Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 260.98 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Дата12.07.2012
Розмір260.98 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
В.о. проректора

з науково-педагогічної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

„___”________________ 2010 р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання,

контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Медична психологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2006).


Схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка 26.03.2010 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри, професор _____________ В.М.Пашковський


Схвалено предметною методичною комісією з терапевтичних дисциплін 19.04.2010 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін,

професор _____________ В.К.Тащук

^
Чернівці – 2010

Навчальна дисципліна - МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


Нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів (потрібне підкреслити)

 1. Вступ.

Медична психологія вивчає особливості психіки хворого, їх вплив на здоров’я та хворобу, а також забезпечення оптимальної системи психологічних цілющих впливів, обставин, які супроводжують діагностику, лікування, обслуговування та реабілітацію хворих; проводить вивчення особливостей професійної діяльності медичних працівників (лікаря, фельдшера, медичної сестри, молодших медичних працівників), їх взаємостосунків з хворими, їх рідними.

Кількість навчальних годин: 45 (1,5 кредиту ECTS), з них:

лекції - 10 годин.

практичні заняття – 20 годин.

самостійна робота студентів - 15 годин.

зміст дисципліни структуровано на 1 модуль та 2 змістових модулі.


^ Структура дисципліни "Медична психологія"^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практич-них занять
45

10

20

15

4
Кредитів ЕСТS

1,5
Модуль 1:

Змістових модулів 2

45 год/ 1,5 кредити ЕСТS

10

20

15
Залік

^ Тижневе навантаження

3 год / 0,1 кредита ЕСТS

2 год./0,07 кредита ЕСТS

1 год./ 0,03 кредита ЕСТS
Примітка: І кредит ЕСТS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 70 %, СРС – 30 %


^ 3. Кінцеві цілі навчальної дисципліни згідно з освітньо-професійною програмою (ОПП):

- Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів;

 • Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у медичній практиці;

 • Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих;

 • Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою методів психологічного дослідження;

 • Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі.


^ Опис модулів дисципліни
Теми

Лекції

Практичні заняття

СРС

індивід. робота

Змістовий модуль 1. Загальні питання медичної психології

1

Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини. Поняття про психічне здоров’я

2

2

1
2

Особистість та хвороба. Внутрішня картина захворювання.

2

2

2
3

Стан психічних функцій і хвороба

-

2

2
^ Змістовий модуль 2. Практичні аспекти медичної психології

4

Психологія медичних працівників

-

2

1
5

Психологія лікувально-діагностичного процесу

2

2

-
6

Психосоматичні розлади

-

2

2
7

Психологічні особливості хворих з різними захворюваннями

2

2

1
8

Психологічні аспекти залежної, суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії

-

2

2
9

Психогігієна, психопрофілактика, основи психотерапії

2

2

2
10

Підсумкове заняття

-

2

2Усього годин - 45

10

20

15Кредитів ECTS -1,5

Аудиторна робота – 70 %, СРС – 30 %
^
4. Модуль І. Медична психологія

Змістовий модуль І. Загальні питання медичної психології

Конкретні цілі.

Трактувати основні завдання медичної психології.

Пояснювати місце медичної психології серед медичних дисциплін.

Проаналізувати зміст та структуру поняття медична психологія, її основні завдання, принципи та методи проведення психологічного дослідження та інтерпретації його результатів.

Визначати тактику поведінки у спілкуванні з людьми, які мають акцентуйовані риси характеру.

Робити висновки про рівень інтелектуального розвитку хворого.

Дослідити та пояснити:

 • структуру особистості;

 • вплив хвороби на пізнавальні процеси людини;

 • вплив емоцій на здоров’я людини;

 • вплив хвороби на свідомість та самосвідомість людини;

 • тип відношення хворого до його хвороби.

Класифікувати та дати визначення історичних етапів розвитку медичної психології у світі та на Україні.


^ Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти медичної психології

Конкретні цілі.

Інтерпретувати професійні якості медичних працівників, методи попередження і вирішення конфліктів.

Аналізувати психологічні основи взаємовідношень у медичному колективі.

Трактувати умови створення здорового психологічного клімату у медичному середовищі.

Інтерпретувати методи попередження і вирішення конфліктів.

Аналізувати психологічні особливості хворих з різними видами патології.

Інтерпретувати вплив на перебіг і лікування основного захворювання психологічних змін у хворих.

Пояснювати особливості суїцидальної поведінки хворих з різними захворюваннями.

Визначити поняття «психосоматика», «психосоматичний».

Пояснювати механізми впливу гострого емоційного стресу на стан психічного здоров’я людини.

Пояснювати особливості психосоматичних розладів.

Аналізувати умови праці та побуту, особливості сімейних і шлюбних взаємин та робити висновки про наявність факторів, які негативно впливають на психічне здоров’я.

^ Робити висновки про шляхи перинної або вторинної психопрофілактики, реабілітації для хворих з різними захворюваннями.

Пояснювати особливості методів психотерапії, показання та протипоказання до їх використання.

Робити висновок про напрямок корекції патологічного відношення хворого до його хвороби.
4.1. Тематичний план лекцій


Теми

Кількість годин
Змістовий модуль І. Загальні питання медичної психології
1.

Предмет і завдання, зміст та об’єм медичної психології. Місце медичної психології в системі психологічних, медичних та інших наук. Становлення та розвиток медичної психології. Формування медико-психологічних поглядів у практичній діяльності лікаря. Психосоматичні і соматопсихічні взаємодії: основні теоретичні концепції. Визначення психічного здоров’я. Критерії ВООЗ.

2

2.

Психологія особистості. Сучасні теорії особистості. Особливості особистості різних вікових груп. Особистість і хвороба. Внутрішня картина захворювання, типи. Класифікація основних типів відношення до хвороби. Вплив відношення до хвороби на перебіг захворювання та прогноз, тактика лікаря відносно хворих з негармонійними типами реагування на хворобу.

2
Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти медичної психології
1.

Психологія діагностичного процесу, взаємовідносини «лікар - хворий», «медсестра - хворий», контакти з рідними хворого. Психологічні основи спілкування в лікувальному процесі: комунікативна компетентність, функції спілкування. Роль психологічних особливостей лікаря і медичної сестри, «ідеальний лікар» та «ідеальна медична сестра». Медична деонтологія.

2

2.

Психологічні особливості хворих при терапевтичних, хірургічних захворюваннях. Психологічні особливості онкохворих. Психологічні особливості жінок при вагітності, пологах та у післяпологовому періоді.

2

3.

Принципи психопрофілактики, психогігієни, реабілітації та психотерапії в роботі лікаря загальної практики. Реабілітація: соціальна та професійна, адаптація та компенсація, її основні розділи. Психотерапія як галузь медичної психології та медицини. Основні сучасні методи психотерапії.

2
РАЗОМ

104.2. Тематичний план практичних занять


Теми

Кількість годинЗмістовий модуль І. Загальні питання медичної психології
1.

Методи психологічного дослідження. Експериментально-психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. Принципи побудови комплексного психологічного дослідження.

2
2.

Акцентуації особистості. Тактика поведінки лікаря з пацієнтами, що мають акцентуйовані риси особистості. Внутрішня картина захворювання. Класифікація, особливості поведінки хворих. Діагностика основних типів відношення до захворювання. Додаткові психодіагностичні методики, трактовка результатів дослідження.

2
3.

Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери. Свідомість, самосвідомість, їх рівні, стани свідомості у хворого.

2Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти медичної психології1.

Основні вимоги до особистості медичних працівників. Психологічні типи лікарів. Професіограма лікаря загальної практики. Поняття про професійну деформацію. Особливості професій, при яких розвивається професійна деформація. Ознаки професійної деформації, «синдром вигоряння». Шляхи його попередження.

Спілкування в медичному середовищі. Дотримання морально-етичних вимог. Види спілкування в медичному середовищі: міжособисте, індивідуально-групове, колективно-індивідуальне, групове. Особливості спілкування між лікарями, лікар-медсестра.

2
2.

Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. Медична деонтологія. Інформування хворого про діагноз. Взаємодія та спілкування лікаря з хворими та їх родичами. Патерналізм, його роль в діагностичному процесі. Значення психологічної установки хворого. Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди. Способи вирішення та попередження конфліктів.

2
3.

Психосоматичні взаємозв’язки. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів. Теорії психосоматичних взаємовідношень: психоаналітична, нейрогуморальна, фізіологічна, кортико-вісцеральна. Механізми психологічного захисту особистості. Порушення адаптації, дістрес. Принципи профілактики психосоматичних захворювань.

2
4.

Психологічні особливості хворих при туберкульозі, СНІДі, онкопатології, ендокринних, нервових та психічних захворюваннях. Вплив на психіку людини вроджених та набутих фізичних дефектів.

2
5.

Психологічні аспекти залежної поведінки. Суїцидальна поведінка, профілактика і раннє розпізнавання суїцидальних тенденцій. Психологічні аспекти умирання і смерті. Евтаназія.

2
6.

Основні методи психотерапії в роботі лікаря загальної практики. Показання та протипоказання до проведення гіпносугестії, індивідуальної та групової раціональної психотерапії, методів психодинамічної психотерапії, гештальт-психотерапії, арт-терапії. Психотерапевтична корекція відношення до хвороби. Психологічна допомога при кризових станах.

2
7.

Підсумкове заняття

2РАЗОМ

20


4.3.Види самостійної роботи студентів


Теми

Кількість годин

Вид контролю
Змістовий модуль І. Загальні питання медичної психології1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

3

поточний контроль на практичних заняттях
Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти медичної психології1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

6

поточний контроль на практичних заняттях

2.

Індивідуальна СРС: розробити схему відповідності типів відношення до хвороби до акцентуацій особистості

4

поточний контроль на практичних заняттях

3.

Підготовка до підсумкового заняття

2

залік
РАЗОМ

15

4.4. Індивідуальна СРС:

1. Розробити схему відповідності типів відношення до хвороби до акцентуацій

характеру особистості.


4.5. Оцінювання навчальної діяльності студента


Оцінювання поточної навчальної діяльності.

У процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю:

Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає в себе перевірку теоретичного матеріалу, який вивчався попередніми дисциплінами науково-природничого профілю. Він проводиться методом фронтального усного опитування або написання контрольної роботи.

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях і включає якість засвоєння матеріалу, що охоплюється темою практичного заняття, а також сумлінністю студента в роботі на практичних заняттях.

Проміжний контроль проводиться по закінченні вивчення розділу дисципліни як у письмовій, так і в усній формі. Даний вид контролю здійснюється на основі спеціально підготовлених питань, відповіді на які свідчать не тільки про якість знань певного розділу дисципліни, а й про те, як студент вміє використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку після закінчення вивчення всієї дисципліни. Оцінки детермінуються показниками контролю засвоєння лекцій і всієї дисципліни в цілому відповідно до критеріїв оцінки знань студентів, схвалених на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології та предметною методичною комісією з терапевтичних дисциплін.


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

заліку з медичної психології у студентів 4-го курсу

медичних факультетів №1-2 за спеціальністю

„Лікувальна справа”, „Педіатрія”

у 2010/2010 навчальному році


Залік проводиться після виконання студентами навчальної програми. Залік виставляється студентам, які відвідували лекції, виконали програму практичних занять, опанували основами знань, вмінь з медичної психології.

Залік проводиться проводиться в два етапи:

1 етап – тестовий контроль рівня теоретичної підготовки студентів. Кожному студенту пропонується 30 тестових завдань. Від 90 до 100%% правильних відповідей на тестові завдання оцінюється на „відмінно”, від 80 до 89%% - „добре”, від 70 до 79%% правильних відповідей - „задовільно”. Якщо студент дав 69% і менше правильних відповідей, то він не допускається до подальшого етапу заліку і оцінюється на оцінку „незадовільно”.

2 етап – перевірка рівня засвоєння практичних умінь і навичок у формі розв’язування ситуаційних задач і перевірки рівня знань теоретичної підготовки студентів, який проводиться в усній формі шляхом співбесіди викладача із студентами за програмою з медичної психології, питання якої відображають особливості функціонування психічних процесів при соматичних і психічних розладах, питання клінічної психології і питання психогігієни, психопрофілактики, психокорекції, психотерапії та деонтології.

Методика проведення заліку з медичної психології у студентів 4 курсу медичного факультету схвалена на засіданні кафедри 26.03.2010 р., протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


Методика проведення заліку з медичної психології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 19 квітня 2010 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д.мед.н., професор В.К.Тащук
^
К Р И Т Е Р І Ї


оцінки знань та вмінь студентів 4 курсу медичного факультету №1-2

за спеціальністю „Лікувальна справа”, „Педіатрія”

з медичної психології

у 2010/2010 навчальному році


Результати складання заліку оцінюються за двобальною шкалою: „зараховано”, „не зараховано”.

Оцінка „зараховано” виставляється студенту, який оволодів матеріалом програми, послідовно і правильно висвітлює питання, які розглядалися на лекціях та практичних заняттях, вміє користуватися теоретичними положеннями при вирішенні практичних задач. Опанував основні методи психологічного обстеження і психодіагностики психічних відхилень у хворих. Володіє методами психогігієни, психопрофілактики і раціональної психотерапії.

Оцінка „не зараховано” виставляється студенту, який не засвоїв значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні того чи іншого розділу медичної психології. Не оволодів практичними навичками та вміннями.

Критерії схвалені методичною нарадою кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 26.03.2010 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


Критерії схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 19.04.2010 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д.мед.н., професор В.К.Тащук


^ 4.6. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО

ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ


 1. Предмет і завдання медичної психології.

 2. Методи психологічного дослідження.

 3. Принципи побудови цілеспрямованої психологічної бесіди.

 4. Поняття про психічне здоров’я.

 5. Критерії здоров’я ВООЗ.

 6. Психіка і свідомість. Самосвідомість. Фізіологічні механізми свідомості.

 7. Критерії ясної свідомості.

 8. Вплив вікових особливостей та хронічних захворювань на особистість людини.

 9. Діагностика типів відношення хворого до хвороби.

 10. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби.

 11. Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент і характер.

 12. Особистість лікаря. Медико-психологічні аспекти лікарської діяльності.

 13. Акцентуації характеру особистості.

 14. Психометрія особистості.

 15. Особистість і хвороба. Особистість хворого.

 16. Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності. Вплив хвороби на пізнавальні процеси людини.

 17. Рівень розумового розвитку. Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес.

 18. Клінічне мислення лікаря.

 19. Клініко-психологічні аспекти емоційно-вольової сфери. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини.

 20. Психологія волі і поведінки у хворих.

 21. Роль вольових якостей особистості у лікувальному процесі.

 22. Зміни волі, потягів та поведінки під час хвороби.

 23. Психодинамічний підхід у медицині.

 24. Вимоги до особистості медичних працівників.

 25. Поняття «лікарський обов’язок» і «лікарська таємниця».

 26. Лікарські помилки: причини і види.

 27. Психологічні типи лікарів.

 28. Ознаки професійної деформації, «синдром вигоряння». Шляхи його попередження.

 29. Правила деонтології і субординації у медичному середовищі.

 30. Види та особливості спілкування в медичному середовищі.

 31. психологічні особливості етапів діагностичного процесу.

 32. Принципи спілкування лікарями з хворими та їх родичами.

 33. Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди, способи вирішення та попередження..

 34. Психосоматичний підхід як принцип лікувальної діяльності.

 35. Емоційний стрес як фактор етіопатогенезу психосоматичних розладів.

 36. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів.

 37. Теорії психосоматичних взаємовідношень.

 38. Механізми психологічного захисту особистості.

 39. Поняття адаптації та дезадаптації, дістрес.

 40. Класифікація психосоматичних розладів.

 41. Непатологічні психосоматичні реакції.

 42. Принципи профілактики психосоматичних розладів.

 43. Психологічні зміни при захворюваннях серцево-судинної системи.

 44. Психологічні особливості соматичного хворого.

 45. Психологічні зміни при захворюваннях бронхів та легень.

 46. Психологічні зміни при захворюваннях травного тракту.

 47. Психологічні особливості хворих при інфекційних захворюваннях.

 48. Психологічні особливості хворих на туберкульоз.

 49. Психологічні особливості хворих на СНІД.

 50. Психологічні особливості хворих при ендокринних захворюваннях.

 51. Психологічні особливості хворих при нервових та психічних захворюваннях.

 52. Психологічні особливості жінок у період вагітності та пологів.

 53. Особливості психології гінекологічних хворих.

 54. Особливості психології хворих дітей.

 55. Психологія хворих похилого і старечого віку.

 56. Психологія стосунків мама – дитина - лікар.

 57. Психологічні особливості хворих у хірургічному стаціонарі в до- і післяопераційному періоді, в ортопедії і травматології.

 58. Психологія хворих з дефектами опорно-рухового апарату.

 59. Психологічні особливості хворих в стоматології, офтальмології, отоларингології.

 60. Психологічні особливості хворих з онкологічною патологією.

 61. Вплив на психіку людини вроджених або набутих фізичних дефектів.

 62. Психологічні аспекти залежності від психоактивних речовин, над цінні захоплення (гемблінг, Інтернет-залежність), залежності харчової поведінки.

 63. Різновиди суїцидальної поведінки, особливості суїцидальної поведінки у соматично хворих та при залежностях.

 64. Психологічні аспекти умирання та смерті.

 65. Поняття «психогігієна» і «психопрофілактика».

 66. Психогігієна праці медичного працівника.

 67. Принципи психопрофілактики праці, побуту, сім’ї і сексуальних відносин.

 68. Роль лікаря загальної практики в профілактиці нозопсихологічних проявів.

 69. Реабілітація соціальна та професійна.

 70. Основні сучасні методи психотерапії, їх значення в практичній діяльності лікаря.

 71. Показання та протипоказання проведення окремих методів психотерапії.

 72. Психологічна допомога у кризових періодах.

 73. Психологічні особливості надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях.

 74. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря.

 75. Перспективи розвитку медико-психологічної служби.4.7. ПЕРЕЛІК

практичних навичок, які повинен опанувати студент і які підлягають

контролю під час проведення підсумкового модульного контролю


 • об’єктивно, на наукових засадах, визначати місце і роль медичної психології серед інших клінічних дисциплін;

 • трактувати умови створення здорового психологічного клімату у медичному середовищі;

 • аналізувати психологічні особливості хворих з різними видами патології;

 • визначати тактику поведінки у спілкуванні з хворими, які мають акцентуйовані риси характеру;

 • володіти методами дослідження в медичній психології;

 • оцінити результати експериментально-психологічного дослідження окремих психічних процесів, особистості хворого.^

4.8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна

 1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Вінниця, 2001.

 2. Вітенко І.С., Чабан О.С., Бусло О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2002.

 3. Гавенко В.Л., Вітенко І.С., Самардакова Г.О. Практикум з медичної психології. – Харків: Регіон-інформ, 2002.

 4. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг. ред. професора І.Д.Спіріної, професора І.С.Вітенка. – Дніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 5. Квасенко А.В., Зубарев Ю.Т. Психология больного. М., 1980.

 6. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. М., 1984.

 7. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и ятрогенніе заболевания. (Узд. 4-е). М., Мед., 1977. – 12с.

 8. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: Мед.прес., 1998.

 9. Мягков И.Ф., Боков С.Н. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологии: Учебник для вузов.- М.: Издательская корпорация „Логос”, 1999.

 10. Основи загальної і медичної психології / За ред. І.С. Вітенка і О.С.Чабана. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 344с.

 11. Полищук И.А., Видренко А.Е. Атлас для експериментального исследования отклонений в психической деятельности человека. – К., «Здоровье», 1980. – 122с.

 12. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию: В 2-х томах. – М., 2000.

 13. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. – СПб.: Питер, 1999.

 14. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. – Л., 1984. – 191с.

 15. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. М., Мед., 1985. – 380с.


Додаткова

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М., 1997. - 368 с.

 2. Анастази А. Психологическое тестирование (Пер. с англ. – в 2-х т. – М., 1982.

 3. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. – Ташкент, 1976.

 4. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы нейропсихологической диагностики. – СПб, 1997. - 304 с.

 5. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х т. – М., 1992.

 6. Гурьева В.А., Семке В.Я., Гиндикин В.Я. Психопатология подросткового возраста. – Томск, 1994. - 310 с.

 7. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб, 1996. -

454 с.

 1. Исаев Д.Н. Психопрофилактика в практике педиатра. – Л., 1984.

 2. Кабанов М.М., Смирнов В.М., Личко А.Е. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л., 1997. - 496 с.

 3. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология: учебник. – СПб, Питер, 2002.

 4. Конечный Р., БОухал М. Психология в медицине. – Прага: Авиценум, Мед. изд.-во, 1983.

 5. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев, 1981. - 392 с.

 6. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. – М., 1985. - 416 с.

 7. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. – Л., 1991. - 304 с.

 8. Лебединский М. С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1996.

 9. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: МГУ, 1973.

 10. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – Л., 1960. - 400 с.

 11. Напреенко А.К., Петров К.Н. Психическая саморегуляция. – К.: Здоров’я, 1995.– 240 с.

 12. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. – МГУ, 1987.

 13. Общая психодиагностика: Основы психодиагностики, немедицинской психотерапии и психологического консультирования: Учеб. пособие /Под ред. А.А.Бодалева, В.В. Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

 14. Творогова Н.Д. Психология: Лекции для студентов медицинских вузов. – М., 1998.

 15. Тополенский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. – М., 1986. -384 с.


Схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 26.03.2010 р., протокол №7.


Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено предметною методичною комісією з терапевтичних дисциплін 19.04.2010 р., протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед.н., професор В.К.Тащук


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи