Загальні положення icon

Загальні положення
Скачати 133.26 Kb.
НазваЗагальні положення
Дата13.07.2012
Розмір133.26 Kb.
ТипДокументи

Загальні положення


Робочою програмою дисципліни “Експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 7.1004.02.02 “Охорона праці та безпека на транспорті” у 6 навчальному семестрі передбачено виконання курсового проекту з вирішення завдань, що відповідають основним темам курсу. Цим умовам відповідає тема курсового проекту “Пристрої та заходи безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального крану”.

Мета виконання курсового проекту – організація самостійної роботи студентів, активізація їх творчих здібностей, придбання навичок графічної роботи, набуття навичок роботи з технічною та нормативною літературою з охорони праці, підготовка до дипломного проектування та самостійного вирішення питань охорони праці у виробничій діяльності майбутнього спеціаліста.

^

 1. Виконання курсового проектуКурсовий проект виконують у вигляді креслення формату А1 та розрахунково-пояснювальної записки, на обкладинці якої робиться надпис “Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проекту “Пристрої та заходи безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального крану вантажопідйомністю …”. Крім того, тут же вказується найменування міністерства, академії, кафедри, прізвище студента, група, курс навчання, а також прізвище та посада викладача, який здійснює керівництво виконанням курсового проекту.

Повністю виконане і оформлене завдання здають викладачеві для перевірки не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Завдання, що ввійшли до курсового проекту, виконують відповідно до порядкового номеру студента за списком групи.


2. Зміст курсового проекту

4.1 Креслення загального вигляду крана (один аркуш формату А1). На цьому аркуші, крім загального вигляду крана, необхідно накреслити пристрої та засоби безпеки, встановлені на крані [1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28].

4.2 У розрахунково-пояснювальній записці (приблизно 25 сторінок формату А4) крім розрахунків та пояснювального тексту треба виконати схеми і креслення до тексту.

Рекомендований зміст окремих розділів розрахунково-пояснювальної записки до курсового проекту “Пристрої та міри безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального крану” такий:

  • Вступ. Приводиться значення вантажопідіймальних кранів на виробництві, умови їх роботи, травматизм при експлуатації кранів, вимоги безпеки, що впливають на стан безпеки при експлуатації кранів [1, 2, 3, 4, 15, 16, 20, 24].

  • ^ Будова та призначення вантажопідіймального крану. Описується конструкція даного типу крана, а також види робіт, що виконуються краном [5, 6, 15, 20, 22, 23].

  • Розрахунок та вибір вантажного канату. Приводиться розрахункова схема вантажного поліспаста, формула, за якою розраховується навантаження каната, вимоги безпеки, по яких обґрунтовується вибір вантажного канату [1, 17, 18, 19, 20, 23, 30].

  • ^ Визначення розмірів блоків і барабану. Наводяться вимоги безпеки й формули, за якими розрахують діаметри блоків та барабана [1, 17, 18, 20].

  • Розрахунок стропа і вибір його елементів. Приводиться розрахункова схема канатного стропа, формула, за якою розраховується навантаження каната стропа, вимоги безпеки, за якими обґрунтовується вибір елементів стропа [1, 20, 22, 23].
  • ^ Фактори, що впливають на зношення вантажного канату. Приводяться тип і конструкція канатів, описуються умови роботи канатів та фактори, що впливають на зношення вантажного каната [1, 20, 21, 22, 23, 30].

  • Приклади спрацювання сталевих канатів. Приводяться вимоги безпеки при експлуатації канатів, приклади спрацювання канатів, вказуються причини такого зношення [1, 3, 4, 21, 22, 30].

  • ^ Пристрої безпеки, що використовуються на крані. Приводяться вимоги безпеки, які встановлюють необхідність використання пристроїв та засобів безпеки на кранах. Додається схема розміщення їх на крані. Описуються принципи роботи цих засобів безпеки [1, 5, 6, 21, 22, 23, 27, 28, 29].

  • ^ Обов’язки працівника, який відповідає за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів. Приводяться вимоги безпеки, які встановлюють необхідність цих працівників, а також їх обов’язків [1, 7, 9, 10].

  • ^ Обов’язки працівника, який відповідає за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами. Приводяться вимоги безпеки, які встановлюють необхідність роботи цих працівників, а також їх обов’язків [1, 7, 8, 10] .

  • Закінчення. Підкреслюється вплив виконання (заходів) безпеки та надійної роботи приладів і засобів безпеки на стан охорони праці при експлуатації кранів

  • Список літератури. Приводиться список нормативних документів та літературних джерел, використаних при виконанні курсового проекту.^ 3. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ “Пристрої та заходи безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального крану


№ п/п

Тип

крана

Група

режи-му

роботи

Ванта-жопід-йомність, кН

Кратн.

полі-

спаста

Прогін

(виліт) м

Висо-та підйо-му, м

Швид

підйо-

му,

м/хв

Швид.

руху

крана,

м/хв

Швид.руху.

талі,

м/хв

Тип

канатн.

стропа

1

Підв. к/б32

2

6

18

8

30

20

2-х вет

2

Опор. к/б50

2

6

18

8

36

20

3-х вет

3

Підв. к/б20

2

8

6

8

32

20

2-х вет

4

Опор. к/б32

2

8

6

8

48

20

2-х вет

5

КС-3575100

4

9,5

-

6

-

-

4-х вет

6

КС35719150

6

8,5

-

5

-

-

4-х вет

7

Підв. к/б16

2

10

12

8

32

20

2-х вет

8

Опор. к/б20

2

10

12

8

32

20

2-х вет

9

Підв. к/б10

2

10

24

8

32

20

2-х вет

10

Опор. к/б16

2

10

24

8

45

20

2-х вет

11

КС-357563

4

11,5

-

6

-

-

4-х вет

12

КС35719100

6

12,5

-

6

-

-

4-х вет

13

Підв. к/б50

2

5,5

6

8

35

20

3-х вет

14

Опор. к/б50

2

6

6

8

48

20

4-х вет

15

Підв. к/б32

2

8

18

8

30

20

3-х вет

16

Опор. к/б32

2

5,5

18

8

40

20

4-х вет

17

КС-3575100

4

9,5

-

6

-

-

4-х вет

18

КС35719120

6

8,5

-

5

-

-

4-х вет

19

Башен100

2

12,5

24

20

60

-

4-х вет

20

Башен120

4

18

30

8

40

-

4-х вет


4. СТРУКТУРА розрахунково-пояснювальної записки


 1. Титульний аркуш

 2. Завдання

 3. Зміст

 4. Вступ

 5. Будова та призначення вантажопідіймального крана

 6. Розрахунок та вибір вантажного каната

 7. Визначення розмірів блоків та барабана

 8. Розрахунок стропа та вибір його елементів

 9. Фактори, що впливають на зношення вантажного каната

 10. Приклади спрацювання сталевих канатів

 11. Пристрої безпеки, що використовуються на крані

 12. Обов’язки працівника, який відповідає за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів

 13. Обов’язки працівника, який відповідає за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами

 14. Заключення

 15. Список літератури

Список літератури

 1. ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

 2. ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення.

 3. ДСТУ 2470-94 Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визначення.

 4. ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.

 5. ДСТУ 2946-94 Підіймальні пристрої. Крани самохідні. Терміни та визначення.

 6. ДСТУ 2986-95 Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять.

 7. ДСТУ 3150-95 Крани вантажопідіймальні. Настанова з експлуатації крана. Частина 1. Загальні положення.

 8. ДНАОП 0.00-5.06-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

 9. ДНАОП 0.00-5.07-94 Типовая инструкция для ИТР, осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.

 10. ДНАОП 0.00-5.20-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

 11. ГОСТ 12.2.058-81 ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации.

 12. ГОСТ 12.2.090-83 Краны грузоподъемные. Органы грузозахватные. Требования безопасности.

 13. ГОСТ 7890-93 Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия.

 14. ГОСТ 22827-85 Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия.

 15. Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины: Учебник для вузов. – М.: Машиностроение, 1986.

 16. Дерновой Л.К. Проблемы промышленной безопасности подъемных сооружений // Подъемные сооружения. Специальная техника.– 2002,– № 9, – С. 24-25.

 17. Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин М. Высшая школа, 1989.

 18. Иванченко Ф.К., Бондарев В.С. и др. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. К., Вища школа, 1975, – 520 с.

 19. Руденко Н.Ф. и др. Курсовое проектирование грузоподъемных машин.– М.: Машиностроение, 1981.

 20. Абрамович И.И., Березин В.Н., Яуре А.Г. Грузоподъемные краны промышленных предприятий. Справочник М.: Машиностроение, 1989.

 21. Шишков Н.А. Надежность и безопасность грузоподъемных машин.– М.: Недра, 1990.
 1. Ушаков П.Н., Бродский М.Г. Краны и лифты промышленных предприятий. Справочник.– М.: Металлургия 1974.– 352 с.

 2. Справочник по кранам (под ред. М.М. Гохберга) Т.1, 2 / – Л.: Машиностроение, 1988.

 3. Котельников В.С. Основные причины аварийности и травматизма при эксплуатации кранов и подъемных сооружений // Подъемные сооружения. Специальная техника.– 2002, – № 8, С. 26-28

 4. Желтонога А.И., Кучерин Н.В., Ковальчук А.И. Краны и подъемники. Атлас конструкций. Ч. 1, 2. – Минск: Выш. школа, 1974.

 5. Стреловые самоходные краны. Атлас конструкций. /Под редакцией д.т.н., проф. Сергеева С.Т. Ч.1, 2,– Одесса, 1993.

 6. Верстов А.Н. Высокие технологии для оптимального использования кранов // Подъемные сооружения. Специальная техника.– 2002,– № 1-2, С. 53-56

 7. Сушинский В.А. Приборы и устройства безопасности грузоподъемных машин и их состояние в РФ // Подъемные сооружения. Специальная техника.– 2002,– № 1-2, С. 57

 8. Кузвесов В.Г. Тенденции развития современных приборов безопасности грузоподъемных кранов и перспективы использования мх в качестве приборов контроля, диагностики и управления // Подъемные сооружения. Специальная техника.– 2002,– № 5, С. 34-35

 9. Короткий А.А. Концепция оценки безопасности при эксплуатации стальных канатов подъемных сооружений по браковочным показателям // Подъемные сооружения. Специальная техника.– 2001,– № 4, С. 10-13Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 7.1004.02.02 – “Охорона праці та безпека на транспорті”.
^
Укладач: доц. Веніамін Миколайович Іванов


Відповідальний за випуск: проф. Б.М. Коржик

Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2003, поз. 35
Формат 60 х 841/1/16 Підп. до друку

Папір офісний. Друк на різографі.

Умовн.–друк. арк. 0,5 Тираж 50 прим. Зам. № Ціна договірнаХДАМГ 61002, Харків, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, ХДАМГ, вул. Революції, 12
Схожі:

Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи