Запалення icon

Запалення
НазваЗапалення
Сторінка4/4
Дата13.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Проліферація


Проліферація як третій компонент патогенезу запалення складає суть репаративних змін, що завершують гострий запальний процес. У разі хронічного запалення проліферація зумовлює розвиток основного його морфологічного прояву - гранульом.

До головних подій, що відбуваються під час завершальної стадії запалення, відносять: (1) власне проліферацію - розмноження паренхіматозних та сполучнотканинних клітин, (2) ангіогенез - новоутворення кровоносних судин, (3) фіброз - синтез колагенових структур та компонентів сполучнотканинного матриксу.
^
Власне проліферація

Проліферативні процеси в осередку запалення йдуть у двох напрямах. З одного боку, відбувається регенерація паренхіматозних елементів, що здійснюється механізмом мітотичного поділу того типу клітин, з якого утворена тканина. З другого боку, стимулюється розмноження клітин сполучнотканинної строми (фібробластів, макрофагів, ендотеліоцитів кровоносних судин). Цей процес започатковує розвиток так званої грануляційної тканини, яка згодом перетворюється в сполучнотканинний рубець.

В основі активації процесів клітинного поділу можуть лежати два механізми: (1) зменшення в тканині концентрації речовин - інгібіторів проліферації (кейлонів) і (2) поява або збільшення вмісту в тканині стимуляторів клітинного поділу - факторів росту.

Серед інгібіторів проліферації значне місце посідають кейлони - речовини білкової природи, що утворюються зрілими клітинами. При ушкодженні й загибелі клітин, що має місце в осередку запалення, кількість зрілих клітин, здатних продукувати кейлони, звісна річ, зменшується, а отже, зменшується і кількість утворюваних ними інгібіторів. Це веде до того, що знімається гальмівний вплив кейлонів на так звані "камбіальні" клітини: вони переходять у стан мітотичного поділу. Поділ клітин триває доти, доки концентрація кейлонів не збільшиться до рівня, який існував у неушкодженій тканині. Конкретні механізми гальмівного впливу кейлонів на поділ клітин ще не з'ясовано.

Серед багатьох відомих сьогодні факторів росту найбільше значення для активації проліферативних процесів у запаленій тканині мають:

1) епідермальний фактор росту (ЕФР). Цю речовину поліпептидної природи здатні утворювати епітеліальні клітини різного походження, фібробласти і макрофаги. ЕФР має мітогенну дію, яка виявляє себе на різних типах епітеліальних клітин та фібробластах;

2) фактор росту тромбоцитарного походження (ФРТП). Цей фактор у значній кількості міститься в ?-гранулах тромбоцитів, він може утворюватися також активованими макрофагами, ендотеліоцитами та гладкими м'язовими клітинами. Його дія виявляє себе посиленням міграції та активацією поділу фібробластів, гладких м'язових клітин, макрофагів;

3) фактори росту фібробластів (ФРФ). Різні представники цього сімейства поліпептидів утворюються різними структурами: кислий ФРФ - клітинами багатьох органів та активованими макрофагами, основний ФРФ - майже винятково в нервовій тканині. Вважають, що факторам росту фібробластів належить провідна роль у механізмах ангіогенезу (див. далі);

4) трансформаційні фактори росту (ТФР-?, ТФР-?). ТФР-? утворюється макрофагами, фібробластами, епітеліальними клітинами. Механізми його мітогенної дії мають багато спільного з ефектами ЕФР. Впливи ТФР-? значно складніші. З одного боку, цей поліпептид припиняє поділ багатьох типів клітин, а з другого - стимулює міграцію фібробластів, утворення ними колагену та фібронектину, пригнічує секрецію колагену, одним словом, стимулює процеси, що лежать в основі фіброзу;

5) інтерлейкін-1 (ІЛ-1) та фактор некрозу пухлин (ФНП). Ці медіатори запалення з широким спектром дії (див. вище) стимулюють міграцію та проліферацію фібробластів, посилюють синтез колагену та ферментів його деградації - колагеназ.

Молекулярні механізми дії факторів росту на клітини-мішені схематично можна охарактеризувати такою послідовністю: фактори росту ? рецептори ? протеїнкінази ? фосфорильовані білки цитоплазми ? генетичний апарат ядра ? білки, що здійснюють мітотичний поділ.

Сьогодні відомо два шляхи, за якими може відбуватися реалізація ефектів факторів росту (рис. 18).

I Через активацію тирозинових протеїнкіназ. Цей шлях, характерний зокрема для дії ЕФР, передбачає існування вмонтованих у плазматичну мембрану клітин наскрізних білків, зовнішня частина яких відіграє роль специфічного рецептора, а внутрішня - має активність тирозинової протеїнкінази. При взаємодії фактора росту з рецепторною частиною через зміну конформації всієї молекули набуває активності її внутрішня - каталітична одиниця. Саме вона й зумовлює фосфорування цитоплазматичних білків за амінокислотою тирозином.

II Через активацію серин-треонінових протеїнкіназ: протеїнкінази C та кальмодулінзалежних протеїнкіназ.

Зазначений шлях характерний для дії ФРТП та інсуліноподібного фактора росту-2 (ІПФР-2). У його основі лежить взаємодія факторів росту з відповідними білками-рецепторами, що просторово поєднані з так званими G-білками (білками, що зв'язують ГТФ), а через них з фосфоліпазою C. При утворенні комплексу "фактор росту - рецептор" відбуваються конформаційні зміни G-білків з наступною активацією фосфоліпази C. Остання каталізує розщеплення одного з фосфоліпідів плазматичної мембрани (фосфатидил-інозитолдифосфату - ФІДФ) на діацилгліцерол (ДАГ) та інозитолтрифосфат (ІТФ). Перша з цих двох сполук безпосередньо спричинює активацію протеїнкінази C, а друга - через вивільнення Ca2+ з мітохондрій - кальмодулінзалежних протеїнкіназ. Активовані у такий спосіб протеїнкінази зумовлюють фосфорування цитоплазматичних білків за амінокислотами - серином та треоніном.
Основним наслідком активації тирозинових і серин-треонінових протеїнкіназ є фосфорування клітинних білків, у різний спосіб причетних до мітотичного поділу. Серед них: (1) білки хроматину - гістони, з фосфоруванням яких пов'язують дерепресію генів, що "запускають" програму клітинного поділу; (2) структури комплексів біосинтезу білків (рибосоми, фактори ініціювання); (3) білки цитоскелета (вінкулін, легкі ланцюги міозину).


Ангіогенез

Утворення нових судин - ангіогенез (неоваскуляризація) - є характерним явищем для процесу загоювання ран, зокрема такого його компонента, як формування особливого різновиду тканини - грануляційної.

Вважають, що причиною новоутворення кровоносних судин є ангіогенетичні фактори (ангіогеніни). Ангіогенетичну активність виявляють деякі відомі сьогодні фактори росту, зокрема фактор росту фібробластів, фактор росту ендотеліоцитів, трансформаційні фактори росту ? і ?.

Процес ангіогенезу відбувається механізмом відпупковування від "материнської" кровоносної судини і складається, по суті, з чотирьох послідовних подій (рис. 19):

1) ферментне розщеплення базальної мембрани "материнської" судини. У місці такої деградації відбувається формування ендотеліальної "бруньки", з якої й буде утворено нову судину;

2) міграція ендотеліальних клітин із "бруньки" у напрямку дії ангіогенетичного стимулу;

3) проліферація ендотеліоцитів якраз за переднім краєм клітин, що перебувають у стані міграції;

4) дозрівання ендотеліальних клітин з організацією їх у капілярну трубку.

Новоутворені капілярні судини мають недостатньо щільні міжендотеліальні контакти, що зумовлює легкий вихід з плазми крові в позасудинний простір білків та червонокрівців. Саме цим і пояснюється розвиток характерного для грануляційної тканини набряку.

Фіброз

Фіброз - утворення позаклітинних компонентів сполучної тканини - пов'язаний в основному з діяльністю фібробластів, хоча деякі сполуки, що входять до складу базальних мембран та аморфної основної речовини, здатні синтезуватися й іншими типами клітин, зокрема ендотеліоцитами, гладкими м'язовими клітинами, макрофагами.

Зрілі фібробласти, що утворюються внаслідок проліферації та дозрівання малодиференційованих, а потім і юних фібробластів, можна виявити в осередку гострого запалення вже на 3-тю добу від початку патологічного процесу, максимальна ж кількість цих клітин припадає на 6-7-му добу.

Основна роль зрілих фібробластів у вогнищі запалення полягає в тому, що ці клітини, утративши здатність до розмноження, активно синтезують і секретують два позаклітинні компоненти сполучної тканини: (1) сполуки, що з них утворюються волокнисті структури (колаген, меншою мірою еластин); (2) аморфну основну речовину (глікозаміноглікани, протеоглікани, глікопротеїни).

Колагенові волокна. Утворення колагенових волокон фібробластами поділяють на два етапи: внутрішньоклітинний і позаклітинний.

^ Внутрішньоклітинний етап передбачає послідовне здійснення в клітинах трьох процесів: (1) біосинтезу молекул; (2) посттрансляційної їх модифікації; (3) секреції.

Біосинтез колагену (точніше ?-ланцюгів) відбувається за загальними законами синтезу білкових молекул, тобто через процеси транскрипції в ядрі та трансляції в рибосомах клітин. Фібробласти здатні синтезувати близько 20 типів колагену, що відрізняються між собою будовою ?-ланцюгів. Тільки молекули I, II і III типу можуть утворювати волокна, інші ж різновиди входять до складу базальних мембран (IV тип) та аморфної основної речовини сполучної тканини.

Посттрансляційна модифікація, яка проходить в ендоплазматичному ретикулумі, охоплює цілу низку подальших змін, серед яких: (1) гідроксилювання амінокислот проліну та лізину; (2) складання молекул з трьох ?-ланцюгів (з'єднання їхніх "хвостів" S-S зв'язками); (3) утворення потрійної спіралі з одночасним глікозилюванням (приєднанням моно- і дисахаридів до оксилізинових залишків).

Особливо важливою ланкою посттрансляційної модифікації є перетворення проліну та лізину ?-ланцюгів колагену відповідно в оксипролін та оксилізин. Цей біохімічний процес, що його каталізують ферменти - гідроксилази, потребує кисню, Fe2+, ?-кетоглютарату, аскорбінової кислоти (вітаміну C). Якщо в організмі бракує, скажімо, аскорбінової кислоти, то загоювання післяопераційних ран уповільнюється в 8 разів.

Секреція утворених молекул (їх називають проколагеном) відбувається за участі структур комплексу Ґольджі і здійснюється шляхом екзоцитозу.

^ Позаклітинний етап (власне фібрилогенез) складається з таких послідовних подій: (1) ферментне відщеплення C-кінцевих пептидів від проколагену з перетворенням його в колаген; (2) агрегація молекул колагену з утворенням міцних поперечних зв'язків; (3) формування первинних філаментів, а потім і фібрил; (4) об'єднання фібрил глікопротеїнами; (5) стабілізація

утворених комплексів протеогліканами; (6) формування колагенових волокон.

Синтез нового колагену в осередку запалення супроводжується деградацією залишків старого. Цей процес здійснюється за допомогою ферментів - колагеназ, що утворюються фібробластами, макрофагами, нейтрофілами і деякими типами епітеліальних клітин. З недостатністю колагеназ (зменшення рівня активаторів цих ферментів або ж посилення дії їхніх інгібіторів) пов'язують надмірне накопичення колагену в рубцях.

Аморфна основна речовина. Основними неволокнистими компонентами позаклітинного матриксу сполучної тканини, що їх продукують фібробласти в осередку запалення, є: (1) протеоглікани - складні сполуки, утворені молекулами глікозаміногліканів (гіалуронова кислота, гепарин; хондроїтин-, дерматан-, кератан- та гепарансульфати), що об'єднані протеїновим ядром; (2) глікопротеїни; (3) нефібрилярний колаген.

Особливе місце серед продуктів синтезу фібробластів посідають глікопротеїни, що отримали назву колагенасоційованих молекул. Ці молекули, маючи здатність зв'язувати клітини з позаклітинними компонентами сполучної тканини (колагеновими волокнами, протеогліканами), відіграють важливу роль у формуванні строми, її архітектоніки. До найважливіших колагенасоційованих молекул належать фібронектин і ламінін.

Фібронектинова молекула складається з двох, з'єднаних між собою S-S зв'язками, ланцюгів. Особливою властивістю фібронектину є його здатність, з одного боку, зв'язуватися з багатьма макромолекулами позаклітинного матриксу (колагеном, гепарином, протеогліканами, фібрином), а з другого - з поверхнею клітин через так звані інтегринові рецептори (рис. 20).

Інтегринові рецептори являють собою трансмембранні глікопротеїни, внутрішньоклітинна частина яких з'єднана з елементами цитоскелета, а зовнішня - здатна зв'язувати молекули фібронектину, розпізнаючи в них характерну послідовність амінокислот (триплет): аргінін-гліцин-аспарагінова кислота.

Молекула глікопротеїну - ламініну утворює хрестоподібну структуру, яка, з одного боку, має в центрі місце зв'язування (домен) з інтегриновими рецепторами клітин, а з другого - чотири домени, три з яких взаємодіють з молекулами колагену IV типу, а четвертий - з гепарином, що входить до складу гепарансульфату (рис. 21). Завдяки цим властивостям ламінін здатен зв'язувати ендотеліальні клітини кровоносних судин з компонентами їхніх базальних мембран, відіграючи, таким чином, важливу роль у забезпеченні цілісності ендотелію, а також у процесах ангіогенезу.

^ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Для відтворення запалення в експерименті можна використовувати будь-які флогогенні агенти, класифікацію яких подано вище - в частині, присвяченій етіології запального процесу.

Вибір органа чи тканини, в яких має бути відтворено запалення, а також виду тварин залежить від конкретної мети і завдань, що їх ставить перед собою дослідник.

Сьогодні найбільшого поширення, з огляду вивчення загальних закономірностей розвитку запального процесу, набули такі напрями досліджень:

^ 1 Вивчення кровообігу в осередку запалення

Такий підхід було започатковано Ю.Конгеймом (1867), який запропонував вивчати розлади кровообігу при запаленні та пов'язані з ними зміни на брижі жаби - об'єктові, дуже зручному для спостереження під світловим мікроскопом (дослід Конгейма).

У 1920-х роках подружжя Кларків застосувало іншу методику: на двох протилежних ділянках шкіри вуха кроля видаляли епідерміс і на його місце вставляли диски, зроблені зі слюди. Між дисками залишався тонкий шар тканини, тобто прозоре "віконце", в якому можна було безперервно спостерігати під мікроскопом кровообіг.

Пізніше Ґ.Сельє запропонував вивчати кровообіг у судинах защічних мішків хом'яка. Роздуваючи мішки повітрям, можна спостерігати рух крові в них за допомогою мікроскопа.

Сьогодні для вивчення змін кровообігу в динаміці розвитку запального процесу поряд зі звичайними світловими мікроскопами використовують досконалі мікрокінематографічні пристосування і комп'ютерну техніку.

Наведені вище методики дають змогу вивчати не тільки зміни мікроциркуляції у вогнищі запалення, а й процеси крайового стояння лейкоцитів та їх проходження крізь судинну стінку (початкові етапи еміграції).

^ 2 Вивчення проникності кровоносних судин

З цією метою використовують функціональні й електронно-мікроскопічні методи.

В основу функціональних методів покладено безпосереднє прижиттєве спостереження під мікроскопом процесу переходу різних речовин або клітин через стінку мікросудин (капілярів, венул). Як тести в цих дослідженнях використовують проникнення різних барвників (синього Еванса, трипанового синього, метиленового синього та ін.); сполук, здатних до флюоресценції (флюорохромів); білків (зокрема альбумінів), зв'язаних з барвниками або значених флюорохромами. Спостереження за цим процесом здійснюють за допомогою світлової, люмінісцентної, ультрафіолетової, телевізійної мікроскопії та різних видів фото- і кінореєстрації.

Електронно-мікроскопічний метод дає можливість охарактеризувати стан ендотеліальних клітин, базальної мембрани, визначити наявність міжендотеліальних щілин, трансендотеліальних каналів і пор. Для оцінки судинної проникності при запаленні використовують електронно-щільні речовини-індикатори. До таких, зокрема, належать неорганічні мікрочастинки (колоїдне вугілля, колоїдні розчини металів - золота, срібла; гідроксид лантану та ін.), білки і поліпептиди (феритин, каталаза, пероксидаза хрону, міоглобін тощо), полісахариди (декстрани, гранули глікогену)

^ 3 Вивчення ролі лейкоцитів у патогенезі запалення

Цей напрям досліджень бере свій початок від класичних дослідів І.Мечникова, який на прозорій личинці морської зірки - представникові безхребетних - відкрив явище фагоцитозу і надав йому провідного значення в патогенезі запалення. Поширивши здобуті результати на вищі організми, він започаткував порівняльно-патологічну, вона ж еволюційна, теорію запалення.

Використання сучасних методів дослідження дає змогу сьогодні вивчати на молекулярному рівні процеси адгезії лейкоцитів до ендотелію кровоносних судин, послідовність і механізми переходу різних видів білокрівців через судинну стінку, механізми хемотаксису, власне фагоцитозу, антибактеріальної дії продуктів лейкоцитів.

^ 4 Пошук і дослідження біологічно активних речовин - медіаторів запалення

Основу цього напряму складають біохімічні методи, які дозволяють вивчати в запальних ексудатах сполуки, що відіграють значну роль у патогенезі запалення. Безумовно, пошук і вивчення механізмів дії біологічно активних речовин є сьогодні переднім краєм досліджень, присвячених запаленню. Свідченням цього може бути велика кількість відомих нині медіаторів запального процесу і спроби впливати на їхнє утворення та дію за допомогою різних фармакологічних засобів.


^ ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ


Клінічні прояви запалення складаються з місцевих і загальних ознак.

Місцеві ознаки запалення відомі під назвою "пентада Цельса-Галена":

1 ^ Почервоніння (rubor). Є проявом місцевих розладів кровообігу у вогнищі запалення. На стадії артеріальної гіперемії тканина набуває яскраво-червоного забарвлення, а згодом (унаслідок переходу артеріальної гіперемії у венозну) - ціанотичного.

2 ^ Місцевий жар (calor). Походження цієї ознаки, з одного боку, пов'язане з артеріальною гіперемією (в осередок запалення надходить тепліша кров), а з другого - зі збільшенням інтенсивності катаболічних процесів у запаленій тканині ("пожежа" обміну речовин).

3 ^ Припухлість (tumor). Виникає як результат процесу ексудації - переходу рідини плазми крові з кровоносних судин у тканину (набряк).

4 Біль (dolor). У своїй основі має подразнення нервових закінчень у запаленій тканині, що виникає внаслідок дії: (а) механічних і фізично-хімічних чинників (механічний тиск ексудату, ацидоз, гіперосмія); (б) медіаторів запалення (гістамін, кініни, простагландини та ін.).

5 ^ Порушення функції (functio laesa). Є в основному наслідком ушкодження клітинних структур. Під час альтерації частина клітин гине або перебуває в стані необоротного ушкодження. В іншій частині ушкоджених клітин виникає захисне обмеження функціональної активності, основна мета якого зберегти і спрямувати наявні енергетичні і пластичні ресурси на відновлення цілісності клітин та їхніх елементів.

^ Загальні ознаки запалення визначаються реакцією організму в цілому на місцевий запальний процес. До них, зокрема, можна віднести такі прояви:

1 Гарячка. Розвивається внаслідок вивільнення нейтрофільними лейкоцитами і макрофагами речовин - вторинних (лейкоцитарних) пірогенів, серед яких провідну роль відіграє інтерлейкін-1.

2 Лейкоцитоз. Особливо характерний для гострого запалення, спричиненого гноєутворювальними мікробами. Основними його рисами є: (а) збільшення кількості нейтрофілів в одиниці об'єму крові (нейтрофільоз); (б) зсув лейкоцитарної формули вліво.

Розвиток лейкоцитозу при запаленні пов'язують з двома механізмами. Перший - вихід лейкоцитів з резервного пулу червоного кісткового мозку в кров (відбувається під впливом інтерлейкіну-1 та фактора некрозу пухлин). Другий - стимулювання лейкопоезу, в основі якого лежить дія на кровотвірні клітини речовин - лейкопоетинів (зокрема колонієстимулювального фактора), що вивільнюються нейтрофілами та макрофагами у вогнищі запалення.

3 ^ Збільшення вмісту в крові "білків гострої фази запалення" ("реактантів гострої фази"). До цих білків належать протеїни, концентрація яких у плазмі крові при гострому запаленні зростає більш ніж на 50%. Основна їхня кількість утворюється в печінці під впливом продуктів альтерації, що надходять у кров з вогнища запалення, а також інтерлейкіну-1 макрофагального походження.

"Білки гострої фази запалення", як правило, мають захисне значення. За цією ознакою їх можна поділити на три групи:

1) інгібітори протеаз (орозомукоїд, ?1-антитрипсин, ?2-макроглобулін та ін.).

Орозомукоїд - кислий ?1-глікопротеїн, концентрація якого в плазмі крові збільшується вже через кілька годин від початку запалення і досягає максимуму через 2-3 дні. Як тільки альтерація припиняється, його вміст одразу ж починає зменшуватися. Є дані про те, що орозомукоїд є інгібітором низки лізосомних протеаз.

?1-Антитрипсин інгібує протеолітичні ферменти (трипсин, тромбін, плазмін), у тому числі й лізосомні протеази. На його частку припадає близько 90% загальної антитрипсинової активності плазми крові, решта - зумовлена ?2-макроглобуліном та інгібітором інтер-?-трипсину;

2) антиоксиданти (гаптоглобін, церулоплазмін).

Гаптоглобін, що є ?2-глікопротеїном, зв'язує в крові вільний гемоглобін. Комплексна сполука гаптоглобіну з гемоглобіном має пероксидазну активність, завдяки чому здійснює захист від продуктів вільнорадикального окиснення - пероксидів.

Церулоплазмін - ?2-глобулін, багатий на мідь. Здійснює транспорт цього мікроелемента з печінки в тканини і водночас є ферментом - позаклітинним аналогом супероксиддисмутази. Завдяки своїй ферментній активності церулоплазмін інактивує вільні радикали і, крім того, здійснює окиснення біогенних амінів (серотоніну, катехоламінів);

3) імуноглобуліни та антитілоподібні речовини (антитіла, C-реактивний білок).

Підвищення рівня імуноглобулінів у плазмі крові часто характерне для запалення, спричиненого мікроорганізмами.

До антитілоподібних речовин належить ^ C-реактивний білок (?-глобулін). Під час запалення його концентрація в плазмі крові дуже швидко зростає (у 20 разів і більше), досягаючи найвищої точки через 50 годин. Зі збільшенням рівня C-реактивного білка пов'язують активацію комплементу, опсонізацію мікробів (полегшення фагоцитозу), аглютинацію деяких типів бактерій.

4 ^ Зростання швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). Цей феномен зумовлено збільшенням концентрації в плазмі крові грубодисперсних білків (?1-, ?2-, ?-, ?-глобулінів, фібриногену), що є білками гострої фази запалення. Зазначені протеїни зменшують поверхневий негативний заряд еритроцитів, унаслідок чого червонокрівці легко агрегують, а отже, і швидше осідають.

5 Інтоксикація. Деякі продукти альтерації, що надходять з вогнища запалення в кров, чинять токсичний вплив на центральну нервову систему, зумовлюючи симптоми загальної слабкості, головного болю, порушення сну тощо.

^ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ

Основні засади лікування запального процесу наведено на рис. 22.

I Етіологічний підхід

Неодмінною умовою успішного лікування запального процесу є припинення дії флогогенного агента. Якщо причиною запалення є біологічні чинники (див. етіологію запалення), то залежно від їхньої природи застосовуються антибіотики, протибактеріальні хіміотерапевтичні засоби, противірусні, протигрибкові, антипротозойні та інші препарати. Якщо запалення зумовлене дією механічних чинників, то, як правило, здійснюють хірургічне втручання: видалення сторонніх тіл, жовчних і сечових каменів, тромбів, емболів тощо. У разі автоімунного походження запалення застосовують різні способи імунодепресії.

II Патогенетичний підхід

Відповідно до патогенезу запалення можна виокремити 7 точок втручання в цей процес.

1 ^ Попередження і зменшення проявів альтерації. Як засоби захисту клітин від ушкодження використовують препарати цитопротекторної дії, зокрема стабілізатори клітинних (лізосомних) мембран. У разі значного ушкодження тканини (некрозу) для зменшення надходження у кров продуктів альтерації доцільним є хірургічне видалення некротичних мас. При запаленні слизових оболонок захист від ушкоджувальної дії чинників навколишнього середовища досягають місцевим застосуванням обволікаючих засобів.

2 ^ Вплив на утворення, руйнування та біологічну дію медіаторів запалення. Ця ланка патогенезу, з огляду на значну кількість відомих нині біологічно активних сполук, є великим полем для пошуку нових протизапальних засобів.

Широкого застосування сьогодні набули нестероїдні протизапальні препарати, які порушують утворення похідних арахідонової кислоти - простагландинів. Блокуючи активність ферменту - циклоксигенази, ці засоби (ацетилсаліцилова кислота, бутадіон, індометацин, ібупрофен та ін.) пригнічують утворення "класичних" простагландинів, тромбоксанів, простациклінів і, як наслідок, зменшують прояви запалення, зумовлені цими біологічно активними речовинами.

3 ^ Вплив на місцевий кровообіг в осередку запалення. Власне на цьому ґрунтується широке застосування фізіотерапевтич- них процедур (банок, гірчичників, електропроцедур та ін.), що стимулюють перерозподіл крові між запаленими і здоровими тканинами.

4 ^ Відведення запального ексудату. Цей принцип має на меті зменшити резорбцію продуктів первинної і вторинної альтерації і створити умови для репаративних процесів у запаленій тканині. Саме цьому слугують такі заходи, як видалення гною (ubi pus, ibi incisio), дренування порожнин, місцеве застосування гіпертонічних розчинів тощо.

5 ^ Вплив на процеси еміграції лейкоцитів. Залежно від інтенсивності еміграції білокрівців лікар може ставити перед собою мету посилити цей процес, якщо він недостатньо виражений (гіпоергічне запалення), або ж, навпаки, послабити його в разі надмірної реакції (гіперергічне запалення).

Відомо, що речовини, які гальмують злиття фагосом лейкоцитів з лізосомами, затягують запалення. До таких, зокрема, належать лізосомотропні препарати - сурамін, полі-?-глютамінова кислота з класу поліаніонів. Навпаки, полікатіони - вторинні і третинні аміни (хлорохін, трибутиламін) - посилюють кон'югацію зазначених структур і в такий спосіб припиняють запалення.

6 ^ Стимулювання або пригнічення проліферації. За умов гострого запалення для посилення репаративних процесів інколи є сенс стимулювати процеси поділу клітин і ангіогенезу. У разі ж хронічного продуктивного запалення, яке характеризується вираженими проліферативними змінами (гранульомами), доцільним є використання інгібіторів клітинного поділу.

7 ^ Стимулювання або пригнічення росту сполучної тканини. Якщо запалення характеризується повільним, млявим перебігом, недостатніми відновлювальними процесами (напр., хронічні виразки) можна стимулювати ріст сполучної тканини (фіброз), використовуючи для цього, приміром, антиретикулярну цитотоксичну сироватку (АЦС - сироватку Богомольця), або штучно створювати в тканині кисневе голодування, утруднюючи відтікання венозної крові (застосування венозної гіперемії).

Якщо ж існує небезпека утворення надмірного рубця чи спайок, то в такому разі слід мати на увазі можливості інгібування синтезу позаклітинних компонентів фіброзної тканини та їх ферментного руйнування.

III Симптоматичний підхід

Даний принцип передбачає застосування препаратів, які, не втручаючись у патогенез запалення, зменшують клінічні його прояви.

На цьому, зокрема, ґрунтується використання аналгезивних (протибольових) і жарознижувальних препаратів, а також засобів, що нормалізують функцію запаленого органа чи тканини.

Слід зазначити, що сьогодні в арсеналі лікаря є й універсальні протизапальні засоби, що мають не одну, а багато точок докладання своєї дії. До таких, зокрема, належать стероїдні препарати - глюкокортикоїдні гормони та їхні похідні.

Провідний механізм протизапальної дії глюкокортикоїдів пов'язаний з індукцією синтезу в клітинах ліпокортину - білка, що є природним інгібітором фосфоліпази A2. Цей ефект має принаймні два важливих значення для перебігу запалення. З одного боку, зменшується утворення лізофосфоліпідів, накопичення яких в мембранах веде до їхнього руйнування, а отже, у такий спосіб досягається ефект стабілізації клітинних мембран і зменшується інтенсивність альтерації. З другого боку, завдяки зменшенню вивільнення арахідонової кислоти з молекул фосфоліпідів клітинних мембран пригнічується утворення продуктів як циклоксигеназного шляху її перетворення (простагландинів, тромбоксанів, простациклінів), так і ліпоксигеназного (лейкотрієнів). Як наслідок, послаблення проявів запалення, зумовлених похідними арахідонової кислоти.

Крім того, у протизапальній дії глюкокортикоїдів мають певне значення й такі ефекти, як пригнічення поділу клітин та біосинтезу білкових молекул (вплив на проліферацію - третю стадію запалення), імунодепресивна дія, яка важлива у разі запалення, спричиненого імунними чинниками; вплив на кількість лейкоцитів та їхню здатність до еміграції і фагоцитозу.


^ Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірено, написання одиниць відповідає стандартам

^ Укладач

Відповідальний за випуск

Директор медінституту

Суми

Вид-во СумДУ

2006


О.В.Атаман

О.В.Атаман

В.Е.Маркевич


^ Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірено, написання одиниць відповідає стандартам

^ Укладач

Відповідальний за випуск

Директор медінституту

Суми

Вид-во СумДУ

2006

Запалення

Навчальний посібник


О.В.Атаман

О.В.Атаман

В.Е.Маркевич

^

Навчальне видання


Атаман Олександр Васильович

Запалення

Навчальний посібник

Редактор Т.Г.Чернишова

Комп’ютерне верстання О.В.Атаман


Підп. до друку

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Ум. фарбовідб.

Тираж пр. Вид. №

Зам №


Вид-во СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2.
1   2   3   4

Схожі:

Запалення iconЗагальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми
Для правильної діагностики, вибору метода лікування та визначення прогнозу важливо уміти виявляти характер запалення, знати його...
Запалення iconАктуальність теми Запалення
Запалення (inflammatio) — це складна, комплексна місцева судинно-мезенхімальна реакція на пошкодження тканини, викликане дією різних...
Запалення iconАктуальність теми Запалення
Запалення (inflammatio) — це складна, комплексна місцева судинно-мезенхімальна реакція на пошкодження тканини, викликане дією різних...
Запалення iconЕксудативне запалення” Актуальність теми
Різні види ексудативного запалення можуть бути як самостійними, так І ускладненням різних видів лікарського втручання в лікувальний...
Запалення iconПлевректомія при післяпанкреатичному хронічному плевриті
Все це, як правило, дозволяє не лише якісно пролікувати, а нерідко ліквідувати гострий процес та попередити можливі ускладнення,...
Запалення iconЗапалення
Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету як навчальний посібник
Запалення iconДокументи
1. /методичка 3 курс (запалення).doc
Запалення iconКрок Стоматологія
При моделюванні запалення на брижі жаби під мікроскопом спостерігали розширення
Запалення iconКісти зсо. Клініка, діагностика, лікування
Перенесла гінекологічні хвороби: двостороннє запалення додатків, вторинне непліддя
Запалення iconКласифікація за мкх-10
Гострий вірусний гепатит – це дифузне запалення печінки, вірусної етіології, яке супроводжується жовтяницею та причина якого не пов’язана...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи