Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду icon

Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду
Скачати 143.31 Kb.
НазваПротокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду
Дата12.07.2012
Розмір143.31 Kb.
ТипПротокол

Затверджено профспілковою

конференцією ШІ Сум ДУ

Протокол № 1 від 16.05.07р.

Голова ПО ШІ Сум ДУ

____________ (Н.О. Тугай)


ПОЛОЖЕННЯ

про профспілкову організацію працівників освіти і науки України

Шосткинського інституту Сумського державного університету


1. Загальні положення


1.1. Первинна профспілкова організація є добровільним об’єднанням членів профспілки, які працюють в ШІ Сум ДУ.

1.2. Первинна профспілкова організація (далі ПО) ШІ Сум ДУ є організаційною ланкою Сумської обласної організації працівників освіти і науки України.

1.3. ПО ШІ Сум ДУ утворюється за рішенням Сумського обкому профспілки працівників освіти і науки України.

1.4. Згідно з повідомленням Шосткинського міськрайонного управління юстиції від 25.06.2007 р. ПО ШІ Сум ДУ набула статусу юридичної особи на підставі Статуту профспілки галузі. Водночас ПО ШІ Сум ДУ одержала ідентифікаційний код № 35187354 в Шосткинському районному управлінні статистики.

1.5. Повідомлення про належність до профспілки працівників освіти і науки України ПО ШІ Сум ДУ надсилає районному управлінню юстиції м. Шостка, профспілковій організації Сум ДУ, а також адміністрації ШІ Сум ДУ із зазначенням персонального складу об’єднуваних членів профспілки працівників інституту.

1.6. ПО ШІ Сум ДУ керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про про­фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавством України, Статутом Профспілки, цим Положенням, рішеннями профспілкових органів.

1.7. Первинна профспілкова організація:

1.7.1. Незалежна у своїй діяльності від адміністрації ШІ Сум ДУ, органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконт­рольна.

1.7.2. Будує відносини з адміністрацією ШІ Сум ДУ, профкомом ПО Сум ДУ, органами держав­ної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соці­ального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотри­мання норм законодавства та договорів.

1.8. ПО самостійно органі­зовує свою роботу, з метою представництва й захисту трудо­вих, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань проф­спілки, рішень, вищих за підпорядкуванням профспілкових органів. У питаннях колективних інтересів первинна профспілкова організація здійснює представництво та захист інтересів праців­ників ШІ Сум ДУ незалежно від їх членства в Профспілці.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки первинна профспілкова організація здійснює пред­ставництво й захист у порядку, передбаченому законодавством і Статутом профспілки.

1.9. В ПО ШІ Сум ДУ за рішенням профспілкового комітету можуть створюватися профспілкові групи. Їх функції та повноваження, якщо вони не передбачаються Статутом проф­спілки, затверджуються профспілковим комітетом.


^ 2. Органи первинної профспілкової організації


2.1. Найвищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори (конференція), періодичність, проведення яких встановлюється Статутом профспілки, але не рідше одно­го разу на рік. Про дату, місце проведення зборів (конференції) та порядок денний члени профспілки сповіщаються не пізніш як за 10 днів до встановленого терміну, якщо інше не передба­чено Статутом профспілки.

2.2. Профспілкові збори (конференція) скликаються проф­спілковим комітетом за своєю ініціативою чи на вимогу більш як третини членів профспілки, які перебу­вають на обліку в первинній профспілковій організації, або за пропозицією вищого за рівнем органу профспілки.

2.3. Норма представництва та порядок обрання делегатів на профспілкову конференцію визначаються профспілковим ко­мітетом відповідно до норм Статуту профспілки.

2.4. Профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більш як половина членів профспілки, об'єднуваних первинною організацією.

Профспілкова конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 2/3 делегатів при умові, що інше не передбачено статутом профспілки.

2.5. Рішення профспілкових зборів (конференції) прийма­ються більшістю голосів членів профспілки, делегатів конфе­ренції, присутніх на зборах (конференції), при наявності кворуму, а з окремих питань, визначених статутом профспілки, не менш як 2/3 голосів членів профспілки, делегатів конференції. Форму голосування (відкрите, таємне) визначають збори (конференція).

2.6. Звітно-виборні збори (конференція) проводяться з пе­ріодичністю, визначеною статутом профспілки. У терміни, встановлені первинною профспілковою органі­зацією або вищим керівним профспілковим органом, можуть проводитись звітні збори (конференції).

2.7. На профспілкових зборах (конференціях) для ведення поточної роботи обираються:

2.7.1. У профспілковій групі - профгрупорг, його заступник.

2.7.2. У первинній профспілковій організації - профспілко­вий комітет і ревізійна комісія.

2.8. Терміни повноважень профгрупорга, профспілкового комітету визначаються відповідно до норм Статуту профспілки профспілковими збо­рами (конференцією).

^ 2.9. Профспілкова конференція:

2.9.1. Визначає пріоритетні напрями діяльності первин­ної профспілкової організації.

2.9.2. Заслуховує і обговорює звіти профспілкового комітету, і дає оцінку їхній роботі, затверджує звіти ревізійної комісії:

2.9.3. Обирає профспілковий комітет, ревізійну комісію.

2.9.4. Обирає делегатів на конференцію (з'їзд) вищої за статусом організації профспілки згідно з нормами представниц­тва та порядком, затвердженими відповідним профспілковим органом.

2.9.5. Обирає (делегує) представників до вищого проф­спілкового органу, якщо статутом профспілки передбачено формування його за принципом прямого делегування.

2.9.6. Розглядає і затверджує бюджет первинної проф­спілкової організації.

2.9.7. Заслуховує звіти роботодавця, профспілкового ко­мітету про виконання колективного договору, дотримання за­конодавства.

2.9.8. Приймає рішення про входження до певної профспілки, про припинення діяльності, ліквідацію первинної проф­спілкової організації.

2.9.9. Розглядає інші питання діяльності первинної проф­спілкової організації.

2.10. У період між профспілковими конференція­ми ПО здійснює свої повно­важення через обраний нею орган – профспілковий комітет (профком).

2.11. Засідання профкому, якщо інше не передбачено стату­том профспілки, проводяться в міру необхідності, але не рідше як один раз на квартал. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів профкому.

2.12. Рішення профкому вважається прийнятим, якщо за його проголосувало більше половини членів профкому, при­сутніх на засіданні, при наявності кворуму.

^ 2.13. Для здійснення представництва й захисту трудових, соц­іально-економічних прав та інтересів членів профспілки профком:

2.13.1. Здійснює представництво й захист трудових і соціаль­но-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з адміністрацією, органами влади, місцевого самоврядування, в суді;

2.13.2. Організовує ведення колективних переговорів, бере участь в укладанні колективного договору і контролює його виконання. З цією метою:

- збирає та узагальнює пропозиції членів профспілки, бере участь у підготовці проекту колективного договору;

- спільно з адміністрацією організовує проведення конференції працівників ШІ Сум ДУ для схвалення проекту колективного договору, за дорученням зборів (конференції) здійснює контроль за виконанням колективного договору;

- звітує про виконання колективного договору на конференції працівників ШІ Сум ДУ.

2.13.3. Разом з адміністрацією вирішує питання про запро­вадження, перегляд чи зміну норм праці.

2.13.4. Приймає рішення про вимогу до адміністрації розір­вати трудовий договір (контракт) з керівником, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладання або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором.

2.13.5. Дає згоду або не погоджується на розірвання трудо­вого договору з працівником з ініціативи роботодавця у випад­ках і порядку, передбачених законодавством.

2.13.6. Бере участь у розробці заходів щодо попередження без­робіття серед працівників ШІ Сум ДУ, стимулювання створення нових робочих місць, професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників; проводить консультації з адміністрацією щодо вжиття заходів для запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом'якшенню несприятливих наслідків будь-якого звільнення; вносить пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.

2.13.7. Спільно з адміністрацією вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, зокрема, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку ро­бочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у святкові та вихідні дні.

2.13.8. Спільно з адміністрацією вирішує питання соціально­го розвитку ШІ Сум ДУ, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні й затвердженні переліку та порядку надання працівникам соц­іальних пільг.

2.13.9. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудо­вого розпорядку ШІ Сум ДУ.

2.13.10. Бере участь у вирішенні питань оплати праці праці­вників ШІ Сум ДУ: форм і системи оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

2.13.11. Здійснює громадський контроль за виконанням адміністрацією законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в ШІ Сум ДУ безпеч­них і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правиль­ним застосуванням встановлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

З цією метою:

- вимагає усунення порушень нормативних актів про охо­рону праці;

- разом з роботодавцем бере участь у розробці й реалізації комплексних заходів для поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

2.13.12. Приймає участь в роботі комісії ШІ Сум ДУ з питань соціального страхування, піклується про направлення працівників до санаторіїв.

2.13.13. Здійснює контроль за підготовкою й поданням адміністрацією документів, необхідних для призначення пенсій працівникам; контролює надання пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали в ШІ Сум ДУ, права користуватися нарівні з його працівниками путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами й пільгами згідно з статутом ШІ Сум ДУ та колективним договором.

2.13.14. Представляє інтереси працівників за їхнім доручен­ням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колектив­ному трудовому спорі, сприяє їх вирішенню.

2.13.15. Надає членам профспілки матеріальну допомогу з коштів профорганізації.

^ 2.14. У питаннях внутріспілкової та організаційної роботи профком:

2.14.1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень конференції первинної профспілкової організації, вищих органів профспілки.

2.14.2. Звітує про свою діяльність перед профспілковими зборами (конференцією).

2.14.3. Приймає рішення про час і місце проведення конференції, порядок денний, готує документи, які вно­сяться на розгляд конференції.

2.14.4. Організовує облік членів профспілки, слідкує за дот­риманням статутних норм при прийнятті до профспілки та при­пиненні членства в ній, визначає порядок виборів делегатів на конференцію.

2.14.5. Організовує збір і реалізацію критичних зауважень та пропозицій членів профспілки, систематично інформує їх про свою роботу.

2.14.6. Проводить роз'яснювальну роботу серед членів профспілки щодо прав і ролі профспілки в захисті трудових і соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників.

2.14.7. Визначає структуру первинної профспілкової орган­ізації.

2.14.8. За наявності письмових заяв членів профспілки про утримання профспілкових внесків з їхньої заробітної плати ук­ладає з роботодавцем договір щодо перерахування на рахунок первинної профспілкової організації профспілкових внесків із заробітної плати (у разі відсутності цієї норми в колективному договорі).

2.14.9. Організовує виконання кошторису ПО, щорічно звітує на профспілко­вій конференції про використання коштів.

2.14.10. Для здійснення своїх повноважень утворює постійні комісії за напрямами роботи, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи.

2.14.11. Для організації проведення окремих заходів може утворювати тимчасові комісії та робочі групи.

2.14.12. Координує та контролює роботу профгруп, спрямовує і контролює діяльність постійних та тимчасових комісій і робочих груп.

2.14.13. Взаємодіє з профспілковим комітетом Сум ДУ на основі ділового співробітництва, взаєморозуміння, інформує з цих питань членів профспілки та трудовий колектив.

2.14.14. Забезпечує своєчасне й повне перерахування перед­бачених відповідними рішеннями коштів профспілковій організації працівників освіти і науки України Сум ДУ.

2.14.15. Відповідно до Статуту профспілки та повноважень, наданих конференцією, володіє, користується й роз­поряджається майном та коштами, які належать на правах влас­ності первинній профспілковій організації.

2.14.16. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації, якщо вони не є виключною компетенцією профспілкової конфе­ренції.

^ 2.15. Голова профкому:

2.15.1. Без довіреності представляє первинну профспілкову організацію у взаємовідносинах профкому з іншими органами й організаціями.

2.15.2. Скликає та проводить засідання профспілкового ко­мітету, організовує підготовку не­обхідних матеріалів до них, підписує прийняті рішення і про­токоли засідань.

2.15.3. Вносить пропозиції профкому про розподіл обов'язків між членами профкому.

2.15.4. Проводить особистий прийом членів профспілки, організовує розгляд заяв, пропозицій і зауважень, дає доручення членам профспілки з питань діяльності первинної профспілко­вої організації.

2.15.5. За дорученням конференції трудового колек­тиву підписує колективний договір, організовує контроль за його виконанням.

2.15.6. За дорученням профспілкової конференції розпоряджається коштами первинної профспілкової організації в межах асигнувань, передбачених її бюджетом. Щорічно звітує на засіданні профкому про витрачан­ня коштів за затвердженим кошторисом.

2.15.7. Подає до вищого органу профспілкової організації Сум ДУ звіти за встанов­леними формами.

2.15.8. Організовує ведення діловодства первинної профспілко­вої організації, забезпечує формування і збереження архіву.

2.15.9. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації, якщо вони не є виключною компетенцією конференції або профкому.

2.16. Профгрупорг здійснює індивідуальну роботу серед членів профспілки, залучає їх до активної участі в роботі профорганізації, піклується про оплату їхньої праці, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку.


^ 3. Кошти і майно первинної профспілкової організації ШІ Сум ДУ


3.1. Первинна профспілкова організація може мати у влас­ності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статут­ної діяльності, розпоряджатись ним.

3.2. Джерелами формування майна первинної профспілко­вої організації є членські внески членів профспілки, відрахування підприємств, установ, організацій на культурно-масову і фізкультурну роботу, пожертвування громадян, юри­дичних осіб, пасивні доходи, інші надходження, не заборонені законодавством.

3.3. Майно первинної профспілкової організації є її колек­тивною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних зав­дань в інтересах членів профспілки.

3.4. Розмір щомісячних членських внесків встановлюється Статутом профспілки.

Членські профспілкові внески сплачуються за безготівковим розрахунком із заробітної плати згідно з заявою члена профспілки. Порядок перерахувань внесків встановлюється відповідним договором профкому з адміністрацією ШІ Сум ДУ.

3.5. Первинна профспілкова організація відраховує частину внесків на статутну діяльність вищих за рівнем органів відпові­дно до норм Статуту профспілки або рішень її керівного органу.

3.6. Кошти первинної профспілкової організації, які зали­шаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, вит­рачаються згідно з кошторисом, затвердженим профспілковою конференцією (профкомом).

3.7. Від імені членів профспілки розпоряджання коштами, іншим майном здійснює профком.


^ 4. Ревізійна комісія первинної ПО ШІ Сум ДУ


4.1. Водночас із виборами керівних органів первинної проф­спілкової організації на конференції обирається реві­зійна комісія.

4.2. Основними напрямами діяльності ревізійної комісії є:

4.2.1. Контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації.

4.2.2. Контроль за виконанням рішень зборів (конференцій), станом профспілкового діловодства, оперативністю розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

4.3. Порядок і зміст роботи ревізійної комісії визначаються Положенням, яке затверджується органом профспілки, упов­новаженим її статутом.

4.4. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях профкому з правом дорадчого голосу. Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані члени і штатні працівники профкому та члени керівних органів підприємства, установи, організації.


^ 5. Право первинної профспілкової організації

як юридичної особи


5.1. ПО ШІ Сум ДУ є юридичною осо­бою, має печатку, штамп установленого зразка, бланки, раху­нок в банку.

5.2. Право юридичної особи первинна профспілкова орган­ізація реалізує через профспілковий комітет, що діє відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статуту профспілки.

5.3. Має право використовувати символіку професійних працівників освіти і науки України.


^ 6. Припинення діяльності первинної

профспілкової організації


6.1. Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпус­ку, примусового розпуску).

6.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) первинної профспілкової організації приймається профспілко­вою конференцією відповідно до Статуту профспілки. Рішення зборів (конференції) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3 членів профспілки, які пере­бувають на обліку в цій організації, або більш як 2/3 делегатів конференції.

6.3. У випадку прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) первинної профспілкової організації одночасно приймається рішення про використання майна та коштів цієї організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

6.4. Припинення діяльності первинної профспілкової органі­зації шляхом примусового розпуску чи заборони діяльності за рішенням роботодавця, органів влади й місцевого самовряду­вання, політичних партій, громадських організацій не допус­кається. Рішення про примусовий розпуск первинної проф­спілкової організації може бути прийнято лише судом.


7. Адреса ПО ШІ Сум ДУ


7.1. ПО ШІ Сум ДУ розташована за адресою: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Інститутська, буд. 6, 2 поверх, кімната 204.

Тел. 7-55-91.


Схожі:

Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду iconПротокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду
Первинна профспілкова організація є добровільним об’єднанням членів профспілки, які працюють в ші сум ду
Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 17. 11. 07р. №886-р «Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах» міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ 12 12 200 7 №1121
Наказ мон україни від 12. 12. 07р. №1121 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17. 11. 07р. №886-р «Про схвалення...
Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду iconМетодичні рекомендації з патофізіологіі для студентів фармацивтичного факультету
Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №1 від 31. 08. 07р), а також...
Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду iconЗатверджую Директор кі сум ду в. В. Бібік Графік навчального процесу цздвфн конотопського інституту Сум ду на 2013-2014 навчальний рік

Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду iconЗатверджую Директор кі сум ду в. В. Бібік Графік навчального процесу цздвфн конотопського інституту Сум ду на 2012-2013 навчальний рік

Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду iconЗатверджую Директор кі сум ду в. В. Бібік Графік навчального процесу цздвфн конотопського інституту Сум ду на 2012-2013 навчальний рік

Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду iconСум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник
У даній статті розглянуті особливості поширення тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії серед школярів м. Сум
Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду iconУдк 537. 311. 322 Кинетика адсорбции молекул воды на поверхности сенсоров варисторного типа на основе диоксида олова
Кинетика адсорбции молекул воды на поверхности сенсоров варисторного типа на основе диоксида олова
Протокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи