Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту icon

Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту
Скачати 199.64 Kb.
НазваМетодика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту
Дата28.07.2012
Розмір199.64 Kb.
ТипРішення

ПРОЕКТ

МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ В АСПІРАНТУРУ ВНТУ


Згідно рішення Ректорату від 10 січня 2012 р. створена Робоча група з розгляду проекту нової методики розрахунку рейтингу для вступників в аспірантуру ВНТУ у такому складі: Голова Робочої групи – директор ІнМАД, члени – члени Ученої ради ІнМАД, учені секретарі спецрад ВНТУ, голови спецрад ВНТУ (за згодою), голови наукових шкіл університету (за згодою), члени приймальної комісії в аспірантуру (за згодою), інші наукові керівники аспірантів у ВНТУ (за згодою).

Нижче подається перша версія проекту нової методики, розроблена ІнМАД (укладач - Мокін В.Б.), де вже враховано деякі пропозиції провідних вчених університету. У цьому ж проекті виносяться на розгляд Робочої групи ряд питань по кожному критерії методики для початку дискусії. У Додатку подано діючі критерії методики рейтингування, які планується удосконалити.

ІнМАД планує проаналізувати долю кожного аспіранта з числа вступників з 2003 р. та виявити можливі залежності між досягненнями аспірантів на момент вступу в аспірантуру та їх внеском в ефективність аспірантури на момент її закінчення.

Будь-які пропозиції просимо надсилати в ІнМАД у письмовому вигляді у вигляді службових або на електронну адресу inmad2010@gmail.com

Починаючи з 17 січня будуть проводитись засідання Робочої групи, про що повідомлено додатково. На лютий-березень 2012 планується винести дане питання на засідання Ученої ради ВНТУ. Також, буде проаналізована динаміка ефективності роботи аспірантури і докторантури та шляхи і заходи з її підвищення.


^ НОВА МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ ОСІБ,
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ В АСПІРАНТУРУ ВНТУ,
ТА ЇЇ НАУКОВЕ ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ


(проект ІнМАД. Версія 2.0, 10.01.2012 р.)


Методика повинна задовольняти таким вимогам:

Вимога 1. Відповідати усім вимогам Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації МОНмолодьспорт України (тоді ще – МОН України) (Постанова КМУ від 1 березня 1999 р., № 309 зі змінами від 14 червня 2000 р., № 960) (далі – Положення).

Вимога 2. Максимально характеризувати стан та рівень готовності майбутнього аспіранта до дисертаційного дослідження, який визначається вимогами Положення про спеціалізовану вчену раду (наказ МОНмолодьспорт України від 14.09.2011, № 1059).


Додатково, критерії методики повинні задовольняти таким вимогам:

 1. Безапеляційно визначатись у кількісній формі, тобто повинна бути методика числового оцінювання критеріїв, яку можна, за необхідності, довести у суді.

 2. Підтверджуватись документально, тобто кожен пункт рейтингу повинен підтверджуватись документом, підписаним та завіреним печаткою у певний спосіб.

 3. Досягнення повинні відповідати науковій спеціальності аспірантури, на яку поступає вступник – це відповідає Вимозі 1 (див. вище).


Наведемо ключові положення із Вимоги 1, які слід брати до уваги при прийомі до аспірантури:

9. Вступники до аспірантури подають такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності ...”

та інші документи, у т.ч. посвідчення про складені кандидатських іспитів (за наявності).

35. „Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін. ...”

39. „У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою ВНЗ (факультету), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів”.


Таким чином:

 1. ^ Слід якось враховувати рекомендацію до вступу до аспірантури. Такі рекомендації є в усіх магістрантів наукового спрямування (у протоколі захисту їх магістерських дисертацій) та у випускників магістратури інженерії та спеціалітету ВНТУ поточного року, які рекомендуються окремим рішенням Ученої ради університету.


^ Пропозиція 1 (Мокін В.Б.). Ввести додатковий рейтинг за диплом магістра з навчальної спеціальності, яка відповідає обраній галузі наук в аспірантурі. Ввести вагу критерію, наприклад: 0,5.


^ Пропозиція 2 (Мокін В.Б.). Ввести додатковий рейтинг за наявність рекомендації на вступ до аспірантури вченої ради ВНЗ (факультету, профільного інституту ВНТУ), наукової установи. Ввести вагу критерію, наприклад: 0,3. За цих умов, зобов’язати учені ради профільних інститутів ВНТУ надавати такі рекомендації випускникам магістратури наукового спрямування до їх зарахування в аспірантуру, але на основі результатів захисту магістерських дисертацій.


 1. ^ Повинен бути пріоритет вже складених іспитів кандидатського мінімуму.

Саме через ці вимоги в діючому рейтингу оцінки за кандидатські та прирівнені до них за рейтингом вступні іспити враховуються без змін (5, 4 і 3 бали), тобто з ваговим коефіцієнтом 1,0, а усі інші наукові публікації та досягнення – з меншим пріоритетом (вагою), наприклад, стаття у виданні з переліку фахових видань України: 0,5 бали.


 1. ^ Повинен враховуватись список наукових праць згідно обраної наукової спеціальності.

Цей пункт викликає найбільше суперечок через нечіткість формулювання відповідності обраній спеціальності.

В даний час, ця перевірка здійснюється таким чином, як правило, комісією у складі проректор з наукової роботи (голова), директор ІнМАД (заступник голови) та заступник директора ІнМАД по аспірантурі, докторантурі та спецрадам. За необхідності можуть залучатись провідні вчені по напрямках, у т.ч. заступник директора з наукової роботи відповідного профільного інституту. У разі виявлення проблемних питань, викликається аспірант, йому пояснюються вимоги (критерій один – повинні бути речення та ключові слова з паспорту спеціальності у назві, висновках, перевагах та/або науковій новизні кожної статті чи патенту/свідоцтва). Для магістрантів така перевірка проводиться таким чином: береться магістерська дисертація (у т.ч. її електронний варіант) і відшукуються усі посилання на власні роботи. На які посилань немає, ті – інтерпретуються як такі, які сам магістрант не вважає такими, що відповідають напрямку дослідження та, відповідно, науковій спеціальності (про такий порядок перевірки директор ІнМАД неодноразово інформує магістрантів завчасно). Результат перевірки виноситься на розгляд приймальної комісії із зарахування до аспірантури. Вступник до аспірантури має право на апеляцію результатів перевірки.

Зрозуміло, що варіант перевірки на основі магістерської дисертації є більш серйозним – це вже заготовка майбутньої дисертації. У той же час, від інших вступників це не вимагається і саме з ними постійно випливають проблеми з доведенням відповідності публікацій спеціальності.

Виносяться на розгляд дві пропозиції, кожна з яких дозволить усунути суперечки з визначення відповідності наукових публікацій заданій спеціальності аспірантури.


^ Пропозиція 3 (Мокін В.Б.). При приймальній комісії аспірантури створити експертну комісію для визначення відповідності наукових публікацій заданій спеціальності аспірантури. До складу цієї експертної комісії ввести керівників наукових шкіл та голів і членів редколегій фахових видань ВНТУ, членів комісій з кандидатських іспитів із відповідних спеціальностей. Головою пропонується призначити д.т.н., академіка Мокіна Б.І., який є всесвітньо відомим та авторитетним вченим нашого університету, а головне, є єдиним науковим керівником університету, який має підготовлених кандидатів наук з числа аспірантів ВНТУ і з багатьох спеціальностей з технічних наук, і з педагогічних наук, і з економічних наук (саме зі спеціальності 08.00.11, з якої найбільше виникає питань щодо відповідності публікацій спеціальності). Рішення експертної комісії є рекомендаційним. Остаточне рішення про відповідність приймає приймальна комісія аспірантури ВНТУ. Вступник залишає за собою право на апеляцію цього рішення. Ця ж комісія могла б визначати відповідність спеціальностям не тільки наукових публікацій у фахових виданнях України, а й інших публікацій (конференцій, патентів, свідоцтв), а також, грамот з різного роду конкурсів наукових праць та предметних олімпіад.


^ Пропозиція 4 (Мокін В.Б.). У разі, якщо у приймальної комісії виникають питання щодо відповідності публікацій та інших досягнень вступника обраній ним спеціальності аспірантури, дозволити вступнику подавати не тільки список публікацій, а і реферат зі стислим їх описом, подібний до майбутнього автореферату з викладенням актуальності наукового дослідження, його метою, задачами та поданням основних наукових і практичних досягнень вступника з посиланням на усі його публікації. Далі вступнику при вступі в аспірантуру будуть зараховані тільки ті публікації, які згадуються серед наукових і практичних досягнень в його рефераті. Комісія буде проводити перевірку тільки у випадках явної сумнівності прив’язки окремих результатів та публікацій з реферату до спеціальності та напрямку дослідження. Також, можна дозволити в якості такого реферату вступнику подавати магістерську дисертацію, захищену у ВНТУ у попередні роки (якщо вступник не претендує на зарахування додаткових публікацій, не згаданих у тій дисертації).


Інше питання – чи враховувати публікації, які вже прийняті до друку, але ще не опубліковані. В діючому рейтингу прийняті до друку статті враховуються, оскільки, як правило, у випускників магістратури наукового напрямку ВНТУ саме з вересня останнього року навчання починається фінішна пряма написання пояснювальної записки магістерської дисертації та формулювання досягнень – самі ті статті, які подаються восени, мають найбільшу наукову цінність та найбільше відповідають обраній спеціальності аспірантури. При цьому, важливо усвідомлювати зміст поняття «прийнято до друку». Кожна стаття проходить багато етапів відбирання у будь-якому виданні, на яких може бути прийняте рішення про її відхилення за певними критеріями:

 • спочатку відповідальний секретар перевіряє відповідність напрямку журналу та усім вимогам оформлення;

 • потім її аналізують рецензенти;

 • потім – головний редактор;

 • потім – формується фінальний варіант видання та затверджується на Ученій раді установи, де друкується видання – тільки після цього авторам видається довідка про прийняття статті до друку;

 • далі видання верстається і друкується у типографії – на цьому етапі статті з видань вже не видаляються, а зміст їх практично не зазнає змін.

З вище викладеного зрозуміло, чому в ІнМАД приймаються лише ті довідки, які містять формулювання «стаття, прийнята до друку» і не приймаються «подана до друку». Крім того, вимагається, щоб така довідка була підписана головним редактором, а не тільки відповідальним секретарем.

Варто зазначити, що в ІнМАД було проведено перевірку усіх довідок «прийнято до друку», які були враховані аспірантам, що поступили в аспірантуру протягом останніх 3 років (2008-2010 рр.). Аналіз показав, що усі статті в усіх аспірантів потім дійсно вийшли в друці (перевірялись безпосередньо видання з цими статтями).

Вже опубліковані статті в діючому рейтингу мають вищу вагу: опубліковані статті у фахових виданнях України оцінюються у 0,5 бали, а статті, прийняті до друку – у 0,3 бали.

Однак, з точки зору кандидатської дисертації, яку майбутній аспірант може подати не раніше 1 року після вступу в аспірантуру (вимоги забороняють захищатись раніше, ніж через рік після вступу в аспірантуру), стаття, яка вже опублікована, та стаття, яка прийнята до друку, мають однакову цінність. Крім того, у більшості випадків, у хронологічно перших статтях здобувачі є співавторами наукових колективів і роблять порівняно незначний внесок саме у наукову новизну отриманих результатів – як правило, вони займаються пошуком та обробкою вхідних даних, апробацією результатів на практичних прикладах, написання програм чи створенням установок, які реалізують основні ідеї статей, тощо. В останніх же статтях, які ще тільки „прийняті до друку” внесок здобувачів у наукові здобутки, як правило, значно вищий. Тому вноситься пропозиція:


Пропозиція 5. Враховувати статті, прийняті до друку, з тією ж вагою, що й вже опубліковані статті: 0,5.


Вимога 2. Можна виділити такі основні вимоги до здобувачів, які подають кандидатські дисертації у спеціалізовані вчені ради (при цьому відбираються лише такі, які відповідають наведеним вище вимогам до критеріїв щодо безапеляційності, кількісного вираження та документального підтвердження):


І. Які визначаються авторефератом та вимогами до нього:

- зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами з кодами держреєстрації НДР або реквізитами різного роду договорів – має бути обов’язково зазначено яку роль відігравав здобувач (виконавця чи відповідального виконавця) і при цьому, здобувач повинен обов’язково згадуватись у звіті по НДР (в Бюлетенях ВАК є інформація про зустрічні перевірки цих фактів щодо здобувачів, на основі яких скасовувались рішення про присудження ступеня кандидата наук);

Відповідно до цього пункту, у діючій методиці мінімально враховується:

- участь в НДР, яка підтверджується або звітом НДР, де здобувач є співавтором, або довідкою з НДЧ про участь за оплату за підписом проректора з наукової роботи установи – вага рейтингу 0,05 – значення критерію множиться на кількість НДР;

- співавторство у звітах з НДР (далеко не усі студенти-виконавці згадуються у співавторах звіту) – вага рейтингу 0,1 – значення критерію множиться на кількість НДР.


^ Пропозиція (питання) 6. Чи враховувати і далі у рейтингу участь в НДР? І якщо – так, тоді з якою вагою? Чи враховувати окремо – і участь в НДР, і співавторство у звіті, чи лишити один варіант – враховувати тільки ту участь в НДР, де здобувач є співавтором звіту? І з якою вагою – 0,1, 0,05 чи інше?

- наукова новизна одержаних результатів, усі пункти якої повинні бути опублікованими у фахових виданнях України.

Цей пункт корелюється з Положенням, в якому вимагається враховувати наукові публікації за вже викладеними вище пропозиціями щодо рейтингування наукових статей.


- практичне значення одержаних результатів, щодо яких має бути чітко зазначено де і які результати реально впроваджені (це можуть бути не усі, але такі повинні бути) і ці факти повинні підтверджуватись актами впровадження.

Відповідно до цього пункту, у діючій методиці враховуються факти комерціалізації наукових досліджень, які підтверджуються актами впровадження з мінімальною вагою 0,05. Варто зазначити, що акти впровадження у навчальний процес у 2011 р. не враховувались – тільки у виробництво у випадках, коли це можна назвати комерціалізацією наукових досліджень. У більшості випадків, такі акти лише підтверджують, що вступником була виконана певна робота, як правило, ненаукова, і вона використовується на якомусь підприємстві. Окрема проблема пов’язана з перевіркою достовірності актів впровадження у навчальний процес, особливо не у ВНТУ чи у вступників, які не є випускниками ВНТУ. Крім того, акти впровадження результатів дисертації під час захисту кандидатських дисертацій потрібні для підтвердження впровадження результатів цих дисертацій. Ніхто не включає потім в дисертацію акти впровадження трирічної давнини! Вступник має поступити, отримати нові результати, опублікувати та апробувати їх і вже потім впроваджувати.


Пропозиція 7. Скасувати взагалі критерій „Комерціалізація наукових досліджень (наявність актів впровадження конкретних результатів)” у діючій методиці.


- апробація результатів дисертації.

Для захисту дисертації слід обов’язково здійснити її апробацію, що підтверджується публікаціями у збірках матеріалів та тез. В діючому Рейтингу вони враховуються з ваговим коефіцієнтом 0,05, але тільки матеріали, у т.ч. в електронних виданнях. Хоча, часто важко точно визначити що є тезами, а що матеріалами – на титульному аркуші збірки можуть збірку публікацій у 4-6 сторінок назвати тезами, а у збірці з публікацією в 1 сторінку чи на сайті назвати їх матеріалами; визначати тільки за кількістю сторінок теж важко, оскільки розмір літер буває різним, а рахувати кількість знаків взагалі неможливо, враховуючи кількість вступників в аспірантуру та кількість тез у них.


^ Пропозиція (питання) 8. Чи враховувати і далі в рейтингу публікації у збірках матеріалів? Якщо – «так», тоді з яким ваговим коефіцієнтом (зараз з мінімальним – 0,05)? Чи враховувати публікації у збірках тез (адже ж для дисертації важливо не обсяг надрукованого, а сам факт доповіді на конференції)? Чи враховувати доповіді на конференціях без тез (тільки на основі згадування вступника у програмі конференції)?


- публікації.

У цьому розділі, окрім статей у фахових виданнях України та публікацій у збірках матеріалів, ще подається інформація щодо охоронних документів та свідоцтв про реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності: патенти, авторські свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори (як правило, наші здобувачі подають їх на комп’ютерні програми).

Періодично виникає питання чому ігноруються рішення про видачу охоронних документів за аналогією із статтями. Відповідь полягає в тому, що отримане «рішення» не є автоматично підтвердженням про видачу охоронного документу чи свідоцтва. Ще, як правило, треба виконати ряд вимог та, іноді, пройде чимало часу, поки буде отриманий відповідний охоронний документ чи свідоцтво.

Інше питання, яке періодично виникає, стосується вагових коефіцієнтів різних видів охоронних документів чи свідоцтв. Дехто пропонує зменшити вагу свідоцтв на твори (програми), оскільки їх значно легше оформляти, ніж патенти. Але ж цінність охоронних документів чи свідоцтв не у складності оформлення, а в їх значущості. Наприклад, на кафедрі ММСС свідоцтва на твори (програми) подаються тільки на програми, які задовольняють одразу двом вимогам: 1) програми реально створені і працюють (а цей етап займає від декількох місяців до декількох років); 2) програми вже впроваджені чи мають перспективу впровадження в різних установах та регіонах. Як відомо, щодо винаходів чи корисних моделей, які патентуються у ВНТУ, такі вимоги не ставляться (рідко, коли є макет чи експериментальний зразок, не кажучи вже про реально впроваджену діючу установку). Як правило, патентуються тільки самі ідеї. Звичайно, з усіх ситуацій бувають винятки, але, через її складність та цінність для наукової характеристики вступника, в діючому Рейтингу було прийнято рішення про введення однакового вагового коефіцієнту і для патентів, і для свідоцтв на твори (програми): 0,4.

Існує інша думка щодо ваги охоронних документів чи свідоцтв на твори. Як відомо, є вимога щодо мінімальної кількості статей у фахових виданнях, з якими можна подавати кандидатську дисертацію на захист: 3. У той же час, одна з цих статей може бути замінена патентом. Отже, можна стверджувати, що патент (чи свідоцтво на твір) прирівнюється до 1/3 наукової статті у фаховому виданні. Тому, при вазі статей 0,5, пропонується патенти та свідоцтва брати з вагою 0,15.


^ Пропозиція (питання) 9. Чи враховувати і далі в Рейтингу охоронні документи та свідоцтва на об’єкти інтелектуальної власності? Можливо, дещо перейменувати критерій? З яким рейтингом враховувати патенти на винаходи, патенти на корисну модель (в діючому рейтингу ці види патентів не розрізняються, а йдуть з однією вагою), свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори? Пропонуються два варіанти: 0,4 (майже як стаття) та 0,15 (1/3 від ваги статті).


ІІ. Які стосуються публікацій здобувача у списку літератури дисертації.

Пропозиція (питання) 10. Чи враховувати в Рейтингу інші публікації вступників, які згадуватимуться у списку літератури їх майбутньої дисертації:

 • публікації у наукових журналах та збірниках наукових праць (тобто таких, які не входять у перелік фахових видань України за тим типом наук, на які претендує вступник і, в той же час, такі, на титульному аркуші яких немає слова „конференція”) (зараз враховуються у рейтингу з вагою 0,15);

 • монографії (зараз ніяк не враховуються! – тільки списком у графі „інші досягнення”);

 • методичні вказівки та посібники (зараз ніяк не враховуються! – тільки списком у графі „інші досягнення”);

 • звіти про НДР (зараз в Рейтингу враховуються, але цей факт під питанням) тощо.


Пропозиція (питання) 11. Як враховувати публікації у зарубіжних виданнях (не англомовних вітчизняних, а тих, що видаються за кордоном)? В діючому Рейтингу усі вони враховуються, незалежно від виду, з ваговим коефіцієнтом 0,15. Чи ввести якусь їх диференціацію? Наприклад, чи збільшити ваговий коефіцієнт статей із видань з системи SCOPUS та видань з міжнародним науково-метричним індексом? В діючому рейтингу вони враховуються як звичайні статті у зарубіжних виданнях. Наприклад, при вступі в аспірантуру у 2011 р. одна з претенденток (випускниця магістратури наукового спрямування ВНТУ) подала 2 статті з видань у системі SCOPUS.


ІІІ. Які визначаються іншими документами атестаційної справи здобувача.

В Особовому листку по обліку кадрів можуть зазначатись різні перемоги у конкурсах наукових праць, олімпіадах, виграні гранти тощо, які потім вчений секретар може зачитати під протокол на початку захисту кандидатської дисертації. В даний час в Рейтингу враховується участь та призові місця у міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах з рейтингом від 0,05 до 0,3. Багато сумнівів викликає рейтингування „участі” у конкурсах та олімпіадах, тобто тільки за подачу будь-якої, навіть дуже слабкої, роботи на конкурс чи поїздку на фінальні змагання олімпіади із заняттям будь-якого, навіть останнього, місця.

Також, діючий рейтинг, за аналогією із рейтингом для вступників до магістратури, враховує членство у міжнародних наукових товариствах (IEEE, SPIE, OSA, LEOS та ін.): 0,1.

Пропозиція 12. Не враховувати у Рейтингу олімпіади та наукові конкурси взагалі (і давати їх просто списком у розділі „інші досягнення”), оскільки вони не згадуються в авторефераті кандидатської дисертації і не враховуються під час захисту. Або не враховувати тільки олімпіади. Або усе враховувати, як і зараз, але із меншим рейтингом – на рівні апробації результатів на конференціях: 0,05.


^ Пропозиція 13 (Кучерук В.Ю.). Враховувати членство у Науковому товаристві студентів та аспірантів ВНТУ, як це враховується для вступників у магістратуру.

Заперечення: Але ж тоді будуть утиснені права тих вступників в аспірантуру, які не із ВНТУ і ніяк не могли бути членами цього товариства. В суді це не вдасться відстояти.


Пропозиція 14. Не враховувати членство у міжнародних наукових товариствах (IEEE, SPIE, OSA, LEOS та ін.), яке само по собі не дає ніяких переваг для написання і захисту кандидатської дисертації, а тільки відволікає від цього процесу участю у різного роду організаційних заходах цих товариств. Крім того, в деяких товариствах треба, щоб ВНЗ був колективним членом і тільки тоді науковці можуть бути у ньому членами, отже, можна говорити про утиск прав тих осіб, які закінчили ВНЗ, які не є колективними членами відповідних товариств. Участь у наукових товариствах повинна проявлятись через більшу кількість статей, патентів тощо, які враховуються іншими критеріями Рейтингу.


Інші пропозиції вчених ВНТУ та оргвідділу ІнМАД:

Пропозиція 15 (Квєтний Р.Н.).

Методика повинна бути максимально простою та зрозумілою та враховувати, що виграти конкурс наукових робіт або олімпіаду набагато складніше, ніж писати багато публікацій в наших журналах. Перемога в конкурсі свідчить про здатність представляти закінчені роботи та креативно мислити, а публікацій на захист треба лише 3 зі списку наукових фахових видань України, а не 10-15:

- оцінка за вступний іспит зі спеціальності + оцінка за вступний іспит з іноземної мови + оцінка за вступний іспит з філософії + оцінка за магістерську дисертацію;

- один бал додавати, якщо є три або більше статей зі списку наукових фахових видань України (статтю в зарубіжному журналі слід прирівнювати до статті зі списку наукових фахових видань України, а винахід також прирівнювати до статті з цього списку, але тільки один!) та півбала, якщо таких статей 1 або 2;

- один бал додавати, якщо є 1-е місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і півбала, якщо – призове місце або заохочувальний диплом;

- один бал додавати, якщо є перемога (одна або більше) у Всеукраїнському або міжнародному турі олімпіади і півбала – за призове місце (скільки б їх не було);

- один бал додавати за участь у 2-х та більше Всеукраїнських конференціях (або в одній міжнародній) та півбала за участь в одній Всеукраїнській чи тільки в наших березневих конференціях професорсько-викладацького складу і студентів.


Пропозиція 16. Рейтинг (ваговий коефіцієнт) за наукові публікації та досягнення можна дещо збільшити, але таким чином, щоб для вступника зі значними науковими досягненнями (наприклад, 2 наукові статті у фахових виданнях і патент) зберігся пріоритет складених іспитів кандидатського мінімуму. Наприклад, можна збільшити вагові коефіцієнти у діючому рейтингу усіх видів наукових публікацій та досягнень удвічі.

^ Пропозиція (питання) 17. Чи враховувати участь у міжнародних наукових товариствах (IEEE, SPIE та ін.)?

Заперечення: сумнів викликає той факт, що участь у цих товариствах, як правило, ніде не згадується – ні у дисертації, ні а авторефераті. Хоча може бути згаданий в Особовому листку по обліку кадрів, який подається здобувачем до спецради, і може бути зачитана вченим секретарем на початку захисту дисертації.


^ Пропозиція 18 (багато науковців – д.т.н, професори-штатні працівники ВНТУ). Враховувати рейтинг майбутнього наукового керівника аспіранта (як? – теж окреме питання, де варто враховувати багато критеріїв: він академік, доктор чи кандидат і зі спеціальності аспіранта чи з іншої; чи очолює він наукову школу; чи є членом спецради зі спеціальності аспіранта; чи є членом спецради у ВНТУ; чи він є завідувачем кафедри чи науковим керівником НДЛ; кількість та відсоток аспірантів ВНТУ, які у нього вчасно захистились; скільки в нього аспірантів у даний момент; чи є він науковим керівником НДР з фінансуванням).

Заперечення: проблеми даного критерію наступні:

 1. жоден пункт чинного Положення МОНмолодьспорт України ніяк не обґрунтовує дану пропозицію, що викличе серйозну проблему, якщо хтось з аспірантів, які не поступили через врахування цього фактору, подасть до суду;

 2. доктори наук можуть керувати аспірантами зі споріднених спеціальностей і давати, навіть, більшу ефективність, ніж кандидати наук, але з потрібної спеціальності;

 3. призначення наукового керівника здійснює вчена рада університету за рекомендацією приймальної комісії, при цьому, той керівник, який підписав заяву, є лише побажанням аспіранта та цього керівника, яке вчена рада може й не підтримати;

 4. щорічна ефективність підготовки наукових керівників є нелінійною функцією – практично жоден науковий керівник не дає 100% ефективність протягом тривалого часу, тому досягнення попередніх років не є гарантією наступних успіхів;

 5. успіх наукових керівників дуже серйозно залежить від аспірантів, якими він керував, у т.ч. стану їх здоров’я, фактів виходу в декрет, та інших факторів, що не прогнозуються за 2-3 роки, а тому він є необ’єктивним у відношенні щодо нового майбутнього аспіранта.


^ Пропозиція 19 (Мокін В.Б.) рейтинг наукових керівників ввести, але враховувати його не для розрахунку рейтингу аспірантів, а, як аргументацію, для прийняття рішення щодо запиту додаткових місць в аспірантуру (за потреби) найбільш ефективним науковим керівникам, до яких, з різних причин, вступники в аспірантуру не були зараховані, що було якраз і зроблено у 2011 р. (був запит та отримані 3 місця зі спеціальності 05.13.06 для провідних вчених з високою ефективністю саме з цієї спеціальності Квєтного Р.Н. і Дубового В.М., а також для Штовби С.Д., який є єдиним доктором наук у ВНТУ саме з цієї спеціальності).


^ Директор ІнМАД В.Б. Мокін

Додаток


Діючий рейтинг
(згідно рішення Вченої ради ВНТУ від 30 червня 2011 року)Бальні оцінки для розрахунку рейтингу претендентів до аспірантури (враховуються тільки ті досягнення, тематика яких збігається з науковою спеціальністю, за якою особа претендує до аспірантури)


Показ-ник


Найменування

^ Кількість балів для розрахунку рейтингу для вступу

Наукові публікації

1.

Наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України

0,5

2.

Наукові праці, прийняті до друку у наукових фахових виданнях України

0,3

3.

Наукові праці, опубліковані в зарубіжних виданнях

0,15

4.

Публікації у наукових журналах та збірниках наукових праць

0,15

5.

Охоронні документи (патенти, свідоцтва, топографії ІМС)

0,4

6.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

0,4

7.

Звіти про виконання науково-дослідних робіт, які мають код держреєстрації

0,1

8.

Публікації у матеріалах конференцій, в т. ч. в електронних виданнях

0,05

Наука та творчість

9.

Призер Міжнародних олімпіад та конкурсів

0,3

10.

Призер ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

0,3

11.

Призер ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

0,2

12.

Учасник Міжнародних олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт

0,15


13.

Учасник ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

0,05

14.

Учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

0,15

15.

Участь у виконанні науково-дослідної роботи (за оплату)

0,05

16.

Член міжнародних наукових товариств (IEEE, SPIE, OSA, LEOS та ін.)

0,1

17.

Комерціалізація наукових досліджень (наявність актів впровадження конкретних результатів)

0,05Схожі:

Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту iconПроект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту
Оцінки по 5-бальній шкалі за іспити кандидатського мінімуму або оцінки за вступні іспити, що прирівняні до них, враховуються шляхом...
Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту iconПротокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту
Оцінки по 5-бальній шкалі за іспити кандидатського мінімуму або оцінки за вступні іспити, що прирівняні до них, враховуються шляхом...
Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
move to 0-16188839
Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
move to 0-16188839
Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
Внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту iconПоложення про проведення вступних випробувань для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти
«Фармація» складають вступні екзамени з хімії та української мови. Вступники з базовою загальною середньою освітою, які вступають...
Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту iconІнформація за станом на 11 серпня 2012 щодо рекомендування до зарахування осіб, які вступають на базі повної загальної середньої освіти
Вступники, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за конкурсом
Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту icon“Затверджую”
Осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти І мають право на вступні випробування
Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту iconДля осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти
Вступний тест з хімії складається з 23-х завдань з усіх розділів Програми вступного екзамену з хімії, які мають різний рівень складності,...
Методика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту iconІнформація за станом на 11 серпня 2012 щодо рекомендування до зарахування осіб, які вступають на базі повної загальної середньої освіти

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи