Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/6
Дата12.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до семінарських занять і організації самостійної роботи

з дисципліни

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»


(для студентів 4 курсу спеціальностей

6.050400 – «Туризм», «Готельне господарство»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до семінарських занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (для студентів 4 курсу спеціальностей 6.050400 – «Туризм», «Готельне господарство») / Укл.: Островський І.А., Данильченко Є.П., Шекшуєв О.А., Чуприна О.О. - Харків: ХНАМГ, 2008. – 56 с.


Укладачі : І.А. Островський, Є.П. Данильченко, О.А. Шекшуєв, О.О. Чуприна


Рецензент: к.е.н., доц. каф. економічної теорії ХНАМГ О.А.Цимбалюк


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол №9 від 02. 03. 08

Зміст


1.Основні форми зовнішньоекономічної діяльності. 37

Тема 1. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності 38

Тема 2. Зовнішньоекономічний комплекс України 38

Передмова

Методичні матеріали для вивчення дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність” (ЗЕД) складені відповідно до її місця у структурно-логічній схемі, що передбачена освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів із спеціальностей 6.050400 «Туризм» і «Готельне господарство». Вона охоплює всі змістові модулі, визначені освітньо-професійною програмою. Курс “Зовнішньоекономічна діяльність” вивчається після опанування дисциплінами “Економічна теорія”, “Правознавство”, “Економіка підприємства», “Основи маркетингу” та ін.

Головною метою викладання дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність” є засвоєння майбутніми бакалаврами теоретичних засад зовнішньоекономічної діяльності й набуття ними системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД для фундаментальної освіти й практичної діяльності за фахом.

Для досягнення вказаної мети студенти мають виконати наступні завдання вивчення курсу:

 • розуміти сутність і специфіку механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі;

 • знати й вміти використовувати нормативну базу з регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

 • оцінювати тенденції, суперечності й доцільність діяльності при визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

 • розуміти специфіку запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;

 • знати й вміти використовувати на практиці основні процедури укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів;

 • визначати ефективність укладених угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому;

 • використовуючи одержані знання на практиці, приймати професійні рішення, що відповідають державній економічній політиці та основним положенням міжнародних угод, до яких приєдналася Україна, з метою максимізації прибутку від зовнішньої торгівлі, інвестування та інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Система джерел курсу „Зовнішньоекономічна діяльність” є досить значною за обсягом і розгалуженою. До них, зокрема, відносяться:

 1. Конституція України .

 2. Законодавчі акти України:

 • закони України;

 • кодекси, статути та інші кодифіковані акти щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 1. Постанови Верховної Ради України.

 2. Укази й розпорядження Президента України.

 3. Постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України.

 4. Накази, інструкції та інші документи центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів і установ).

 5. Нормативні акти державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, що стосуються зовнішньоекономічних відносин.

 6. Міжурядові угоди України з іншими державами й міжнародно-правові акти, ратифіковані й визнані Україною.

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, як і будь-якого виду господарської діяльності, вимагає знання положень відповідних нормативних актів, а також даних щодо стану та тенденцій розвитку економіки країни, регіону, окремого ринку чи галузі. Ця інформація має бути доповнена відповідною інформацією на міждержавному й світовому рівнях. Все це обумовлює необхідність постійного реагування на всі зміни в міжнародній і національній економіці, поглибленого й уважного вивчення їх причин та наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової літератури, з якої найважливішими є законодавчо-нормативні акти України, навчальні посібники та підручники, необхідно залучати поточні матеріали з проблематики курсу, що містяться у таких періодичних виданнях, як "Економіка України", "Урядовий кур'єр", "Дзеркало тижня", "Бізнес" та ін.

Важливо вміло використовувати офіційні статистичні дані, що ілюструють закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв'язків на шляху інтеграції України до світової економічної системи.


Змістовий модуль 1.

^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗЕД)


Тема 1.1. Сутність, види й основні суб’єкти ЗЕД

План лекції

 1. Сутність і фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Зовнішньоекономічний комплекс держави. Суб'єкти та основні форми ЗЕД.

 3. Основні теорії ЗЕД.

 4. Особливості ЗЕД в Україні.


План семінару

 1. Основні суб'єкти зовнішньополітичної діяльності.

 2. Фактори розвитку ЗЕД.

 3. Зовнішньоекономічний комплекс держави.

 4. Основні форми ЗЕД.


Ключові поняття

Зовнішньоекономічні зв'язки, ЗЕД, передумови ЗЕД, фактори розвитку ЗЕД, зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону), суб'єкти ЗЕД, резидент, нерезидент, види ЗЕД, теорії ЗЕД (концепція абсолютних переваг А. Сміта, концепція порівняльних переваг Д.Рікардо, теорема Хекшера–Оліна , теорема Хекшера–Оліна–Самуельсона, теорема Самуельсона–Джонса, теорема Столпера–Самуельсона, теорема Рибчинського та ін.), етапи розвитку ЗЕД в Україні.

Теми рефератів

 1. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Зовнішньоекономічний комплекс України.


Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Чи існують відмінності у визначенні категорій «зовнішньоекономічні зв'язки» і «зовнішньоекономічна діяльність»?

 2. Назвіть основні суб’єкти ЗЕД України.

 3. Класифікуйте види ЗЕД відповідно до Закону України „Про ЗЕД” .

 4. Назвіть основні положення класичних та кейнсіанських теорій ЗЕД.

 5. Наведіть перелік основних зовнішньоекономічних партнерів України.

 6. Охарактеризуйте основні етапи еволюції ЗЕД в України.


Завдання для модульного контролю

 1. Фактори й передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Суб’єкти й види ЗЕД.

 3. Етапи розвитку ЗЕД в Україні.Тема 1.2. Методи регулювання ЗЕД

План лекції

 1. Сутність і основні суб'єкти регулювання ЗЄД.

 2. Інструменти регулювання на мікрорівні.

 3. Інструменти макроекономічного регулювання.

 4. Міжнародні інститути зовнішньоекономічного регулювання.

План семінару

 1. Рівні регулювання ЗЕД.

 2. Адміністративні й економічні методи зовнішньоекономічного регулювання.

 3. Засоби й інструменти державного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

Ключові поняття

Мікроекономічний, макроекономічний та мегаекономічний рівні регулювання ЗЕД, адміністративні й економічні засоби регулювання ЗЕД, суб'єкти регулювання ЗЕД, менеджмент ЗЕД, державне регулювання ЗЕД, регулювання ЗЕД з боку національних недержавних установ (Українська спілка промисловців і підприємців, Торговельно-промислова палата України та інші), міжнародні організації та установи (організації системи ООН, міжнародні фінансово-кредитні установи, міжнародні організації з міжнародної торгівлі, міграції та інших питань) регіональні інтеграційні угрупування (ЄС, ЄАСТ, АСЕАН, НаФТА, ГУАМ та ін.).

Теми рефератів

 1. Державні, недержавні й міжнародні інститути управління ЗЕД.

 2. Інструменти державного стимулювання ЗЕД.Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Назвіть рівні регулювання ЗЕД.

 2. Охарактеризуйте функції органів державного управління з регулювання ЗЕД.

 3. Назвіть недержавні організації, що регулюють ЗЕД.

 4. Які завдання виконують торгово-промислові палати?

 5. Які міжнародні організації здійснюють регулювання взаємних відносин учасників ЗЕД?

 6. Дайте характеристику методів регулювання ЗЕД.Завдання для модульного контролю

 1. Рівні й відповідні суб'єкти регулювання ЗЕД.

 2. Склад і функції суб'єктів макроекономічного регулювання ЗЕД.

 3. Міжнародні інститути зовнішньоекономічного регулювання.

 4. Класифікація методів регулювання ЗЕД.Тема 1.3. Митне регулювання

План лекції

 1. Сутність і форми нетарифного регулювання.

 2. Сутність і форми тарифного регулювання. Мито і його види.

 3. Особливості митного регулювання в Україні.


План семінару

 1. Нетарифні засоби регулювання ЗЕД.

 2. Тарифні обмеження. Система митного регулювання.

 3. Законодавство України про практику митного регулювання.


Ключові поняття

Митне регулювання: тарифні й нетарифні засоби, ембарго, квота (глобальна, групова, індивідуальна, антидемпінгова, компенсаційна, спеціальна), ліцензія (генеральна, глобальна, автоматична, разова), “добровільні” обмеження експорту, прихований протекціонізм, фінансові заходи підтримки національних експортерів, мито, функції мита, види мита, нормативне забезпечення митного регулювання в Україні, Митний кодекс України, Державна митна служба України, митний контроль, декларування, декларант, вантажна митна декларація, митні платежі.

Теми рефератів

 1. Нетарифні засоби регулювання ЗЕД.

 2. Система митного регулювання.

 3. Особливості митного законодавства України.Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Наведіть класифікацію нетарифних засобів митного регулювання.

 2. Що таке квотування? Які види квот діють в Україні?

 3. Дайте визначення ліцензування. Поясніть різницю між генеральною, разовою і відкритою ліцензіями.

 4. Що таке експортні субсидії? У чому полягає різниця між прямими та непрямими субсидіями?

 5. Наведіть можливі технічні бар'єри і поясніть, що таке "добровільне" обмеження експорту?

 6. Дайте визначення митного тарифу, мита та митного збору, поясніть функції мита.

 7. Перелічіть відомі Вам види мита за різними ознаками.

 8. Який державний орган здійснює митний контроль в Україні?

 9. Які митні платежі підлягають сплаті на митниці?

 10. Що являє собою вантажна митна декларація?Завдання для модульного контролю

 1. Класифікація нетарифних засобів митного регулювання.

 2. Мито, його види та функції.

 3. Система митного регулювання в Україні.


Тема 1.4. Валютне регулювання

План лекції

 1. Валютні ринки й валютні курси.

 2. Основні валютні операції в сучасній ЗЕД.

 3. Особливості й інструменти регулювання валютних ринків.

 4. Проблеми валютного регулювання в Україні.


План семінару

 1. Основні характеристики валютного ринку. Валютні курси.

 2. Класифікація валютних операцій.

 3. Рівні валютного регулювання.

 4. Інструменти державного, недержавного і міжнародного регулювання валютних ринків.

Ключові поняття

Валюта у вузькому й широкому значенні, види валюти, конвертованість валюти, світова валютна система, валютний курс, валютне котирування, суб’єкти валютного ринку, сегменти валютного ринку (біржовий, позабіржовий або міжбанківський, готівковий), поточні валютні операції, термінові валютні операції (форвардні, ф’ючерсні, опціонні, операції своп), МВФ, режими валютного курсу (фіксований курс, обмежено гнучкий курс, плаваючий або вільний курс, гібридний курс), валютна інтервенція, девальвація і ревальвація, страхування валютних ризиків, нормативне забезпечення валютного регулювання в Україні, валютний рахунок, валютні обмеження, НБУ.

Теми рефератів

 1. Загальна характеристика валютного ринку.

 2. Основні види валютних операцій.

 3. Інструменти валютного регулювання.Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Якими нормативними документами регулюються валютні операції суб’єктів ЗЕД в Україні?

 2. Дайте визначення валюти, валютного курсу, валютного ринку. Які види валютних курсів Вам відомі?

 3. Як можна класифікувати валютні операції суб’єктів ЗЕД?

 4. Опишіть порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті учасників ЗЕД.

 5. Назвіть суб’єктів валютного регулювання в Україні. Охарактеризуйте існуючі форми валютного регулювання.Завдання для модульного контролю

 1. Валюта. Котирування валют. Валютні курси.

 2. Валютні операції суб’єктів ЗЕД.

 3. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті суб’єктами ЗЕД України.

 4. Форми й методи валютного регулювання. Нормативне забезпечення валютного регулювання в Україні.Змістовий модуль 2

^ ОСОБЛИВОСТІ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА

Тема 2.1. Види зовнішньоторговельних операцій

План лекції

 1. Правові передумови і класифікація зовнішньоторговельних операцій..

 2. Етапи здійснення експортно-імпортної угоди.

 3. Сутність і класифікація товарообмінних, посередницьких і орендних операцій у ЗЕД.


План семінару

 1. Визначення і класифікація зовнішньоторговельних операцій.

 2. Особливості здійснення експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних операцій.

 3. Сутність і види товарообмінних операцій.

 4. Особливості зовнішньоторговельного посередництва.

 5. Сутність і особливості міжнародних орендних операцій. Лізинг у міжнародній господарській практиці.


^ Ключові поняття

Зовнішньоторговельна операція, експортні, імпортні, реекспортні й реімпортні операції, товарообмінна торгівля (зустрічні закупівлі, бартер, викуп застарілої продукції, операції з давальницькою сировиною і т.д.), торгово-посередницька діяльність, договори постачання, комісії, консигнації та доручення, агентські угоди, прості або брокерські й збутові або дистриб'юторські посередницькі операції, безповоротна консигнація, частково поворотна консигнація, поворотна консигнація, винагорода посередника; торгівля змагального типу (аукціонні продажі, торги (тендери), біржова торгівля), зовнішня торгівля послугами, класифікація послуг; бартерна операція, зустрічні закупівлі, компенсаційні операції, неконвертоване сальдо, великомасштабні операції на компенсаційній основі, операції з давальницькою сировиною, викуп застарілої продукції, постачання на комплектацію; орендна операція в ЗЕД, орендний договір, види оренди (лізинг, хайринг, рентинг), форми міжнародного лізингу (прямий та непрямий, експортний та імпортний, оперативний та фінансовий, інші форми), вантажна митна декларація, попередня вантажна митна декларація, попереднє повідомлення.


Теми рефератів

 1. Класифікація зовнішньоторговельних операцій.

 2. Торгівля змагального типу в ЗЕД.

 3. Сутність бартерних операцій.

 4. Компенсаційні угоди та операції з давальницькою сировиною в ЗЕД.

 5. Особливості експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних операцій.

 6. Система митного оформлення вантажів в Україні.

 7. Класифікація посередників за їх місцем на ринку.

 8. Комісійні й консигнаційні операції в ЗЕД.

 9. Агентські угоди. Брокери й дистриб’ютори в ЗЕД.

 10. Орендні операції в ЗЕД.

 11. Міжнародні лізингові операції.Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Які нормативно-правові акти забезпечують здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств?

 2. За якими ознаками класифікуються зовнішньоекономічні операції?

 3. Поясніть різницю між поняттями „зовнішньоекономічні операції” і „зовнішньоторговельні операції”.

 4. Наведіть класифікацію послуг, що використовується при вивченні ЗЕД підприємств країни.

 5. Дайте визначення та обґрунтуйте переваги міжнародних зустрічних операцій.

 6. Охарактеризуйте основні форми зустрічної торгівлі.

 7. Визначте порядок митного оформлення товарів у режимах експорту та імпорту в Україні.

 8. Назвіть основні посередницькі операції в ЗЕД.

 9. Назвіть існуючі методи збуту товарів на зовнішньому ринку. Обґрунтуйте переваги залучення посередників при здійсненні ЗЕД.

 10. Які види оренди Вам відомі?

 11. Дайте визначення міжнародного лізингу. Назвіть суб’єкти та об’єкти лізингу.


Завдання для модульного контролю

  1. Нормативне забезпечення ЗЕД підприємств.

  2. Класифікація зовнішньоекономічних операцій в ЗЕД.

3. Поняття та види міжнародних зустрічних операцій.

4. Бартерні операції і зустрічні закупівлі.

5. Операції на компенсаційній основі, операції з давальницькою сировиною.

6. Етапи здійснення експортних та імпортних операцій.

7. Міжнародні торговельні операції з окремими групами товарів

8. Торгово-посередницькі операції в ЗЕД.

9. Види торгових посередників.

10. Сутність та види міжнародних орендних операцій.

11. Переваги й недоліки лізингу.

12. Класифікація лізингових операцій в ЗЕД.


Тема 2.2. Особливості підготовки й укладання

міжнародних договорів купівлі-продажу

План лекції

 1. Особливості вибору міжнародного ринку і контрагента угоди.

 2. Особливості здійснення ділових переговорів у ЗЕД.

 3. Сутність і міжнародні правила укладання торгових контрактів.

 4. Основні статті типового договору міжнародної купівлі-продажу.


План семінару

 1. Вибір ринку і контрагента зовнішньоекономічної угоди.

 2. Основні особливості переговорів з іноземним контрагентом.

 3. Сутність і основні види зовнішньоторговельних контрактів.

 4. Основні умови типового зовнішнього контракту купівлі-продажу.


^ Ключові поняття

Контракт міжнародної купівлі-продажу, Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, типові контракти, форми типових контрактів, етапи укладання договору, вивчення та вибір ринку, вибір контрагента, способи ведення переговорів (переписування, особисті зустрічі, використання технічних засобів), оферта (тверда і вільна), правила, звичаї і традиції проведення комерційних переговорів; зовнішньоекономічний договір (контракт), складання контракту, особливості укладання зовнішньоекономічної угоди, гарантії виконання сторонами своїх зобов`язань, обов’язкова письмова форма зовнішньоекономічного контракту, типова форма зовнішньоекономічного договору (контракту), статті зовнішньоекономічного договору, обов'язкові статті, додаткові умови.


Теми рефератів

 1. Стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки.

 2. Особливості підготовки та здійснення ділових міжнародних переговорів.

 3. Міжнародні вимоги до договорів купівлі - продажу.

 4. Основні умови і статті зовнішньоторговельного контракту.Контрольні запитання для самопідготовки

  1. Дайте визначення і назвіть відомі Вам форми типового договору міжнародної купівлі-продажу товарів.

  2. Якими етапами представлений процес проведення зовнішньоеконом­ічних операцій?

  3. Назвіть фактори, що вивчаються під час вибору ринку.

  4. Які аспекти слід дослідити при виборі контрагента при здійсненні ЗЕД.

  5. Які існують способи ведення переговорів? В яких випадках використовується той чи інший спосіб?

  6. Що таке оферта? Визначте види оферти.

  7. У чому полягають особливості переговорів шляхом особистих зустрічей?

  8. Що таке зовнішньоторговельний контракт, в якій формі він укладається?

  9. Що таке типовий контракт? Коли найчастіше такі контракти застосовуються?

  10. Право якої країни застосовується для регулювання, укладання і виконання зовнішньоторговельних угод?

  11. Хто має право підписання зовнішньоторговельних контрактів за законодавством України?

12. Які обставини відносяться до форс-мажорних?


Завдання для модульного контролю

 1. Поняття контракту міжнародної купівлі-продажу товарів. Форми типових договорів міжнародної купівлі-продажу товарів.

 2. Етапи підготовки до підписання контракту при здійсненні ЗЕД.

 3. Особливості укладання зовнішньоекономічних договорів.

 4. Особливості переговорного процесу в ЗЕД.

 5. Опишіть структуру типового зовнішньоторговельного контракту.

 6. Наведіть класифікацію умов контракту за їх обов'язковістю.


Тема 2.3. Ціноутворення і розрахунки в ЗЕД

План лекції

 1. Особливості сучасної зовнішньоторговельної цінової стратегії фірми.

 2. Основні ціни зовнішньоторговельних контрактів.

 3. Основні умови, засоби та форми міжнародних розрахунків.


План семінару

 1. Методика розрахунків цін міжнародних контрактів.

 2. Валютно-фінансові умови контракту.

 3. Основні умови платежу.

 4. Засоби і форми зовнішньоторговельних розрахунків.


Ключові поняття

Зовнішньоторговельна цінова стратегія, кон'юнктурно-цінова робота, етапи формування ціни, формула розрахунку продажних цін, витратний і граничний підходи до встановлення ціни, фактор часу, форми встановлення початкової експортної ціни (метод «зняття вершків», «кон'юнктурна ціна», «ціна проникнення», метод стимулювання комплексних продажів, «вузькі» методи і т.д.), цінові знижки, види зовнішньоторговельних цін, контрактні ціни, одиниця виміру, база ціни, валюта ціни, спосіб фіксації, рівень ціни, ИНКОТЕРМС-2000, технічні виправлення, комерційні виправлення, міжнародні розрахунки, способи платежів (платіж наявними, авансовий платіж і платіж у кредит), засоби платежу (чек, вексель, банківський переказ), індосамент, форми розрахунків (документарний акредитив, документарне інкасо, банківський переказ, відкритий рахунок, оплата чеками і т.д.), види акредитивів, банківська гарантія.


Теми рефератів

 1. Особливості й основні види зовнішньоторговельних цін.

 2. Фіксація цін у ЗЕД, цінові знижки, поправки до цін.

 3. Основні умови й форми зовнішньоторговельних платежів.

 4. Основні форми розрахунків у ЗЕД.Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Що таке цінова стратегія фірми? Опишіть основні види цінових стратегій.

 2. Опишіть форми установлення початкової експортної ціни.

 3. Від яких факторів залежить ціна товару в зовнішньоторговельному контракті?

 4. Назвіть можливі цінові знижки.

 5. Які види цінових поправок Вам відомі?

 6. Які існують способи фіксації ціни?

 7. Що являє собою збірник тлумачення міжнародних комерційних термінів "Інкотермс-2000"?

 8. На які групи розподіляються терміни "Інкотермс-2000"?

 9. Охарактеризуйте існуючі способи платежу.

 10. Опишіть специфіку акредитивної та інкасової форм розрахунків.

 11. Опишіть засоби платежу, що використовуються при здійсненні ЗЕД.

 12. У чому полягає різниця між простим і переказним векселем?

 13. Які існують методи платежів?Завдання для модульного контролю

  1. Цінова стратегія фірми при здійсненні ЗЕД.

  2. Основні види зовнішньоторговельних цін, цінові знижки, поправки до цін.

  3. Міжнародні розрахунки в ЗЕД.

  4. Головні вимоги до міжнародних розрахунків.

  5. "Інкотермс-2000" і його головні складові.


Тема 2.4. Особливості функціонування підприємств з іноземним капіталом

План лекції

 1. Законодавство України про режим іноземного інвестування.

 2. Особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями.


План семінару

 1. Законодавство України про режим іноземного інвестування.

 2. Особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями.

 3. Показники ефективності іноземного інвестування.


Ключові поняття

Іноземне інвестування, нормативне забезпечення міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, іноземні інвестиції, форми іноземного інвестування, підприємство з іноземними інвестиціями, спеціальні економічні зони, території пріоритетного розвитку, технологічні парки, прямий інвестор, промисловий інвестор, філія, дочірня компанія, асоціативна компанія, класифікація міжнародних інвестицій, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, цінні папери, регулювання інвестиційної діяльності, офшорні території, проблеми іноземного інвестування в Україні.

Теми рефератів

 1. Іноземне інвестування в Україні.

 2. Особливості спільного підприємництва в Україні.

 3. Офшорні зони та їх використання при здійсненні ЗЕД.Контрольні запитання для самопідготовки

  1. Які нормативні акти регламентують процеси міжнародної інвестиційної діяльності в Україні?

  2. Визначте категорію „іноземна інвестиція”.

  3. Наведіть класифікацію іноземних інвестицій.

  4. У чому полягає різниця між прямими й портфельними інвестиціями?

  5. Дайте визначення понять „прямий інвестор” і „промисловий інвестор”.

  6. Назвіть організаційні форми існування підприємств з іноземними інвестиціями.

  7. Обґрунтуйте основні проблеми іноземного інвестування в Україні та запропонуйте шляхи їх вирішення.Завдання для модульного контролю

   1. Нормативне забезпечення міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.

   2. Поняття і види іноземних інвестицій. Підприємства з іноземними інвестиціями.

   3. Проблеми іноземного інвестування в Україні.


Тема 2.5. Організація і технологія міжнародних перевезень

План лекції

  1. Класифікація міжнародних перевезень.

  2. Особливості договорів міжнародних перевезень.


План семінару

 1. Правові передумови міжнародних перевезень.

 2. Класифікація міжнародних перевезень.

 3. Особливості організації водних, наземних і повітряних перевезень.


Ключові поняття

Класифікація міжнародних транспортних операцій, договір перевезення, перевізник, одержувач вантажу, вантажовласник, чартер, форми чартерів, коносамент, функції коносамента, види коносаментів, Конвенція ООН про морське перевезення вантажів («Гамбурзькі правила»), залізнична накладна (накладна міжнародного сполучення), Конвенція про міжнародні вантажні перевезення (КОТІФ), автодорожня накладна (накладна автодорожнього перевезення), Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів, трубопровідний транспорт, авіавантажна накладна міжнародного зразка, «Варшавська конвенція».

Теми рефератів

 1. Основні форми міжнародних перевезень.

 2. Україна на ринку міжнародних перевезень..Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Наведіть класифікацію транспортних перевезень у зовнішньоекономічній діяльності за різними ознаками.

 2. Назвіть форми організації перевезень у міжнародному судноплавстві.

 3. Які перевезення оформляються коносаментом? Назвіть види коносаменту?

 4. Які існують типи чартерів?

 5. Чим регулюються міжнародні морські, залізничні, автомобільні й авіаперевезення?

 6. Якими документами оформляються міжнародні залізничні, автомобільні та авіаперевезення?Завдання для модульного контролю

 1. Класифікація транспортних перевезень у зовнішньоекономічній діяльності.

 2. Особливості здійснення морських міжнародних перевезень.

 3. Особливості здійснення залізничних, автомобільних та авіаційних міжнародних перевезень.Тема 2.6. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій

План семінару

  1. Особливості планування ринкової стратегії підприємства.

  2. Сутність і об'єкти маркетингових досліджень зовнішнього ринку.

  3. Основні напрямки маркетингових зовнішньоекономічних досліджень.


^ Ключові поняття

Маркетинг, принципи маркетингу, періоди розвитку маркетингу, умови застосування маркетингу на міжнародному ринку, маркетингове середовище: мікросередовище і макросередовище, інформаційне забезпечення маркетингу, вивчення ринку, методи прогнозування ринків, функції відділу маркетингу, система збуту, просування товарів на зовнішніх ринках, реклама.

Теми рефератів

 1. Основні напрямки маркетингових зовнішньоторговельних досліджень.

 2. Товарна політика фірми при здійсненні ЗЕД.

 3. Організаційна структура маркетингової діяльності.Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Якими є основні принципи маркетингу?

 2. У чому полягають особливості маркетингових досліджень зовнішнього ринку?

 3. Назвіть фактори внутрішнього й зовнішнього середовища міжнародного маркетингу.

 4. Які методи застосовують при здійсненні прогнозів кон’юнктури ринків?

 5. Якими є функції відділу маркетингу підприємства, яке здійснює ЗЕД?

Завдання для модульного контролю

 1. Поняття, принципи й середовище міжнародного маркетингу.

 2. Функції відділу маркетингу підприємства, яке здійснює ЗЕД.


^ ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ”


1. Загальна характеристика тестових завдань, принципів їх побудови і умов використання.

Тестові завдання закритої форми.

Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентів:

 • інструкції з їх виконання,

 • запитальної ( змістовної ) частини,

 • відповіді(ей).

Форма подання тестових або графічних завдань(задач) відповідає певним вимогам :

 • Тестові завдання однакової форми супроводжуються однією інструкцією для їх виконанні, при зміні форми тестових завдань формується відповідна нова інструкція.

 • Тест інструкції відрізняються від основного тексту (іншим шрифтом) та відокремлені від тестових завдань двокрапкою.

 • Запитальна частина тестового завдання сформульована, як правило, у стверджувальній формі стисло, без подвійного тлумачення та виділена великими літерами.

 • Елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію.

 • Запитальна частина тестових завдань і можливі відповіді не відокремлені будь-яким знаком.

 • Відповіді розміщені під запитальною частиною симетрично.

 • Тест-завдання пронумеровані арабськими цифрами, нумерація тест завдань різної форми наскрізна.


2. Тестові завдання з множинним вибором.

Тест завдання з множинним вибором доцільно використовувати у тих випадках, коли необхідно перевірити уміння правильно відтворювати отримані знання. Тест-завдання такого типу передбачають при наймі три можливі (але не більше п’яти), причому із запропонованих декількох (достатньо схожих) відповідей правильною є лише одна.

Оцінюються в 1 бал.


Модульні тести

1. Який рівень досліджень відповідає категорії “зовнішньоекономічна діяльність”:

А. Загальноекономічний.

Б. Макроекономічний.

В. Мікроекономічний.

Г. Мегаекономічний?

^ 2. Хто з перелічених осіб не є суб’єктом ЗЕД України:

А. Спільне підприємство за участю резидента країни, яке зареєстровано на території останньої.

Б. Спільне підприємство за участю нерезидентів країни, яке зареєстровано за межами території останньої.

В. Структурні підрозділи іноземних суб’єктів господарювання на території країни.

Г. Об’єднання суб’єктів господарювання, які не мають права юридичної особи, на території країни?


^ 3. Хто з перелічених осіб є суб’єктом ЗЕД України:

А. ЇЇ громадянин як нерезидент держави.

Б. ЇЇ громадянин як резидент США.

В. ЇЇ громадянин як резидент України.

Г. ЇЇ громадянин як представник міжнародної організації?

^ 4. Які з перелічених пунктів не відносяться до видів ЗЕД в України:

А. Розрахункові операції резидентів країни в її межах.

Б. Розрахункові операції резидентів і нерезидентів країни.

В. Розрахункові операції національних та іноземних суб’єктів ЗЕД?

Г. Розрахункові операції іноземних суб’єктів господарювання, співзасновником одного з яких є резидент України?


^ 5. Яку назву має державна установа України з питань управління митною діяльністю:

А. Державний митний комітет України.

Б. Державна митна служба України.

В. Державна податкова адміністрація України.

Г. Державний антимонопольний комітет України?

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи