Робоча навчальна програма icon

Робоча навчальна програма
Скачати 144.46 Kb.
НазваРобоча навчальна програма
Дата12.07.2012
Розмір144.46 Kb.
ТипДокументи
1. /___ курс/fiz_reabil.doc
2. /___ курс/logoped_1.doc
3. /___ курс/logoped_2.doc
4. /___ курс/logopsyhol.doc
5. /___ курс/org_psyh_zakl.docx
6. /___ курс/osn_defektol.doc
7. /___ курс/osn_korekc_pedag.doc
8. /___ курс/pedag.doc
9. /___ курс/pravoznav.doc
10. /___ курс/psyh_ped_diagn.doc
11. /___ курс/pyt_pedag.doc
Педагогічний коледж львівського національного університету імені Івана Франка затверджую заступник директора з навчальної роботи
Тематика питань до іспиту з предмету логопедія з практикумом
Тематика питань до іспиту з предмету логопедія з практикумом
Логопсихологія з історією тематика питань до іспиту
Організація психологічної служби в спеціальних закладах
Практикум з логопедії Тематичний план
Робоча навчальна програма
Питання до іспиту з педагогіки для студентів групи шдз-31
«Правознавство» для студентів спеціальності 010105 «Корекційна освіта»
Психолого-педагогічна діагностика та методи відбору дітей в спецзаклади домашня контрольна робота
Питання для семестрового іспиту з педагогіки для студентів групи шкд-22 напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


«Затверджую»

Директор________ Д.Бородій

«_____»__________ 2010 рік


Робоча навчальна програма

з предмета

Основи корекційної педагогіки

для студентів третього курсу заочного відділення

напряму «Корекційна освіта»


Викладач:

Заплатинська А.Б.

Схвалено

на засіданні циклової комісії

викладачів фахових дисциплін

напряму «Корекційна освіта»

Протокол № ______від_________

Голова _____________Ленів З.П.


Львів - 2010


Пояснювальна записка


В основі робочої навчальної програми «Основи колекційної педагогіки» є навчальна програма дисципліни «Основи корекційної педагогки» для педагогічних спеціальностей вищих закладів освіти напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта від 2006 року. Розроблена згідно Наказу МОН України за №691 від 02.12.2005 р. «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту з інвалідністю».

В навчальній програмі враховані новітні досягнення в галузі корекційної освіти, передбачено використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Даний курс передбачено навчальним планом напряму «Корекційна педагогіка» для студентів IІІ курсу. Вивчається протягом 5-го семестру та розрахований на 12 години аудиторного часу і складається з лекційного та семінарського курсів.

Форма підсумкового контролю у 5-му семестрі – залік.

Метою предмета є ознайомлення студентів з класифікацією, причинами виникнення, особливостями та формами організації роботи з дітьми із особливими освітніми потребами. Розкрити основні напрямки сучасної системи соціально-педагогічної та корекційно-реабілітаційної діяльності в сфері спеціальної освіти.

Курс «Основи корекційної педагогіки» є необхідним у підготовці студентів даної спеціальності для поширення гуманізації ставлення суспільства до осіб з порушеннями психофізичного розвитку; допоможе виробити якісно нові підходи у підготовці фахівців в області соціального виховання дітей-інвалідів; поширювати інформацію про інклюзивну/ інтегративну системи освіти в закладах загального розвитку .

Завданнями дисципліни є:

 • сформувати гуманістично-орієнтований професійний світогляд фахівців, які розумітимуть проблеми осіб з обмеженими можливостями та сприятимуть вирішенню їх проблем;

 • сформувати цілісне та особистісне ставлення до історичної спадщини в області соціально-педагогічної підтримки осіб з порушеннями розвитку;

 • розкрити актуальну проблематику сучасних моделей соціально-педагогічної та корекційно-реабілітаційної допомоги.

На лекційні заняття винесено основні методологічні основи курсу: методи, принципи, форми і прийоми організації соціально-педагогічної діяльності у роботі з дітьми із особливими освітніми потребами.

На семінарських заняттях закріплюються та вдосконалюються теоретичні знання, студенти добирають матеріал необхідний для вирішення проблемних ситуацій, складання проектів, обговорюють проблеми які виникатимуть в процесі роботи.

Самостійно опрацьовують додаткові літературні джерела, готуються до семінарських занять, займаються творчо-пошуковою роботою.


По завершенню вивчення курсу студент повинен:

 • знати – теоретичні аспекти організації діяльності з дітьми із психофізичними порушеннями, класифікацію та причини виникнення порушень розвитку осіб, структуру порушень розвитку та шляхи організації корекційної роботи;

 • вміти – самостійно добирати методи і засоби роботи з дітьми та організовувати різні види корекційно-компенсаторної діяльності .Оцінювання курсу


Поточне оцінювання – 50 б.

Аудиторні заняття – 15 б.

 1. Семінарські заняття : 8 б.

- виступ, повідомлення, доповідь - 6 б.

- доповнення – 2-5 б.

- опонування, діалог, дискусія - 4 б.

 1. Практичні заняття : 8 б.

 2. Контроль знань: 10б.

 3. Відвідування: 5б.

0-2 пропуски з поважних причин – 5 б.

3-5 пропусків … - 3 б.

більше 5 пропусків - 0 б.

Індивідуальна, самостійна робота – 35 б.

 1. науково-пошукові і творчі роботи:

 • реферат (захист) - 10 б.

 • доповідь, повідомлення (захист) - 10 б.

 1. індивідуальна робота:

 • пошук матеріалів в Інтернеті - 3-5 б.

 • створення проектів (конспекти занять) - 3-5 б.

 1. конспектування тем,

які подано на самостійне опрацювання - 5 б.

На підставі отриманих впродовж семестру суми балів виставляється підсумкова оцінка. Якщо студент набрав менше 20 б., він не допускається до заліку, поки не виконає вимоги поточного оцінювання.

Підсумковий контроль - залік – 50 б.

На залік необхідно володіти теоретичним матеріалом курсу - 25 б, вміти практично використовувати матеріал -15 б. та розкрити значення терміна – 10 б.

Одержана за залік кількість балів додається до набраних впродовж семестру, і на основі загальної суми ставиться підсумкова оцінка в навчальний журнал, залікову відомість та залікову книжку. Вона є остаточною оцінкою знань студента з даного предмета, яка потім виставляється в додатку до диплома.


Розподіл годин за видами занять

відповідно до робочого навчального плану курсуТема

Кількість годин

лекція

семінар

практ.

с/р
Інд.роб

Модуль І

Загальні поняття спеціальної педагогіки та психології.

Тема 1.

Особи з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзії1
4
Тема 2.

Єдність діагностики та корекції в роботі і дітьми з психофізичними порушеннями.


1

6
Тема 3.

Порівняльна психолого-педагогічна характеристика розвитку дітей з психофізичними порушеннями.


2

8
Тема 4.

Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями слуху та зору.1
6
Модуль ІІ

Корекційно-виховна робота з дітьми із психофізичними порушеннями.
Тема 5.

Особливості розвитку, виховання та навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення.1
4
Тема 6.

Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушенням інтелекту (РВ, ЗПР) та психопатичними формами поведінки

(порушення поведінки та емоційно-вольової сфери).2
8
Тема 7.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарата та складними порушеннями розвитку.

Контроль знань


2


26
Всього: 54

8

2

2

42


Модуль І

Загальні поняття спеціальної педагогіки та психології.


Тема 1

Особи з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзії.


Предмет і завдання корекційної педагогіки. Зв’язок корекційної педагогіки з іншими науками. Класифікація дітей із порушеннями психофізичного розвитку (категорії). Причини виникнення порушень розвитку. Галузі корекційної педагогіки (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедагогіка, корекційна психопедагогіка). Поняття «діти з порушеннями психофізичного розвитку». Поняття корекційної педагогіки і спеціальної психології: корекція, компенсація, реабілітація, абілітація, соціалізація .


Тема 2

Єдність діагностики та корекції в роботі і дітьми з психофізичними порушеннями.


Організація діагностичної роботи в діяльності ПМПК різних рівнів. Значення ранньої діагностики для розвитку і соціалізації дитини. Диференційна діагностика. Принципи та методи діагностики порушень психофізичного розвитку. Загальні та специфічні закономірності розвитку дитини. Структура порушення. Поняття: норма та порушення. Поняття: онтогенез, дизонтогенез.


Тема 3

Порівняльна психолого-педагогічна характеристика розвитку дітей з психофізичними порушеннями.


Діти з порушенням інтелекту. Діти логопати. Діти з вадами зору. Діти з вадами слуху. Діти з порушенням опорно-рухового апарату. Типи освітніх закладів для дітей з порушеннями розвитку. Порядок комплектування установ освіти для дітей з певними порушеннями.


Тема 4

Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями слуху та зору.


Класифікація, категорії та ступені порушень слуху і зору. Причини виникнення стійких порушень слуху (зору). Психолого-педагогічна характеристика осіб з порушеннями функцій аналізаторів. Корекційно-виховна робота із дітьми з порушенням слуху та зору. Актуальні питання тифло- та сурдопедагогіки.

Методи та принципи побудови навчального процесу для дітей з порушенням зору (слуху). Засоби корекції мовлення та розвитку спілкування для дітей з порушенням слуху (зору). Спеціальні види роботи для навчання дітей з порушенням слуху (зору) читати і писати. Роль педагога у розвитку зорового та слухового сприймання у дітей з порушеннями сенсорного розвитку. Перспективи соціальної адаптації осіб з порушеннями зору та слуху.


Модуль ІІ

Корекційно-виховна робота з дітьми із психофізичними порушеннями.


Тема 5

Особливості розвитку, виховання та навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення.


Класифікація мовленнєвих порушень: клініко-педагогічна, психолого-педагогічна. Причини виникнення мовленнєвих порушень. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ТПМ. Корекційно-розвивальна робота для подолання порушень мовлення у дітей. Профорієнтація осіб із тяжкими порушеннями мовлення.


Тема 6

Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушенням інтелекту (РВ, ЗПР) та дітей із психопатичними формами поведінки

(порушення поведінки та емоційно-вольової сфери).

Класифікація порушень пізнавального розвитку: розумова відсталість (олігофренія, деменція), затримка психічного розвитку (соматогенна, психогенна, цереброорганічна, конституційна). Причини виникнення інтелектуальних порушень. Характеристика дітей з РВ та ЗПР за ступенем зниження інтелекту та причиною виникнення порушення. Особливості корекційно-розвивальної роботи із РВ та ЗПР.

Класифікація психопатичних форм поведінки: неврози, психопатії, реактивні стани та психічні переживання у дітей. Причини виникнення порушень поведінки у дітей та підлітків. Аутизм. Спектр аутистичних порушень, РДА. Епілепсія. Класифікація, види, причини виникнення. Дитяча шизофренія.


Тема 7

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарата та складними порушеннями розвитку.

Класифікація порушень опорно-рухового апарата. Причини виникнення порушень ОРА. Дитячий церебральний параліч, класифікація, види, форми. Корекційна робота із дітьми з порушеннями ОРА (методики, терапії). Характеристика дітей з порушеннями ОРА.

Класифікація комплексних порушень. Причини виникнення складних порушень розвитку. Характеристика дітей з складними порушеннями розвитку. Організація корекційно-реабілітаційної робти з дітьми із комплексними порушеннями. Заклади для дітей з тяжкими комбінованими порушеннями в Україні.


Основна література:

 1. ПантонюкТ., НевмержицькаО., ПантонюкМ. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 324 с.

 2. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник – К.: Вища шк.., 1994.- 143 с.


Додаткові літературні джерела

 1. Амонашвілі Ш.О. Істина школи. – К.: СПД А.М. Богданова, 2005. – 72с.

 2. Бастун Н. А. Попередження ранньої інституалізації дітей із синдромом Дауна віком до п’яти років. – К., 2002.

 3. Дегтяренко Т.М., Вавіна Л.С. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: Навчальний посібник. ? Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 302с.

 4. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб./За ред. Бондаря В.І., Луцько К.В. – К. Інститут дефектології АПН України, 2000.

 5. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 8. Т.І. / За ред. В. І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.:, 2006 – 323 с.

 6. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 8. Т.2. / За ред. В. І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.:, 2006 – 323 с.

 7. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.

 8. Легкий О. Корекційні можливості застосування комп’ютера у спеціальній школі // Дефектологія. – 2002. - № 7.

 9. Максименко С. Емоційний розвиток дитини. – К.: Мікрос-СВС, 2003.

 10. Миронова С. Використання комп'ютера у корекційному навчанні // Дефектологія. – 2003. - № 3.

 11. Питання догляду за особами з розумовою відсталістю в сучасній дефектології. Укладач: Руденко Л.М. Навчальний посібник. – К.: "ДІА", 2007. 128 с.

 12. Психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку з помірною та тяжкою розумовою відсталістю / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: ТОВ „Поліпром”, 2006. – 156 с.

 13. Романчук О. Неповносправна дитина в сім'ї та в суспільстві. – Львів, 2008. – 334с.

 14. Синьов В. М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навчальний посібник. – К.: 2007

 15. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями. Навчально-методичний посібник для соціальних працівників і соціальних педагогів / За ред. Проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 168 с.

 16. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За редакцією академіка В.І. Бондаря. - Луганськ: Альма-матер, 2003.– 436 с.

 17. Супрун М.О. Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти: витоки, становлення та розвиток (друга половина XIX – перша половина XX ст. ): Монографія.? К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 328 с.

 18. Таранченко О.М. Система спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні (історичний аспект).: Монографія. – К.: „ЛІТО”, 2007. – 212 с.

 19. Теорія і практика олігофренопедагогіки: Збірник наукових праць: Вип. 2 / За ред.: В.В. Золотоверх. – К.: Наук.світ, 2007 – 176 с.

 20. Хохліна О.П. Цілі та показники ефективності освітнього процесу у допоміжній школі // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2006. – Випуск 6. Серія 19.

 21. Акимова М. К. Психологическая коррекция умственного развития школьников. – М.: Академия, 2002.

 22. Айзенберг Б.И., Юдилевич А.Я., Белоножко О.П. Диагностические и коррекционные аспекты использования компьютеров в работе с детьми, имеющими нарушения познавательной деятельности // Дефектология. – 1991. - № 6

 23. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников / серия "Учебники,учебние пособия". – Ростов н/Д:"Феникс", 2004. – 352 с.

 24. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991. - 186 с.

 25. Власова Т. А., Певзнер М. С. О детях с отклонениями в разви­тии.—М.,1973. —С. 37—46

 26. Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. — М., 1985.

 27. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М.: Академия, 1999.

 28. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М.:Академический Проект, 2000. – 3-е изд., перераб. и доп. – 184с. – (Руководство практического психолога).

 29. Дети с задержками психического развития/ Под ред.Т.А. Власовой, В.И.Лубовского,-М.,1980.

 30. Дети с ограниченними возможностями: проблеми и инновационние тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу „Коррекционная педагогика и специальная психология” / Сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.– 448 с.

 31. Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной шко­ле/Под ред. Т. А. Власовой и В. Г. Петровой. — М., 1981. —С. 5—17, 143—176.

 32. Катаева А.А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2001

 33. Катаева А.А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедаго­гика.—М, 1988. —С. 4—62.

 34. Королевская Т.К. «Видимая речь», десять лет в России // Дефектология. – 1999. - № 4

 35. Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. - Д.: Лебедь, 2000.

 36. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Обучение, воспитание и трудовая под­ готовка детей с глубоким нарушением интеллекта. — М., 1988.

 37. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2003.

 38. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2003.

 39. Организация и планирование воспитательной работи в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме: М.: АРКТИ, 2006, 312 с. (Метод. биб-ка)

 40. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

 41. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М.: ТЦ Сфера, 2004.

 42. Поваляєва М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллективная монография / Под общ. Ред. М.А. Поваляевой. Серия „Учебники, учебниє пособия”. – Ростов-на-Дону: „Феникс”, 2002. – 352 с.

 43. Принципы отбора детей во вспомогательные школы/Под ред. Г. М. Дульнева и А. Р. Лурии.—М., 1973. —С. 4—19, 40—96.

 44. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника.— М., 1979.

 45. СпироваЛФ., Ястребова А.В.Учителю о детях с нарушениями речи. - М.:Просвещение,1978.

 46. Ткачева В.В. К вопросу о создании системы психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии // Дефектология. – 1999. - №3. – С.30-36.

 47. Учащиеся вспомогательной школы: Клинико-психологическое изучение / Под ред. М. С. Певзнер, К. С. Лебединской. — М.,1979.- С.6—36.

 48. Хозиева М.В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию. – М.: Академия, 2002.

 49. Чарова О.Б., Савина Е.А. Особенности материнского отношения к ребенку с интеллектуальным недоразвитием // Дефектология. – 1999. - №5 – С.34-37

 50. Інтернет джерела:

1. http://www.pdkintl.org/kappan/k0206sti.htm

2. http://www.disabilitystudies.ca

3. http://www.ussf.kiev.ua

3.www.canada-ukraine.org

- http://canada-ukraine.org/Articles.htm

- http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_V1.htm

4. http://www.learning.gov.ab.ca/k_12/specialneeds

5. Alberta_Standards_for_Special_Education_ENG

6. www.isp-2006.narod.ru

7. http://www.ikpp.npu.edu.ua/


Питання до заліку


1. Предмет і завдання Корекційної педагогіки.

2. Зв’язок корекційної педагогіки з іншими науками.

3. Галузі корекційної педагогіки.

4. Структура порушень розвитку за Л.С. Виготським.

5. Категорії порушень розвитку.

6. Причини виникнення порушень розвитку.

7. Закономірності розвитку дитини.

8. Типи навчальних закладів для дітей з психофізичними порушеннями розвитку.

9. ПМПК, структура, завдання.

10. Методи психолого-педагогічної діагностики.

11.Класифікація і причини виникнення порушень слуху.

12. Класифікація і причини виникнення порушень зору.

13. Характеристика осіб з порушеннями слуху

14. Характеристика осіб з порушеннями зору

15. Корекційно-розвивальна робота (технології) з дітьми із порушеннями зору і слуху.

16. Характеристика дітей із ЗПР (класифікація)

17. Причини виникнення мовленнєвих порушень.

18. Порівняти та охарактеризувати терміни «інтеграція – інклюзія»

19. Корекційна робота з дітьми із порушеннями слуху

20. Характеристика дітей з РВ (класифікація)

21. Причини виникнення порушень ОРА

22. Порівняти та охарактеризувати терміни «реабілітація – абілітація»

23. Корекційна робота з дітьми із порушеннями зору

24. Характеристика дітей із порушеннями мовлення (класифікація)

25. Причини виникнення інтелектуальних порушень

26. Порівняти та охарактеризувати терміни «корекція - компенсація»

27. Корекційна робота з дітьми із порушеннями ОРА

28. Характеристика дітей із порушеннями поведінки (класифікація)

29. Причини виникнення складних порушень розвитку.

30. Порівняти та охарактеризувати терміни «онтогенез - дизонтогенез»

31. Корекційна робота з дітьми із порушеннями інтелекту

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Робоча навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи