Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» icon

Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Скачати 364.24 Kb.
НазваМетодичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Сторінка1/2
Дата12.07.2012
Розмір364.24 Kb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

з організації й проведення державних екзаменів

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

(напряму підготовки 6.050400 - „Туризм”

спеціальності „Готельне господарство”;

напряму підготовки бакалаврів

6.140101 - „Готельно-ресторанна справа”

галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”)


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації «бакалавр з готельно-ресторанної справи» (напряму підготовки 6.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки бакалаврів 6.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”). Укл.: Писаревський І.М., Александрова С. А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 35 с.


Укладачі: І.М. Писаревський,

С.А.Александрова


Рецензент: проф., к.екон.н. Чебанова Н.В.


Затверджено на засіданні кафедри Туризму і готельного господарства (протокол № 4 від 29.11.2007)

Зміст


Вступ………………………………………………………………………….

4^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ...

5ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ…………………………………………………………………….


6Програма КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ…………………………………………………………………….


7Перелік питань для підготовки до КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ…………………………..


17ОЦІнювання результатів КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ…………………………..


26СПИСОК літературИ………………………………………………………

28Вступ


Державна атестація студента здійснюється після завершення ним навчання у вищому закладі освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні й спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань і обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Проводиться державна атестація студента з метою визначення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

До складання державного екзамену, що проводиться на відкритому засіданні державної комісії допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з таких навчальних дисциплін:

1. Технологія готельної справи

2. Технологія ресторанних послуг

3. Організація гостинності в засобах розміщення

4. Організація послуг харчування

5. Організація рекреаційних послуг

6. Ділова іноземна мова

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «бакалавр» професійного напряму «Готельно-ресторанна справа» і мають на меті надання допомоги студентам при підготовці до державного кваліфікаційного екзамену.


^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


Комплексний кваліфікаційний державний екзамен освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» складається з двох етапів. Перший етап включає тестову перевірку знань, другий передбачає письмове вирішення комплексного ситуаційного завдання з зазначених у вступі дисциплін.

На першому етапі здійснюють письмове тестування протягом однієї астрономічної години (60 хвилин). Студенти отримують індивідуальні стандартизовані бланки для оцінювання відповідей (Додаток А) і бланки з тестовими завданнями (60 тестів). Викладач пояснює порядок заповнення бланку оцінювання, на якому студенти зазначають групу, прізвище, ініціали, варіант, дату проведення тестування.

Надалі студенти працюють над розв’язанням тестів, проставляючи номер обраної відповіді на кожне з тестових завдань до відповідної клітини поруч з номером запитання.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 3-4 відповідей (тільки одна з яких є правильною).

За 15 хвилин до закінчення етапу тестування екзаменатор робить відповідне повідомлення, наприкінці якого бланк оцінювання здають Комісії разом з бланками тесту.

Після цього кожному студенту видають комплексне ситуаційне завдання і декілька аркушів формату А4. Останні підписує студент– зазначає групу, прізвище, ініціали, номер завдання. Тривалість розв’язання останнього - 4 години.

Структура завдання:

 1. характеристика ситуації (вихідні умови);

 2. інформаційне забезпечення;

3) завдання.

По закінченні 4 годин аркуші з розв’язанням і чернетки здають Комісії.

Після перевірки робот державна комісія на закритому засіданні відкритим голосуванням приймає рішення про оцінювання знань, виявлених студентами при складанні державного екзамену.

Результати складання державного екзамену визначають оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і оголошують у день їх проведення після оформлення протоколу засідання державної комісії.

Студент, який успішно склав державні екзамени, рішенням державної комісії допускається до дипломного проектування.

У разі якщо студент не пройшов державної атестації його відраховують з вищого навчального закладу. Йому видають диплом про неповну вищу освіту.


^ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ


1. Реєстрація учасників державного кваліфікаційного екзамену починається за 30 хвилин до його початку, запізнення є неприпустимими.

2. Студенти до початку державного кваліфікаційного екзамену мають надати секретарю Комісії залікову книжку.

3. Під час екзамену забороняється:

– використовувати будь-яку літературу, записи, мобільні телефони;

– підказувати, говорити, надавати консультації студентами один одному;

– консультуватися з членами державної екзаменаційної комісії;

– виходити з аудиторії з будь-якими робочими аркушами.

У разі недотримання перелічених вище вимог студент буде видалений з аудиторії без попередження й права продовження складання екзамену.

Неприпустимим є продовження роботи над завданням після оголошення про її закінчення.


^ Програма КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ


Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену складена згідно з галузевим стандартом вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа»».


Програма дисципліни «Технологія готельної справи» розкривається в таких темах:


 1. Автоматизація технологій послуг гостинності.

 2. Поняття технологічних процесів.

 3. Функціонально-технологічна структура підприємства готельного типу.

 4. Технологія обслуговування на підприємствах харчування.

 5. Технологія обслуговування на підприємствах готельного типу.

 6. Трансферт клінінгових технологій в сферу послуг.

 7. Автоматизація технологічного циклу бронювання.

 8. Автоматизація технологічного циклу розрахунку за проживання.

 9. Автоматизація технологічного циклу приймання і розміщення.

 10. Склад і види приміщень готельних підприємств.

 11. Техніка роботи зі скаргами.

 12. Планувальна організація основного технологічного процесу споживання послуг розміщення.

 13. Уніфікація технологічних процесів виробництва й споживання готельних послуг.

 14. Поняття готельного циклу.

 15. Технологічний цикл реєстрації "гостя".

 16. Технологічний цикл попередньої оплати й розрахунків після виїзду.

 17. Технологічний цикл "нічний аудит».

 18. Технологічні операції основного техноциклу виробництва й споживання за призначенням.

 19. Технологічні операції основного техноциклу виробництва й споживання за ступенем механізації.

 20. Автоматизація технологічного циклу бронювання готельних послуг.

 21. Автоматизація технологічного циклу надання додаткових послуг.

22. Механізація клінінгових технологій нежитлових приміщень готелів.

23. Технологічні операції обслуговуючого техноциклу за призначенням.

24. Інформаційні технології в готельному господарстві.

25. Технологічні операції обслуговуючого техноциклу за ступенем механізації.

26. Клінінгові технології процесу споживання готельних послуг.

27. Інноваційні технології ведення білизняного господарства в готелі.

28. Технологічна програма використання чистячих і миючих засобів.

29. Технологічна послідовність прибиральних робіт у житлових приміщеннях.

30. Технологічний цикл прибирання санвузла.

31. Види прибиральних робіт на житловому поверсі.

32. Планувальна організація житлового поверху.

33. Планувальна організація номерів різної категорії.

34. Планувальна організація обслуговуючих приміщень.

35. Технологічні операції допоміжного техноциклу за призначенням.

36. Технологічні операції допоміжного техноциклу за ступенем механізації.

37. Технологічний цикл контролю за технічним і естетичним станом приміщень.

38. Технологічний цикл контролю за технічним станом обладнання, механізмами й автоматами.

39. Технологічні операції допоміжного техноциклу за призначенням.

40. Технологічні операції допоміжного техноциклу за ступенем механізації.

41. Технологічні інструкції проведення прибиральних робіт на житловому поверсі.

42. Стандарт естетичного оформлення номерів.

43. Категорії номерів та їх оснащеність.

44. Журнал обліку оснащення житлових приміщень.

45. Журнал обліку витрат чистячих і миючих засобів для прибирання в номерах - технологічна програма.

46. Журнал ведення білизняного господарства в житлових приміщеннях підприємств готельного типу.

47. Журнал обліку туалетних приналежностей.

48. Журнал проведення інструктажу з техніки безпеки.

49. Журнал контролю якості санітарно-гігієнічного стану житлових приміщень.

50. Журнал обліку надання додаткових послуг.

51. Прикладні програми автоматизованого оформлення експлуатаційних документів.

52. Стандарт поведінковий для обслуговуючого персоналу.

53. Журнал обліку заявок на ремонтні роботи в номерах.

54. Функціональні служби підприємств індустрії гостинності (туристські, готельні, харчування).

55. Побудова функціональних схем підприємств індустрії гостинності.

56. Організаційні структури підприємств індустрії гостинності.

57. Види технологічних стандартів процесу обслуговування.

58. Стандарт на послугу й процес обслуговування.


Програма дисципліни «Технологія ресторанних послуг» розкривається в таких темах:


1. Типологія підприємств харчування.

2. Планувальна організація підприємств харчування.

3. Технологія заготівельного циклу виробництва кулінарної продукції;

4. Технологія забезпечуючого циклу.

5. Технологія доготівельного циклу виробництва кулінарної продукції.

6. Технологія циклу сервіровки (технологічний процес сервіровки, правила техніки сервіровки).

7. Технологія основного циклу сервісного обслуговування.

8. Методи і техніка подачі страв.

9. Технологічні процеси денного раціону харчування (сніданок, обід, вечеря).

10. Кухня народів світу.

11. Клінінгові технології в приміщеннях підприємств харчування.

12. Система розрахунків за послуги харчування.


Програма дисципліни «Організація гостинності в засобах розміщення» розкривається в таких темах:


1. Ліцензування туристичної діяльності.

2. Сертифікація і стандартизація послуг гостинності.

3. Функціональні складові індустрії гостинності.

4. Класифікація підприємств індустрії гостинності та їх характеристика.

5. Міжнародні готельні організаційні структури та системи.

6. Розвиток транспортних послуг у світі та їх роль в індустрії гостинності.

7. Організація послуг комунікації.

8. Класи туристського обслуговування.

9. Види транспортних послуг.

10. Прогресивні технології обслуговування на транспорті.

11. Критерії оцінки транспортних засобів.

12. Стандарти туристсько-екскурсійного обслуговування й стандарти якості.

13. Стандарти безпеки послуг гостинності.

14. Стандарти щодо рівня комфорту готельних підприємств.

15. Стандарти підприємств харчування.

16. Стандарти проектування якості послуг гостинності.

17. Види, функції та завдання підприємств індустрії гостинності.

18. Структурні зміни на ринку засобів розміщення.

19. Соціально-просторова модель надання послуг гостинності.

20. Формування програми діяльності підприємства щодо надання індивідуальних, групових і масових послуг.

21. Характеристика міжнародного ринку послуг гостинності.

22. Міжнародні транспортні компанії.

23. Рівень розвитку послуг гостинності.

24. Поняття й класифікація засобів розміщення.

25. Організаційні форми підприємств готельного типу та їх структура.

26. Аналіз структурних змін засобів розміщення.

27. Аналіз рівня розвитку готельних послуг.

28. Організація основного функціонального процесу виробництва й споживання готельної послуги.

29. Організація замкнутого функціонального процесу "виробництва" й "споживання" послуг проживання.

30. Організація функціонального процесу "виробництва" й "споживання" послуг розміщення.

31. Організація функціонального процесу експлуатації житлового поверху.

32. Організація процесу "виробництва" й "споживання" додаткових послуг.

33. Інноваційні форми надання послуг гостинності.

34. Глобальні системи резервування й бронювання.

35. Автоматизована система управління та модифікація прикладних програм підприємства індустрії гостинності.

36. Технічні вимоги на послугу, надання й управління якістю послуг.

37. Міждержавний стандарт "Послуги населенню".

38. Стандарти якості послуг гостинності.

39. Стандарти обслуговування.

40. Технологічні стандарти гостинності.

41. Стандарти поведінкові.

42. Стратегія якості готельних послуг.

43. Стандарт компетентності.

44. Якість готельних послуг як інструмент конкурентоспроможності.

45. Обов’язкова система сертифікації готельних послуг та послуг харчування.

46. Органи по сертифікації послуг і ліцензуванню туристської діяльності.

47. Правила користування готелями.

48. Правила внутрішнього розпорядку.

49. Організаційна структура підприємства.

50. Порядок взаємодії функціональних служб підприємств.

51. Посадові інструкції.

52. Контроль за організацією реєстрації та розміщенням клієнтів.

53. Контроль правильності оформлення заявок на бронювання.

54. Контроль за обробкою й послідовністю виконання заявки на бронювання.

55. Контроль за термінами підтвердження заявки.

56. Контроль за правильністю оформлення експлуатаційних документів з бронювання.

57. Контроль за архівацією заявок на бронювання.

58. Перевірка характеристики послуги на її відповідність стандартам.

59. Перевірка технічних умов на надання послуги (ресурси, технологічний процес).

60. Перевірка процесу проектування послуги.

61. Оцінка якості наданих послуг виробниками послуг.

62. Перевірка умов управління якістю надання послуг і процесу обслуговування.

63. Організація технологічного процесу надання послуг за сертифікаційними умовами.

64. Правила проведення сертифікації готельних послуг.

65. Правила проведення сертифікації послуг харчування.

66. Терміни й умови проведення сертифікації.

67. Технічний нагляд за сертифікованими послугами під час їх надання.

68. Стандарти та санітарні норми й правила.

69. Контроль за дією сертифіката відповідності.


Програма дисципліни «Організація рекреаційних послуг» розкривається в таких темах:


1. Проектування якості послуг гостинності ("петля якості").

2. Якість обслуговування й засоби її забезпечення.

3. Соціально-економічні нормативи якості послуг гостинності.

4. Нормативні вимоги до якості послуг гостинності.

5. Планування технічних умов на послугу, технічних умов на надання послуг і управління якістю послуг.

6. Види рекреаційних послуг: лікувально-профілактичні, спортивно-оздоровчі, видовищно-розважальні, екзотичні, інформаційно-пізнавальні, торгово-побутові.

7. Соціально–просторова модель організації рекреаційних послуг.

8. Основні принципи організації спортивно-оздоровчих послуг.

9. Соціально-економічні фактори розвитку торговельно-побутових послуг.

10. Фактори, що визначають попит на інформаційно-пізнавальні послуги.

11. Функціонально-просторова модель бізнес-послуг.

12. Інфраструктура туристських бізнес-послуг.

13. Організація послуг бізнес-турів.

14. Поняття анімації.

15. Специфіка анімаційних послуг у сфері туризму.

16. Анімація в екскурсійній діяльності.

17. Анімація рекреаційного обслуговування, як інструмент залучення клієнтів і засобу конкурентної боротьби.

18. Поняття й визначення якості послуг.

19. Поняття норм і нормативів, природа соціального нормативу.

20. Структура якості послуг індустрії гостинності.

21. Міжнародний стандарт "Управління якістю послуг".

22. Нормативні вимоги до якості послуг.

23. Вимоги до якості готельних послуг, послуг харчування, рекреаційних послуг і послуг туристських підприємств.

24. Технічні вимоги на послугу, надання й управління якістю послуг.

25. Потенційні партнери готельних підприємств.

26. Постачальники послуг готельного підприємства (туристські фірми, підприємства транспорту, екскурсійні бюро, музеї, спортивні установи, інші заклади рекреаційно-курортної сфери, сфери культури, підприємства торгово-побутових послуг тощо).

27. Тотальне управління якістю (TQM).

28. Інтегрована стратегія підприємства індустрії гостинності.

29. Орієнтація на споживача.

30. Орієнтація на філософію, концепції, інструменти й методологію якості.

31. Стратегія залучення всіх співробітників до безперервного покращення якості послуг гостинності.

32. Інструменти контролю якості послуг гостинності.

33. Показники якості послуг гостинності.


Програма дисципліни «Організація послуг харчування» розкривається в таких темах:


1. Міжнародні операційні ланцюги підприємств харчування.

2. Організація функціонального процесу "виробництва" й "споживання" послуг харчування.

3. Загальні принципи виробничих процесів і систем у сфері послуг харчування.

4. Організація виробничих процесів послуг харчування.

5. Організація роботи виробничих цехів ресторану.

6. Правила надання послуг харчування.

7. Організація надання послуг харчування мешканцям готельних комплексів.

8. Організація надання послуг харчування в мобільних засобах розміщення.

9. Організація харчування за меню денного раціону.

10. Організація процесу виробництва й споживання ресторанних послуг за типом «Кейтеринг».

11. Організація розважально-тематичних послуг харчування для туристів.

12. Організація харчування туристів з урахуванням їх національних традицій, туристські категорії харчування.

13. Організація послуг харчування при проведенні офіційно-ділових заходів.

14. Організація послуг харчування учасникам конгресного туризму.

15. Вимоги до якості готельних послу, послуг харчування, рекреаційних послуг і послуг туристських підприємств.

16. Міжнародний стандарт "Управління якістю послуг".

17. Вимоги санітарії та гігієни на підприємствах індустрії гостинності.

18. Планувальна організація території підприємств індустрії гостинності різної категорії.

19. Санітарно-гігієнічні вимоги до території підприємств індустрії гостинності.

20. Санітарно-гігієнічні вимоги до технічного обслуговування приміщень і устаткування.

21. Культура виробництва послуг гостинності.

22. Санітарно-гігієнічні вимоги до обслуговуючого персоналу.


Програма дисципліни «Ділова іноземна мова» розкривається в таких темах:


1. Елементи усного перекладу та інші ділові контакти.

2. Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури й розширення лексико-граматичних навичок.

3. Методи й лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних джерел.

4. Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація телефонних контактів на іноземній мові.

5. Комп’ютерний переклад, лексичний мінімум комп’ютерних технологій.

6. Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел.

7. Нормативна граматика мови. Аудіювання й мовлення. Лексичний мінімум.

8. Ознайомче й пошукове читання з визначеною швидкістю без словника.

9. Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (із використанням словника).

10. Структура діалогу професійно-орієнтованого характеру.

11. Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей та нарад.


Перелік питань для підготовки до КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ


Перелік питань з дисципліни «Технологія готельної справи»:


1. Технологія прибирання санітарного вузла в номері.

2. Технологія прибирання санітарних вузлів і душових загального користування.

3. Безпечні методи роботи покоївки під час прибирання.

4. Етика поведінки покоївки.

5. Особливості роботи поверхового персоналу. Вимоги до особистої гігієни й охорони праці.

6. Склад поверхової служби та основні посадові обов’язки персоналу.

7. Посадові обов’язки покоївки. Безпечні методи роботи.

8. Система обліку матеріальних цінностей в готелі.

9. Порядок проведення інвентаризації на житловому поверсі.

10. Зміст роботи завідуючої корпусом з організації роботи поверхового персоналу.

11. Організація білизняного господарства готелю. Вимоги до білизняних приміщень на поверсі.

12. Історія й основні етапи розвитку готельної справи.

13. Сучасні тенденції розвитку світового готельного бізнесу.

14. Типологія засобів розміщення.

15. Світові системи класифікації готелів.

16. Класифікація готелів в Україні.

17. Порядок проведення сертифікації. Правила і схеми сертифікації.

18. Загальні вимоги до готелів згідно з національним стандартом України „Класифікація готелів”.

19. Особливості режиму роботи готелів. Принципи складання графіків виходу до роботи.

20. Загальні санітарні вимоги до утримання приміщень у готелях.

21. Санітарні вимоги до персоналу й службових приміщень у готелі.

22. Види прибиральних робіт та їх характеристика.

23. Послідовність прибирання номерів. Технологія щоденного прибирання однокімнатного номера.

24. Особливості технології генерального прибирання номерів.

25. Періодичність проведення прибиральних операцій під час різних видів прибирання.


Перелік питань з дисципліни «Технологія ресторанних послуг»:


 1. Класифікація послуг ресторанного господарства.

 2. Правила роботи закладів ресторанного господарства.

 3. Вимоги до послуг закладів ресторанного господарства.

 4. Виробничий процес, як основа складної і різноманітної діяльності закладів ресторанного господарства.

 5. Класифікація виробничих процесів.

 6. Принципи раціональної організації виробничого процесу.

 7. Концентрація предметів праці, гнучкість процесів.

 8. Організація роботи заготівельних цехів закладів ресторанного господарства.

 9. Вимоги до розміщення цехів у плані поверху.

 10. Виробнича програма цехів.

 11. Відокремлення технологічних ліній та відділків, вимоги до їх організації.

 12. Організація роботи доготівельних цехів закладів ресторанного господарства.

 13. Технологічна схема обслуговування споживачів у ресторанах.

 14. Склад обслуговуючого персоналу закладів ресторанного господарства, їх обов’язки.

 15. Послідовність технологічних операцій процесу обслуговування.

 16. Професійна етика обслуговуючого персоналу.

 17. способи подавання страв у ресторанах.

 18. Вимоги до організації робочого місця офіціанта.

 19. Обслуговування туристів і особливого контингенту.

 20. Організація харчування й обслуговування школярів, студентів, робітників і службовців установ і промислових підприємств.

 21. Класифікація банкетів і прийомів.

 22. Порядок прийому замовлень на обслуговування банкетів і прийомів.

 23. Організація обслуговування банкетів за столом.

 24. Особливості складання меню до банкетів з частковим і повним обслуговуванням офіціантами.

 25. Особливості розташування столів, їх сервірування, порядок обслуговування, етикет персоналу.

 26. Організація обслуговування банкетів біля столу

 27. Специфіка банкетів біля столу та їх переваги.

 28. Особливості розташування столів, їх сервірування, порядок обслуговування, етикет персоналу.

 29. Організація обслуговування тематичних заходів.

 30. Характеристика банкету-чай, банкету-кави.


Перелік питань з дисципліни «Організація гостинності в засобах розміщення»:


1. Ліцензування туристичної діяльності.

2. Сертифікація й стандартизація послуг гостинності.

3. Функціональні складові індустрії гостинності.

4. Класифікація підприємств індустрії гостинності та їх характеристика.

5. Міжнародні готельні організаційні структури та системи.

6. Розвиток транспортних послуг у світі та їх роль в індустрії гостинності.

7. Організація послуг комунікації.

8. Класи туристського обслуговування

9. Види транспортних послуг.

10. Прогресивні технології обслуговування на транспорті.

11. Критерії оцінки транспортних засобів.

12. Стандарти туристсько-екскурсійного обслуговування та стандарти якості.

13. Стандарти безпеки послуг гостинності.

14. Стандарти щодо рівня комфорту готельних підприємств.

15. Стандарти підприємств харчування.

16. Стандарти проектування якості послуг гостинності.

17. Види, функції та завдання підприємств індустрії гостинності.

18. Структурні зміни на ринку засобів розміщення.

19. Соціально-просторова модель надання послуг гостинності.

20. Формування програми діяльності підприємства щодо надання індивідуальних, групових і масових послуг.

21. Характеристика міжнародного ринку послуг гостинності.

22. Міжнародні транспортні компанії.

23. Рівень розвитку послуг гостинності.

24. Поняття й класифікація засобів розміщення.

25. Організаційні форми підприємств готельного типу, їх структура.

26. Аналіз структурних змін засобів розміщення.

27. Аналіз рівня розвитку готельних послуг.

28. Організація основного функціонального процесу виробництва й споживання готельної послуги.

29. Організація замкнутого функціонального процесу "виробництва" й "споживання" послуг проживання.

30. Організація функціонального процесу "виробництва" й "споживання" послуг розміщення.

31. Організація функціонального процесу експлуатації житлового поверху.

32. Організація процесу "виробництва" й "споживання" додаткових послуг.

33. Інноваційні форми надання послуг гостинності.

34. Глобальні системи резервування й бронювання

35. Автоматизована система управління та модифікація прикладних програм підприємства індустрії гостинності;

36. Технічні вимоги на послугу, надання й управління якістю послуг.

37. Міждержавний стандарт "Послуги населенню".

38. Стандарти якості послуг гостинності.

39. Стандарти обслуговування.

40. Технологічні стандарти гостинності.

41. Стандарти поведінкові.

42. Стратегія якості готельних послуг.

43. Стандарт компетентності.

44. Якість готельних послуг, як інструмент конкурентоспроможності.

45. Обов’язкова система сертифікації готельних послуг і послуг харчування.

46. Органи по сертифікації послуг і ліцензуванню туристської діяльності.

47. Правила користування готелями.

48. Правила внутрішнього розпорядку.

49. Організаційна структура підприємства.

50. Порядок взаємодії функціональних служб підприємств.

51. Посадові інструкції.

52. Контроль за організацією реєстрації та розміщенням клієнтів.

53. Контроль правильності оформлення заявок на бронювання.

54. Контроль за обробкою й послідовністю виконання заявки на бронювання.

55. Контроль за термінами підтвердження заявки.

56. Контроль за правильністю оформлення експлуатаційних документів з бронювання.

57. Контроль за архівацією заявок на бронювання.

58. Перевірка характеристики послуги на її відповідність стандартам.

59. Перевірка технічних умов на надання послуги (ресурси, технологічний процес) .

60. Перевірка процесу проектування послуги.

61. Оцінка якості наданих послуг виробниками послуг.

62. Перевірка умов управління якістю надання послуг і процесу обслуговування.

63. Організація технологічного процесу надання послуг за сертифікаційними умовами.

64. Правила проведення сертифікації готельних послуг.

65. Правила проведення сертифікації послуг харчування.

66. Терміни й умови проведення сертифікації.

67. Технічний нагляд за сертифікованими послугами під час їх надання.

68. Стандарти й санітарні норми і правила.

69. Контроль за дією сертифіката відповідності.


Перелік питань з дисципліни «Організація послуг харчування»:


 1. Історія і перспективи розвитку ресторанного господарства.

 2. Заклади ресторанного господарства, як соціально-економічна відкрита система.

 3. Основні функції ресторанного господарства.

 4. Класифікація закладів ресторанного господарства.

 5. Поняття мережі закладів ресторанного господарства й принципи її формування.

 6. Загальна, виробничо-торговельна й управлінська структури підприємств ресторанного господарства.

 7. Організація постачання закладів ресторанного господарства.

 8. Організація продовольчого й матеріально-технічного постачання закладів ресторанного господарства.

 9. Організація роботи складського, тарного й транспортного господарства закладів ресторанного господарства.

 10. Функції та призначення складського господарства.

 11. Правила прийому та відпуску товарів.

 12. Організація оперативного планування виробництва.

 13. Виробнича програма закладів ресторанного господарства.

 14. Основні вимоги до організації роботи цехів.

 15. Склад і характеристика виробничих цехів закладів ресторанного господарства.

 16. Особливості розташування цехів у планах поверхів закладів ресторанного господарства.

 17. Організація робочих місць у цехах закладів ресторанного господарства.

 18. Технологічні операції, що виконують у цехах, відокремлення робочих місць, їх оснащення.

 19. Основні напрямки раціональної організації праці.

 20. Раціоналізація виробничого процесу.

 21. Основи нормування праці в ресторанному господарстві.

 22. Методи дослідження трудових процесів.

 23. Методика проведення фотографії робочого часу, хронометражу і фотохронометражу.

 24. Характеристика будівель і приміщень закладів ресторанного господарства.

 25. Види, методи, форми обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.

 26. Матеріально-технічне забезпечення процесу обслуговування.

 27. Підготовка торговельних приміщень до обслуговування.

 28. Види сервірування столів.

 29. Попереднє сервірування столів до сніданку, обіду, вечері, банкету.

 30. Професійна етика обслуговуючого персоналу.


Перелік питань з дисципліни «Організація рекреаційних послуг»:


 1. Туризм. Рекреація. Туристська діяльність.

 2. Природні й рекреаційні ресурси. Рекреаційний потенціал.

 3. Поняття рекреаційної індустрії: визначення, склад, особливості.

 4. Вплив геополітичного становища держави на розвиток рекреаційної індустрії.

 5. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії.

 6. Принципи й напрямки розвитку рекреаційної індустрії.

 7. Основні напрямки формування ефективного механізму функціонування рекреаційної сфери.

 8. Критерії формування рекреаційної індустрії в регіоні.

 9. Об’єктивні й суб’єктивні фактори, що впливають на формування перспективного розвитку рекреаційної індустрії в регіоні.

 10. Принципи формування політики рекреаційної сфери в регіоні.

 11. Пріоритети рекреаційної політики.

 12. Варіанти розвитку рекреаційної індустрії в регіонах.

 13. Економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери.

 14. Основні джерела фінансування розвитку рекреаційної індустрії.

 15. Місце й роль інфраструктури в розвитку рекреаційної індустрії.

 16. Сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку рекреаційної індустрії в Україні.

 17. Світовий досвід розвитку рекреаційної індустрії.

 18. Туристський продукт. Ринок туристського продукту.

 19. Стратегія розвитку туризму. Фактори, що забезпечують привабливість об’єктів туристської діяльності.

 20. Загальне уявлення про кон’юнктуроутворюючі фактори. Класифікація факторів.

 21. Туристська індустрія і її структура. Взаємодія в туристській індустрії.

 22. Готельні комплекси й готельні ланцюги. Розвиток індустрії гостинності.

 23. Структура регулювання сфери туризму.

 24. Державне регулювання туризму.

 25. Туристська політика й туристське законодавство.

 26. Міжнародні акти, регулюючі різні види туристської діяльності.

 27. Вплив рекреаційної індустрії на зовнішнє природне середовище.

 28. Екологічна безпека рекреаційного освоєння регіонів.

 29. Оцінка рівня рекреаційного освоєння регіонів.

 30. Інформаційні технології в рекреаційній індустрії.


Перелік питань з дисципліни «Ділова іноземна мова»:


1. Елементи усного перекладу та інші ділові контакти.

2. Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури й розширення лексико-граматичних навичок.

3. Методи та лінгвістичні особливості анотування й реферування іншомовних джерел.

4. Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація телефонних контактів на іноземній мові.

5. Комп’ютерний переклад, лексичний мінімум комп’ютерних технологій.

6. Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел.

7. Нормативна граматика мови. Аудіювання й мовлення. Лексичний мінімум.

8. Ознайомче й пошукове читання з визначеною швидкістю без словника.

9. Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (із використанням словника) .

10. Структура діалогу професійно-орієнтованого характеру.

11. Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей і нарад.


^ ОЦІнювання результатів КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ


Державна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає співпадання (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних відповідей та проставляє оцінку за тестування.


^ Критерії оцінювання


За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За раціональною шкалою

Коментар

А

90-100 %

відмінно

Студент надав понад 90% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовані й оформлені належним чином.

В

80-90 %

дуже добре

Студент надав понад 84 - 90% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 85%.

С

70-80 %

добре

Студент надав понад 76 - 83% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 80%.

D

60-70 %

задовільно

Студент надав понад 68 - 75% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 80% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

E

50-60 %

достатньо

Студент надав понад 60 - 68% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 65% за умови належного оформлення; або не менш як на 75% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

25-50 %

незадовільно

Студент надав менше 60% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане або виконане менш як на 65 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

F

0-25 %

Студент надав менш 55% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане або виконане менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.


^ СПИСОК літературИ


Рекомендована література з дисципліни «Технологія готельної справи»:


1. Нормативно - правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик/. – К.: Атіка, 2004.

2. ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»

3. ДСТУ 4269:2003 «Класифікація готелів»

 1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: обслуживание, организация, управление. – К.: ВИРА-Р (дополн.), 2006.

 2. Бондаренко Г. Менеджмент гостиничниц и ресторанов. Учебное пособие. Минск, 2006.

 3. Волков Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания. – М.: Феникс, 2003.

 4. Кабушкин Н. И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Уч. пособие. – Минск: ООО «Новое знание», 2000

 5. Лесник А.Л., Мацицкий И.П., Чернышев А.В. Организация и управление гостиничным бизнесом. - М.: Аспект Пресс, 2000.

 6. Ляпина А. Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: учебн. Для нач. проф. образования / Под ред. канд. пед. наук. А. Ю. Ляпина. – М.: ПрофОбрИздат, 2001.

 7. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кандор, 2005.

 8. Уокер Джон. Введение в гостеприимство. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 9. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002.

 1. Соловьев Б. Л., Толстова Л. А. Менеджмент гостеприимства: Справ. -метод. пособие. М., 1997.

 2. Стадник А. А. Технология приема и обслуживания туристов в гостинице: Метод. разработка. М.: Высш. шк. по туризму и гостиничному хозяйству, 1995.

 3. Требования к индустрии гостиниц, ресторанов и кафе в 1992 году: По материалам Белой Книги ХОТРЕК. М., 1991.

 4. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 1999.

 5. Чернышев А.В., Лесник А.Л. Гостиничная индустрия: методы корпоративного менеджмента // Пять звезд. М., 1998. №1. С.18-24.

 6. Чернышев А.В., Лесник А.Л. Гостиничная индустрия: конкуренция в новых условиях экономической среды // Пять звезд. М., 1998.-№3.-с.29-32.

 7. Чудновский А. и др. Специализированные кадры для гостинично-туристского комплекса: кого готовят вузы Москвы? // Пять звезд. М., 1998. №3. С.38-40.

Рекомендована література з дисципліни «Технологія ресторанних послуг »:


1. ДСТУ 3279-95 «Стандартизація послуг. Основні положення.”

 1. Правила роботи закладів (підприємств ) громадського харчування (Наказ №219 від 24.07.2002р. Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України)

 2. ДСТУ 4281:2004 ”Заклади ресторанного господарства. Класіфікація”

 3. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу / Уклад.: О.І.Черево, Л.П. Малюк, Г.В. Дейниченко. Харків: “Фавор ЛТД”, 2003.

 4. Гостиничные услуги. Услуги общественного питания / Малюк Л.П., и др. – Харків: ХГЦСМС, 1999.

6. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.

7. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

8. Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания/ Серия «Ученики, учебные пособия ». – Ростов на Дону: «Феникс», 2004

9. П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. “Менеджмент громадського харчування”. Підручник.- К., 2001.


Рекомендована література з дисципліни «Організація гостинності в засобах розміщення »:


 1. ГОСТ 28681.4-95 Туристско-екскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц.

 2. ГОСТ 303389-95/ГОСТР 5076295. Общественное питание. Классификация предприятия

 3. ДСТУ 4268:2003 Засоби розміщення. Загальні вимоги.

 4. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів.

 5. ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація.

6. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание.

7. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебн. для нач. проф. образования/ под ред. канд. пед. наук Л.Ю. Ляпина. – М.: Проф. обр. издат 2001.

8. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібн./ за ред. проф. Федоренко Ф.К.:-К.: Вища школа., 2001.

9. Уокер Дж.Р. введение в гостеприимство: Учебник/ пер. с англ.-М., ЮНИТИ. 1999.


Рекомендована література з дисципліни «Організація послуг харчування»:


1. ДСТУ 3862-99 „Громадське харчування. Терміни та визначення.”

2. ДСТУ 4281: 2004 ”Заклади ресторанного господарства. Класифікація”

3. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері бізнесу / Уклад.: О.І.Черево, Л.П. Малюк, Г.В. Дейниченко. – Харків: “Фавор ЛТД”, 2003.

4. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. Ростов-на-дону, Феникс: 2003.

5.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

6. Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания/ Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс, 2004.


Рекомендована література з дисципліни «Організація рекреаційних послуг»:


 1. Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 року №1282-IV”

 2. Гуменюк Ю.П. Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу. Львів, 2005

 3. Каурова Д.А, Организация сферы туризма: Учебное пособие. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2006

 4. Лібінцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: „Альтепрес”, 2005

 5. Олесневич Д.Л. Менеджмент туристичної діяльності в регіоні. К., 2003

 6. Организация туризма: Учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина. – Минск: Новое знание, 2003

 7. Павлов В.І. Формування регіонального розвитку рекреаційних послуг. Київ, 2000

 8. Фоменко Н.В. Рекреационные ресурсы и курортология. М., 2006

 9. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії. Київ: Атіка, 2006


Рекомендована література з дисципліни «Ділова іноземна мова»:


Англійська мова


 1. Harding K., Henderson P. High Season. English for Hotel and Tourist Industry: Oxford University Press, 2000.

 2. M. Duckworth High Season. English for the Hotel and Tourist Industry. Workbook: Oxford University Press, 2002.

 3. L. Jones Welcome. English for the Travel and Tourism Industry: Cambridge University Press, 1998.

 4. Duckworth M. Going International. English for Tourism. Textbook. Workbook. Teacher's book. 1988: Oxford University Press.

 5. Miriam J. Strurt P. English for International Tourism. Textbook, Workbook, Teacher's Resource Book. Upper-Intermediate 1997: Longman

 6. Strutt P. English for International Tourism. Textbook, Workbook, Teacher's Resource Book. Intermediate 1999: Longman

 7. Dubicka I.,O'Keeffe M. English for International Tourism. Textbook, Workbook, Teacher's Resource Book. Upper- Pre- Intermediate 2004: Longman

 8. Sharman E. Across cultures 2005 :Longman

 9. Воробьева С. А. Деловой английский язык для сферы туризма. М: Айрис-пресс, 2005.

 10. Письменная О. А. Английский для международного туризма. Учебник М: Айрис-пресс, 2005.

Німецька мова:


 1. Дубинский В. И. Учебник немецкого языка для вузов туристического профиля М: Дашков и К, 2005.

 2. Гудзенко М. Г. Tourismus. М: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001.Французька мова:


 1. Дубровская Н. Б., Бусурина Е. Ю., Балыш Ю. А. Французкий язык. М.: Медицина XXI, 2006.

 2. Renner H. Renner U. Tempesta. Le franзais de I’hotellerie et de la restauration. - CLE Int., 2002.

 3. H. Renner, U. Renner, G. Tempesta. Le franзais du tourisme. - CLE Int., 2005.

Додаток А

Харківська національна академія міського господарства


^ БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ

Студента/ки _____________________________

(прізвище, ім‘я, по-батькові)

Факультет _______курс______ група_________

  1   2

Схожі:

Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМетодичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«бакалавр» на здобуття кваліфікації бакалавр з туризму (напряму підготовки 050400 „Туризм” спеціальності „Туризм”; напряму підготовки...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМетодичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
«спеціаліст» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 – «Менеджмент І адміністрування»)...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти»
До фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» допускаються фахівці освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconСпеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconСпеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМагістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на базі освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМагістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на базі освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма державних екзаменів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за фахом (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових методик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових вметодик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи