Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 224.78 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата12.07.2012
Розмір224.78 Kb.
ТипДокументи
1. /_ курс/hist_ukr.doc
2. /_ курс/liter_doshk_viku.doc
3. /_ курс/music.doc
4. /_ курс/such_ukr_mova.doc
5. /_ курс/teor_ridn_mov.doc
6. /_ курс/vik_fisiol_2.doc
7. /_ курс/vik_fiziol_valeol_1.doc
8. /_ курс/vstup_spec.doc
9. /_ курс/zag_psyhol.docx
1. Найдавніша історія України
Література для дітей дошкільного віку (заочна форма навчання)
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта»
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку
Вікова фізіологія та валеологія
Міністерство освіти І науки України
Вступ до спеціальності заочна форма навчання Пояснювальна записка
Питання на іспит із «Загальної психології» дшз – 12


Міністерство освіти і науки України

Педагогічний коледж

Львівський національний університет

імені Івана Франка


«Затверджую»

Директор___________Д.І. Бородій

«___»____________201 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів І-го курсу заочної форми навчання

спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта»

“Вікова фізіологія та валеологія”


Укладач: Лаврик Софія В’ячеславівна


Схвалено на засіданні циклової

комісії викладачів фахових дисциплін дошкільного виховання

Протокол №____ від _______201 р.

Голова: ______________Д.І. Кульчицька


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Одним із важливих завдань сучасної системи освіти є не лише гармонійний розвиток розумових здібностей учнів, передача їм, як представникам наступного покоління, науково-соціального досвіду цивілізації, а й збереження здоров’я дитини. Досягнення цієї мети потребує від педагога глибоких знань щодо закономірностей росту і розвитку дитячого організму, його вікових особливостей, а також застосування валеологічних знань.

Основне завдання курсу — надати студентам знання про вікові особливості будови та функцій дитячого організму, ознайомити їх з методами збереження та покращення здоров’я учнів, сприяти розвитку валеологічного світогляду у майбутніх педагогів. Основні навчальні та методичні посібники з дисципліни подано у списку літератури.


АНОТАЦІЯ

Курсу “Вікова фізіологія та валеологія”


Програма складена згідно сучасних вимог до підготовки бакалаврів за спеціальністю – шкільне виховання. Метою даної програми є підготовка майбутніх фахівців, які не лише володіють ґрунтовними знаннями з основ вікової фізіології, анатомії та валеології, а й можуть застосовувати їх на практиці, в ході навчально-виховного процесу, сприяючи закладанню основ валеологічного мислення та світогляду у дітей дошкільного віку.

Мета курсу:

Навчальна: засвоєння студентами знань з основ вікової фізіології, частково анатомії тавалеології, формування практичних навичок їх застосування у педагогічній діяльності.

Виховна: формування у майбутніх педагогів валеологічного світогляду, сприйняття здоров’я учня як однієї із найбільших суспільно-біологічних цінностей, а його збереження - як одного із найважливіших завдань власної педагогічної діяльності.


Завдання курсу:

Методичні: надати студентам ґрунтовні знання з основ вікової фізіології, анатомії та валеології у об’ємі, необхідному педагогу для плідного виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Пізнавальні: ознайомити студентів із будовою, функціями та віковими особливостями організму дитини, методами запобігання та профілактики порушень основних систем організму.

Практичні: навчити студентів використовувати теоретичні знання на практиці, застосовувати методи організації навчально-виховного процесу з метою збереження здоров’я дітей, розуміти значення лікувальних заходів та проводити систему профілактичних дій, спрямованих на збереження здоров’я учнів.

Крім того студенти повинні оволодіти базовою термінологією, орієнтуватись у спеціалізованій та науково-популярній літературі медичного спрямування.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОГРАМИ

Будова і функції основних систем організму: нервової, дихальної, кровоносної, видільної, ендокринної, імунної, опорно-рухового апарату. Їх вікові особливості у дітей дошкільного віку. Цілісність організму як єдиної системи ієрархічного характеру, регуляція і координація його взаємозлагодженої роботи. Порушення роботи різних систем організму, їх профілактика. Запобігання поширенню у дитячих колективах захворювань інфекційного характеру (вірусної та бактеріальної етіології). Методи загартовування та загального оздоровлення.


Для забезпечення курсу “Вікова фізіологія та валеологія” необхідні такі засоби:

 1. підручники і посібники з основ анатомії, вікової фізіології, валеології для студентів небіологічного профілю;

 2. наочні посібники (таблиці, плакати, анатомічні атласи, муляжі);

 3. мультимедійний проектор і ноутбук для демонстрації презентацій Power Point чи коротких навчальних фільмів.

Мета курсу досягається шляхом оволодіння теоретичним лекційними матеріалом, самостійної роботи з підручниками та посібниками, науковими статтями за тематикою курсу, оволодіння практичними навичками щодо правильної організації навчально виховного процесу у контексті діючих санітарно-гігієнічних вимог і норм.


КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

У навчальному процесі, з метою підвищення його ефективності, викладач застосовує різні види контролю знань, зокрема:

 • попередній, діагностичний: спостереження за різними видами діяльності, стимулювання старанності та відповідальності у засвоєнні нових знань і навичок, творчості, самоконтролю;

 • поточний, заохочувальний: усний діалог, виконання практичних завдань, доповідь, коротке повідомлення (проміжний результат);

 • тематичний, модульний: тестування, (конкретний результат на рубіжному етапі);

 • підсумковий: складання іспиту, який можливий при позитивних оцінках за різні види роботи.

Оцінка за семестр виставляється за фактичним станом рівня знань кожного модуля і теми , тобто за знання і навички засвоєні студентом при завершенні курсу.

Основні критерії оцінювання наступні:

 • характер засвоєння знань, умінь і навичок (правильність, повнота, міцність, точність та обсяг засвоєних студентом знань);

 • якість відповіді (правильність, обґрунтування, чіткість і логічність викладу, адекватне застосування термінології);

 • якість виконання самостійної роботи (логічний і обдуманий виклад матеріалу у повідомленнях, рефератах, доповідях, розуміння викладеної у них інформації)

 • дотримання норм поведінки, техніки безпеки при роботі з наочними посібниками та мультимедійною технікою)


КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ

Основними критеріями оцінювання знань, набутих студентами, є: характер засвоєння знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, правильність, точність знань, їх міцність); якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, логічність, послідовність, самостійність творчого застосування, виразність мови); якість виконання роботи (збереження науковості, системи, самостійність суджень, грамотність викладу); рівень вихованості (старанність, гуманізм, активність, дотримання норм поведінки).

Оцінка «відмінно» виставляється за: правильне, повне засвоєння програми; свідоме, аргументоване висвітлення теми, правильне використання наукової термінології; логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного матеріалу прикладами, фактами з різних сфер; вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності; самостійне, творче застосування знань, розкриття причин взаємозв'язку, взаємозумовленості; виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та власні судження; отримання необхідної кількості кредитів.

Оцінка «добре» виставляється за: свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими неточностями і прогалинами у другорядному матеріалі, дрібні помилки; аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень; самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача; незначне порушення послідовності викладу; недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках.

Оцінка «задовільно» виставляється за: свідоме, але неповне засвоєння матеріалу програми; допущено 3-5 незначних помилок і· прогалин в знаннях, але може виправити з допомогою викладача; самостійне репродуктивне використання знань за вказівкою викладача; деякі порушення логічності і послідовності викладу; недостатнє розкриття суті явищ, понять; недостатнє самостійне мислення; не проглядається причинно-наслідковий взаємозв’язок; бідність мови, відсутність висновків чи вони некоректні,

Оцінка «незадовільно» виставляється за відсутність знань, умінь і навичок; знання матеріалу за обсягом менше половини; невідоме, механічне використання лише фрагментарних знань; виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної аргументації; відсутність логіки, не зроблені висновки, узагальнення; допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і термінології; отримання недостатньої кількості кредитів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЯ”

Назви змістового модуля і теми


Лекції

Самост. робота

Література

1

2

1.

Предмет вікової фізіології та валеології. Організм як саморегулююча система.

Лабораторна робота: Типи тканин організму.

Самостійна робота: Загальні закономірності росту і розвитку. Вікова періодизація онтогенезу.

2

4

Див. список реком. літ-ри

2.

Фізіологія нервової системи. Будова ЦНС та її відділи.

Самостійна робота: Рефлекси, їх типи утворення, значення для організму.

2

4
3.

Вища нервова діяльність та її порушення у дітей

Самостіна робота: Типи ВНД. Стрес та його вплив на роботу нервової системи

2

4
4.

Сенсорні системи. Зоровий та слуховий аналізатори, їх вікові особливості

Практична робота: Порушення зору.

Самостійна робота: Інші типи аналізаторів (смаковий, нюховий, вестибулярний, шкірної чутливості, пропріорецептивний).

2

4
5.

Опорно-руховий апарат. Вікові особливості скелету та м’язової системи

Самостійна робота: Правильна постава – запорука здоров’я дитини. Порушення постави та їх профілактика, методи корекції.

2

4
6.

Ендокринна система, її вікові особливості та функціональні порушення.

Практична робота: Методика визначення фізичного розвитку дитини за зовнішнім оглядом.

Самостійна робота: Імунна система людини. Імунітет. Венеричні захворювання (ВІЛ-СНІД).

2

4
7.

Система крові. Вікові особливості серцево-судинної системи.

Практична робота: Вимірювання артеріального тиску.

Самостійна робота: Порушення роботи серцево-судинної системи. Вади серця. Захворювання крові. Оздоровлення серцево-судинної системи.

2

4
8.

Вікова фізіологія дихання. Будова органів дихання.

Лабораторна робота: Респіраторні інфекції: збудники, шляхи поширення, та їхня профілактика. Лікування.

Самостійна робота: Здоров’я. Механізми управління здоров’ям.

2

4
9

Система органів травлення. Обмін речовин та енергії.

Практична робота: складання харчового раціону дітей дошкільного віку.

Самостійна робота: Статева система та її вікові особливості.
4
10.

Видільна система та її вікові особливості.

Практична робота: Захворювання шкіри та їх профілактика

Самостійна робота: Шкіра та її особливості у дітей. Участь шкіри у процесі терморегуляції. Роль шкіри у оздоровленні.

2

4
Всього год. (консульт. 3,5 (7 по 0,5 год.))

54?

27
Форми контролю: аудиторна контрольна робота, іспит
ЗМІСТ

дисципліни

Вікова фізіологія та шкільна гігієна”

Тема 1. Предмет вікової фізіології та валеології. Організм як саморегулююча система

Вікова фізіологія та валеологія як медико-соціальні дисципліни. Їх предмет і завдання, зв'язок з іншими дисциплінами: фізіологією, анатомією, медициною. Значення курсу вікової фізіології для психології, педагогіки. Коротка історія становлення фізіології та валеології як самостійних дисциплін.

Організм як складна цілісна система. Рівні організації організму: молекулярний клітинний, тканинний, органний. Механізми регуляції функцій, гомеостаз, адаптація. Поняття біологічної надійності.

Лабораторна робота: Типи тканин організму.

Ознайомлення з особливостями будови різних тканин організму. Короткі відомості про їх функції.

Самостійна робота: Загальні закономірності росту і розвитку. Вікова періодизація онтогенезу.

Поняття росту і розвитку, загальні закономірності росту і розвитку (онтогенезу) організму людини. Поняття вікової періодизації. Принципи поділу онтогенезу на вікові періоди. Гетерохронія, акселерація, ретардація. Періоди розвитку людини, їх характеристика. Критичні періоди розвитку. Хронологічний і біологічний вік.


Тема 2. Фізіологія нервової системи. Будова ЦНС та її відділи

Значення і функції нервової системи. Загальна схема будови нервової системи. Нейрон – високоспеціалізована нервова клітина. Структурний і функціональний поділ нервової системи: центральна і периферична НС, соматичний і вегетативний, симпатичний та парасимпатичний відділи. Будова та функції спинного мозку. Будова головного мозку, основні відділи, їх значення та функції. Функціональні зони кори: чутливі (сенсорні), рухові, асоціативні.

Самостійна робота: Рефлекси, їх типи утворення, значення для організму.

Рефлекс як основний акт нервової діяльності. Загальна схема рефлекторної дуги, її ланки. Типи рефлекторних дуг: проста та складна рефлекторна дуга. Координація рефлекторної діяльності. Взаємодія процесів збудження і гальмування як основа координації.


Тема 3. Вища нервова діяльність та її порушення у дітей

Теорія ВНД І. П. Павлова. Роль кори великих півкуль у здійснення вищої процесів ВНД. Умовні та безумовні рефлекси, їх особливості і значення. Гальмування та збудження у корі головного мозку. Поняття про умовне гальмо. Принцип домінанти. Перша і друга сигнальні системи, їх взаємовідношення. Особливості ВНД дітей: розвиток мови у дітей, особливості сенсорної і моторної мови. Функціональні порушення ВНД у дітей: неврастенія, дидактогеннний невроз.

Самостійна робота: Типи ВНД. Стрес та його вплив на роботу нервової системи

Психологічні типи ВНД (сангвінік, меланхолік, холерик). Стрес. Механізми фізіологічного та психічного стресу. Профілактика психічного стресу та корекція його наслідків.


Тема 4. Сенсорні системи. Зоровий та слуховий аналізатори, їх вікові особливості

Поняття про аналізатори (сенсорні системи), їх значення для організму. Будова ока. Апарат світлосприйняття. Будова сітківки. Фоторецепція. Кольоровий зір. Акомодація, адаптація. Гострота зору. Вікові особливості заломлюючих властивостей ока. Слуховий аналізатор. Будова вуха. Вікові особливості сприймання звуків. Вікові особливості зміни гостроти зору і просторового бачення. Порушення рефракції: коротко- і далекозорість, причини, що їх викликають. Профілактика коротко- і далекозорості. Значення природного і штучного освітлення шкільних приміщень, кольору тексту та сторінок підручників, розмітки письмових зошитів.

Практична робота: Порушення зору

Вікові особливості зміни гостроти зору і просторового бачення. Порушення рефракції: коротко- і далекозорість, причини, що їх викликають. Профілактика коротко- і далекозорості. Астигматизм. Значення природного і штучного освітлення шкільних приміщень, кольору тексту та сторінок підручників, розмітки письмових зошитів для нормального зору у дітей.

Самостійна робота: Інші типи аналізаторів (смаковий, нюховий, вестибулярний, шкірної чутливості, пропріорецептивний).

Вестибулярний, смаковий, шкірний, пропріорецептивний аналізатори, їх будова та вікові особливості.


Тема 5. Опорно-руховий апарат. Вікові особливості скелету та м’язової системи

Значення і функції опорно-рухового апарату. Будова кісток та типи їх з’єднань. Осьовий скелет: короткі відомості про будову черепа, хребта, грудної клітки. Вигини хребта, їх значення. Вікові особливості осьового скелету. Додатковий скелет: скелет вільних верхньої та нижньої кінцівок, скелет їх поясів. Вікові особливості скелету. Роль м’язової системи у життєдіяльності організму, особливості її розвитку. Довільні та мимовільні мязи, їх регуляція. Загальний план будови м’яза. Посмуговані та гладенькі мязи : будова, функції, характеристики. Фази м’язового скорочення. Закон «усе або нічого». Динамічна і статична робота м’язів. Класифікація мязів.

Самостійна робота: Правильна постава – запорука здоров’я дитини. Порушення постави та їх профілактика, методи корекції

Поняття про правильну поставу. Викривлення хребта (сколіоз, кіфоз, лордоз), ї.х причини, методи корекції, профілактика. Правильна посадка дітей під час навчального процесу. Роль фізичних вправ у формуванні правильної постави.


Тема 6. Ендокринна система, її вікові особливості та функціональні порушення

Ендокринні залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції. Гормони, їх особливості і механізм дії. Поняття про гіпо- і гіперфункції залоз внутрішньої секреції. Взаємодія залоз внутрішньої секреції. Взаємозв’язок нервової і гуморальної регуляції функцій. Гіпофіз, його вплив на функції інших залоз внутрішньої секреції. Щитовидна залоза, її вплив на різні функції організму. Надниркові залози, їх будова, вплив гормонів кори на обмін речовин і процеси адаптації. Вчення про стрес. Роль гормонів кори надниркових залоз у здійсненні загального адаптаційного синдрому. Підшлункова залоза, гормони підшлункової залози і їх функція. Вікові особливості. Вилочкова залоза, її роль у процесах росту, розвитку й імунітету. Статеві залози, їх внутрішньосекреторна функція.

Практична робота: Методика визначення фізичного розвитку дитини за зовнішнім оглядом.

Основні морфологічні характеристики готовності дитини до навчання у середній школі. Ознайомлення з методикою їх визначення.

Самостійна робота: Імунна система людини. Імунітет. Венеричні захворювання (ВІЛ-СНІД).

Імунна система людини, її значення. Поняття про імунітет. Клітинний і гуморальний імунітет, їх механізми. Природний і штучний імунітет. Вікові зміни імунітету. Імунодефіцити. Захворювання на ВІЛ та СНІД: шляхи передачі, симптоми, лікування.


Тема 7. Система крові. Вікові особливості серцево-судинної системи

Значення крові. Плазма та форменні елементи крові, їх функції та значення. Гемоглобін, його будова і властивості. Процес згортання крові.. Групи крові людини. Резус (Rh)-фактор.

Будова серця, загальна схема кровообігу. Робота серця. Рух крові судинами. Властивості серцевого м’яза. Скорочення міокарда і його особливість. Кров’яний тиск і фактори, що його обумовлюють. Нервові і гуморальні впливи на серце і судини. Вікові зміни частоти серцевих скорочень і артеріального тиску. Функціональні особливості серцевого м’яза у дітей. Порушення роботи серцево-судинної системи у дітей різного віку. Значення фізичної культури і спорту для нормального розвитку і підвищення витримки серця.

Практична робота: Вимірювання артеріального тиску

Нормальна величина артеріального тиску. Техніка вимірювання артеріального тиску механічним тонометром. Поняття про гіпо- та гіпертонію.

Самостійна робота: Порушення роботи серцево-судинної системи. Вади серця. Захворювання крові. Оздоровлення серцево-судинної системи

Порушення роботи серцево-судинної системи у дітей різного віку. Вроджені і набуті вади серця, ревматизм. Порушення серцевого ритму. Лейкоз, анемія. Значення фізичної культури у оздоровленні серцево-судинної системи.


Тема 8. Вікова фізіологія дихання. Будова органів дихання

Будова органів дихання. Дихальні рухи. Механізми вдиху і видиху. Життєва ємкість легенів. Транспорт газів кров’ю, газообмін у легенях і тканинах. Регуляція дихання. Рефлекторна та гуморальна регуляції дихання. Захисні дихальні рефлекси. Виховання правильного дихання у дітей і підлітків. Значення правильного ритму дихальних рухів. Поняття про мікроклімат. Зміна складу і властивостей повітря під впливом перебування учнів у класі. Показники забруднення повітря в навчальних приміщеннях.

Лабораторна робота: Респіраторні інфекції: збудники, шляхи поширення, та їхня профілактика.

Найпоширеніші респіраторні інфекції : грип, кашлюк, пневмонія. Атипова пневмонія та нові штами. Збудники, поширення, симптоми, лікування. Профілактика розповсюдження у дитячих колективах.

Самостійна робота: Здоров’я. Механізми управління здоров’ям

Поняття про здоров’я та методи його управлінням, програми охорони здоровя. Робота ВООЗ. Методи оздоровлення: загартовування, фітотерапія і посилення імунітету. Психосоматика.


Тема 9. Система органів травлення. Обмін речовин та енергії

Будова органів травлення. Травні залози. Короткі відомості про травлення у ротовій порожнині, шлунку кишківнику. Нормальна мікрофлора КШТ та її роль у процесах травлення. Вікові особливості травлення. Поняття про обмін речовин та енергії в організмі. Асиміляція та дисиміляція. Короткі відомості про обмін білків, жирів, вуглеводів. Вітаміни. Гіпо- та авітамінози.

Практична робота: Складання харчового раціону дітей дошкільного віку

Енергетична цінність харчових продуктів, добова потреба у білках, жирах, вуглеводах у дітей, їх оптимальне співвідношення. Складання приблизного раціонально збалансованого харчового раціону для дітей молодшого шкільного віку.

Самостійна робота: Статева система та її вікові особливості

Жіноча та чоловіча статева системи: будова, особливості функціонування. Гормональна регуляція роботи статевої системи.


Тема 10. Видільна система та її вікові особливості

Будова видільної системи. Нефрон як структурна одиниця нирки. Механізм утворення сечі. Нервова і гуморальна регуляція сечоутворення і сечовиділення. Вікові особливості процесів фільтрації, реабсорбції і секреції. Розвиток регуляторних механізмів довільного сечовипускання у дітей. Нічне нетримання сечі у дітей, його причини.

Практична робота: Захворювання шкіри та їх профілактика

Шкірні інфекції: бактеріальні, грибкові, паразитарні. Імпетиго, кольоровий та стригучий лишаї, короста. Шляхи передачі, симптоми, профілактика.

Самостійна робота: Шкіра та її особливості у дітей. Участь шкіри у процесі терморегуляції. Роль шкіри у оздоровленні

Будова шкіри людини. Захисна функція епідермісу. Залозистий апарат шкіри. Рецепторна функція шкіри. Терморегуляторна функція шкіри. Значення судинно-рухових реакцій і потовиділення. Вікові особливості будови шкіри. Роль шкіри у загартуванні організму. Загартування повітрям, сонцем і водою.

ПИТАННЯ ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

 1. Морфологія та фізіологія органів дихання.

 2. Вікова періодизація.

 3. Морфологія та фізіологія травної системи.

 4. Типи темпераменту та їх характеристика.

 5. Фізіологія системи виділення.

 6. Резус-фактор, резус-конфлікт.

 7. Особливості кровообігу плода.

 8. Профілактика порушень зору у дітей.

 9. Фізіологія слухового аналізатора.

 10. Фізіологія зорового аналізатора.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Еукаріотична клітина, типи клітин та їх функції. Типи поділу клітин.

 2. Хромосомні хвороби людини. Діагностика та профілактика.

 3. Вплив шкідливих звичок на розвиток плода.

 4. Сон. Фізіологія та теорії сну.

 5. Неврози у дітей: причини виникнення, симптоми, лікування та профілактика.

 6. Порушення роботи зорового аналізатора та їх профілактика.

 7. Порушення роботи слухового аналізатора та їх профілактика.

 8. Правильна постава, її значення у розвитку організму дитини. Порушення постави та їх профілактика.

 9. Переломи кісток. Перша допомога.

 10. Роль фізичного виховання у розвитку опорно-рухової системи дитини.

 11. Діабет. Типи, симптоми, терапія та профілактика.

 12. Основні принципи раціонального харчування. Теорії харчування.

 13. Гемофілія. Причини виникнення, симптоми, терапія.

 14. СНІД та інші типи імунодефіцитів.

 15. Гіпертонія – одна із найпоширеніших «хвороб цивілізації».

 16. Грип як найбільш розповсюджена вірусна респіраторна інфекція. Профілактика поширення захворювання у дитячих колективах.

 17. Харчові інфекції: сальмонельоз, ботулізм.

 18. Дисбактеріоз – порушення чисельно-видового балансу нормальної мікрофлори кишково-шлункового тракту.

 19. Захворювання видільної системи у дітей.

 20. Загартовування, методи та практика.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Основна

 1. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни / За ред.. Маруненко. - К., 2004р.

 2. Петришина О., Попова Є. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей молодшого шкільного віку. – Київ: Вища школа, 1982. –190 с.

 3. Грибан В. Валеологія. – Київ, «Центр учбової літератури», 2008. – 213 с.
 1. Додаткова

 1. Ріст і розвиток людини: Підручник / За ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського. – К.: Медицина, 2008. – 400 с.

 2. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварини. - Київ, «Вища школа», 1991. – 238 с.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж


«Затверджено»

Заступник директора

з навчальної роботи


___________І. Нестер


Питання

до іспиту з курсу «Вікова фізіологія та валеологія»

для студентів І-го курсу заочної форми навчання

спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта»


Викладач: Лаврик С. В.


Схвалено на засіданні циклової комісії викладачів фахових дисциплін дошкільного виховання

Протокол № від _______ 2010 р.


Голова: __________ Д. Кульчицька


Львів-2010


 1. Предмет фізіології та валеології та їх зв’язок з іншими дисциплінами (медициною, психологією, педагогікою).

 2. Організм – як цілісна система Рівні організації організму.

 3. Ріст та розвиток організму як взаємопов’язані процеси. Акселерація, ретардація.

 4. Критичні періоди внутрішньоутробного розвитку. Шкідливі звички та їх вплив на майбутню дитину

 5. Вікова періодизація онтогенезу.

 6. Загальна характеристика нервової системи: значення, функції, будова.

 7. Фізіологічні властивості нервової системи: збудження, гальмування, провідність.

 8. Фізіологія рефлексу. Типи рефлексів. Рефлектона дуга.

 9. Будова та функції спинного мозку.

 10. Будова та функції головного мозку.

 11. Вища нервова діяльність та її особливості.

 12. Сигнальні системи. Мова як основа ІІ сигнальної системи. Значення ІІСС для людини.

 13. Порушення ВНД. Неврози та їх причини.

 14. Зовнішні ознаки стомлення при розумовій праці.

 15. Сенсорні системи. Їх склад та значення для людини.

 16. Зоровий аналізатор. Будова ока.

 17. Типи фоторецепторів сітківки. Кольорова чутливість та її порушення.

 18. Акомодація ока, поля зору, стереоскопічність зору

 19. Порушення зору та профілактичні заходи.

 20. Анатомія органа слуху та патологія слухового аналізатора.

 21. Анатомія нюхового аналізатора.

 22. Анатомія та фізіологія смакового аналізатора.

 23. Орган шкірного чуття.

 24. Функції опорно-рухової системи,вікові особливості співвідношення кісткової та хрящової тканин.

 25. Будова трубчатих і плоских кісток..

 26. Будова скелета людини.

 27. Переломи кісток та перша допомога.

 28. Загальна характеристика м’язів. Розвиток м’язової системи.

 29. Особливості будови та функції посмугованих (скелетних) м’язів.

 30. Робота м’язів, види роботи. Закон «усе або нічого»

 31. Вплив фізичних навантажень на розвиток м’язової системи у дітей. Гіподинамія.

 32. Порушення постави, викривлення хребта та їхня профілактика.

 33. Плоскостопість та профілактика та методи корекції.

 34. Гіпофіз як основна ендокринна залоза. Захворювання, спричинені порушеннями роботи гіпофіза.

 35. Щитоподібна залоза, її функції. Захворювання спричинені, порушеннями її роботи.

 36. Підшлункова залоза – залоза змішаної секреції. Цукровий діабет.

 37. Наднирники та статеві залози. Їх функції, гормони, які утворюються цими залозами.

 38. Анатомія та фізіологія дихальної системи. Дихальні шляхи. Газообмін у легенях.

 39. Респіраторні захворювання та їх профілактика (ГРВІ, пневмонія, кашлюк).

 40. Перша допомога при отруєнні чадним газом.

 41. Система органів травлення. Будова та функції.

 42. Будова зуба. Молочні та постійні зуби.

 43. Травні функції шлунка.

 44. Травлення у кишківнику. Дисбактеріоз.

 45. Харчові токсикоінфекції: ботулізм, сальмонельоз.

 46. Будова видільної системи та її функції.

 47. Будова нирки. Фізіологія сечоутворення.

 48. Будова шкіри та її особливості у дітей.

 49. Захворювання шкіри: бактеріальні, грибкові, паразитарні. Симптоми та профілактика.

 50. Роль шкіри у оздоровленні організму. Загартовування.

 51. Імунна система людини. Клітинний і гуморальний імунітет

 52. Природний і штучний імунітет.

 53. Вакцинація. Профілактичні щеплення та їх значення для здоров’я.

 54. Кров: значення, функції. Плазма крові, форменні елементи крові

 55. .Еритроцити. Будова гемоглобіну та його функції.

 56. Лейкоцити та їх роль у імунних реакціях.

 57. Згортання крові, гемофілія.

 58. Групи крові. Переливання крові.

 59. Захворювання крові: анемія, лейкоз.

 60. Резус-фактор. Резус-конфлікт.

 61. Види кровотеч. Перша допомога при кровотечах.

 62. Серцево-судинна система. Артеріальний тиск. Гіпо- і гіпертонія.

 63. Будова серця. Скорочення серця.

 64. Велике та мале кола кровообігу.

 65. . Вади серця: вроджені і набуті. Ревматизм.

 66. .Роль фізичних навантажень у розвитку серцево-судинної системи у дітей.

 67. Валеологія як медико-соціальна наука. Предмет і завдання валеології.

 68. Валеологічний світогляд та роль педагога у його формуванні у дітей.

 69. Активний відпочинок та раціональне харчування – основа здоров’я.

 70. Вплив екологічних факторів на здоров’я людини та шляхи усунення шкідливих чинників.

 71. Визначення стану здоров’я дитини.

 72. Основні показники здоров’я дітей.

 73. Групи здоров’я.

 74. Вікові особливості формування психіки дітей та шляхи покращення психічної діяльності дитини.

 75. .Фітотерапія у профілактиці та лікуванні ГРВІ

 76. СНІД та ВІЛ. Поширення симптоми, запобігання.

 77. Сифіліс та його запобіганяя.

 78. Вплив алкоголю на організм дітей.

 79. Вплив тютюну на організм дітей.

 80. Психотерапія та психосоматичні розлади.Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи