Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка2/3
Дата12.07.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
1. /__ курс/etyka_estet.doc
2. /__ курс/filosoph.doc
3. /__ курс/hist_pedag.doc
4. /__ курс/logopsyhol.doc
5. /__ курс/muzykoterap.doc
6. /__ курс/pedagogika.doc
7. /__ курс/pyt_hist_pedag.doc
8. /__ курс/pyt_pedag.doc
9. /__ курс/such_ukr_mova.docx
10. /__ курс/vik_ped_psyhol.doc
П/п Модулі І теми програми
Міністерство освіти І науки України
Імені івана франка питання до заліку з історії педагогіки для студентів заочної форми навчання групи шдз-21 напряму «корекційна освіта»
Питання до заліку з курсу «Логопсихологія з історією» для студентів II курсу заочної форми навчання напряму 6010105 „Корекційна освіта”
Музикотерапії в логопедичній роботі для студентів І та ІІ курсу заочної форми навчання Напряму підготовки 010105 „Корекційної освіти”
Питання для іспиту з педагогіки для студентів іі-го курсу групи шдз-21
Питання до заліку з історії педагогіки для групи шкд-22 напряму підготовки «Корекційна освіта»
Питання для семестрового іспиту з педагогіки для студентів групи шдз-21 заочної форми навчання напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта»
Сучасна українська мова для студентів другого курсу заочного відділення
Вікова та педагогічна психологія тематика питань до іспиту для студентів ІI курсу заочної форми навчання Напрям „Корекційна освіта”
Тема 1. Предмет філософії


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Філософія та світогляд.

2.Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія.

Філософія і релігія.

3.Предмет і функції філософії.

4.Структура та функції філософського знання.


Словник до теми: світогляд,філософія,матеріалізм,ідеалізм,діалектика,

мета-фізика,онтологія,гносеологія,аксіологія,дуалізм,монізм,плюралізм,

агностицизм,метод,методологія.


Питання для контролю та самоперевірки:

1.Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного, релігійного та

буденного світоглядів, їх відмінності від філософського світогляду.

2.Окресліть та розкрийте зміст основних особливостей філософського мислення.

3.Охарактеризуйте основні елементи структури філософського знання та поясніть, на якій основі їх виділяють.

4.Розкрийте зміст основних функцій філософії.

5. Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та світогляду.

6.Спробуйте пояснити, чому та на яких засадах може існувати релігійна філософія. Врахуйте те , що за певними суттєвими характеристиками філософія та релігія постають несумісними (наприклад, релігія базується на догматах,а філософія передбачає критичне мислення).

7.Пояснять, чому при визначенні характерних рис філософського мислення ми порівнюємо філософію з наукою, релігією та мистецтвом.

8.Як ви розумієте таке явище, як “філософське мистецтво”

(наприклад, інтелектуальне або філософське кіно?) Якими рисами володіє це мистецтво?


Література

1.Бичко І.В. Філософія “Курс лекцій ” - Київ , 2003

2.Заїченко Г.А. та інші. Філософія: Підручник – Київ , 1995

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій – Львів, 2003

4.Філософський енциклопедичний словник – Київ , 2002


Змістовий модуль 2. Ґенеза філософської думки та її культурно-історичні форми.


Тема 2. Філософія Стародавнього світу


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Давньоіндіська філософія

2.Філософія Стародавнього Китаю

3.Антична філософія


Словник до теми:

космоцентризм , брахманізм, нірвана, карма, конфуціанство, буддизм, досократики, класичний період, стоїцизм, епікуреїзм.


Питання для контролю та самоперевірки:

1.Порівняйте основні характеристики цивілізацій східного та західного типів,

визначте місце в Україні у співвідношенні цих цивілізацій.

2.Окресліть основні світоглядні ідеї «Вед» як духовного канону Стародавньої Індії.

3.Окресліть світоглядні ідеї давньокитайського “П’ятикнижжя”.

4.Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл стародавнього Китаю.

5.Поясніть сучасне значення ідейних надбань давньосхідної філософії.

6.Позначте основні напрями розвитку ідей в античній натурфілософії.

7.Охарактеризуйте основні здобутки філософської діяльності Сократа.

8.Розкрийте зміст і значення основних ідей Платона.

9.Поясніть значення провідних ідей філософії Арістотеля.

10.Поясніть особливості та здобутки філософських шкіл пізньої античної філософії.


Література:

1.Бичко І.В. Філософія “Курс лекцій ” - Київ , 2003

2.Заїченко Г.А. та інші. Філософія: Підручник – Київ , 1995

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій – Львів, 2003

4.Філософський енциклопедичний словник – Київ , 2002

5.Читанка з історії філософії під редакцією Г.І.Волинки у 6кн.: кн..1- Філософія Стародавнього світу – Київ , 1992


Тема 3. Філософія Європейського Середньовіччя та епохи Відродження


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Загальна характеристика філософії середньовіччя, основні етапи її розвитку .

2.Загальна характеристика та світоглядні основи епохи Відродження.


Словник до теми: антропоцентризм, гуманізм, пантеїзм, геліоцентризм,

монотеїзм, схоластика, апологетика, томізм, номіналізм, реалізм ,реформація,

ренесанс.


Питання для контролю та самоперевірки:

1.Розкрийте основні відмінності у світогляді античності і європейського Середньовіччя.

2.Поясніть роль апологетики і патристики у формуванні середньовічної духовної культури.

3.Розкрийте основні особливості західної та східної патристики.

4.Охарактеризуйте ідейні здобутки Августина Блаженного.

5.Порівняйте вихідні ідеї схоластики та містики .

6.Окрелість історичний зміст концепції “подвійно істини ”

Фоми Аквінського.

7.Окресліть провідні ідеї ренесансного гуманізму.

8.Розкрийте особливості соціально-політичних поглядів мислителів Відродження.


Література:

1.Бичко І.В. Філософія “Курс лекцій ” - Київ , 2003

2.Заїченко Г.А. та інші. Філософія: Підручник – Київ , 1995

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій – Львів, 2003

4.Філософський енциклопедичний словник – Київ , 2002

5.Читанка з історії філософії під редакцією Г.І.Волинки у 6кн.: кн.23 - Філософія середньовіччя. Філософія Відродження. – Київ , 1992


Тема 4. Філософія нового часу ( 17-18ст.)


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Панорама соціокультурних і духовних змін у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.

2.Методологічні пошуки Ф.Бекона та Р.Декарта.

3.Б.Спіноза та Г.Лейбніц – тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію.

4.Філософія Просвітництва. Проблема свободи людини та шляхи її соціального визволення.


Питання для контролю та самоперевірки:

1.Які принципові зміни у науковій і філософській картині світу відбувалися в Новий час .

2.Окресліть основні особливості розвитку філософії в епоху Нового часу.

3.У чому полягає суть емпіризму та проблеми методу філософії Ф.Бекона?

4.Дуалізм філософії Р.Декарта і його вчення про дедуктивний метод.

5.Пантеїстично-матеріалістичне вчення Б.Спінози про субстанцію , атрибути і модуси.

6.Сутність філософії Г.Лейбніца , його вчення про монади.

7.Охарактеризуйте спрямованість провідних ідей європейський просвітників

(Ш.Л.Монтеск’є , Ж.Ж.Руссо та інших…)

Література:

1.Бичко І.В. Філософія “Курс лекцій ” - Київ , 2003

2.Заїченко Г.А. та інші. Філософія: Підручник – Київ , 1995

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій – Львів, 2003

4.Філософський енциклопедичний словник – Київ , 2002

5.Читанка з історії філософії під редакцією Г.І.Волинки у 6кн: кн..4 - Філософія Нового часу – Київ , 1992


Тема 4. Німецька класична філософія


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Класична німецька філософія-особливий етап розвитку новоєвропейської філософії.

2.Теорія пізнання та етичні погляди І.Канта.

3.Об’єктивний ідеалізм Г.Гегеля. Діалектика та принципи історизму.

4.Антропологічний принцип філософії Л.Фейєрбаха.


Словник до теми: агностицизм, апріоризм,”річ у собі”, “категоричний імператив ” ,”річ для нас” ,” абсолютна ідея”, ” теза-антитеза –синтез”,

антиномія , принципи: актуальності або діяльності, системності знання,

зв’язку, розвитку.


Питання для контролю та самоперевірки:

1.Поясніть,чому німецьку класичну філософію виділяють в окремий період розвитку новоєвропейської філософії.

2.Розкрийте основні принципи теорії пізнання І.Канта.

3.розкрийте зміст “категоричного імперативу”І.Канта та висловіть своє ставлення до нього.

4.Розкрийте ,діалектику та принцип історизму в філософії Гегеля.

5.Покажіть суперечність між методом і системою філософії Гегеля ,поясніть ,як

Її подолати.

6.У чому полягає суть антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха.


Література:

1.Бичко І.В. Філософія “Курс лекцій ” - Київ , 2003

2.Заїченко Г.А. та інші. Філософія: Підручник – Київ , 1995

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій – Львів, 2003

4.Філософський енциклопедичний словник – Київ , 2002

5.Читанка з історії філософії під редакцією Г.І.Волинки у 6кн: кн.5-

Німецька класична філософія - Київ , 1992


Тема 5. Філософія 19-20ст.


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Перегляд класичної моделі світорозуміння у філософії 19-20ст.

2.Ідеї розроблення наукової філософії у європейський філософії 19ст. Сцієнтистські напрями у зарубіжній філософії.

3.Екзистенційна тенденція в сучасній філософії : ірраціоналізм А. Шопенгауера і С.К’єркегора ; “філософія життя” ; Ф.Ніцше, Х.Ортега і Гассет, О.Шпенглер, “екзистенціалізм”- М.Хайдеггер,К.Яспер.


Словник до теми : герменевтика, “воля до влади”,

екзистеціалізм , ірраціоналізм , лінгвістичний аналіз, логічний позитивізм,

надлюдина, неопозитивізм, позитивізм, сцієнтизм, філософія життя.


Питання для контролю та самоперевірки :

1.Розкрийте зміст основних змін у парадигмі фіолософського мислення при переході від класичної філософії до некласичної.

2.Охарактеризуйте основні напрями розроблення “наукової філософії” у 19 ст.

3.окресліть особливості та провідні тенденції філософії у 20ст.

4.Назвіть основні напрями розвитку філософії 20ст. та коротко їх охарактеризуйте.

5.Порівняйте ідеї неопозитивізму та постпозивітивізму; виявіть у цих ідеях

спільне та відмінне.

6.Розкрийте концепцію культури та історії О.Шпенглера ,висловіть своє ставлення до неї.

7.Опишіть розуміння культурно – історичного процессу за А.Тойнбі, ваші думки з цього приводу.

8.Розкрийте суть концепцій технічного детермінізму суспільних процесів , висловіть своє ставлення як до технократизму , так і до технофобії.


Література:

1.Бичко І.В. Філософія “Курс лекцій ” - Київ , 2003

2.Заїченко Г.А. та інші. Філософія: Підручник – Київ , 1995

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій – Львів, 2003

4.Філософський енциклопедичний словник – Київ , 2002

5.Читанка з історії філософії під редакцією Г.І.Волинки у 6кн: кн.6

Сучасна зарубіжна філософія - Київ, 1992


Змістовий модуль 3. Історія філософської думки України.

Тема 6 . Докласична Доба історії української філософії.

План,

за яким опрацьовується дана тема:


1.Філософська думка у культурі Київської Русі.

2. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (15- початок 17ст)

Словник до теми: антеїзм, етногенез, менталітет, національна свідомість, оригінальна література, притча, любомудріє, любомудр, “книжна культура ”, “народна культура”, “філософія серця”.


Питання для контролю та самоперевірки :

1.З якого часу слід починати відлік історії української філософії і чому ?

2.Дві концепції історії української філософії: суть, позитиви і недоліки.

3.Рольхристиянства у становленні філософської думки .

4.Яке для Вас значення має вивчення історії української філософії ?

5. Як співвідносяться національна та світова історія філософії?

6.Які особливості філософської культури княжої доби простежуються в наступній історії українського філософського мислення , визначаючи специфіку історії української філософії?

7. Окресліть основні ідеї українського гуманізму.

8.Яке значення для історії української філософії має творчість тих українців, діяльність яких приходила за межами України – в Італії, Польщі тощо?

9. Що Вас приваблює в філософській позиції Івана Вишенського , а що ,

на Ваш погляд , заслуговує на кращу оцінку?


Література:

1.Горбач Н. Філософія Навчальний посібник - Львів ,1995

2.Петрушенко В.П. Філософія : Курс лекцій – Львів,2005

3.Горький В.С. Історія української філософії. Курс лекцій – Київ,1997


Тема 7. Класична Доба історії української філософії


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Філософія України Доби бароко.

Києво-Могилянська академія – перший в Україні центр професійної філософії.

2.Філософія Григорія Сковороди.


Словник до теми: українське Просвітництво, козацьке бароко ,

Український романтизм, споріднена праця, вчення Г.Сковороди про “дві натури” і “три світи”.


Питання для контролю та самоперевірки :

1.Що дає підставу розглядати погляди професорів Києво-Могилянської академії як виплід культури українського бароко?

2.Поясніть , чим саме філософські курси Києво-Могилянської академії відрізнялись від типових схоластичних курсів європейських університетів ?

3.Чим завдячує Г.Сковорода Києво – Могилянській академії ? Що спільного

і в чому відмінність поглядів Г.Сковороди та його вчителів – професорів

Києво-Могилянської академії?

4.Розкрийте зміст основних філософських ідей Г.Сковороди та поясніть , в чому саме проявилась їх оригінальність.

5.Прокоментуйте вислів Г.Сковороди “ світ ловив мене, та не спіймав ”.

6.Що на Вашу думку , у життєвому прикладі Г.Сковороди є гідним наслідування, а що ні?

Література:

1.Горбач Н. Філософія. Навчальний посібник –Львів ,1995

2.Горький В.С. Історія української філософії. Курс лекцій – Київ,1997

3. Петрушенко В.Л. Філософія : Курс лекцій –Львів, 2005


Тема 8. Українська філософія 19-20ст.

План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Філософія просвітництва і романтизму в Україні кінця 18- першої чверті 19ст.

М.Гоголь та його місце в історії філософії культури України.

2.Київська релігійно - філософська школа. ”Філософія серця ” П.Юркевича .

3.Початок розробки філософії української ідеї. Кирило –Мефодіївське товариство.

- історіософська концепція М.Костомарова

- Т.Шевченко та його внесок у розробку філософії української ідеї.

4.Соціальна філософія М.Драгоманова.

5.Філософські погляди І.Франка ;

- історіософія М.Грушевського;

- історіософська концепція В.Липинського.


Словник до теми: громадівський рух, соціальна філософія , покоління “Молодої України” , ідея національного поступу , націоналізм, еволюція, лібералізм, анархізм , соціалізм, прогрес людства , федералізм , автономія ,

“громадівський соціалізм”.


Питання для контролю та самоперевірки :

1.Розкрийте значення творчості М.Гоголя для розвитку української філософської думки .

2. Поясніть , чому у розвитку української духовної культури, велику роль у поширенні філософських ідей відігравали література та громадсько- політичні рухи?

3.Розкрийте зміст “філософії серця” П.Юркевича.

4.У чому полягає суть “громадівського соціалізму ”М.Драгоманова.

5.Яке місце посідає творчість Т.Г. Шевченка в історії української філософії ?

6.Висвітліть основні філософські погляді І.Франка .

7.Окресліть та поясніть провідні особливості розвитку української філософії у 20ст.

8. Порівняйте історичні концепції М.Грушевського та В.Липинського.


Література:

1.Горбач Н. Філософія. Навчальний посібник – Львів ,1995

2.Горький В.С. Історія української філософії. Курс лекцій – Київ,1997

3. Петрушенко В.Л. Філософія : Курс лекцій –Львів, 2005


Модуль 2 . Буття світу і людини. Розвиток людського пізнання і людське пізнання розвитку.


Тема 9. Проблема буття у філософії.


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Поняття буття світу, субстанцій як вихідних категорій.

2.Проблема співвідношення духу(свідомості) та матерії.

3.Рух як спосіб існування матерії. Види руху.

4. Простір і час-форми буття матерії. Основні властивості простору і часу.


Словник до теми: онтологія , буття , матерія , монізм, дуалізм, субстанція,

час,простір, форма,речовина, розвиток,рух.


Питання для контролю та самоперевірки :

1.Як співвідносяться поняття “буття”, “субстанція”,“ світ людини”.

2.Які форми має людське буття ?

3.Що таке онтологія?

4.Як формуються уявлення про світ?

5.Які існують проблеми створення цілісної картини світу?

6.Наведіть, перелік основних філософський позицій , пов’язаних з розумінням вихідних підвалин буття.

7.Назвіть філософські та фізичні властивості простору та часу. Покажіть їх спільні риси та відмінності.


Література:

1.Бичко І.В. Філософія “Курс лекцій ” - Київ , 2003

2.Заїченко Г.А. та інші. Філософія: Підручник – Київ , 1995

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій – Львів, 2005

4.Філософський енциклопедичний словник – Київ , 2002


Тема 10 . Духовний вимір людського буття.


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Проблема онтологічного статусу свідомості та її суттєві ознаки.

2.Проблема походження свідомості.

3.Ідеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова.

4.Структура та функції свідомості.


Словник до теми: ідеальне, мислення , мова і мовлення , онтологічний статус свідомості , предметність ,цілеспрямованість , “ дух ” ,“ дума”, “ внутрішній світ людини ”.


Питання для контролю та самоперевірки :

1.Коротко охарактеризуйте основні концепції походження свідомості ,

поясніть переваги та недоліки кожної із них.

2.Поясніть ті функції свідомості, які Ви вважаєте найважливішими.

3.Охарактерезуйте форми суспільної свідомості, виділивши ключові цінності кожної із них.

4.Покажіть співвідношення суспільної психології та суспільної ідеології в житті людини і суспільства .

5.Окресліть проблеми людського самоусвідомлення .


Література:

1.Бичко І.В. Філософія “Курс лекцій ” - Київ , 2003

2.Заїченко Г.А. та інші. Філософія: Підручник – Київ , 1995

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій – Львів, 2005

4.Філософський енциклопедичний словник – Київ , 2002


Тема 11. Основи філософського вчення про розвиток .


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Принципи діалектичного осмислення буття. Альтернативи діалектики.

2.Проблема систематизації законів і категорій діалектики.


Словник до теми: діалектика , метафізика, закон , категорія , кількість,

якість, міра, можливість, необхідність, причина, наслідок, особливе,

загальне , протиріччя, сутність,протилежність, сутність, форма, явище, одиничне.


Питання для контролю та самоперевірки :

1.Назвіть основні принципи діалектики.Наведіть приклади їх прояву у різних сферах бутя.

2. Назвіть принципи класифікації категоріального апарату філософії.

3 .Назвіть закони діалектики , що відповідають на такі питання:

а) що є джерелом розвитку ?

б) який механізм новоутворень ?

в) в якому напрямку іде розвиток ?

4. Як ви розумієте твердження Гегеля ,що “діалектика є осягнення протиріч у їх єдності”

5.Що є провідним у діалектичній взаємодії форми та змісту ?

6.Чи може одне і те саме явище бути одночасно і причиною, і наслідком ?

Чи можуть причина і наслідок мінятись місцями ? Наведіть приклади.


Література:

1.Бичко І.В. Філософія “Курс лекцій ” - Київ , 2003

2.Заїченко Г.А. та інші. Філософія: Підручник – Київ , 1995

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій – Львів, 2005

4.Філософський енциклопедичний словник – Київ , 2002


Тема 12 . Основний зміст пізнавальної діяльності


План,

за яким опрацьовується дана тема:

1.Природа і призначення процесу пізнання.

2.Практика - критерій істини, основа і ціль пізнання. Типологія видів практики.

3.Поняття істини , її види , шляхи досягнення.

4.Специфіка наукового пізнання. Форми і методи наукового пізнання.


Словник до теми: гносеологія , пізнання , суб’єкт і об’єкт пізнання,практика,

істина, абсолютна і відносна істина, конкретність істини , агностицизм,

дедукція, індукція, омана ,помилки, метод, теорія, наука, гіпотеза, концепція, інтуіція, творчість.


Питання для контролю та самоперевірки :

1. Назвіть основні принципи пізнання.

2. Що вивчає гносеологія?

3.Як в сучасній гносеології визначається об’єкт і суб’єкт пізнання?

4.У чому полягає діалектика абсолютного та відносного в об’єктивній істині?

5.Для чого в пізнавальній діяльності необхідне поняття істини?

6.Завдяки яким своїм суттєвим характеристикам саме практика є критерієм істини?

7. Дайте визначення методу наукового пізнання ,окресліть його значення для науки.

8.Охарактеризуйте методи і форми емпіричного пізнання у науці.

9.Охарактеризуйте методи і форми теоретичного наукового пізнання?


Література:

1.Бичко І.В. Філософія “Курс лекцій ” - Київ , 2003

2.Заїченко Г.А. та інші. Філософія: Підручник – Київ , 1995

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій – Львів, 2005

4.Філософський енциклопедичний словник – Київ , 2002


Модуль 3 Соціальна філософія

1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи