За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 icon

За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007
НазваЗа спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007
Сторінка1/4
Дата13.07.2012
Розмір1.01 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


з курсу «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

6.030509«ОБЛІК І АУДИТ»)


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Економіка підприємства» (для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.030509 – «Облік і аудит»). / Укл. Т.І. Світлична. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 26 с.


Укладач: Т.І.Світлична


Рецензент: В.О.Пасічний


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 2 від 25.09.2007 р.

Загальні положення


Метою вивчення курсу "Економіка підприємства" є ознайомлення студентів, які тільки починають вивчення економічних дисциплін, з базовими поняттями економіки й фінансів підприємства; системою показників, що характеризують умови функціонування підприємства й результатами господарської й фінансової діяльності; найпростішими методами економічного аналізу, за допомогою яких приймаються різні варіанти підприємницьких і управлінських рішень, здійснюється оцінка ступеня досягнення обраних підприємством цілей.

Завданням вивчення курсу "Економіка підприємства" є теоретична й практична підготовка студентів з питань, які вирішуються практично на всіх підприємствах незалежно від форми власності й виду діяльності.

^ Студент повинен знати: теорію й практику господарювання на рівні підприємства, формування й використання виробничого потенціалу, взаємодія всіх видів ресурсів, організацію й показники ефективності господарського та іншого видів діяльності.

^ Студент повинен уміти: творчо підходити до прийняттю управлінських рішень з економіки; обґрунтувати структуру й напрямки діяльності підприємства, розробляти й реалізовувати плани його розвитку, аналізувати й узагальнювати результати виробничо-господарської, комерційної й фінансової діяльності; пропонувати ефективні методи господарювання при зміні ситуації на ринку.
^

ПРОГРАМА КУРСУ "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"ТЕМА 1. Підприємство як суб`єкт господарювання


1.1. Поняття підприємства, місія, основні цілі функціонування й головні напрямки діяльності підприємства.

1.2 Правові основи функціонування підприємства. Внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування підприємства в умовах ринку.

1.3 Класіфікація підприємств за формою власності, розмірами і чисельністю працюючих, правовим статусом й формою господарювання, видом діяльності та за іншими ознаками.

1.4. Сучасні форми об`єднання підприємств й організацій (асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, фінансово – промислові групи. холдинги). Цілі їх створення, особливості їхньої діяльності.


ТЕМА 2. Підприємницька діяльність підприємства


1. Сутність підприємництва як форми господарювання підприємства. Принципи здійснення підприємництва.

2.2. Основні організаційно – правові форми підприємництва. Види підприємницької діяльності.

2.3 Основні види договорів. Структура й порядок підписання договорів. Загальні й обов`язкові умови договору.


ТЕМА 3. Управління підприємством


3.1. Сутність і функції процесу управління і його завдання.

3.2. Організаційні структури управління підприємствами.

3.3. Ефективність управління підприємством.


ТЕМА 4. Персонал


4.1. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства.

4.2. Показники руху персоналу.

4.3. Визначення чисельності окремих категорій працівників підприємства.

4.4. Сучасна система управління персоналом підприємства.


ТЕМА 5. Виробничі фонди підприємства


5.1. Характеристика майна підприємства. Місце й роль основних і оборотних виробничих фондів у процесі виробництва продукції.

5.2. Класифікація і структура основних фондів підприємства. Варіанти оцінки основних фондів.

5.3. Системи показників технічного стану й інтенсивності руху основних фондів підприємства.

5.3. Види зносу й методи його виміру. Амортизація основних фондів і методи її нарахування.

5.4. Характеристика ремонту, модернізації основних фондів.

5.5. Показники й шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.

5.6 Поняття, склад і структура оборотних фондів підприємства.

5.7. Показники оборотності оборотних фондів і їхній вплив на кінцеві результати діяльності підприємства.


ТЕМА 6. Нематеріальні ресурси й активи


6.1. Поняття й види нематеріальних ресурсів підприємства, і їхній вплив на конкурентноздатність його на ринку.

6.2. Нематеріальні активи підприємства. Оцінка й зношування нематеріальних активів підприємства.


ТЕМА 7. Оборотні кошти підприємства


7.1. Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства.

7.2. Нормування оборотних коштів підприємства.

7.3 Показники й шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.


ТЕМА 8. Інвестиційно - інноваційна діяльність підприємства


8.1. Інвестиції, їхні види й характеристика.

8.2. Показники, що характеризують ефективність інвестицій. Основні фактори підвищення ефективності використання інвестицій.

8.3. Поняття та види інноваційної діяльності підприємства.

8.4. Науково – технічний прогрес, його форми і пріоритетні напрямки.


ТЕМА 9. Техніко- технологічна база виробництва

^

9.1. Поняття, склад і значення техніко-технологічної бази виробництва. Шляхи її формування.


9.2. Сутність, види, організаційно – правові основи здійснення лізингу.

9.3. Поняття виробничої потужності підприємства, її складові. Показники й шляхи підвищення використання виробничих потужностей.


ТЕМА 10. Організація виробництва


10.1 Поняття й основні елементи виробничого процесу. Класифікація виробничих процесів.

10.2. Методи організації виробництва.

10.3. Форми організації виробничих процесів.

ТЕМА 11. Виробнича й соціальна інфраструктура підприємства


11.1. Характеристика виробничої й соціальної інфраструктури підприємства.

11.2. Поняття й функції системи технічного обслуговування підприємства.

11.3. Відтворення й розвиток інфраструктури.


ТЕМА 12. Регулювання й планування діяльності підприємства


12.1. Планування як функція управління діяльністю підприємства. Система планів підприємства.

12.2. Сутність, цілі стратегічного планування. Види стратегії (росту, стабілізації, виживання).

12.3. Мета, завдання й процедура складання бізнес-плану розвитку підприємства.

12.4. Сутність тактичного й оперативного планування діяльності виробничих підрозділів підприємства.


ТЕМА 13. Виробництво, якість і конкурентноздатність продукції


13.1 Загальна характеристика продукції. Товарна, валова, чиста, реалізована продукція.

    1. Виробнича програма підприємства.

    2. Матеріально - технічне забезпечення виробництва. Розрахунок потреби підприємства в матеріалах.

13.4. Поняття якості продукції. Показники, методи оцінки й шляхи підвищення якості продукції.

13.5. Стандартизація й сертифікація продукції (послуг) і їхня роль у забезпеченні якості продукції.


ТЕМА 14. Продуктивність, мотивація й оплата праці


14.1. Продуктивність праці, показники й методи її виміру. Внутрішні й зовнішні фактори підвищення продуктивності праці.

14.2. Мотивація трудової діяльності. Класифікація методів мотивації праці.

14.3 Сутність, функції й принципи заробітної плати.

14.4. Тарифна система як основа організації оплати праці.

14.5. Безтарифна модель оплати праці.


ТЕМА 15. Валові витрати й ціни на продукцію


15.1. Загальна класифікація витрат підприємства і їхня класифікація.

15.2. Собівартість продукції (робіт, послуг) і її структура.

15.3. Калькулювання собівартості продукції. Фактори зниження поточних витрат розраховуючи на одиницю продукції.

15.4. Критичний обсяг виробництва продукції (крапка беззбитковості).

    1. Поняття й функції ціни в ринковій економіці. Види цін і методи їхнього визначення.

    2. Формування ціни на продукцію (послугу).

ТЕМА 16. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності підприємства


16.1 Поняття, види й джерела формування доходу підприємства.

16.2. Формування й розподіл прибутку підприємства.

16.3. Рентабельність як показник ефективності роботи підприємства. Види рентабельності й шляхи її підвищення.

16.4. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Показники прибутковості, ліквідності, оборотності й ділової активності, методи їх визначення.

16.5. Сутнісна характеристика й вимір ефективності виробництва.

16.6. Внутрішні й зовнішні фактори підвищення ефективності виробництва.


ТЕМА 17. Економічна безпека підприємства


17.1. Економічна безпека підприємства й способи її оцінки.

17.2. Стратегія забезпечення необхідної економічної безпеки підприємства. Фактори, що формують необхідний рівень економічної безпеки.


Тема 18. Антикризове керування підприємством


18.1. Сутнісна характеристика й організаційні форми реструктуризації підприємств.

18.2. Санація (фінансове оздоровлення) господарських суб`єктів. Механізм санації й цілі її проведення.

18.3. Поняття банкрутства підприємства. Зовнішні й внутрішні фактори, що сприяють банкрутству.

18.4. Процедура офіційного визначення підприємства банкрутом.

18.5. Загальна характеристика процесу організації ліквідації підприємства. Управління майном боржника.

  1   2   3   4

Схожі:

За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 iconХарків хнамг 2007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація І методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100...
За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 iconПрограма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит»
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит». Укл.: Світлична...
За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 iconПравознавство (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит») Харків – хнамг – 2010
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 icon«система національних рахунків» (для студентів денної І заочної форм навчання напряму підготовки 030509 «облік І аудит» ) харків – хнамг 2009
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Система національних рахунків» (для студентів денної І заочної форм напряму підготовки...
За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 iconМ. П. Пан Методичні вказівки
Облік у банках" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 „Економіка І підприємництво" спеціальності...
За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання спец....
За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 iconМіністерство освіти І науки україни
Економіка І підприємництво”, напряму підготовки – 030509 – „Облік І аудит” / Авт.: С. В. Сніжко. – Харків: хнамг, 2010 – 60 с
За спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007 icon"бухгалтерський облік 2" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи