“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 287.17 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата12.07.2012
Розмір287.17 Kb.
ТипДокументи


Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

“___” ___________ 200__р. (Протокол №___)

Завідувач кафедри


Професор В.М.Пашковський

(ПІП, підпис)

“___” ___________ 200__р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам _3_ курсу _медичних факультетів № 1, 2


(спеціальність “Лікувальна справа”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

^

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 6: ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ. ПСИХОСОМАТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ. ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕБІГ СОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ. ТЕОРІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ: ПСИХОАНАЛІТИЧНА, НЕЙРОГУМОРАЛЬНА, ФІЗІОЛОГІЧНА, КОРТИКО-ВІСЦЕРАЛЬНА. МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ. ПОРУШЕННЯ АДАПТАЦІЇ, ДІСТРЕС. ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.
^

Модуль І. Медична психологія


Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти медичної психології


Чернівці – 2007

ТЕМА ІІ. 3. ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ. ПСИХОСОМАТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ. ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕБІГ СОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ. ТЕОРІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ: ПСИХОАНАЛІТИЧНА, НЕЙРОГУМОРАЛЬНА, ФІЗІОЛОГІЧНА, КОРТИКО-ВІСЦЕРАЛЬНА. МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ. ПОРУШЕННЯ АДАПТАЦІЇ, ДІСТРЕС. ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

1. Актуальність теми: В даний час психосоматика є міждисциплінарним науковим напрямком:

 • вона служить лікуванню захворювань, і, отже, знаходиться у рамках медицини;

 • досліджуючи вплив емоцій на фізіологічні процеси, вона являється предметом дослідження фізіології;

 • як галузь психології вона досліджує поведінкові реакції, пов'язані із захворюваннями, психологічні механізми, що впливають на фізіологічні функції;

 • як розділ психотерапії вона шукає способи зміни деструктивних для організму способів емоційного реагування і поведінки;

 • як соціальна наука вона досліджує поширеність психосоматичних розладів, їх зв'язок з культурними традиціями і умовами життя.

^ 2. Тривалість заняття: 2 (год.)


3. Навчальна мета (конкретні цілі):

Знати:

Психосоматичний підхід в медичній психології та медицині.

Психосоматичний підхід як принцип лікувальної діяльності.

Біопсихосоціальна концепція хвороби.

Емоційний стрес як фактор етіопатогенезу психосоматичних розладів. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів.

Теорії психосоматичних взаємовідношень: психоаналітична, нейрогуморальна, фізіологічна, кортико-вісцеральна.

Механізми психологічного захисту особистості.

Порушення адаптації, дістрес.

Класифікація психосоматичних розладів.

Непатологічні психосоматичні реакції: моторні, вісцеральні, сенсорні тощо.

Психосоматичні захворювання.

Принципи профілактики психосоматичних розладів.


Вміти:

Визначити поняття «психосоматика», «психосоматичний».

Пояснювати механізми впливу гострого емоційного стресу на стан психічного здоров’я людини.


^ Засвоїти практичні навички:

Виявлення симптомів порушення адаптації організму під впливом стресогенних психологічних факторів.

 1. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Анатомія


2. Загальна психологія


3. Нормальна фізіологія


4. Біохімія

Описувати будову головного і спинного мозку, аналізаторів.

Застосовувати знання основних психічних процесів та їх властивостей у людини.

Класифікувати психічні функції здорової людини.

Визначати свідомість і самосвідомість.

Визначати функції різних мозкових структур, механізми нейро-ендокринної регуляції функцій внутрішніх органів і систем організму

Фізіологія вищої нервової діяльності

Механізм дії біологічно активних речовин на психічну діяльність
 1. Поради студенту.

^ 5.1. Зміст теми:

За сучасними уявленнями, до психосоматичних захворювань і розладів відносять:

1. Конверсійні симптоми. Невротичний конфлікт одержує вторинну соматичну відповідь і переробку. Симптом має символічний характер, демонстрація симптомів може розумітися як спроба розв’язання конфлікту. Конверсійні прояви порушують в більшій частині довільну моторику і органи чуття. Прикладами являється істеричні паралічі і парестезії, психогенна сліпота і глухота, блювота, больові феномени.

^ 2. Функціональні синдроми. В цій групі знаходиться переважна частина «проблемних пацієнтів», які приходять на прийом із строкатою картиною часто неозначених скарг, які можуть торкатися серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, рухового апарату, органів дихання або сечостатевої системи. Безпорадність лікаря відносно цієї симптоматики пояснюється серед іншого різноманіттям понять, якими позначаються ці скарги. Часто у таких хворих є тільки функціональні порушення окремих органів або систем; які-небудь органічні зміни, як правило, не виявляються. На відміну від конверсійних симптомів, окремий симптом не має специфічного значення, будучи неспецифічним наслідком порушеної тілесної функції. Александер описав ці тілесні прояви як супроводжуючі ознаки емоційної напруги без характерних рис і позначив їх органними неврозами.

3. Психосоматози – психосоматичні хвороби в більш вузькому значенні. В основі їх – первинно тілесна реакція на конфліктне переживання, пов'язана з морфологічно встановлюваними змінами і патологічними порушеннями в органах. Відповідна схильність може впливати на вибір органу. Захворювання, пов'язані з органічними змінами, прийнято називати істинними психосоматичними хворобами, або психосоматозами. Спочатку виділяли 7 психосоматозів: бронхіальна астма, виразковий коліт, есенціальна гіпертонія, нейродерміт, ревматоїдний артрит, виразка дванадцятипалої кишки, гіпертиреоз.

Пізніше цей список розширився – до психосоматичних розладів відносять рак, інфекційні і інші захворювання.

Не дивлячись на те що слово «психосоматика» використовується дуже часто як в побуті, так і в науковій літературі, на сьогоднішній день не існує єдиного визначення цього терміну. Загалом його значення витікає із слів, які в нього входять («душа» і «тіло»). З одного боку, цей термін має на увазі науковий напрямок, який встановлює взаємостосунки між психікою і тілесними функціями, досліджує, як психологічні переживання впливають на функції організму, як переживання можуть спричиняти ті або інші хвороби. З другого боку, під терміном «психосоматика» мається на увазі ряд феноменів, пов'язаних з взаємовпливом психічного і тілесного, у тому числі цілий ряд патологічних порушень. По-третє, під психосоматикою розуміють напрямок медицини, що ставить за свою мету лікування психосоматичних розладів («психосоматична медицина»).

В період створення психосоматичної медицини як науки, що прагнула подолати розрив між тілесним і психічним, була створена жорстка однолінійна модель психосоматичного захворювання. В подальшому вона була замінена уявленням про можливість виникнення будь-якого захворювання при взаємодії як фізичних, так і психосоціальних факторів, що призвело до багатофакторної відкритої моделі хвороби. Через цю обставину на місце проблеми вузького кола психосоматичних розладів прийшов інтегральний психосоматичний підхід.

Патогенез психосоматичних розладів надзвичайно складний і визначається:

1) неспецифічною спадковою і вродженою обтяженістю соматичними порушеннями і дефектами;

2) спадковою схильністю до психосоматичних розладів;

3) нейродинамічними порушеннями (порушеннями діяльності ЦНС);

4) особистісними особливостями;

5) психічним і фізичним станом під час дії психотравмуючих подій;

6) фоном несприятливих сімейних і інших соціальних факторів;

7) особливостями психотравмуючих подій. Перераховані фактори не тільки беруть участь в походженні психосоматичних розладів, але і роблять індивіда вразливим до психоемоційних стресів, утрудняють психологічний і біологічний захист, полегшують виникнення і обважнюють перебіг соматичних порушень.

Історія сучасної психосоматичної медицини починається з психоаналітичної концепції Фрейда, який спільно з Брейєром довів, що «пригнічена емоція», «психічна травма» шляхом «конверсії» можуть виявлятися соматичним симптомом. Фрейд вказував, що необхідна «соматична готовність» – фізичний фактор, який має значення для «вибору органу».

Емоційна реакція, що виражається у формі туги і постійної тривоги, нейровегетативно-ендокринних змінах і характерному відчутті страху, є зв'язуючою ланкою між психологічною і соматичною сферами. Повний розвиток почуття страху попереджається захисними фізіологічними механізмами, але звичайно вони лише зменшують, а не усувають повністю ці фізіологічні явища і їх патогенну дію. Цей процес можна розглядати як гальмування, тобто стан, коли психомоторні і словесні вирази тривоги або ворожих відчуттів блокуються таким чином, що стимули, що надходять з ЦНС, відводяться до соматичних структур через вегетативну нервову систему і, таким чином, призводять до патологічних змін в різних системах органів.

За наявності емоційного переживання, яке не блокується психологічним захистом, а, соматизуючись, вражає відповідну йому систему органів, функціональний етап ураження переростає в деструктивно-морфологічні зміни в соматичній системі, відбувається генералізація психосоматичного захворювання. Таким чином, психічний фактор виступає як пошкоджуючий.

До психосоматичних захворювань відносять ті порушення здоров'я, етіопатогенез яких – істинна соматизація переживань, тобто соматизація без психологічного захисту, коли ради душевної рівноваги ушкоджується тілесне здоров'я. Надактуальне переживання фіксується, утворюючи настановну домінанту, що являється функціональним вогнищем психічної патологічної імпульсації. Властиве хворим смутне почуття фізичного дискомфорту обумовлює при певних діях реалізацію хворобливих відчуттів і їх фіксацію.

Незвичайна імпульсація, що поступає з внутрішніх органів в ЦНС, посилює ці відчуття, що кінець кінцем призводить до формування патологічного стану. Таким чином, негативні емоції вісцерального походження як би підкріплюються особистісними реакціями таких хворих на той або інший симптом або стан організму загалом. Повторення психотравмуючих дій астенізує нервову систему, кора стає більш чутливою до зовнішніх дій і інтероцептивних сигналів. Тому поява виражених соматичних відчуттів може бути спричинена не тільки психогенним впливом як таким, але і будь-яким незначним порушенням діяльності внутрішніх органів і навіть патологічним сприйняттям їх звичайної роботи. Вогнище патологічної імпульсації, що сформувалося, обростає нейро-гуморальними зв'язками з тими або іншими системами організму.

Вважається, що в цьому процесі ключовою ланкою являється довготривала пам'ять.

Довготривала пам'ять – це завжди емоційна пам'ять. Чим яскравіше емоції, тим більше вірогідність активації сліду пам'яті надалі, і пережитий людиною стресовий стан надійно закріплюється в довготривалій пам'яті. На основі механізмів реверберації збудження і довготривалої постсинаптичної потенціації пережитий стан паніки, страху, жаху зберігається у вигляді енграм – слідів пам'яті.

У результаті запас вже склавшихся енграмм набуває особливого значення для розвитку психосоматичних розладів. Наприклад, пароксизми синусної тахікардії з відчуттям задухи і страху смерті виникають при зниженні настрою або перевтоми у хворого з аналогічним епізодом на фоні післяродового ендометриту у минулому. Справжньою причиною рецидиву нерідко стає лише воскресіння відповідної симптоматики унаслідок оживлення її слідів. Чим було гострішим почуття небезпеки для життя і здоров'я, тим більше вірогідність відтворення розгорнутої клінічної картини по типу депресії або її соматичного еквівалента.

Ведуча роль у формуванні довгострокової пам'яті належить не стільки дійсній важкості соматичного страждання, скільки стресогенним діям викликаних ним або випадково тих, що співпали з ним, душевних переживань. Першорядним фактором, що обумовлює переважну локалізацію психосоматичних розладів, стає страх смерті, випробуваний хоча б раз в житті у зв'язку з яким-небудь захворюванням.

Центром важкості психосоматичного страждання опиняється завжди орган, найуразливіший і важливий для життєдіяльності організму в представленні індивіда. «Вибір органу» свідчить про переважну спрямованість захисно-пристосовних механізмів, що спричиняють пошкоджувальний ефект у міру наростання дезинтеграції в стресових ситуаціях.

Ініціатива у виборі органу належить завжди кірковим зв'язкам, що впливають на емоційні підкіркові апарати і програмують ступінь залучення тих або інших органів в стресову ситуацію. Який саме ефекторний шлях виявиться переважнішим для виходу на периферію емоційного збудження, залежить, кінець кінцем, від особливостей даної емоції, від особливостей нервової конституції людини і від всієї історії його життя.

Вогнище психічної імпульсації взаємодіє з соматичними системами організму і утворює стійку функціональну систему, патологічну в своїй основі, але одночасно і захисну, оскільки вона являється частиною механізмів гомеостазу у рамках зміненого хворобою існування і пристосування організму до патопластичної дії фіксованого переживання.

Припускається існування так званого препсихо-соматичного особистісного радикала – тих особистісних особливостей, які призводять до захворювання; це вогнище психосоматичної імпульсації, фіксоване патопластичне переживання. Воно формується в дитячому і підлітковому віці.

В сучасній психосоматиці розрізняють схильність, фактори, що дозволяють і затримують розвиток хвороби. Схильність – це вроджена (наприклад, генетично обумовлена), а за певних умов і набута готовність, яка виливається у форму можливого органічного або невротичного захворювання. Поштовхом до розвитку такого захворювання є важкі життєві ситуації. Якщо маніфестують невротичні або соматичні захворювання, то вони розвиваються по власних закономірностях, які, однак, тісно пов'язані з факторами навколишнього середовища. Наприклад, значення сприяючих розвитку хвороби факторів при хронічних захворюваннях стало відоме лише останнім часом. У будь-якому випадку для діагностики як психосоматичного, так і невротичного захворювання необхідне розуміння ситуаційного характеру його походження. Констатація наявності психосоматичних порушень не призводить до заперечення основного діагнозу. Якщо сьогодні говорять про психосоматичне, біопсихосоціальне захворювання, то це лише вказує на зв'язок схильність — особистість — ситуація.

Людина, що знаходиться в гармонійних відносинах зі своїм середовищем, може перенести екстремальні соматичні і психічні навантаження, уникнувши хвороби. Однак в житті зустрічаються особистісні проблеми, які спричиняють настільки обтяжливу фіксацію і душевний розлад, що в певних життєвих ситуаціях призводять до негативних емоцій і невпевненості в собі. Саме в складних ситуаціях психосоматично обтяжені пацієнти, що проявляють емоційну пригніченість, не можуть правильно оцінити і описати свій стан.

Таким чином, в сучасному розумінні патогенезу психосоматичних захворювань визнається багатофакторність в поясненні їх природи. Соматичний і психічний вплив схильності і середовища, фактичний стан навколишнього середовища і його суб'єктивна переробка, фізіологічні, психічні і соціальні дії в їх сукупності і взаємодоповненні – все це має значення як взаємодіючих між собою факторів психосоматичних захворювань.

^ Психосоматичні теорії і моделі. Існує досить велика кількість теорій і моделей виникнення психосоматичних захворювань і способів їх класифікації. Ми коротко перерахуємо основні з них.

^ Характерологічно орієнтовані напрямки і типології особистості. В старовині Гіппократ, а потім Гален описали людей з різними видами темпераментів – сангвініків, холериків, меланхоліків і флегматиків. Це положення знайшло подальший розвиток в психологічних теоріях конституції Ернста Кречмера і Уїльяма Шелдона.

Класичні психосоматичні роботи цього характерологічного направлення належать американському лікарю Флендерс Данбар.

В сучасній медицині застосування цього підходу набуло великого значення в дослідженні певної типології «особистості ризику», як це, наприклад, пропонує робоча група Rosenman і Friedman в розробці для особистостей із загрозою розвитку інфаркту міокарду (так званої поведінки типу А). Такі описи зустрічаються в багатьох дослідженнях особистості.

^ Психоаналітичні концепції. Наукова основа, на якій надалі розвивалися психосоматичні дослідження, була закладена 3. Фрейдом, що створив конверсійну модель, згідно якої ущемлені емоції породжують конверсійні симптоми. Витиснені з свідомості соціально неприйнятні інстинкти (агресивні, сексуальні) прориваються, приймаючи ту або іншу символічну форму.

До теорій даного направлення відносяться також теорія де- і ресоматизації Шура, модель відмови від віри в майбутнє Енгеля і Шмале, концепція втрати об'єкту Фрайбергера і концепція двофазного захисту або двофазного витіснення Мітчерліха.

^ Теорія специфічного психодинамічного конфлікту Александера. Засновником сучасної психосоматики вважається Франц Александер. Згадані вище психосоматичні теорії виходили з диференційованих психологічних конструкцій, причому соматичне лікувалося виключно на психологічному рівні (конверсія, регресія, ресоматизація і т. д.). Александер вперше в 1950 р. запропонував теорію, згідно якої симптоми вегетативного неврозу являється не спробою вираження пригніченого почуття, а фізіологічним супроводом певних емоційних станів. Александер говорить про вегетативний невроз у разі постійного фізіологічного супроводу емоційних станів напруги за відсутності дії, направленої зовні і знімаючої напругу. На другому етапі оборотні функціональні симптоми ведуть до необоротних змін в органах.

Інтеграційні моделі. Спочатку по-іншому орієнтована самостійна лінія розвитку психосоматичної теорії походить з вивчення великого контингенту хворих з так званими функціональними порушеннями без патологічної органічної основи.

До даних моделей відносяться: інтеграційна модель здоров'я, хвороби і хворобливого стану по Вайнеру, біопсихосоціальна модель Ікськюля і Везіака, медична антропологія В. Вайцзеккера.

Окрім перерахованих вище психосоматичних концепцій і моделей необхідно згадати наступні.

^ Концепція алекситимії – нездатності до емоційного резонансу і «оперативного мислення» (конкретне мислення, свобода від сновидінь), неможливості виразити власні переживання, емоції і відчуття, нездатності людини бути у контакті з власним внутрішнім світом. Людина як би відокремлена від всього того в собі самому, що не піддається Суворо логічному впорядкованому аналізу. Всі нюанси власних душевних рухів залишаються для нього прихованими. Алекситімія розглядається як деяка сукупність ознак, що характеризують психічний склад індивідів, що привертає їх до психосоматичних захворювань. Її розглядають як фактори ризику розвитку багатьох захворювань.

^ Теорія стресу (Cannon, 1929; Селье, 1982, 1991) —експериментально-психологічні, клініко-фізіологічні, біохімічні і цитологічні дослідження наслідків емоційного стресу, що встановлюють вплив екстремальних і хронічних стресових ситуацій на сприйнятливість і особливості патогенезу, течії і терапії психосоматичних захворювань. В даний напрямок входить велике число окремих напрямків вивчення психосоматичної патології (наприклад, стрес і адаптаційні реакції, стрес і стресові ушкодження, стрес-фактори і картина їх суб'єктивного переживання і т. д.).

^ Нейрофізіологічний напрямок (Анохін, 1975; Губачев, 1994; Судаков, 1987; Курцин, 1973), в основі якого лежить прагнення встановити взаємозв'язки між окремими психофізіологічними характеристиками (наприклад, деякі неокортикально-лімбічні характеристики або симпатико-парасимпатикотропні прояви) і динамікою вісцелярних проявів (активацією органних функцій). Принциповою основою концепції являється наявність функціональних систем. Даний напрямок вивчає нейрофізіологічне забезпечення стійких патологічних станів і пояснює виникнення психосоматичних розладів порушеними кортико-вісцеральними взаємостосунками. Суть цієї теорії полягає в тому, що порушення кортикальних функцій розглядаються як причина розвитку вісцелярної патології. При цьому враховується, що всі внутрішні органи мають своє представництво в корі головного мозку. Вплив кори великих півкуль на внутрішні органи здійснюється лімбіко-ретикулярною, вегетативною і ендокринною системами.

^ Психоендокринний і психоімунний напрямок досліджень, що вивчає широкий спектр нейроендокринних і нейрогуморальних феноменів у хворих на психосоматичні захворювання (психоендокринне тестування особливостей і рівня синтезу катехоламінів, гіпофізарних і тиреоїдних гормонів, специфіка імунограм). Пошук специфічного нейрогормонального забезпечення емоційного реагування показав, що високий рівень особистісної і ситуативної тривожності пов'язаний з різнонаправленими нейрогормональними зрушеннями.

^ Теорія порушення функціональної асиметрії мозку як причина психосоматичної патології.

Концепція ворожості. Згідно цій гіпотезі, гнів і ворожість можуть грати істотну роль в етіології різних важких соматичних захворювань. Представлені основні концепції психосоматичної патології показують, що неможливо вичленувати ізольовано специфічні психічні або фізіологічні констеляції, які б охоплювали весь спектр проявів при даному виді захворювань. Однак всі гіпотези сходяться в одному: соціальна дезадаптація – це основна причина виникнення психосоматичної патології.

Як оглядові роботи, в яких розглянуті різні теорії патогенезу психосоматичних захворювань, можна порекомендувати наступні: Бройтігам і ін., 1999; Любан-Плоцца і ін., 2000; Ісаєв, 2000.

Теорія оволодіння особистості з важкими життєвими ситуаціями (копінгу) виникла в психології в другій половині XX століття. Термін введений американським психологом Абрамом Маслоу. Під копінгом (від англ, to cope – впоратися, оволодіти) маються на увазі когнітивні і поведінкові спроби впоратися із специфічними зовнішніми або/і внутрішніми вимогами, які оцінюються як напруга або перевищують можливості людини впоратися з ними, що постійно змінюються.

Копінг-поведінка – форма поведінки, що відображає готовність індивіда вирішувати життєві проблеми. Ця поведінка, направлена на пристосування до обставин і припускаюча сформоване уміння використовувати певні засоби для подолання емоційного стресу. При виборі активних дій підвищується вірогідність усунення дії стресорів на особистість. Особливості цього уміння пов'язані з «Я-концепцією», локусом контролю, емпатією, умовами середовища. За уявленнями Маслоу, копінг-поведінка протиставляється експресивній поведінці.

Виділяються наступні способи оволодіваючої поведінки:

• вирішення проблем;

• пошук соціальної підтримки;

• уникнення.

Англійський психолог Д. Роджер в своєму опитувальнику вимірювання сорing styles виділяє чотири фактори – раціональне і емоційне реагування, відчуженість і уникнення. При цьому під емоційним реагуванням також маються на увазі лише негативні переживання.

Стратегії поведінки розкриваються в різних формах адаптації. Адаптація, на відміну від простого пристосування, розуміється сьогодні як активна взаємодія людини з соціальним середовищем з метою досягнення оптимальних рівнів за принципом гомеостазу і відрізняється відносною стабільністю. Проблема адаптації найтіснішим чином пов'язана з проблемою здоров'я/хвороби. Цей континуум невід'ємний від життєвого шляху особистість. Багатофункціональність і різнонаправленість життєвого шляху обумовлюють взаємозв'язок і взаємообумовленість процесів соматичного, особистісного і соціального функціонування. Таким чином, адаптаційний процес включає різні рівні людської життєдіяльності.

Своєрідним «зрізом» адаптаційного процесу, що охоплює весь життєвий шлях від народження до смерті, являється внутрішня картина життєвого шляху, яка характеризує якість життя людини і його адаптаційні можливості на різних рівнях. Внутрішня картина життєвого шляху – цілісний образ людського буття. Це відчуття, сприйняття, переживання і оцінка власного життя і, кінець кінцем, відношення до неї. Внутрішня картина життєвого шляху включає ряд компонентів:

• соматичний (тілесний) – відношення до своєї тілесності (до свого здоров'я, змінам в ньому, включаючи хворобу, до вікових і різних соматичних змін);

• особистісний (індивідуально-психологічний) – відношення до себе як до особистості, відношення до своєї поведінки, настрою, думок, захисних механізмів;

• ситуаційний (соціально-психологічний) – відношення до ситуацій, в яких опиняється втягнутою людина протягом свого життєвого шляху.

Стратегії поведінки являється різними варіантами процесу адаптації і підрозділяються на соматично-, особистісно- і соціально-орієнтовані залежно від переважної участі в адаптаційному процесі того або іншого рівня життєдіяльності особистісно-смислової сфери. Якщо життєвий шлях, що складається з безлічі ситуацій, розглядати в континуумі здоров'я/хвороби, то виявиться, що на полюсах цього континууму знаходяться абсолютно різні особистості, тобто маються на увазі в першу чергу різні системи цінностей, різний пріоритет життєвих значимостей. Для хворої людини найзначимими представляються ситуації, що мають відношення до його захворювання, його виникнення, протікання і результату. При хворобі коло решти значущих переживань різко звужується. На полюсі «здоров'я» для людини важливі зовсім інші ситуації, і в першу чергу пов'язані з соціальним, професійним статусом.

В ситуаціях, коли інтенсивність потреби зростає, а умови її задоволення відсутні, поведінка регулюється за допомогою механізмів психологічного захисту. Психологічний захист визначається як нормальний механізм, направлений на попередження розладів поведінки не тільки в рамках конфліктів між свідомістю і несвідомим, але і між різними емоційно забарвленими установками. Розглянемо деякі найпоширеніші визначення психологічного захисту. Він визначається як: психічна діяльність, направлена на спонтанне зживання наслідків психічної травми (В.Ф.Бассин, В.Е. Рожнов); окремі випадки відношення особи хворого до травматичної ситуації або хвороби, що уразила його (В.М.Башциков); способи переробки інформації в мозку блокуючої загрожуючої інформації (И.В.Тонконогий); механізм адаптивної перебудови сприйняття і оцінки, виступаючої у випадках, коли особа не може адекватно оцінити відчуття турботи, викликане внутрішнім або зовнішнім конфліктом, і не може справитися із стресом (В.А.Ташликов); механізми, що підтримують цілісність свідомості (В.С.Ротенберг); механізм компенсації психічної недостатності (В.М.Воловік, В.Д.Вид); пасивно-оборонні форми реагування в патогенній життєвій ситуації (Р.А.Зачепицький).

Ця особлива психічна активність реалізується у формі специфічних прийомів переробки інформації, які можуть оберігати особу від сорому і втрати самоповаги в умовах мотиваційного конфлікту. Психологічний захист виявляється в тенденції людини зберігати звичну думку про себе, відторгаючи і спотворюючи інформацію, розцінювану як несприятливу і руйнуючу первинні уявлення про себе і інших. Захисні механізми починають діяти, коли досягнення мети нормальним способом неможливе або коли людина вважає, що воно неможливе. Важливо підкреслити, що це не способи досягнення бажаної мети, а способи організації часткової і тимчасової душевної рівноваги з тим, щоб зібрати сили для реального подолання труднощів, тобто вирішення конфлікту відповідними вчинками. В цьому випадку люди по різному реагують на свої внутрішні труднощі. Одні, заперечуючи їх існування, пригнічують схильності, які доставляють їм незручності, і відкидають деякі свої бажання як нереальні і неможливі. Пристосування в цьому випадку досягається за рахунок зміни сприйняття. Спочатку, людина заперечує те, що не бажано, але поступово може звикнути до такої орієнтації, дійсно забути хворобливі сигнали і діяти так, як нібито їх не існувало. Інші люди долають конфлікти, намагаючись маніпулювати турбуючими їх об'єктами, прагнучи оволодіти подіями і змінити їх в потрібному напрямі. Треті знаходять вихід в самовиправданні і поблажливості до своїх потягів, а четверті вдаються до різних форм самообману. Особам з особливо жорсткою системою принципів поведінки було б особливо важко і часом неможливо діяти в різноманітному і мінливому середовищі, якби захисні механізми не оберігали їх психіку. До механізмів психологічного захисту відносять звичайно заперечення, витіснення, проекцію, ідентифікацію, раціоналізацію, включення, заміщення, відчуження та інші. Заперечення зводиться до того, що інформація, яка турбує і може привести до конфлікту, не сприймається. Мається на увазі конфлікт, що виникає при появі мотивів, що суперечать основним установкам особи, або інформації, яка загрожує самозбереженню, престижу, самооцінці. Витіснення — самий універсальний спосіб уникнення внутрішнього конфлікту шляхом активного виключення з свідомості неприйнятного мотиву або неприємної інформації. Витіснення є несвідомим психологічним актом, при якому неприйнятна інформація або мотив відкидаються цензурою на порозі свідомості. Проекція — несвідоме перенесення власних почуттів, бажань і потягів, в яких людина не хоче собі признатися, розуміючи їх соціальну неприйнятність, на іншу людину. Коли людина по відношенню до когось проявила агресію, у неї нерідко виникає тенденція знизити привабливі якості потерпілого. Ідентифікація - несвідоме перенесення на себе відчуттів і якостей, властивих іншій людині і не доступних, але бажаних для себе. Раціоналізація - псевдорозумне пояснення людиною своїх бажань, вчинків, насправді викликаних причинами, визнання яких загрожувало б втратою самоповаги. Зокрема, вона пов'язана із спробою знизити цінність недосяжного. Раціоналізація, використовується людиною в тих особливих випадках, коли вона, боячись усвідомити ситуацію, намагається приховати від себе той факт, що в своїх діях спонукає мотивами, що знаходяться в конфлікті з її власними етичними стандартами.

Близьким до раціоналізації способом психологічного захисту є включення, при якому також переоцінюється значущість травмуючого чинника. Для цього використовується нова глобальна система цінностей, куди колишня система входить як частина, і тоді відносна значущість травмуючого чинника знижується на фоні інших, більш могутніх. Прикладом захисту по типу включення може бути катарсис - полегшення внутрішнього конфлікту при співпереживанні. Якщо людина спостерігає і співпереживає драматичній ситуації інших людей, істотно більш обтяжливі і травмуючі, ніж ті, які турбують її саму, вона починає дивитися на свої біди по-іншому, оцінюючи їх в порівнянні з чужими. Заміщення - перенесення дії, направленої на недоступний об'єкт, на дію з доступним об'єктом, що пояснює феномени опору.

Як правило, при неврозах невротичні конфлікти витісняються в несвідоме, тому людьми не усвідомлюються. Захисні механізми – це способи мислення направлені на пом'якшення неприємних емоційних переживань і утримуючі несвідомі конфлікти зовні свідомості.

ВИТІСНЕННЯ - це активне вигнання з свідомості хворобливих спогадів, відчуттів. Хворий на невроз, страждаюча статевою холодністю (фригідністю), може пригнічувати в собі відчуття сексуального збудження, а також витісняти з своєї свідомості спомину про сексуальні відчуття, які привели до виникнення внутрішнього конфлікту.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ - це усвідомлення думок або відчуттів, але з відволіканням від їх реального значення. За наявності механізму заперечення людина ігнорує хворобливу реальність і діє так, немов її не існує. Наприклад, родичі важко хворої людини йдуть від будь-яких розмов про хвороби, щоб уникнути виникнення неприємних відчуттів.

ФОРМУВАННЯ РЕАКЦІЇ - це перебільшення одного емоційного аспекту ситуації для пригнічення протилежного емоційного стану. Наприклад, людина, яка страждає нав’язливостями, може прагнути бути пунктуальною, бережливою, охайною, щоб захиститися від бажання бути вільнішою і не піклуватися про порядок.

ЗСУВ - це приєднання думок або відчуттів до невідповідних їм або більш безпечних ідей або об'єктів. Наприклад, працівник, розсердившися на свого начальника, починає лише удома виливати свій гнів на собаку і членів сім'ї.

РЕВЕРСІЯ - це зміна внутрішнього імпульсу, перетворення його з пасивного в активний ( і навпаки) або ж напрям імпульсу на себе, а не на іншого (і навпаки). Наприклад, людина може виражати докори на свою адресу, замість того щоб дорікати комусь іншому.

ПРИГНІЧЕННЯ - це обмеження певних думок або дій з метою уникнути того, що може викликати тривогу. Наприклад, людина з невротичним страхом (фобією) висоти уникає, як роздумувати на цю тему, так і наближатися до місць, що викликають відчуття тривоги.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ З АГРЕСОРОМ - це реалізація прагнення до наслідування того, кого людина вважає агресивним і страхітливим. Наприклад, іноді діти, наслідуючи батькам, критикують своїх однолітків і виставляють батьків в карикатурному вигляді.

АСКЕТИЗМ - це заперечення, відмова від отримання задоволення. Відмова може торкатися їжі, сну, сексуального задоволення, фізичних вправ і т.д. Звичайно людина відмовляється від чого-небудь з видом переваги, неначе в результаті він досягає чогось важливого і корисного. Наприклад, підлітки іноді демонструють аскетизм, щоб контролювати свої сексуальні потяги.

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ - це заснований на фактах, надмірно «розумовий спосіб» переживання і обговорення конфлікту, при якому відсутнє глибоке переживання пов'язаних з конфліктом відчуттів.

ІЗОЛЯЦІЯ АФЕКТУ - це пригнічення відчуттів, пов'язаних з певною думкою. Цей захисний механізм характерний для людей, страждаючих нав’язливостями.

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ - це розумовий процес, за допомогою якого реальні події придбавають інше значення або їх цінність підвищується або знижується. Раціоналізація властива людям з неврастенічним внутрішнім конфліктом.

РЕГРЕСІЯ - це повернення до властивих більш ранньому віку форм мислення і поведінки з метою уникнення конфлікту. Так, люди, страждаючі істеричним невротичним розладом, часто відрізняються інфантильністю поведінки.

СУБЛІМАЦІЯ - зрілий психологічний механізм. Є неконфліктним переходом раннього дитячого прагнення на дорослий рівень виразу. Наприклад, фотограф в своїй роботі може реалізувати дитячий інтерес до підглядання, танцівниця – прагнення до оголення у присутності публіки. Політична діяльність іноді відкриває можливість проявити сублімовану агресивність.


^ 5.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Психосоматичний підхід в медичній психології та медицині. Психосоматичний підхід як принцип лікувальної діяльності.

2. Біопсихосоціальна концепція хвороби.

3. Емоційний стрес як фактор етіопатогенезу психосоматичних розладів.

4. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів.

5. Теорії психосоматичних взаємовідношень: психоаналітична, нейрогуморальна, фізіологічна, кортико-вісцеральна.

6. Механізми психологічного захисту особистості.

7. Порушення адаптації, дістрес.

8. Класифікація психосоматичних розладів.

9. Непатологічні психосоматичні реакції: моторні, вісцеральні, сенсорні тощо.

10. Психосоматичні захворювання.

11. Принципи профілактики психосоматичних розладів.


^ 5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Вивчення рівня тривожності за Спілбергером.


5.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

Б. Задачі для самоконтролю

- Типові, стандартні, класичні, мають однозначну відповідь, студентам відомі алгоритми їх вирішення – ІІ рівень;

- Нетипові, нестандартні, що відображають ускладнені професійні ситуації – ІІІ рівень:

^ В. Тестові завдання для самоконтролю.

Література

Основна:

 1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Вінниця, 2001.

 2. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 3. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Учебное пособие по медицинской психологии. – М.: “Медицина”, 1976. – С.5-57.

 4. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. – Санкт – Петербург, 2002.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.: Медпрес., 2001.

 6. Клиническая психология: Учебник для студ.мед.вузов /Н.Д.Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003.


Додаткова:

 1. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 2. Лебединский М.С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1966.

 3. Роберт Конечный, Милан Боухал. Психология в медицине. – Прага, 1974.

 4. Психология: Словарь /Под ред. АВ.Петровского и М.Г.Ярошевского. – 2-е изд. – М., 1990.

 5. Психологічний словник /За ред. В.І.Войтка. – К., 1982.

 6. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия. – Минск, 1997.Методичну вказівку склала

к. мед. н., доцент Н.С.Карвацька


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ ІІ.3: ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ


1. Фундаментальним захисним механізмом, який використовує психічний апарат, вважається:

А. перенесення

В. витіснення

С. проекція

D. заперечення

Е. ідентифікація


2. Використання людиною певного механізму або механізмів захисту є результатом складної взаємодії всіх перерахованих факторів, крім:

А. освіти

В. вродженого темпераменту

С. захистів, зразками для яких були значущі фігури

D. досвід наслідків використання окремих захистів

Е. природи стресів, які були пережиті в ранньому дитинстві


3. Причинами виникнення механізмів захисту є всі перераховані, крім:

А. тривога

В. почуття люті

С. почуття вини

D. почуття сорому

Е. почуття відрази


4. До незрілих механізмів захисту належить:

А. регресія

В. раціоналізація

С. заперечення

D. сублімація

Е. інтелектуалізація


5. До зрілих механізмів захисту належить:

А. інтроекція

В. всемогутній контроль

С. заперечення

D. сублімація

Е. проекція


6. Психологічна втеча в інший стан свідомості характеризує незрілий механізм захисту:

А. заперечення

В. примітивну ізоляцію

С. всемогутній контроль

D. примітивну ідеалізацію

Е. проективну ідентифікацію


7. Процес, в результаті якого людина приписує іншим свої думки, бажання належить до:

А. проекції

В. інтроекції

С. заперечення

D. розщеплення

Е. ідентифікації


8. Процес, в результаті якого те, що іде ззовні помилково сприймається як те, що проявляється із середини, належить до:

А. проекції

В. інтроекції

С. заперечення

D. розщеплення

Е. ідентифікації


9. Механізм захисту, який полягає у поверненні на більш ранні стадії психосексуального розвитку називається:

А. репресія

В. ізоляція

С. регресія

D. заперечення

Е. раціоналізація


10. Механізм захисту, який полягає у віддаленні афективного аспекту переживання від своєї когнітивної складової називається:

А. репресія

В. ізоляція

С. регресія

D. заперечення

Е. раціоналізація


11. Механізм захисту, який полягає у несвідомій спробі врівноважити певний афект за допомогою ставлення або поведінки, які магічним чином знищують цей афект, називається:

А. зміщення

В. ізоляція

С. регресія

D. анулювання

Е. раціоналізація


12. Механізм захисту, який полягає у перенаправленні емоції, схвильованості чимось або поведінки з першочергового об’єкту на інший називається:

А. зміщення

В. ізоляція

С. сублімація

D. анулювання

Е. раціоналізація


13. Механізм захисту, який полягає у перетворенні енергії витіснених потягів, бажань в діяльність, яка соціально схвалюється і не вступає в суперечність з Супер-Его називається:

А. зміщення

В. ізоляція

С. сублімація

D. анулювання

Е. раціоналізація


Клінічна задача № 1

В медико-психологічний центр звернувся чоловік Б.,47 р., із скаргами на головний біль, порушення сну, роздратованість, зниження працездатності. Своє захворювання пов’язує із конфліктами і непорозуміннями в сім’ї. Хворий звинувачує оточуючих його людей у виникненні хвороби, наводить правдоподібні докази зовнішньої обумовленості його хворобливих висловлювань і неадекватних вчинків, намагається відійти від признання факту розвитку у нього хвороби

 1. Який варіант психологічних захисних механізмів у хворого

 2. Які експериментально-психологічні методики дослідження необхідно використати?

Клінічна задача № 2

В медико-психологічний центр звернувся чоловік Л., 42 р., із скаргами на підвищену дратівливість, знижений і злобний настрій, підвищення артеріального тиску, що супроводжується виникненням головного болю і болю в ділянці серця. Розкриваючи причину захворювання, хворий намагається створити в лікаря уявлення, що його стан є наслідком негативних рис характеру його дружини й дітей.

 1. Який механізм психологічного захисту особистості у хворого?

 2. Які експериментально-психологічні методики дослідження необхідно використати?

Клінічна задача № 3

В медико-психологічний центр звернувся чоловік О., 27р., який протягом декількох місяців піддавав сваволі свою чутливу і терплячу жінку, мотивуючи це невиконанням нею її обов’язків, недотриманням домовленостей з її боку, тим, що вона стала висловлювати власність, ворожість по відношенню до нього. Внаслідок цього у них із дружиною часто виникали конфлікти, що супроводжувалися суперечками і звинуваченнями.

 1. Визначити механізми психологічного захисту особистості.

 2. Які експериментально-психологічні методики дослідження необхідно використати?Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи