = 40

4 зад х10 = 40

80

2. Тести

35тест = 80

33тест = 80

160

Разом

120

120

240

2.2 Засоби й форми проміжного контролю

Види контролю та їх стислий зміст

Обсяг, балів

Контроль


Всього

1. Задачі практичних занять

2 зад х10 = 20

100

2. Тести

ЗМ – 3 30тест = 80

240

3. Курсовий проект

80

80

Разом

180

420

2.3 Підсумковий контроль

Види контролю та їх стислий зміст

ECTS

Годин

Балів

Змістовний модуль – 1

0,7

23

80

Змістовний модуль – 2

0,7

23

80

Змістовний модуль – 3

0,7

23

80

Змістовний модуль – 4, задачі

0,8

36

100

Змістовний модуль – 5, КП

0,6

21

80

Разом

3,5

126

420


Курс “Менеджмент організацій” виноситься на державний екзамен.


 1. Питання для контролю знань

1. Економічна теорія виробництва

 1. Економічна теорія фірми

 2. Системна модель управління організацією

 3. Організація як відкрита соціально-економічна система

 4. Фактори зовнішнього й внутрішнього середовища організації

 5. Законодавча база підприємства

 6. Місія і цілі організації

 7. Стратегія фірми

 8. Проектування організаційних систем

 9. Галузеві особливості муніципального менеджменту

 10. Організаційно-правові форми підприємств в ринковій економіці

 11. Підприємництво в системі ринкових відносин

 1. Управління соціально-психологічною підсистемою

 2. Психологія та етика ділового спілкування

 3. Моделі мотивації персоналу

 4. Паблік Рілешнз (PR) в менеджменті

 5. Управління фінансово-економічною підсистемою

 6. Організація фінансового планування (бюджет)

 7. Оцінка фінансових результатів (баланс)

 8. Менеджмент маркетингової діяльності

 9. Маркетинг послуг

 10. Підприємство — об’єкт маркетингового аналізу

 11. Логістика в маркетингу

 12. Паблік Рілешнз (PR) в маркетингу

 13. Управління ризикозахищеністю підприємства

 14. Управління організацією у кризовому стані

 15. Санація та банкрутство організації

 16. Зміни, реструктуризація, адаптація та інтеграція організації

 17. Діагностика управління підприємством (SWOT)

 18. Основи корпоративного менеджменту

ТЕМА 2. Системна модель управління

організацією
Програмний модуль

Теорія виробництва. Економічна теорія фірми. Організація як відкрита соціально-економічна система. Суб’єкт і об'єкт управління, взаємозв’язок і взаємозалежність внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища підприємства. Основні підсистеми: технічна, технологічна, організаційна, економічна та соціально-психологічна. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу.

^
Рекомендована література

 • Амосова В. В., Гукасьян Г. М., Маховикова Г.А. Экономическая теория.— СПб: Питер, 2001.— 480 с.: ил.

 • Бардаков В. А. Економіка водопостачання та водовідведення: Навч. Посібник. — Харків.: ХНАМГ, 2006. — 390 с.

 • Виханский О.С., Наумов А.И., Менеджмент. Учебник.—3-е изд.—М.: Гардарика,1999.—528с.

 • Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред.. В.Яцура, Д.Оленевич.—Львів: Бак, 2001.—624с.

 • Зайцева О. А., Радугин А. А., Радугин К.А., Рогачева Н. И. Основы менеджмента: Уч. пособие для вузов / Науч. ред. А. А. Радугин.— М.: Центр, 2000. — 432с .

 • Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників.— К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999.— 556с.

 • Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1998. — 704 с.

 • Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина.—2-е изд., перераб. и доп.— М.: ИНФРА-М, 2000. — 669 с.

 • Соболь С.М., Шершньова З.Є. Тексти лекцій з дисципліни „Менеджмент”// Сервер КНЕУ (ftp://10.1.1.66/Metodicum/econ u/k management/OSN MANAGEMENT)^
Питання для теоретичної підготовки


2.1. Теорія виробництва

2.2. Економічна теорія фірми

2.3. Системний підхід до управління організацією

2.4. Підприємство — відкрита соціально–економічна

система

^

Ключові терміни і поняття


 • *предмети і засоби праці

 • *продуктивні сили

 • *економічні, соціальні, організаційні відносини

 • *виробництво, розподіл, обмін і споживання

 • * просте, розширене відтворення

 • *ефективність виробництва

 • *традиційна, менеджеральна теорія фірми, теорія максимізації

 • *горизонтальна й вертикальна інтеграція

 • *стратегія фірми

 • * менеджмент

 • * кругообіг капіталу • *тривалість обороту

 • *швидкість обороту

 • *знос основного капіталу

 • *оборотний капітал

 • * витрати: постійні, змінні, середні, бухгалтерські, внутрішні, альтернативні, граничні, маржинальні

 • *рентабельність

 • *підприємство - відкрита система

 • *зовнішнє середовище

 • прямого і непрямого впливу

 • *внутрішнє середовище

 • *основні підсистеми:

 • технічна, технологічна, організаційна, економічна, соціально-психологічнаТеоретичні положення теми


^ 2.1 Теорія виробництва


Основою життя людини і суспільства є виробництво матеріальних благ. Виробництво – це вплив людини на природну речовину з метою надання їй властивостей і форм, придатних для задоволення потреб. Процес виробництва можна розглядати як споживання, у процесі якого створюються нові блага.

Засоби виробництва відіграють різну роль у виробничому процесі. Частина з них є матеріальною основою для створення нового продукту. Речовина природи, на яку спрямована праця, називається предметом праці .

Пристрої, за допомогою яких людина впливає на предмет праці (верстати, інструменти, устаткування), отримали назву засоби праці. Разом предмети праці і засоби праці утворюють засоби виробництва.

особлива роль у виробничому процесі належить людині як власнику специфічного ресурсу – праці. Праця – будь-яка діяльність, спрямована на одержання доходу (грошового чи натурального).

Виробництво благ відбиває, по - перше, взаємодію людини і природи,

по-друге, взаємодію людей між собою у процесі господарської діяльності. Перший тип взаємозв'язку називають продуктивними силами, другий — економічними відносинами.

Продуктивні сили — засоби виробництва і робоча сила в тісній взаємодії. Економічні відносини —- це відносини між людьми, що виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ і послуг. Характер економічних відносин визначається формою власності на засоби виробництва.

Економічні відносини містять у собі, по-перше, виробничі відносини, що поширюються тільки на сферу виробництва, і, по-друге, відносини, що складаються у невиробничій сфері. За структурою економічні відносини поділяються на організаційно-економічні й соціально-економічні.
  1   2   3   4

Схожі:

Вступ роль І місце навчальної дисципліни iconНапрям: 0907 Радіотехніка Спеціальність
Вступ. Предмет, мета та задачі курсу, його місце та роль у підготовці радіоінженера з експлуатації засобів доглядової техніки. Роль...
Вступ роль І місце навчальної дисципліни iconК-ть годин в сем
Вступ. Місце і роль земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери. Класифікація земельного фонду України....
Вступ роль І місце навчальної дисципліни iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка семестровий план
Вступ. Місце та роль земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери. Класифікація земельного фонду. Екологічні...
Вступ роль І місце навчальної дисципліни iconПерелік питань, які виносяться на обговорення
Місце та роль навчальної лабораторії в підготовці фахівців та напрями її діяльності
Вступ роль І місце навчальної дисципліни iconВипуск №96 від 17 квітня 2011 року
Переможцями олімпіади з біології стали: Марина Псьол (І місце) та Ігор Тоцький (ІІ місце), з хімії – Марія Бєгунова (І місце), з...
Вступ роль І місце навчальної дисципліни iconВ. А. Юшко програма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до будівельної справи»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до будівельної справи» (для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання...
Вступ роль І місце навчальної дисципліни iconБ. М. Коржик програма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до охорони праці»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань...
Вступ роль І місце навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "вступ до спеціальності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності”
Вступ роль І місце навчальної дисципліни iconРекомендації щодо написання курсової роботи Вступ
Теоретичні засади дослідження (Місце І роль теми, що розглядається; обсяг матеріалу, передбаченого програмою; пропедевтичні та перспективні...
Вступ роль І місце навчальної дисципліни iconКарпалюк І. Т. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизоване робоче місце менеджера»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизоване робоче місце менеджера» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи