Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням icon

Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням
Скачати 316.14 Kb.
НазваПрограма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням
Дата12.07.2012
Розмір316.14 Kb.
ТипПрограма
1. /_ курс/hist_ukr.doc
2. /_ курс/liter_doshk_viku.doc
3. /_ курс/music.doc
4. /_ курс/such_ukr_mova.doc
5. /_ курс/teor_ridn_mov.doc
6. /_ курс/vik_fisiol_2.doc
7. /_ курс/vik_fiziol_valeol_1.doc
8. /_ курс/vstup_spec.doc
9. /_ курс/zag_psyhol.docx
1. Найдавніша історія України
Література для дітей дошкільного віку (заочна форма навчання)
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта»
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку
Вікова фізіологія та валеологія
Міністерство освіти І науки України
Вступ до спеціальності заочна форма навчання Пояснювальна записка
Питання на іспит із «Загальної психології» дшз – 12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЗАТВЕРДЖУЮ

ДИРЕКТОР Д.БОРОДІЙ

“_____” ______________ 2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з курсу “Сучасна українська мова з професійним спрямуванням”

для студентів заочного відділення напряму Дошкільна освіта


Складено викладачем Соболевською О.Б.


Обговорено і схвалено на засіданні

циклової комісії викладачів

української мови та літератури,

світової літератури


Протокол №____ від _____________


Голова __________ М.Стахів


Львів – 2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Українська мова є національною мовою українського народу. Вона належить до високорозвинених мов із давніми писемними традиціями. Мова – це найважливіша основа, на ній зростає духовно й культурно кожний народ.

Поняття “сучасна українська мова” слід розуміти як унормовану літературну форму загальнонародної української мови від часів І.П.Котляревського, Т.Г.Шевченка і до нашого часу. Лінгвістичну основу цього курсу становлять теоретичні питання української мови на сучасному етапі її розвитку.

Курс складається з таких розділів:

 • фонетика і фонологія, орфоепія (вчення про звукову систему мови);

 • графіка і орфографія (вчення про передачу звуків на письмі та правила написання слів);

 • лексикологія і фразеологія (вчення про словниковий склад і фразеологічні одиниці мови);

 • морфеміка і словотвір (учення про будову і способи творення слів);

 • граматика: морфологія і синтаксис (учення про частини мови, форми слів і словозміну, про будову словосполучення і речення); пунктуація (вчення про систему розділових знаків;


Водночас курс містить короткі відомості з історії формування і розвитку української літературної мови, історичної фонетики, стилістики.


Метою даного курсує:

 • підготувати фахівців, які різносторонньо володіють мовними нормами;

 • допомогти поєднати знання теоретичного матеріалу з практичним володінням мовою;

 • збагатити словниковий запас слів студента;

 • сприяти піднесенню культури мовлення

До завдань курсу входять:

 • подати основні відомості про фонетичну систему, лексичний склад і граматичну будову сучасної української літературної мови;

 • закріпити знання про принципи правопису та систему розділових знаків;

 • зміцнити навички мовних розборів слів та речень;

 • удосконалити навики самостійної роботи.

Дана дисципліна вивчається три курси.

Програмою передбачено 168 години, з них: 18 годин лекційні, 38 – практичні. На самостійну роботу відведено 112 годин.

Підсумковим контролем у першому семестрі є іспит,

другому – домашня контрольна робота;

третьому – іспит;

четвертому - залік;

п’ятому - аудиторна контрольна робота та іспит.

.

Основні вимоги до знань, умінь, навичок


Як результат вивчення курсу студенти повинні знати:


 • літературно-мовні норми;

 • функції та стилі мови;

 • історію та розвиток мови;

 • фонетичне членування мовного потоку;

 • поняття про орфоепію;

 • принципи українського правопису;

 • предмет лексикології, типи фразеологічних одиниць;

 • типи та структуру словників;

 • об’єкт і завдання словотвору;

 • предмет морфології та основні поняття морфології;

 • частини мови та принципи їх виділення;

 • семантико-граматичні категорії іменника, прикметника, дієслова, займенника, прислівника, числівника;

 • службові частини мови;

 • предмет синтаксису; поняття про словосполучення та речення;

 • поняття про просте та складне речення;

 • складні синтаксичні конструкції;

 • систему розділових знаків.


Студенти повинні вміти:


 • використовувати теоретичні матеріали в практичній діяльності;

 • володіти культурою мови;

 • робити фонетичний та фонематичний розбір слова та речення;

 • виконувати морфемний та словотворчий аналіз слів;

 • робити морфологічний розбір слів та речень;

 • зробити синтаксичний аналіз словосполучень;

 • зробити синтаксичний розбір простих і складних речень;

 • поповнювати словниковий запас слів.

Контроль знань


Викладач використовує різноманітні види контролю знань, а саме:


 • попередній, діагностичний

(спостереження за різними видами діяльності, стимулювання старанності, творчості, самоконтролю);

- поточний, заохочуючий

(усне опитування – індивідуальне і фронтальне, семінар, практичне заняття);

 • тематичний, модульний

(письмові відповіді на запитання, індивідуальні роботи на карточках, тестові завдання, виконування аудиторних та домашніх контрольних робіт, писання переказів та диктантів);

 • підсумковий

(складання іспиту – можливий при позитивних попередніх оцінках за різні види роботи та підсумкової за семестр).


Критерії та норми оцінки навчальних досягнень студентів


Основними критеріями є:

 • характер засвоєння знань, умінь і навичок (володіння лінгвістичними термінами, обсяг відповіді, повнота, правильність, точність знань, їх міцність);

 • якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, наведення прикладів, аналізу, логічність викладу , послідовність, виразність мови);

 • якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота і правильність, самостійність суджень, грамотність викладу);

 • рівень вихованості (старанність, гуманізм, активність, дотримання норм поведінки, ввічливість, повага думки одногрупників).


Оцінка “відмінно” виставляється за:

 • правильне, повне засвоєння програмового матеріалу;

 • аргументоване висвітлення теми, вірне використання мовознавчої термінології;

 • логічний, послідовний виклад матеріалу, використання теоретичного матеріалу на практиці;

 • безпомилкове виконання розборів слів та речень (згідно поданих схем);

 • виклад матеріалу послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови;

 • не допускати стилістичних, орфографічних, граматичних та синтаксичних помилок;

 • самостійне, творче застосування знань;

 • виразність, багатогранність мовиОцінка “добре”:

 • свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими неточностями і прогалинами в другорядному матеріалі (1-2 незначні помилки);

 • аргументована відповідь підкріплена власними прикладами;

 • самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача;

 • несуттєве порушення послідовності викладу;

 • 1-2 допущені стилістичні, граматичні, орфографічні чи пунктуаційні помилки;

 • виконання розборів слів чи речень з несуттєвими помилками;

 • недостатня виразність мови, наявність неточностей у відповіді.Оцінка “задовільно”:

 • свідоме, але неповне засвоєння матеріалу програми;

 • допущено 3-5 незначних помилок і прогалин в знаннях, але може виправити з допомогою викладача;

 • самостійне застосування знань за вказівкою викладача;

 • деякі порушення логічності і послідовності викладу;

 • недостатнє розкриття суті явищ, термінів;

 • суттєву помилки при аналізі розбору слів чи речень;

 • бідність мови, труднощі при викладенні матеріалу.


Оцінка “незадовільно”:

 • відсутність знань умінь і навичок;

 • знання матеріалу за обсягом менше половини;

 • виклад матеріалу зі значними помилками, без системи і належної аргументації;

 • відсутність логіки і мислительської діяльності;

 • допущено більше 5 грубих помилок у викладі матеріалу;

 • допущені грубі помилки при розборі слів чи речень за поданою схемою;

 • бідний словниковий запас мови.Орієнтовний тематичний план і розподіл годин з курсу «Сучасна українська мова» для студентів заочного відділення групи ДШЗ-11

п/п

Розділи і теми програми

Усього годин

в тому числі:

Лек-ції

Семі-нари

Практ. занят.

Кон-сульт.

Самостробота

Термін виконанняІ курс, І семестр
Модуль 1. Фонетика та лексикологія


1

Тема 1. Вступ. Милозвучність української мови. Стилістика української мови.

Самостійна робота: Історичний розвиток мови. Функціональна приналежність.

6

2


4
2

Тема 2. Фонетика і фонологія. Поняття про фонему Артикуляційно-акустична класифікація голосних звуків

Самостійна робота: Чергування голосних та приголосних фонем.

72
5
3

Тема 3: Артикуляційно-акустична класифікація приголосних звуків

Самостійна робота:.Членування мовного потоку. Склад. Наголос. .

72
5
4

Тема 4.Асиміляція та дисиміляція приголосних в сучасній українській мові Палаталізація приголосних

Самостійна робота: Спрощення, подвоєння та подовження приголосних звуків

9

2
2
5
5

Консультація: Фонетичний аналіз слів та речень

1,166

Тема 5. Фонетична та фонематична транскрипція.

Самостійна робота: Поняття орфоепії. Основні норми вимови

62
4
7

Тема 6. Предмет і завдання розділу лексикологія. Слово як одиниця мови. Власне українські слова та слова іншомовного походження

Самостійна робота: Лексичний склад мови. Однозначні та багатозначні слова

9

2
2
5
8

Консультація: Алгоритм лексичного аналізу

19

Тема 7.Лексика української мови за використанням

Самостійна робота: Архаїзми, історизми, неологізми. Діалектизми

51
4
10

Тема 8. Омоніми, антоніми, синоніми, пароніми

Самостійна робота: Зміни у словниковому складі мови. Активна і пасивна лексика

Підготовка до іспиту

51
4Всього

54

6
12

2,16

36
І курс, 2 семестр

11

Тема 9. Фразеологія та фразеологічна одиниця .

Самостійна робота: Джерела фразеології. Розвиток фразеології та її дослідники

62
4
12

Тема 10. Класифікація фразеологізмів Самостійна робота: Спільні та відмінні риси між фразеологізмами та словами і словосполученнями

Домашня контрольна робота

62
4Всього

124
8


І курс, 1 семестр

МОДУЛЬ І.Фонетика та лексикологія


Тема 1. Вступ. Милозвучність української мови. Стилістика української мови

(Лекція 2 год. )

План

 1. Українська мова – національна мова українського народу. Зміст і завдання курсу. Функції мови.

 2. Мовна норма та її значення. Норми літературної мови і культура мови. Вимоги до мовлення.

 3. Форми і стилі сучасної української літературної мови.Основні терміни: мова, мовлення, мовна норма, культура мови, писемна та усна форми мовлення, стилі мови.


Тема: Історичний розвиток мови. Функціональна приналежність.

(Самостійна робота 4 год.)

План

 1. Становлення і розвиток української мови. Основні етапи її розвитку.

 2. Виникнення і розвиток письма.

 3. Українська мова серед інших слов’янських мов.

 4. Стильові різновиди сучасної української літературної мовиЛітература:


 1. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 23-51

 2. Історія української мови: Хрестоматія / С.Я.Єрмоленко. – К.: Либідь, 1996. – 288с.

 3. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. – Львів, 1998.

 4. Русанівський В. Мова в нашому житті. – К.: Наукова думка, 1998. – 112с.

 5. Ющук І. Мова як засіб спілкування // Дивослово . – 2004. - № 8. – С. 30-36.

 6. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 73-147Тема 2: Фонетика і фонологія. Поняття про фонему. Артикуляційно-акустична класифікація голосних звуків

(Практичне заняття 2 год.)

План


 1. Фонологія і фонетика. Поняття про фонему. Звуки мови. Творення звуків.

 2. Аспекти вивчення мовних звуків. Вимова і запис голосних звуків.

 3. Артикуляційно-акустична класифікація голосних звуків.

а) за участь губ;

б) за ступенем піднесення;

в) за місцем підняття спинки язика.


Тема: Чергування голосних та приголосних фонем

(Самостійна робота 5 год.)

План

 1. Поняття про чергування, його різновиди. Найдавніші чергування голосних фонем.

 • чергування /о/, /е/ з нулем фонеми;

 • чергування /о/, /е/ з /і/;

 • чергування /о/, /е/ після шиплячих та /й/

 1. Чергування приголосних фонем.

 • чергування /к/,/х/, /г/ з /ц’/, /с’/, /з’/;

 • чергування /к/,/х/, /г/ з шиплячими /ч/, /ш/, /ж/.Література:


 1. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 23-51

 2. Литвин І.В., Литвин С.І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навч.посіб. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2005. – 96 с.

 3. Мельничайко В.Я. Українська мова: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 368 с.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я Плющ, С.П. Бевзенко. – 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2001. – С. 3-42

 5. Шкурятяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – С. 5-52

 6. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 73-147Тема3 : Артикуляційно-акустична класифікація приголосних звуків

(Практичне заняття 2 год.)

План


1. Артикуляційно-акустична класифікація приголосних звуків:

а) за участю голосу і шуму;

б) за місцем творення;

в) за способом творення;

г) за акустичним вираженням

2. Тверді і м’які приголосні.

3. Позначення звуків мови на письмі. Вимова і запис приголосних звуків.


Література:

 1. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 23-51

 2. Литвин І.В., Литвин С.І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навч.посіб. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2005. – 96 с.

 3. Мельничайко В.Я. Українська мова: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 368 с.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я Плющ, С.П. Бевзенко. – 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2001. – С. 3-42

 5. Шаповал М. Фонетика. Приголосні. // Дивослово. – 2005. - №9. – С.43-45.

 6. Шкурятяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – С. 5-52

 7. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 73-147Тема: Членування мовного потоку. Склад. Наголос

(Самостійна робота 5 год.)


План

 1. Фонетичне членування мовного потоку.

 2. Склад. Типи складів. Закономірності виділення складів в українській мові.

 3. Наголос у словах. Логічний наголос. Правила наголошування слів.Література:


 1. Головащук С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.

 2. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 23-51

 3. Литвин І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005. – 96с.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я Плющ, С.П. Бевзенко. – 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2001. – С. 3-42

 5. Шкурятяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – С. 5-52

 6. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 73-147Тема 4.Асиміляція та дисиміляція приголосних в сучасній українській мові

( Лекція 2 год.)

План


 1. Співвідношення звуків мови і мовлення.

 2. Зміни приголосних у потоці мовлення. Асиміляція. Дисиміляція.

 3. Палаталізація приголосних звуків


Словникова робота: фонетичні зміни, мова, мовлення, асиміляція, дисиміляція, палаталізація


Тема 5 .Асиміляція та дисиміляція приголосних в сучасній українській мові

( Практичне заняття 2 год.)

План

 1. Асиміляція приголосних:

 • за дзвінкістю і глухістю;

 • за місцем і способом творення;

 • за м’якістю і твердістю вимови.

 1. Дисиміляція приголосних.Тема: Спрощення, подвоєння та подовження приголосних звуків

(Самостійна робота 5год.)


План

 1. Спрощення в групах приголосних.

 2. Подвоєння та подовження приголосних.

 3. Вимова голосних і приголосних в окремих граматичних формах.Література:

 1. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 23-51

 2. Литвин І.В., Литвин С.І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навч.посіб. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2005. – 96 с.

 3. Мельничайко В.Я. Українська мова: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 368 с.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я Плющ, С.П. Бевзенко. – 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2001. – С. 3-42

 5. Шаповал М. Фонетика. Приголосні. // Дивослово. – 2005. - №9. – С.43-45.

 6. Шкурятяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – С. 5-52

 7. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 73-147


Консультація: Фонетичний аналіз слів та речень

(1,16 год.)


Тема 6. Фонетична та фонематична транскрипція

(Практичне заняття 2 год.)

План

 1. Букви, звуки та позначки для фонетичної транскрипції.

 2. Особливості фонематичної транскрипції.

 3. Вправляння у фонематичному та фонематичному записі реченьТема: Поняття орфоепії. Основні норми вимови

(Самостійна робота 4 год.)


План

 1. Поняття орфоепії. Основні норми української літературної вимови.

 2. Орфоепія і культура усного мовлення.Література:


 1. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 52-56

 2. Литвин І.В., Литвин С.І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навч.посіб. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2005. – 96 с.

 3. Мельничайко В.Я. Українська мова: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 368 с.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я Плющ, С.П. Бевзенко. – 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2001. – С. 75-77

 5. Шкурятяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – С. 5-52

 6. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 73-147


Тема 7: Предмет і завдання розділу лексикологія. Слово як одиниця мови

(Лекція 2 год.)

План

 1. Предмет лексикології. Слово як одиниця мови. Зміни лексичного значення слів

 2. Формування української лексики. Активна і пасивна лексика.

 3. Погляди мовознавців на лексичний склад мови.Словникова робота: лексикологія, лексика, лексема, слово, власне українська лексика, слова іншомовного походження, діалектизми


Тема 8: Власне українські слова та слова іншомовного походження

(Практичне заняття 2 год.)

План

 1. Лексика української мови за походженням.

 • успадковані слова;

 • питомо українська лексика;

 • запозичені слова


Тема: Лексичний склад мови. Однозначні та багатозначні слова

(Самостійна робота 5 год.)


 1. Значення слова і поняття. Однозначні та багатозначні слова.

 2. Склад лексики сучасної української літературної мови за сферою вживання

 3. Склад української лексики зі стилістичного погляду.Література:


 1. Волощак М. Довідник з українського слововживання. – К.: Просвіта, 2003. – 159с.

 2. Литвин І.В., Литвин С.І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навч.посіб. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2005. – 96 с.

 3. Коротевич Є, Родзевич Н. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1990.

 4. Мельничайко В.Я. Українська мова: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 368 с.

 5. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я Плющ, С.П. Бевзенко. – 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2001. – С. 106-124

 6. Шкурятяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – С. 81-154

 7. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 147-149


Консультація: Алгоритм лексичного аналізу

(1 год.)


Тама 9: Лексика української мови за використанням

(Практичне заняття 1 год.)

План

 1. Загальновживана нейтральна лексика.

 2. Стилістично забарвлена лексика:

 • наукові терміни;

 • професіоналізми;

 • лексика емоційно-експресивного забарвлення.


Тама : Архаїзми, історизми, неологізми.Діалектизми

(Самостійна робота 4 год.)

План

 1. Застарілі слова. Історизми. Архаїзми.

 2. Загальномовні та індивідуально-авторські неологізми.

 3. Діалектизми та жаргонізми.Література:


 1. Волощак М. Довідник з українського слововживання. – К.: Просвіта, 2003. – 159с.

 2. Литвин І.В., Литвин С.І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навч.посіб. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2005. – 96 с.

 3. Коротевич Є, Родзевич Н. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1990.

 4. Мельничайко В.Я. Українська мова: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 368 с.

 5. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я Плющ, С.П. Бевзенко. – 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2001. – С. 106-124

 6. Шкурятяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – С. 81-154

 7. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 147-149


Тама 10: Омоніми, антоніми, синоніми, пароніми

(Практичне заняття 1 год.)

План

 1. Омоніми. Різновиди омонімів: омофони, омографи. Омоніми і багатозначні слова.

 2. Лексичні, стилістичні та семантичні синоніми, Синонімічний ряд.

 3. Антоніми. Антонімічні пари.Література:


 1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / В.Бусел. – К.: Ірпінь, Перун, 2004. – 896 с.

 2. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 76-106

 3. Полюга Л. Словник антонімів. – К.: Рад.шк., 1987. – 173с.

 4. Словник синонімів української мови . В 2 т. – К.: Наукова думка, 2001.

 5. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 147-149Тема: Зміни у словниковому складі мови. Активна і пасивна лексика

(Самостійна робота 4 год)

План


 1. Зміни у словниковому складі мови..

 2. Активна та пасивна лексика. Стилістичне використання.Література:


 1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / В.Бусел. – К.: Ірпінь, Перун, 2004. – 896 с.

 2. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 76-106

 3. Полюга Л. Словник антонімів. – К.: Рад.шк., 1987. – 173с.

 4. Словник синонімів української мови . В 2 т. – К.: Наукова думка, 2001.

 5. Шкурятяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – С. 5-81Підготовка до іспиту


Іспит

Написання диктанту з творчим завданням


І курс, ІІ семестр


Тема 11. Фразеологія та фразеологічна одиниця

( Практичне заняття 2 год.)

План

 1. Фразеологія української мови: склад, основні ознаки.

 2. Поняття про фразеологічну одиницю. Зміни у формі фразеологізмів.Тема:: Джерела фразеології. Розвиток фразеології та її дослідники

( Самостійна робота 4 год.)

План

 1. Джерела української фразеології.

 2. Розвиток фразеології та її дослідники.


Література

 1. Боднаренко Н. Фразеологія // Дивослово. – 2004. - № 9. – С. 45-49

 2. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 106-112

 3. Передрий А. Смолянинова А. Лексика і фразеологія. – К.: Рад шк., 1993. – 207 с.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я Плющ, С.П. Бевзенко. – 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2001. – С. 137-141

 5. Фразеологічний словник української мови. В 2 т. / В.Білоноженко, В.Винник. – К.: Наукова думка, 1993.


Тема12 . Класифікація фразеологізмів

(Практичне заняття 2 год.)

План

 1. Класифікація фразеологізмів:

 • за семантичною злитістю компонентів;

 • за походженням в українській мові.

 1. Робота з фразеологічним словником.Тема . Спільні та відмінні риси між фразеологізмами та словами і словосполученнями

(Самостійна робота 4 год.)

План


 1. Спільні та відмінні риси між фразеологізмами та словами.

 2. Спільні та відмінні риси між фразеологізмами і словосполученнями.Література:


 1. Боднаренко Н. Фразеологія // Дивослово. – 2004. - № 9. – С. 45-49

 2. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 106-112

 3. Передрий А. Смолянинова А. Лексика і фразеологія. – К.: Рад шк., 1993. – 207 с.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я Плющ, С.П. Бевзенко. – 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2001. – С. 137-141

 5. Фразеологічний словник української мови. В 2 т. / В.Білоноженко, В.Винник. – К.: Наукова думка, 1993.

 6. Шкурятяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – С. 165-170

 7. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 228-254


Домашня контрольна робота

Перелік теоретичних питань


 1. Походження і розвиток української мови.

 2. Сучасна українська мова, її завдання та функції.

 3. Мовна норма та її соціальне значення

 4. Основні стилі сучасної української літературної мови.

 5. Територіальні діалекти української мови.

 6. Предмет фонетики. Фонетичне членування мовного потоку.

 7. Склад як частина фразового такту. Український складоподіл.

 8. Наголошені та ненаголошені слова.

 9. Загальна характеристика та класифікація мовних звуків.

 10. Артикуляційна класифікація голосних звуків.

 11. Артикуляційна класифікація приголосних звуків.

 12. Палаталізація приголосних звуків.

 13. Асиміляція і дисиміляція приголосних звуків в мовному потоці.

 14. Поняття про фонему. Фонеми і варіанти фонем.

 15. Чергування голосних та приголосних фонем.

 16. Предмет лексикології. Слово як одиниця мови.

 17. Значення слова і поняття. Багатозначні та однозначні слова .

 18. Слова з конкретним та абстрактним значенням. Омоніми. Синоніми. Антоніми.

 19. Лексика української мови за використанням.

 20. Склад лексики з погляду стилістичного вживання.

 21. Зміни у словниковому складі мови. Активна й пасивна лексика.

 22. Історизми, неологізми, архаїзми в українській мові.

 23. Предмет і завдання фразеології. Фразеологічна одиниця.

 24. Класифікація та групи фразеологізмів.Джерела української фразеології.Практичні питання:

Зробити фонетичний розбір речення та лексичний розбір підкресленого слова

Варіант 1.

Відскрипіли осінні вози, відскрипіли осінні ключі, і тільки тихими ночами чутно, як поскрипує земля повертаючи нас і себе ближче до хуртовини.

Варіант 2.

Музика займає багато місця у нашому житті, проте дуже мало відомо, як вона діє на організм людини.


Тема: Роль метафори та метонімії у творенні фразеологічних одиниць

(Самостійна робота 4 год)

План

 1. Роль метафори у творенні фразеологічних одиниць.

 2. Метонімія та творення фразеологізмів.

 3. Крилаті вислови.Література:


 1. Боднаренко Н. Фразеологія // Дивослово. – 2004. - № 9. – С. 45-49

 2. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – С. 106-112

 3. Передрий А. Смолянинова А. Лексика і фразеологія. – К.: Рад шк., 1993. – 207 с.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я Плющ, С.П. Бевзенко. – 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2001. – С. 137-141

 5. Фразеологічний словник української мови. В 2 т. / В.Білоноженко, В.Винник. – К.: Наукова думка, 1993.

 6. Шкурятяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – С. 165-170

 7. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – С 228-254ЛІТЕРАТУРА

 1. Баранник Н. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення односкладних речень // Дивослово. – 2006. - №3. – С. 27-30.

 2. Безпояско О. Городенська К. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. – К.: Либідь, 1993, - 336 с.

 3. Боднаренко Н. Будова слова. Словотвір // Дивослово. – 2004. - № 4. – С.42-45.

 4. Боднаренко Н. Фразеологія // Дивослово. – 2004. - № 9. – С. 45-49

 5. Бурячок А., Паламарчук С. Довідник з української орфографії та пунктуації. – К.: Рад.шк., 1964. – 192 с.

 6. Бутенко Л. Терміни у мові професійного спілкування // Дивослово. – 2005. - №6. – С.32-36.

 7. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / В.Бусел. – К.: Ірпінь, Перун, 2004. – 896 с.

 8. Вихованець І. Граматика української мови. – К.: Рад.шк., 1982. – 208 с.

 9. Волощак М. Довідник з українського слововживання. – К.: Просвіта, 2003. – 159с.

 10. Гнатюк Г. Дієприкметник у сучасній українській мові. – К.: Наукова думка, 1982. – 248 с.

 11. Головащук С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.

 12. Демська О. Кульчицька І. Словник омонімів в українській мові. – Львів, Фенікс, 1996.

 13. Деркач П. Короткий словник синонімів української мови. – Львів-Краків-Париж, Просвіта, 1993. – 209 с.

 14. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – 350с.

 15. Дудик П. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К.: Анадемія, 2005. – 368 с.

 16. Етимологічний словник української мови в 7 т. – К., 1989

 17. Єфрименко І. Актуальні проблеми правопису власних особовх назв // Дивослово. – 2004. - №8. – С. 23-25.

 18. Жовтобрюх М. Морфологічна будова сучасної української мови. – К.: Наукова думка, 1985. – 209с.

 19. Задорожний В. Акцентні процеси в дієсловах // Дивослово. – 2005. - № 7. – С.49-52.

 20. Історія української мови: Хрестоматія / С.Я.Єрмоленко. – К.: Либідь, 1996. – 288с.

 21. Кващук А., Гонтар Т. Пунктуація для допитливих // Дивослово. – 2005. - №11. – С.2-6

 22. Кващук А. Вивчаємо словотвір // Дивослово. –2005.- №6 . – С.7-9.

 23. Кващук А. Про прийменник і сполучник // Дивослово. – 2004. - № 2. – С. 35-39

 24. Козачок Г., Шкуратяна Н. Практичний курс української мови: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 367с.

 25. Коротевич Є, Родзевич Н. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1990.

 26. Кравець М. Відмінювання, правопис, вживання займенників в мовленні // Дивослово. – 2005. - № 3. – С.24-25.

 27. Кухарчук І. Вивчення односкладних речень // Дивослово . – 2005. - №10. – С. 38-41.

 28. Литвин І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005. – 96с.

 29. Марусин Т. Український правопис // Сучасність. – 2001. - №5. – С.148-151.

 30. Міщура О. Іменник // Дивослово. – 2005. - № 6. – С.9-10.

 31. Москаленко А. Нарис історії лексикографії. – К.: Рад.шк., 1961. – 162с.

 32. Нечволод Л. Сучасний український правопис . – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 224с.

 33. Німчук В. Сучасні проблеми українського правопису // Освіта України . – 2001. - № 4. – С.10-11

 34. Новий тлумачний словник української мови . У 4 т. / В.Ярмоленко, О.Сліпушко. – К.: Аконіт, 2001.

 35. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. – Львів, 1998.

 36. Орфографічний словник української мови / С.Головащук, М. Пещак. – к.: Довіра,1994. – 864 с.

 37. Орфоепічний словник / М. Погрібний. – К.: Рад.шк., 1984. – 630с.

 38. Орфоепічний словник української мови в 2 т. / М. Пещак. – К.: Довіра, 2001. – 954с; 960с.

 39. Пазяк О. Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 319с.

 40. Панько Т., Козак І. Українське термінознавство. Підручник. – Львів, Світ, 1994. – 216 с.

 41. Передрий А. Смолянинова А. Лексика і фразеологія. – К.: Рад шк., 1993. – 207 с.

 42. Передрій Г. Вивчення складних питань словотвору // Дивослово. – 2004. - № 2. – С.29-35

 43. Плющ М. Граматика української мови: У 2 ч. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 286 с.

 44. Полюга Л. Словник антонімів. – К.: Рад.шк., 1987. – 173с.

 45. Полюга Л. Українська лексикографія // Дивослово. – 2004. - №6. – С.54-56.

 46. Романюк Є. Наголос в українській мові // Дивослово. – 2005. - №9. – С. 6-7

 47. Русанівський В. Дієслово – рух, дія, образ. – К.: Рад.шк, 1987. – 110с.

 48. Русанівський В. Мова в нашому житті. – К.: Наукова думка, 1998. – 112с.

 49. Селігей П. Семантична мотивація лексики // Дивослово. – 2005. - №9.- 50-53.

 50. Семчук Д. Звертання // Дивослово. – 2005. - №7. – 2-7.

 51. Семчук Д. Просте і складне речення. // Дивослово.- 2005. - №9. – С.10-13.

 52. Синтаксис словосполучення і простого речення. – К.: Наукова думка, 1995. – 215с.

 53. Скрипник Л. Односкладні речення // Дивослово. – 2005.- №9. – С.7-10.

 54. Словник іншомовних слів / С.Морозов, Л.Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000 . – 680 с.

 55. Словник синонімів української мови . В 2 т. – К.: Наукова думка, 2001.

 56. Стріха М. Історія з правопису // Українська культура. – 2001. - № 3. – С.8-9

 57. Сучасна українська літературна мова / М.Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – 415 с.

 58. Тишківська Н. Розділові знаки у реченнях з відокремленими членами // Дивослово. - 2005. - №11. – 6-7.

 59. Теклюк В. Вивчення складних речень з різними видами зв’язку // Дивослово. – 2004. - № 12. – С.25-27.

 60. Українська мова: Енциклопедія / В.Русанівський, О.Терещенко. – К.: Укр.енциклопедія, 2004. – 824с.

 61. Український орфографічний словник / О.Леонова. – Д.: Сталнер, 2001. – 480 с.

 62. Феллер. Наодинці зі словником // Дивослово. – 2004. - № 1. – С. 23-26.

 63. Фразеологічний словник української мови. В 2 т. / В.Білоноженко, В.Винник. – К.: Наукова думка, 1993.

 64. Чух Г. Дієприслівник // Дивослово. – 2005. - № 11. – С.6-7.

 65. Шаповал М. Фонетика. Приголосні. // Дивослово. – 2005. - №9. – С.43-45.

 66. Ющук І. Вживання розділових знаків // Дивослово. – 2005. - №6. – С.10-11.

 67. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – 640с.

 68. Ющук І. Мова як засіб спілкування // Дивослово . – 2004. - № 8. – С. 30-36.

 69. Ющук І. Перенос частин мови // Дивослово. – 2004. - № 7 С.23-25.

 70. Ющук І. Практикум з української мови. – К., 1996.

 71. Ющук І. Про походження української мови // Дивослово. – 1999. - № 12.

Перелік питань на самостійне опрацювання матеріалу

для студентів першого курсу


Фонетика та фонологія

 1. Становлення і розвиток української мови. Основні етапи її розвитку.

 2. Виникнення і розвиток письма.

 3. Українська мова серед інших слов’янських мов.

 4. Стильові різновиди сучасної української літературної мови

 5. Поняття про чергування, його різновиди. Найдавніші чергування голосних фонем.

 • чергування /о/, /е/ з нулем фонеми;

 • чергування /о/, /е/ з /і/;

 • чергування /о/, /е/ після шиплячих та /й/

 1. Чергування приголосних фонем.

 • чергування /к/,/х/, /г/ з /ц’/, /с’/, /з’/;

 • чергування /к/,/х/, /г/ з шиплячими /ч/, /ш/, /ж/.

 1. Фонетичне членування мовного потоку.

 2. Склад. Типи складів. Закономірності виділення складів в українській мові.

 3. Наголос у словах. Логічний наголос. Правила наголошування слів.

 4. Спрощення в групах приголосних.

 5. Подвоєння та подовження приголосних.

 6. Вимова голосних і приголосних в окремих граматичних формах.

 7. Поняття орфоепії. Основні норми української літературної вимови.

 8. Орфоепія і культура усного мовлення.


Лексикологія та фразеологія

 1. Значення слова і поняття. Однозначні та багатозначні слова.

 2. Склад лексики сучасної української літературної мови за сферою вживання

 3. Склад української лексики зі стилістичного погляду.

 4. Застарілі слова. Історизми. Архаїзми.

 5. Загальномовні та індивідуально-авторські неологізми.

 6. Діалектизми та жаргонізми.

 7. Зміни у словниковому складі мови..

 8. Активна та пасивна лексика. Стилістичне використання.

 9. Джерела української фразеології.

 10. Розвиток фразеології та її дослідники.

 11. Спільні та відмінні риси між фразеологізмами та словами.

 12. Спільні та відмінні риси між фразеологізмами і словосполученнями.

 13. Роль метафори у творенні фразеологічних одиниць.

 14. Метонімія та творення фразеологізмів.

 15. Крилаті вислови.

Екзаменаційні завдання

І курс І семестр


Написання диктанту з творчим завданням.


І курс ІІ семестр

Домашня контрольна робота

Перелік теоретичних питань


 1. Походження і розвиток української мови.

 2. Сучасна українська мова, її завдання та функції.

 3. Мовна норма та її соціальне значення

 4. Основні стилі сучасної української літературної мови.

 5. Територіальні діалекти української мови.

 6. Предмет фонетики. Фонетичне членування мовного потоку.

 7. Склад як частина фразового такту. Український складоподіл.

 8. Наголошені та ненаголошені слова.

 9. Загальна характеристика та класифікація мовних звуків.

 10. Артикуляційна класифікація голосних звуків.

 11. Артикуляційна класифікація приголосних звуків.

 12. Палаталізація приголосних звуків.

 13. Асиміляція і дисиміляція приголосних звуків в мовному потоці.

 14. Поняття про фонему. Фонеми і варіанти фонем.

 15. Чергування голосних та приголосних фонем.

 16. Предмет лексикології. Слово як одиниця мови.

 17. Значення слова і поняття. Багатозначні та однозначні слова .

 18. Слова з конкретним та абстрактним значенням. Омоніми. Синоніми. Антоніми.

 19. Лексика української мови за використанням.

 20. Склад лексики з погляду стилістичного вживання.

 21. Зміни у словниковому складі мови. Активна й пасивна лексика.

 22. Історизми, неологізми, архаїзми в українській мові.

 23. Предмет і завдання фразеології. Фразеологічна одиниця.

 24. Класифікація та групи фразеологізмів.Джерела української фразеології.Практичні питання:

Зробити фонетичний розбір речення та лексичний розбір підкресленого слова

Варіант 1.

Відскрипіли осінні вози, відскрипіли осінні ключі, і тільки тихими ночами чутно, як поскрипує земля повертаючи нас і себе ближче до хуртовини.

Варіант 2.

Музика займає багато місця у нашому житті, проте дуже мало відомо, як вона діє на організм людини.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Баранник Н. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення односкладних речень // Дивослово. – 2006. - №3. – С. 27-30.

 2. Безпояско О. Городенська К. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. – К.: Либідь, 1993, - 336 с.

 3. Боднаренко Н. Будова слова. Словотвір // Дивослово. – 2004. - № 4. – С.42-45.

 4. Боднаренко Н. Фразеологія // Дивослово. – 2004. - № 9. – С. 45-49

 5. Бурячок А., Паламарчук С. Довідник з української орфографії та пунктуації. – К.: Рад.шк., 1964. – 192 с.

 6. Бутенко Л. Терміни у мові професійного спілкування // Дивослово. – 2005. - №6. – С.32-36.

 7. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / В.Бусел. – К.: Ірпінь, Перун, 2004. – 896 с.

 8. Вихованець І. Граматика української мови. – К.: Рад.шк., 1982. – 208 с.

 9. Волощак М. Довідник з українського слововживання. – К.: Просвіта, 2003. – 159с.

 10. Гнатюк Г. Дієприкметник у сучасній українській мові. – К.: Наукова думка, 1982. – 248 с.

 11. Головащук С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.

 12. Демська О. Кульчицька І. Словник омонімів в українській мові. – Львів, Фенікс, 1996.

 13. Деркач П. Короткий словник синонімів української мови. – Львів-Краків-Париж, Просвіта, 1993. – 209 с.

 14. Доленко М. Дацюк І. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – 350с.

 15. Дудик П. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К.: Анадемія, 2005. – 368 с.

 16. Етимологічний словник української мови в 7 т. – К., 1989

 17. Єфрименко І. Актуальні проблеми правопису власних особовх назв // Дивослово. – 2004. - №8. – С. 23-25.

 18. Жовтобрюх М. Морфологічна будова сучасної української мови. – К.: Наукова думка, 1985. – 209с.

 19. Задорожний В. Акцентні процеси в дієсловах // Дивослово. – 2005. - № 7. – С.49-52.

 20. Історія української мови: Хрестоматія / С.Я.Єрмоленко. – К.: Либідь, 1996. – 288с.

 21. Кващук А., Гонтар Т. Пунктуація для допитливих // Дивослово. – 2005. - №11. – С.2-6

 22. Кващук А. Вивчаємо словотвір // Дивослово. –2005.- №6 . – С.7-9.

 23. Кващук А. Про прийменник і сполучник // Дивослово. – 2004. - № 2. – С. 35-39

 24. Козачок Г., Шкуратяна Н. Практичний курс української мови: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 367с.

 25. Коротевич Є, Родзевич Н. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1990.

 26. Кравець М. Відмінювання, правопис, вживання займенників в мовленні // Дивослово. – 2005. - № 3. – С.24-25.

 27. Кухарчук І. Вивчення односкладних речень // Дивослово . – 2005. - №10. – С. 38-41.

 28. Литвин І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005. – 96с.

 29. Марусин Т. Український правопис // Сучасність. – 2001. - №5. – С.148-151.

 30. Міщура О. Іменник // Дивослово. – 2005. - № 6. – С.9-10.

 31. Москаленко А. Нарис історії лексикографії. – К.: Рад.шк., 1961. – 162с.

 32. Нечволод Л. Сучасний український правопис . – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 224с.

 33. Німчук В. Сучасні проблеми українського правопису // Освіта України . – 2001. - № 4. – С.10-11

 34. Новий тлумачний словник української мови . У 4 т. / В.Ярмоленко, О.Сліпушко. – К.: Аконіт, 2001.

 35. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. – Львів, 1998.

 36. Орфографічний словник української мови / С.Головащук, М. Пещак. – к.: Довіра,1994. – 864 с.

 37. Орфоепічний словник / М. Погрібний. – К.: Рад.шк., 1984. – 630с.

 38. Орфоепічний словник української мови в 2 т. / М. Пещак. – К.: Довіра, 2001. – 954с; 960с.

 39. Пазяк О. Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 319с.

 40. Панько Т., Козак І. Українське термінознавство. Підручник. – Львів, Світ, 1994. – 216 с.

 41. Передрий А. Смолянинова А. Лексика і фразеологія. – К.: Рад шк., 1993. – 207 с.

 42. Передрій Г. Вивчення складних питань словотвору // Дивослово. – 2004. - № 2. – С.29-35

 43. Плющ М. Граматика української мови: У 2 ч. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 286 с.

 44. Полюга Л. Словник антонімів. – К.: Рад.шк., 1987. – 173с.

 45. Полюга Л. Українська лексикографія // Дивослово. – 2004. - №6. – С.54-56.

 46. Романюк Є. Наголос в українській мові // Дивослово. – 2005. - №9. – С. 6-7

 47. Русанівський В. Дієслово – рух, дія, образ. – К.: Рад.шк, 1987. – 110с.

 48. Русанівський В. Мова в нашому житті. – К.: Наукова думка, 1998. – 112с.

 49. Селігей П. Семантична мотивація лексики // Дивослово. – 2005. - №9.- 50-53.

 50. Семчук Д. Звертання // Дивослово. – 2005. - №7. – 2-7.

 51. Семчук Д. Просте і складне речення. // Дивослово.- 2005. - №9. – С.10-13.

 52. Синтаксис словосполучення і простого речення. – К.: Наукова думка, 1995. – 215с.

 53. Скрипник Л. Односкладні речення // Дивослово. – 2005.- №9. – С.7-10.

 54. Словник іншомовних слів / С.Морозов, Л.Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000 . – 680 с.

 55. Словник синонімів української мови . В 2 т. – К.: Наукова думка, 2001.

 56. Стріха М. Історія з правопису // Українська культура. – 2001. - № 3. – С.8-9

 57. Сучасна українська літературна мова / М.Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – 415 с.

 58. Тишківська Н. Розділові знаки у реченнях з відокремленими членами // Дивослово. - 2005. - №11. – 6-7.

 59. Теклюк В. Вивчення складних речень з різними видами зв’язку // Дивослово. – 2004. - № 12. – С.25-27.

 60. Українська мова: Енциклопедія / В.Русанівський, О.Терещенко. – К.: Укр.енциклопедія, 2004. – 824с.

 61. Український орфографічний словник / О.Леонова. – Д.: Сталнер, 2001. – 480 с.

 62. Феллер. Наодинці зі словником // Дивослово. – 2004. - № 1. – С. 23-26.

 63. Фразеологічний словник української мови. В 2 т. / В.Білоноженко, В.Винник. – К.: Наукова думка, 1993.

 64. Чух Г. Дієприслівник // Дивослово. – 2005. - № 11. – С.6-7.

 65. Шаповал М. Фонетика. Приголосні. // Дивослово. – 2005. - №9. – С.43-45.

 66. Ющук І. Вживання розділових знаків // Дивослово. – 2005. - №6. – С.10-11.

 67. Ющук І. Українська мова. – К., Либідь, 2004. – 640с.

 68. Ющук І. Мова як засіб спілкування // Дивослово . – 2004. - № 8. – С. 30-36.

 69. Ющук І. Перенос частин мови // Дивослово. – 2004. - № 7 С.23-25.

 70. Ющук І. Практикум з української мови. – К., 1996.

 71. Ющук І. Про походження української мови // Дивослово. – 1999. - № 12.Схожі:

Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconХарківська національна академія міського господарства І. П. Дроздова посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
П. Дроздова. Посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів...
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconРобоча програма навчальноі дисципліни „ Українська мова (за професійним спрямуванням) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconРобоча програма з української мови (за професійним спрямуванням) напрям підготовки
Робоча програма з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів 2 курсу, за напрямом підготовки нефілологічні...
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconРобоча програма українська мова (за професійним спрямуванням)
Робоча програма складена на основі типової програми з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів вищих медичних...
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної...
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconПро затвердження програм навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» та відповідно до рішення колегії мон від 25 червня 2009...
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconПро затвердження програм навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» та відповідно до рішення колегії мон від 25 червня 2009...
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconЗа професійним спрямуванням) (французька мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (французька мова) для студентів 1-2 курсу...
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням iconМодульні тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням)
Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів і спеціальностей з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи