Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології icon

Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології
Скачати 225.74 Kb.
НазваАнатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології
Дата12.07.2012
Розмір225.74 Kb.
ТипДокументи
1. /_ курс/anatom_fiziol.doc
2. /_ курс/hist_ukr.doc
3. /_ курс/kor_reab_sluzb.doc
4. /_ курс/logoped_prakt.doc
5. /_ курс/logopedia.doc
6. /_ курс/muzikoterap.doc
7. /_ курс/osn_genetyk.doc
8. /_ курс/osn_gigien.doc
9. /_ курс/rytoryka.doc
10. /_ курс/such_ukr_mova.doc
11. /_ курс/vstup_spez.doc
12. /_ курс/zag_psyhol.doc
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології
1. Найдавніша історія України
Тема Лекції
Логопедія з практикумом тематика питань до іспиту
Тематика питань до іспиту з предмету логопедія з практикумом
Музикотерапії в логопедичній роботі для студентів І та ІІ курсу заочної форми навчання Напряму підготовки 010105 „Корекційної освіти”
Питання до заліку з курсу «Основи генетики»
Питання до заліку з курсу «Гігієна дітей І підлітків в системі корекційної освіти»
Напряму «Корекційна освіта»
Програма З курсу Сучасна українська мова
Робоча навчальна програма
Назва курсу: загальна психологія викладач: Королюк Т. Ю. Тематичний план для студентів I курсу напряму «Корекційна освіта»

Міністерство освіти і науки України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету

імені Івана Франка


«Затверджую»

Директор___________Бородій Д.І.

«___»____________2010 р.


АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ, ПАТОЛОГІЯ ДІТЕЙ З ОСНОВАМИ ВАЛЕОЛОГІЇ


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів І-го курсу заочної форми навчання

напряму 6. 010105 «Корекційна освіта»,

складена на основі навчальної проrpами для ВНЗ 1 та 11 рівнів акредитації­

(К.РУМК 1990 р.), затвердженої Управлінням педагогічних

. - навчальних закладів МО України 1989 р.


Укладач – Головчак Наталія Петрівна


Схвалено на засіданні циклової

комісії викладачів природничо-математичних дисциплін

Протокол №____ від _______2010 р.

Голова: ______________Д.І. Кульчицька

Пояснювальна записка


Курс «Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології»­ має важливе значення для студентів – майбутніх педагогів. Знаючи вікові особливості дітей, учитель, вихователь на основі закономірностей вікового розвитку зможе правильно навчати і виховувати їх.

Цілком очевидним є те, що без знання особливостей будови і життєвих функцій організму, котрий росте, умов, необхідних для нормального розвитку дитини, неможливо ефективно здійснювати навчальну та виховну роботу в школі, в дитячому садку, зокрема правильно дозувати фізичне та розумове навантаження на дітей. Оптимізація цих процесів забезпечує працездатність дітей, покращує функціонування їх організму, здатність ефективніше адаптуватися до педагогічного процесу, навантажень, гарантує належний стан здоров’я.

Запропонований курс допоможе зосередити увагу студентів на ключових питаннях, осмислити теоретичний матеріал з позиції прикладного його застосування у майбутній професійній діяльності, допоможе самостійно робити висновки і розробляти системи різних рекомендацій, зокрема з валеології.

В той же час засвоєння цієї інформації передбачає формування у майбутніх вчителів-логопедів осмислення цінності здоров’я підростаючого покоління.

Програма курсу «Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології» розрахована на 54 год, з них 10 – лекційних, 8 – практично-семінарських, 36 – самостійних. Сюди також входить одна аудиторна контрольна робота, 2,2 год на консультації.

Основна мета курсу передбачає професійну підготовку майбутніх педагогів, які отримують високий рівень знань про ріст і розвиток людського організму, його специфіку у кожному віковому періоді, що забезпечують необхідну ефективність навчально-виховного процесу, застосування нових методів навчання, профілактики відхилень стану здоров'я, а також для використання здобутих знань на роботі, у власному побуті і родині.

Основним завданням курсу є ознайомлення майбутніх логопедів з функціонуванням усіх систем людського організму в нормі і при відхиленнях, а також профілактикою різноманітних патолоrічних порушень.

Майбутні вихователі повинні оволодіти основами медико-біологічних знань, конкретними вміннями контролю за нормальним розвитком організму у дітей, враховуючи їх психолоrічні особливості, а також наслідки аварії на ЧАЕС та інші негативні впливи екологічних чинників.

Вивчення цього курсу сприяє розвитку творчих здібностей студентів і формує певний рівень теоретичних і практичних знань, які здобуваються у різних формах: уроки, лекції, спостереження, семінарські і практичні заняття, контрольні роботи, самостійне опрацювання літератури, написання рефератів та інше.


Контроль знань


Викладач застосовує різні види контролю знань, а саме поточний, тематичний, підсумковий.

Поточний - контроль знань здійснюється під час проведення семінарських, практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовки студентів до виконання конкретних завдань.

Тематичний - складання диференційованого заліку за певними розділами після опрацювання теоретичного та практичного матеріалу.

Підсумковий - виставлення семестрової оцінки студентам, які опрацювали теоретичні теми і мають позитивні оцінки.

Критерії та норми оцінок:

Основними критеріями є: характер засвоєння знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, правильність, точність знань, їх міцність); якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, логічність, послідовність, самостійність творчого застосування, виразність мови); якість виконання роботи (збереження науковості, системи, самостійність суджень, грамотність викладу); рівень вихованості (старанність, гуманізм, добрі справи і вчинки, активність, дотримання норм поведінки, моральне здоров’я).

Оцінка «відмінно» виставляється за: правильне, повне засвоєння програми; " свідоме, аргументоване висвітлення теми, правильне використання наукової термінології; логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного матеріалу прикладами, фактами з різних сфер; вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності; самостійне, творче застосування знань, розкриття причин взаємозв'язку, взаємозумовленості; виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та власні судження; отримання необхідної кількості кредитів.

Оцінка «добре» виставляється за: свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими неточностями і прогалинами у другорядному матеріалі, не грубі помилки; аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень; самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача; незначне порушення послідовності викладу; недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках.

Оцінка «задовільно» виставляється за: свідоме, але неповне засвоєння матеріалу програми; допущено 3-5 незначних помилок і· прогалин в знаннях, але може виправити з допомогою викладача; самостійне репродуктивне використання знань за вказівкою викладача; деякі порушення логічності і послідовності викладу; недостатнє розкриття суті явищ, понять; недостатнє самостійне мислення; не проглядається причинно-наслідковий взаємозв’язок; бідність мови, відсутність висновків чи вони некоректні,

Оцінка «незадовільно» виставляється за: відсутність знань, умінь і навичок; знання матеріалу за обсягом менше половини; невідоме, механічне використання лише фрагментарних знань; виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної аргументації; відсутність логіки, не зроблені висновки, узагальнення; допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і термінології; отримання недостатньої кількості кредитів.

Під час заліку студентам виставляється «зараховано», якщо вони мають поточні позитивні оцінки, засвоїли матеріал, вміють формулювати висновки і «не зараховано», якщо вони мають негативні поточні оцінки, недостатньо засвоїли матеріал, відповідають з помилками, без системи і належної аргументації, а також механічно використовують фрагментарні знання.


Зміст курсу. Розподіл годин


за/п

Назва типу занять

Назва теми

Лекції, год.

Семінарсько-практичні, год.

Самостійна робота, год.

Всього годин

Консультації, год.

1.

Лекція 1.1.

Предмет анатомії, фізіології, патології дітей з основами валеології. Організм людини.

22
2.

Самостійна робота

Загальні закономірності росту та розвитку дітей. Вікова періодизація.4

4

0,7

3.

Лекція 1.2.

Анатомія, фізіологія та патологія нервової системи. Рефлекторна дуга. Відділи ЦНС. Вища нервова діяльність.

22
4.

Самостійна робота

Типи вищої нервової діяльності. Темперамент. Фізіологія ендокринної системи.8

8

0,5

5.

Лекція 1.3.

Анатомія та фізіологія аналізаторів. Фізіологія зорової сенсорної системи. Слуховий аналізатор. Смаковий аналізатори. Анатомо-фізіологічні особливості шкірного чуття.

22
6.

Самостійна робота

Анатомія та фізіологія шкіри. Фізіологія опорно-рухової та м’язової систем.Види ушкоджень опорно-рухового апарату та перша допомога при них.4

4
7.

Практичне заняття .

«Методика визначення фізичного розвитку дитини за зовнішнім оглядом».
2
2
8.

Лекція 1.4.

Анатомія та фізіологія органів дихання. Інфекційні хвороби. Газообмін у плода. Морфологія та фізіологія травної системи. Фізіологія та патологія видільної системи.

22

0,5

9.

Самостійна робота

Імунітет. Система крові. Серцево-судинна система дитячого та дорослого організму. Цикл роботи серця.5

5
10.

Лабораторна робота.

Аудиторна контрольна робота.

«Будова, різновиди та функції клітин».
1

1
2
11.

Лекція 1.5.

Поняття про валеологію. Об’єкт та завдання валеології. Вплив екологічних факторів на здоров’я людини. Вікові особливості формування психіки у дітей.

22
12.

Самостійна робота

Визначення стану здоров’я дитини. Основні симптоми при різних ступенях перевтоми.6

6

0,5

13.

Практичне заняття

«Профілактика порушень роботи зорового аналізатора».
2
2
14.

Самостійна робота

Оздоровлення, механізми управління здоров’ям.4

4
15.

Практичне заняття

«Складання харчового раціону».
2
2
16.

Самостійна робота

Венеричні захворювання та шкідливі звички.5

5

10

8

36

54
Консультація до іспиту 2 год.

Іспит


Питання до аудиторної контрольної роботи:

 1. Морфологія та фізіологія органів дихання.

 2. Вікова періодизація росту та розвитку дітей.

 3. Морфологія та фізіологія травної системи.

 4. Типи темпераменту та їх характеристика.

 5. Фізіологія системи виділення.

 6. Резус-фактор, резус-конфлікт.

 7. Особливості кровообігу плода.

 8. Профілактика порушень зору у дітей.

 9. Фізіологія слухового аналізатора.

 10. Фізіологія зорового аналізатора.Список літератури:

 1. Основна

 1. Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л.С. Білика, Н.Х. Микули. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 680с.

 2. Бобрицька В.І. Анатомія, вікова фізіологія і шкільна гігієна: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 80с.

 3. Грибан В.Г. Валеологія: Підручник.-К: Центр учбової літератури, 2008. - 214с.
 1. Додаткова

 1. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни / За ред.. Маруненко. - К., 2004р.

 2. Ріст і розвиток людини: Підручник/В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.Ю. Андрієвський та ін.; За ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського. – К.: Медицина, 2008. – 400с.

 3. Людина. Навчальний посібник з анатомії та фізіології / За ред. Тоні Сміт. – Львів: БаК, 2002. – 240с.

 4. Цимбал Н.М. Практикум з валеології. Методи зміцнення фізичного здоров’я. Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 168с.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж


«Затверджено»

Заступник директора

з навчальної роботи


___________І. Нестер


Питання

до іспиту з курсу «Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології»

для студентів І-го курсу заочної форми навчання

напряму 6. 010105 «Корекційна освіта»


Викладач: Н.Головчак


Схвалено на засіданні циклової комісії викладачів природничо-математичних дисциплін

Протокол № від _______ 2010р.


Голова: __________ Кульчицька Д.І.


Львів-2010


 1. Предмет та зв’язок з іншими дисциплінами.

 2. Організм людини.

 3. Ріст та розвиток організму.

 4. Критичні періоди розвитку.

 5. Вікова періодизація життя.

 6. Загальна характеристика нервової системи.

 7. Анатомія та фізіологія спинного мозку.

 8. Анатомія та фізіологія головного мозку.

 9. Вища нервова діяльність.

 10. Особливості сприйняття навчальної інформації учнями залежно від типів темпераменту.

 11. Основні симптоми при різних ступенях перевтоми. Зовнішні ознаки стомлення при розумовій праці.

 12. Анатомо-фізіологічні особливості аналізаторів.

 13. Анатомія органу зору.

 14. Анатомія органа слуху та патологія слухового аналізатора.

 15. Анатомія нюхового аналізатора.

 16. Анатомія та фізіологія смакового аналізатора.

 17. Анатомія кісток.

 18. Анатомія основних груп м’язів.

 19. Анатомо-фізіологічні особливості гіпофіза.

 20. Анатомія та фізіологія щитовидної, паращитовидної, підшлункової залоз.

 21. Анатомія та фізіологія наднирків і статевих залоз.

 22. Анатомія та фізіологія дихальної системи. Дихальні шляхи.

 23. Загальна характеристика м’язів.

 24. Будова скелета людини.

 25. Анатомія та фізіологія травлення.

 26. Анатомія зуба. Прорізування. Молочні та постійні зуби.

 27. Анатомія серця.

 28. Фізіологічні властивості нервової системи.

 29. Фізіологія рефлексу.

 30. Фізіологія зорової сенсорної системи ока – акомодація, рефракція.

 31. Адаптація ока. Порушення зору та профілактичні заходи.

 32. Орган шкірного чуття.

 33. Функції опорно-рухової системи, визначення кісткової та хрящової тканин.

 34. Види ушкодження опорно-рухової системи.

 35. Особливості будови та функції посмугованих (скелетних) м’язів.

 36. Роль нервової та гуморальної системи у фізіології діяльності м’язів.

 37. Робота м’язів, м’язова втома.

 38. Основні викривлення хребта та їх запобігання.

 39. Плоскостопість та її запобігання.

 40. Симптоми порушень діяльності залоз внутрішньої секреції.

 41. Особливості газообміну в плода.

 42. Інфекційні хвороби людини.

 43. Перша допомога при ураженні органів дихання.

 44. Травні функції шлунка.

 45. Фізіологія печінки.

 46. Фізіологія нирки.

 47. Фізіологія сечоутворення. Сечовий міхур.

 48. Будова та функції шкіри.

 49. Патологія системи виділення.

 50. Природний і штучний імунітет.

 51. Визначення імунітету. Специфічний і неспецифічний імунний захист.

 52. Фізіологія крові.

 53. Функції крові. Фагоцитоз.

 54. Лейкоцитарна формула.

 55. Фізіологія гемостазу, гомеостазу.

 56. Система крові АВО.

 57. Резус-фактор. Резус-конфлікт.

 58. Переливання крові. Види кровотеч.

 59. Судини серцево-судинної системи.

 60. Велике та мале кола кровообігу.

 61. Цикл роботи серця. Вікові зміни серця.

 62. Вади серця.

 63. Предмет і об’єкт валеології.

 64. Основні завдання валеології.

 65. Вплив екологічних факторів на здоров’я людини та шляхи усунення шкідливих чинників.

 66. Визначення стану здоров’я дитини.

 67. Основні показники здоров’я дітей.

 68. Групи здоров’я.

 69. Вікові особливості формування психіки дітей та шляхи покращення психічної діяльності дитини.

 70. Форми неадекватної поведінки та форми неврозів.

 71. СНІД та його запобігання.

 72. Сифіліс та його запобігання.

 73. Вплив алкоголю на організм дітей.

 74. Вплив тютюну на організм дітей.

75.Вплив наркотиків на організм дітей.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. Предмет та зв’язок з іншими дисциплінами.

 2. Анатомія зуба. Прорізування. Молочні та постійні зуби.

 3. Визначення імунітету. Специфічний і неспецифічний імунний захист.__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2


 1. Організм людини.

 2. Анатомія серця.

 3. Фізіологія крові.__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3


 1. Ріст та розвиток організму.

 2. Фізіологічні властивості нервової системи.

 3. Функції крові. Фагоцитоз.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4


 1. Критичні періоди розвитку.

 2. Фізіологія рефлексу.

 3. Лейкоцитарна формула.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5


 1. Вікова періодизація життя.

 2. Фізіологія зорової сенсорної системи ока – акомодація, рефракція.

 3. Фізіологія гемостазу, гомеостазу.__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6


 1. Загальна характеристика нервової системи.

 2. Адаптація ока. Порушення зору та профілактичні заходи.

 3. Система крові АВО.__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7


 1. Анатомія та фізіологія спинного мозку.

 2. Орган шкірного чуття.

 3. Резус-фактор. Резус-конфлікт.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8


 1. Анатомія та фізіологія головного мозку.

 2. Функції опорно-рухової системи, визначення кісткової та хрящової тканин.

 3. Переливання крові. Види кровотеч.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9


 1. Вища нервова діяльність.

 2. Види ушкодження опорно-рухової системи.

 3. Судини серцево-судинної системи.__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10


 1. Особливості сприйняття навчальної інформації учнями залежно від типів темпераменту.

 2. Особливості будови та функції посмугованих (скелетних) м’язів.

 3. Велике та мале кола кровообігу.__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11


 1. Основні симптоми при різних ступенях перевтоми. Зовнішні ознаки стомлення при розумовій праці.

 2. Роль нервової та гуморальної системи у фізіології діяльності м’язів.

 3. Цикл роботи серця. Вікові зміни серця.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

 1. Анатомо-фізіологічні особливості аналізаторів.

 2. Робота м’язів, м’язова втома.

 3. Вади серця.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13


 1. Анатомія органу зору.

 2. Основні викривлення хребта та їх запобігання.

 3. Предмет і об’єкт валеології.


__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14


 1. Анатомія органа слуху та патологія слухового аналізатора.

 2. Плоскостопість та її запобігання.

 3. Основні завдання валеології.__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15


 1. Анатомія нюхового аналізатора.

 2. Симптоми порушень діяльності залоз внутрішньої секреції.

 3. Вплив екологічних факторів на здоров’я людини та шляхи усунення шкідливих чинників.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16


 1. Анатомія та фізіологія смакового аналізатора.

 2. Особливості газообміну в плода.

 3. Визначення стану здоров’я дитини.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17


 1. Анатомія кісток.

 2. Інфекційні хвороби людини.

 3. Основні показники здоров’я дітей.


__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18


 1. Анатомія основних груп м’язів.

 2. Перша допомога при ураженні органів дихання.

 3. Групи здоров’я.


__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19


 1. Анатомо-фізіологічні особливості гіпофіза.

 2. Травні функції шлунка.

 3. Вікові особливості формування психіки дітей та шляхи покращення психічної діяльності дитини.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20


 1. Анатомія та фізіологія щитовидної, паращитовидної, підшлункової залоз.

 2. Фізіологія печінки.

 3. Форми неадекватної поведінки та форми неврозів.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21


 1. Анатомія та фізіологія наднирків і статевих залоз.

 2. Фізіологія нирки.

 3. СНІД та його запобігання.__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22


 1. Анатомія та фізіологія дихальної системи. Дихальні шляхи.

 2. Фізіологія сечоутворення. Сечовий міхур.

 3. Сифіліс та його запобігання.


__________________________________________________________________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23


 1. Загальна характеристика м’язів.

 2. Будова та функції шкіри.

 3. Вплив алкоголю на організм дітей.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24


 1. Будова скелета людини.

 2. Патологія системи виділення.

 3. Вплив тютюну на організм дітей.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25


 1. Анатомія та фізіологія травлення.

 2. Природний і штучний імунітет.

 3. Вплив наркотиків на організм дітей.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж


Затверджую

Заступник директора

з навчальної роботи

______________ І. Нестер


ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

з «Анатомії, фізіології, патології дітей з основами валеології»

для студентів групи ШДЗ-11, заочної форми навчання

напряму «Корекційна освіта»


Укладач – Н. Головчак

Розглянуто на засіданні циклової комісії викладачів природничо-математичних дисциплін

Протокол № від_____________ 2010 р.

голова: ___________Д. Кульчицька

Схожі:

Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології icon«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
...
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Профілактична робота І контроль за станом здоров’я І розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія...
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології iconПрограма фахового вступного випробування для абітурієнтів Інституту корекційної педагогіки та психології з дисципліни «Анатомія І фізіологія людини»
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія І фізіологія людини» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»...
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології iconПерелік літератури з курсу «Функціональна анатомія»
Анатомія та фізіологія з патологією / Під ред. Я.І. Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680 с
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології iconПрограма вступного фахового випробування з дисципліни «Анатомія І фізіологія людини» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія і фізіологія людини» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»...
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань
«Ботаніка та клітинна біологія», «Фізіологія з основами анатомії людини», «Загальна біологія», «Біохімія з основами молекулярної...
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології iconСтатьи
Список матеріалів науково-практичної конференції «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок»
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології iconПрограма з курсу «Методика навчання валеології» Вступ до валеології
Валеологія як стратегія виживання в сучасному суспільстві. Причини І передумови виникнення валеології. Медицина І валеологія: реальні...
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології iconНаукових форумів, які проводитимуться
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакологія, фізіологія І патологія нирок»
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології iconТема. Структура нейрохірургічної служби в Україні. Анатомія та фізіологія центральної та периферичної нервової системи Актуальність теми
Тема. Структура нейрохірургічної служби в Україні. Анатомія та фізіологія центральної та периферичної нервової системи
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології iconКалендарний план лекцій з акушерства для студентів 4-го курсу факультету медичної психології на 2012-2013 навчальний рік (осінній семестр)
Анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Жіночий таз, плід як об’єкт пологів. Фізіологія вагітності. Методи обстеження вагітних....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи