13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) icon

13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)
Назва13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)
Дата13.07.2012
Розмір75.3 Kb.
ТипДокументи

Програмні питання

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності

13.00.02 – “Теорія та методика навчання”

(загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)


1. Структура і зміст військово-педагогічного процесу.

2. Функції військово-педагогічного процесу.

3. Закономірності військово-педагогічного процесу.

4. Вимоги, якими потрібно керуватись при організації військово-педагогічного процесу.

5. Протиріччя військово-педагогічного процесу.

6. Етапи військово-педагогічного процесу.

7. Керівні документи, яким підпорядкована організація військово-педагогічного процесу.

8. Особливості військово-педагогічного процесу в умовах військових формувань і правоохоронних структур.

9. Поняття про дидактику та її основні категорії.

10. Характеристика суспільних дидактичних концепцій.

11. Функції процесу навчання.

12. Структура і зміст знань, механізм їх вироблення.

13. Навички та вміння, їх сутність, місце в структурі навчання.

14. Специфіка військової дидактики.

15. Знання та їх роль у майстерності особового складу військових формувань і правоохоронних структур.

16. Види навичок та вмінь майбутніх офіцерів.

17. Умови та шляхи досягнення ефективності процесу навчання в підрозділі.

18. Підготовка допризовної молоді.

19. Принципи навчання як відображення закономірностей навчального процесу, їх взаємозалежність та взаємовідносини.

20. Умови і шляхи реалізації вимог принципів на заняттях із загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін.

21. Урахування вимог принципів у навчальній роботі офіцера військових формувань і правоохоронних структур.

22. Поняття про методи навчання, характеристика основних методів навчання.

23. Види занять. Особливості усного викладання й інших методів.

24. Активні методи навчання та їх роль у навчальному процесі.

25. Форми навчання, їх педагогічна характеристика.

26. Польове навчання – основа підготовки особового складу військових формувань і правоохоронних структур у мирний час.

27. Взаємозв’язок та обумовленість форм і методів навчання.

28. Умови та шляхи опанування офіцерами військових формувань і правоохоронних структур методів та форм навчання.

29. Інноваційні й інформаційні технології навчання в системі викладання загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін.

30. Реалізація принципів, методів і форм навчання у підготовці допризовної молоді.

31. Поняття діагностування навчання.

32. Загальна характеристика методів перевірки знань, умінь та навичок.

33. Основні вимоги до контролю та його основні ланки.

34. Форми, види та принципи контролю.

35. Західний досвід діагностики навчання.

36. Інноваційні й інформаційні технології діагностики навчання в процесі викладання загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін.

37. Педагогічна характеристика процесу виховання.

38. Основні категорії теорії виховання. Чинники виховання.

39. Загальні закономірності процесу виховання.

40. Принципи виховання як відображення закономірностей виховного процесу, їх сутність.

41. Загальна характеристика системи методів виховання, їх сутність і взаємозв’язок.

42. Залежність методів виховання від мети, завдань і змісту виховання.

43. Особливості виховного процесу курсантів вищих військових начальних закладів.

44. Загальна характеристика процесу виховання в Державній прикордонній службі України та інших правоохоронних структурах.

45. Концепція виховної роботи в Збройних Силах та інших військових формуваннях України.

46. Особливості застосування методів виховання у різних військових формуваннях та правоохоронних структурах і з допризовною молоддю.

47. Військово-педагогічна діяльність офіцера, її сутність, значення й особливості.

48. Компоненти військово-педагогічної діяльності офіцера.

49. Вимоги до стилю військово-педагогічної діяльності офіцера.

50. Вплив об’єктивних та суб’єктивних чинників на військово-педагогічну діяльність офіцера.

51. Структура педагогічної майстерності, основні напрямки її формування та розвитку.

52. Основні специфічні якості військового педагога.

53. Особливості формування педагогічної майстерності офіцерів у різних військових формуваннях і правоохоронних структурах.

54. Акмеологія професіоналізму офіцера, педагогічного менеджменту в навчанні та вихованні особового складу.

55. Педагогічна культура офіцера, її функції та структурні елементи.

56. Загальні елементи педагогічного менеджменту при проведенні різних виховних заходів.

57. Сутність педагогічної інноватики.

58. Сучасні педагогічні технології.

59. Інформаційні технології.

60. Кредитно-модульна система.

61. Методологія та її предмет.

62. Методика дослідження педагогічних проблем, її структура.

63. Мета фундаментальних і прикладних досліджень.

64. Моделі та функції досліджень.

65. Спостереження як один з основних емпіричних методів педагогічного дослідження.

66. Експеримент та його види.


Список основних джерел


Абашкіна Н. В. Принцип розвитку професійної освіти в Німеччині. – К.: Вища школа, 1978. – 207 с.

Амонашвили Ш. А. Антология гуманной педагогики (Монтень). – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. – 224 с.

Бабанский Ю. К. Как оптимизировать процесс обучения. – М.: Знание, 1978. – 190 с.

Бабанський Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.

Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 1995. 335 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. К., 1995. – 45 с.

Давыдов В. П. Воспитание курсантов высших пограничных училищ в процессе обучения: Учебное пособие. – М.: МВПКУ, 1988. – 275 с.

Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61с.

Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. – К.: Рад. шк., 1987. 351 с.

Закон України “Про освіту” // Студент і закон: Збірник законодавчо-правових документів. – К., 1997. – 240 с.

Закон України “Про професійно-технічну освіту”. – К., 1998. 35 с.

Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. – М.: “Арена”, 1994. – 224 с.

Клименюк А. В., Калита А. А., Бережная Э. П. Методология и методика педагогического исследования. Постановка цели и задач исследования: Учебное пособие. – К., 1988. – 100 с.

Козакова Г. О. Теоретичні та методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті. К.: ІЗМН; ВІПОЛ, 1997. – 176 с.

Концепція Державного стандарту професійно-технічної освіти України. – К., 1997. 14 с.

Кудін В. О. Освіта США та Японії: Методичний посібник. – К., 1996. – 56 с.

Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности. – М.: Знание, 1980. – 96 с.

Лігоцький А. О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем: Монографія. – К.: Техніка, 1997. – 340 с.

Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью. – К.: Вища школа, 1987. – 224 с.

Машбиц Е. И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. – М., 1986. – 80 с.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За редакцією В. Г. Кременя. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004. – 147 с.

Падалка О. С. Гуманістичні основи виховання: Посібник. – К., 1996. – 60 с.

Падалка О. С. Інформативне та комп’ютерне забезпечення управлінської діяльності керівника школи: Посібник. – К., 1996. – 108 с.

Падалка О. С. Педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Енциклопедія, 1995. – 252 с.

Педагогика / Под ред. П. И. Пидкасистого. – 2-е изд., дораб. и испр. – М.: Российское педагогическое агентство, 1996. – 602 с.

Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зюзін, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін., за ред. І. А. Зюзіна. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с.

Педагогіка / За ред. дійсного члена АПН СРСР М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1986. – 543 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / За ред. С. О.Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

Рудницька О. П. Основи педагогічних досліджень. – К.: Експрес, 1998. – 143 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

Семиченко В. А., Барбина Е. С. Идеи интеграции, системности и целостности в теории и практике высшей школы. – К.-Херсон, 1996. – 278 с.

Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня: Монографія. – К.: Поліграфкнига, 1996. – 407 с.

Сікорський П. І. Модульно-рейтингова система навчання у ліцеях: Навчально-методичний посібник. – Львів: Академічний експрес, 1997. – 69 с.

Сікорський П. І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання: Монографія. – Львів: Каменяр, 1998. – 196 с.

Теория и практика педагогического эксперимента / Под редакцией А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М.: Педагогика, 1979. – 206 с.

Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 544 с.

Функції та структура методів навчання / За ред. В. О. Онищука. – К.: Рад. шк., 1979. – 159 с.

Схожі:

13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) icon«Історія І суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання» До уваги вчителів з січня 2011 р виходить друком новий методичний журнал «Історія І суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання»,
України: теорія та методика навчання, у якому вчитель знайде вичерпну інформацію про організацію ефективного навчання історії України,...
13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) iconЗаява пишеться власною рукою Голові спеціалізованої вченої ради к 67. 051. 02 Хду
«тема дисертації» (вказати наукового керівника), за спеціальністю 13. 00. 04. – теорія І методика професійної освіти (або 13. 00....
13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) iconТеорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії
Теорія та методика викладання історії. Програма навчального курсу. Пнпу ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 17 с
13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»
Предмет “Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку” спрямований на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі...
13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) iconПрограма теорія І методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку для спеціальності 010100 «Дошкільна освіта»
Навчально-методична карта дисципліни «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку»
13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) iconІнститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) iconЗ навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) iconСумський державний педагогічний університет
М. Методика навчання алгебри та початків аналізу учнів гуманітарного ліцею на засадах компетентнісного підходу [Текст] : автореф...
13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) iconЮ. С. Калиниченко конспект лекцій з дисципліни "Спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з дисципліни "Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи