Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності icon

Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Скачати 130.95 Kb.
НазваПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Дата13.07.2012
Розмір130.95 Kb.
ТипЗакон

Програмні питання

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності

13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”


1. Закон України “Про освіту”.

2. Педагогіка вищої школи, її завдання та функції.

3. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), шляхи його впровадження у практику й організаційно-педагогічні засади ступеневої освіти в Україні.

4. Тенденції розвитку неперервної освіти в Україні.

5. Структура закладів професійної освіти.

6. Цільова комплексна програма “ВЧИТЕЛЬ” та шляхи її реалізації в сучасних умовах.

7. Розвиток системи професійної освіти. Особливості військово-професійної освіти.

8. Закони професійної освіти. Проблеми професійної та військово-професійної освіти.

9. Тенденції суспільного розвитку та вимоги щодо підготовки робітників і спеціалістів у професійній школі. Вимоги щодо підготовки солдатів, сержантів та офіцерів Державної прикордонної служби України.

10. Зміст праці та професійна структура робітничих кадрів в умовах ринкової економіки. Особливості службової діяльності різних категорій військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

11. Мета, завдання та принципи професійної освіти в Державній прикордонній службі України.

12. Проектування педагогічного процесу в професійній школі, його складові: навчально-виховний і виробничий процеси. Особливості педагогічного процесу в Національній академії Державної прикордонної служби України.

13. Політехнічні основи професійно-технічної освіти. Реалізація міжциклових і міжпредметних зв’язків.

14. Питання професійної освіти в Державній національній програмі “ОСВІТА” (“Україна ХХІ століття”).

15. Концепція професійної освіти України та завдання наукового і навчально-методичного забезпечення її реалізації.

16. Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в професійній школі. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в Національній академії Державної прикордонної служби України.

17. Педагогічні умови організації самовиховання курсантів.

18. Особливості формування особистості військовослужбовця в процесі підготовки в Національній академії Державної прикордонної служби України.

19. Наступність у діяльності професійних навчально-виховних закладів і загальноосвітньої школи. Розкрити на прикладі Національної академії Державної прикордонної служби України.

20. Проблеми формування мотивації учіння та праці в студентів професійних закладів освіти.

21. Зміст, форми та методи підготовки солдатів і сержантів у навчальних підрозділах Державної прикордонної служби України.

22. Дидактичні умови забезпечення мотивації навчальної діяльності курсантів.

23. Психолого-педагогічні основи професійного навчання. Розкрити на прикладі підготовки фахівців у Державній прикордонній службі України.

24. Управління закладами професійної освіти. Виховний процес у закладах професійної освіти. Особливості управління навчальними підрозділами в Державній прикордонній службі.

25. Порівняльна характеристика стану професійної освіти у різних країнах.

26. Дидактика як теорія освіти і навчання. Особливості військової дидактики.

27. Предмет та основні категорії дидактики.

28. Зміст освіти у військово-професійній школі.

29. Нові концептуальні підходи до визначення змісту професійної підготовки в професійних навчальних закладах.

30. Дидактичні особливості викладання загальнотехнічних і військово-спеціальних предметів.

31. Принципи дидактики. Дидактичні принципи професійного навчання.

32. Класифікація методів навчання.

33. Загальні та спеціальні методи навчання. Активні методи навчання.

34. Форми навчання у вищих професійних навчальних закладах. Урок (лекція) теоретичного навчання.

35. Основні вимоги до уроку (лекції). Шляхи підвищення ефективності уроків (лекцій).

36. Зміст, організація і методика проведення лабораторно-практичних занять із спеціальних предметів.

37. Практично-професійне навчання, його зв’язок із теоретичними заняттями.

38. Навчання в майстернях та лабораторіях навчальних закладів і на виробництві.

39. Модульний підхід до навчання у вищій професійній школі.

40. Засоби навчання у вищій школі. Дидактичні умови їх використання.

41. Засоби навчання загальнотехнічних та військово-спеціальних предметів.

42. Дидактичні умови організації і змісту практики та стажування студентів і курсантів.

43. Індивідуалізація як засіб реалізації інноваційних підходів до навчального процесу.

44. Поняття про контроль навчання, його функції та завдання.

45. Види і типи контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів та курсантів.

46. Організація контролю за самостійною навчально-пізнавальною діяльністю студентів і курсантів.

47. Структура змісту загальнотехнічних і спеціальних предметів. Розкрити на прикладі Національної академії Державної прикордонної служби України.

48. Загальні підходи до відбору змісту навчання й основні методичні ідеї навчальних програм зі спеціальних дисциплін (за групами професій – філологія, інженерна механіка, правознавство).

49. Базова і варіативна компоненти у змісті професійної освіти.

50. Забезпечення єдності внутрішніх зв’язків у системі спеціальних предметів та професійного навчання.

51. Методика здійснення зв’язку теоретичного, професійного та службово-професійного навчання.

52. Зміст діяльності викладача у навчальному процесі.

53. Форми та методичні прийоми використання матеріалу з основ наук на заняттях теоретичного навчання з професії.

54. Методика використання на заняттях матеріалу з екологічною спрямованістю.

55. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчанні загальнотехнічних і військово-спеціальних предметів та методика використання комп’ютерів на заняттях.

56. Особливості використання засобів наочності під час вивчення загальних, технічних та військово-спеціальних дисциплін.

57. Реалізація діяльнісного підходу в навчанні.

58. Методи і прийоми диференційованого вивчення спеціальних дисциплін. Рівнева диференціація під час навчання предметів військового професійно-технічного циклу.

59. Організація навчальної діяльності студентів та курсантів з використанням методів проблемного навчання.

60. Організація самостійної роботи студентів і курсантів з використанням інтерактивних методів навчання.

61. Методика проведення лабораторно-практичних занять і лабораторних робіт на міжпредметній основі.

62. Методика добору та вирішення виробничо-технічних і службово-професійних завдань із питань техніки, технології, економіки й організації виробництва та служби у Державній прикордонній службі України.

63. Принцип повторювальності та методика його реалізації на різних формах занять.

64. Особливості методики проведення занять професійного навчання. Реалізація міжпредметних зв’язків під час навчання.

65. Методика підготовки і проведення інтегрованих уроків, лекцій, практичних занять.

66. Розвиток професійних інтересів студентів та курсантів під час вивчення спеціальних і військово-спеціальних предметів.

67. Методи виховання курсантів, їх характеристика.

68. Показники і критерії вихованості особистості. Методи діагностування вихованості курсантів.

69. Роль викладача в створенні “суб’єкт-суб’єктних” відносин під час навчального процесу.

70. Методи педагогічних досліджень, їх характеристика.

71. Теоретичний аналіз і синтез як методи педагогічного дослідження. Лабораторний експеримент.

72. Співбесіда й анкетування як методи педагогічних досліджень. Експертні методи педагогічних досліджень. Математично-статистичні методи обробки експертних оцінок.

73. Вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду та його значення в професійному становленні фахівця.

74. Педагогічний експеримент та його основні етапи.

75. Діагностика реальних навчальних можливостей студентів і курсантів у дослідно-експериментальній роботі. Методи тестування у педагогічних дослідженнях.

76. Критерії ефективності професійного навчання.

77. Компонентний метод аналізу контрольних робіт.

78. Формувальний експеримент як метод педагогічного дослідження. Методи опрацювання наукового матеріалу. Шляхи впровадження наукових висновків у практику роботи вищих навчальних закладів.


Список основних джерел


Закон України “Про внесення змін і доповнень до закону Української РСР “Про освіту”. – К.: ГЕНЕЗА, 1996. – 36 с.

Закон України “Про професійно-технічну освіту”. – К., 1998. 35 с.

Концепція Державного стандарту професійно-технічної освіти України. – К., 1997. 14 с.

Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зюзін, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін., за ред. І. А. Зюзіна. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с.

Цільова комплексна програма “ВЧИТЕЛЬ”. – К., 1998.

Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. – М.: Ассоциация “Профессиональное образование”, 1997. 512 с.

Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 1995. 335 с.

Педагогика / Под ред. П. И. Пидкасистого. – 2-е изд., дораб. и испр. – М.: Российское педагогическое агентство, 1996. – 602 с.

Ничкало Н. Г. Філософія сучасної освіти // Педагогіка і психологія. – 1996. № 4. – С. 49-57.

Ничкало Н. Г. Теоретико-методологічні засади реформування професійно-технічної освіти в Україні // Педагогіка і психологія. – 1997. № 3. – С. 105 114.

Ничкало Н. Г. Проблеми сучасної дидактики // Шлях освіти. – 1997. № 4. – С. 52-54.

Абашкіна Н. В. Принцип розвитку професійної освіти в Німеччині. – К.: Вища школа, 1978. – 207 с.

Бобров В. Я. Основи ринкової економіки: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 1995. – 317 с.

Гребенюк Г. Є. Теоретичні та методичні основи безперервної професійної освіти будівельно-архітектурного профілю: Монографія. – Харків: Основа, 1997. – 232 с.

Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша чверть ХХ ст.). – К.: ІЗМН, 1998. 320 с.

Десятов Т. М. Сучасна система професійно-технічної освіти в Туреччині: Методичний посібник / За ред. Н. Г. Ничкало. – К.: ІПППО АПН України, 1998. – 98 с.

Жидецький Ю. Ц. Блочно-інтегрований підхід до вивчення властивостей матеріалів: Навчально-методичний посібник. – Львів, 1995. – 76 с.

Зюзін І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: Навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

Зюзін І. А., Семашко О. М. Державна програма естетичного виховання. – К., 1994. – 66 с.

Каплун А. В. Розвиток сільськогосподарської професійної школи у Польщі / За ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль, 1998. – 242 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Клим Б. І., Козловська І. М. Інтеграція знань учнів про будову і властивості речовини та будівельних матеріалів у професійних навчально-виховних закладах: Методичний посібник. – Львів: Комітет професійної освіти, 1994. – 82 с.

Козій М. К. Формування творчої ініціативи майбутніх вчителів, вихователів в умовах педагогічного навчального закладу: Методичний посібник. – К., 1995. – 57 с.

Козакова Г. О. Теоретичні та методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті. К.: ІЗМН; ВІПОЛ, 1997. – 176 с.

Костів Б. І. Інтегрований підхід до викладання фізики при підготовці фахівців автомобільного профілю у середніх професійних навчально-виховних закладах. Львів: НМЦ Комітету профосвіти, 1996. 103 с.

Кудін В. О. Освіта США та Японії: Методичний посібник. – К., 1996. – 56 с.

Лігоцький А. О. Методичні аспекти різнорівневої підготовки фахівців: Монографія. – К.: Наукова думка, 1996. – 162 с.

Лігоцький А. О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем: Монографія. – К.: Техніка, 1997. – 340 с.

Лікарчук І. Л. Управління системами підготовки кваліфікованих робітників в Україні (1888-1988 роки): Монографія. – К.: Вища школа. 1998. – 257 с.

Основи викладання мистецьких дисциплін / За загальною редакцією О. П. Рудницької. – К., 1998. – 183 с.

Падалка О. С. Гуманістичні основи виховання: Посібник. – К., 1996. – 60 с.

Падалка О. С. Інформативне та комп’ютерне забезпечення управлінської діяльності керівника школи: Посібник. – К., 1996. – 108 с.

Падалка О. С. Педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Енциклопедія, 1995. – 252 с.

Рудницька О. П. Основи педагогічних досліджень. – К.: Експрес, 1998. – 143 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. К., 1995. – 45 с.

Семиченко В. А., Барбина Е. С. Идеи интеграции, системности и целостности в теории и практике высшей школы. – К.-Херсон, 1996. – 278 с.

Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня: Монографія. – К.: Поліграфкнига, 1996. – 407 с.

Сікорський П. І. Модульно-рейтингова система навчання у ліцеях: Навчально-методичний посібник. – Львів: Академічний експрес, 1997. – 69 с.

Сікорський П. І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання: Монографія. – Львів: Каменяр, 1998. – 196 с.

Васянович Г. П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): Монографія. – Львів, 1997. – 163 с.

Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Ред. шк., 1981. – 206 с.

Бабанський Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.

Беляева А. П. Методика исследования содержания образования в средних профтехучилищах. – М.: Высшая школа, 1974. – 128 с.

Беляева А. П. Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М.: Высшая школа, 1991. – 208 с.

Василевская А. М. Формирование технического творческого мышления в учащихся профтехучилищ. – М.: Высшая школа, 1978. – 111 с.

Грабарь М. И., Краснянская К. А. Некоторые положения выборочного метода в связи с организацией изучения знаний учащихся. – М.: Педагогика, 1973. – 46 с.

Гребенюк О. С. Проблемы формирования мотивации учения и труда в учащихся средних профтехучилищ. Дидактический аспект / Под редакцией М. И. Махмутова. – М.: Педагогика, 1985. – 151 с.

Гончаренко С. У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень // Вісник Академії педагогічних наук, № 1. – К., 1993. С. 11-23.

Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

Дидактика производственного обучения / Отв. ред. О. Ф. Федорова. – М.: Высшая школа, 1973. – 416 с.

Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. – К.: Рад. шк., 1987. 351 с.

Диференційоване навчання у закладах профтехосвіти: Науково-методичний збірник / Відп. ред. Н. Г. Ничкало. – К.: НДІ педагогіки України, 1992. – 174 с.

Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища. – М.: Высшая школа, 1989. 167 с.

Курышева С. В., Лобанов Н. А., Шапкин В. В. Анализ изменений содержания труда и требований к подготовке квалифицированных рабочих: вопросы методики. – М.: Высшая школа, 1991. 158 с.

Клименюк А. В., Калита А. А., Бережная Э. П. Методология и методика педагогического исследования. Постановка цели и задач исследования: Учебное пособие. – К., 1988. – 100 с.

Макиенко Н. И. Педагогический процесс в училищах профессионального технического образования: Методическое пособие / Под ред. М. А. Жиделева. – М.: Высшая школа, 1983. – 255 с.

Максимова В. Н. Межпредметные связи в процессе обучения. – М.: Просвещение, 1988. – 191 с.

Махмутов М. И. Учебный процесс с использованием межпредметных связей в средних ПТУ: Методическое пособие. – М.: Высшая школа, 1985. – 207 с.

Машбиц Е. И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. – М., 1986. – 80 с.

Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М.: Педагогика, 1979. – 255 с.

Основы профессиональной педагогики / Под ред. С. Я. Батышев и С. А. Шапоринского. – М.: Высшая школа, 1977. – 504 с.

Педагогіка / За ред. дійсного члена АПН СРСР М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1986. – 543 с.

Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навчально-методичний посібник / За ред. Н. Г. Ничкало. – 2-е вид., доп. – К.: Вища школа, 1994. – 383 с.

Педагогічний досвід. Учителі – методисти радять і пропонують / За ред. д-ра пед. наук, проф. О. І. Бугайова. – К.: Рад. шк., 1990. – 142 с.

Сенченко И. Т. Повышение квалификации рабочих на производстве: педагогический аспект. – М.: Педагогика, 1989. – 111 с.

Совершенствование производственного обучения в профтехучилище. – М.: Высшая школа, 1989. – 105 с.

Теория и практика педагогического эксперимента / Под редакцией А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М.: Педагогика, 1979. – 206 с.

Форми навчання у школі / За ред. Ю. І. Мальованого. – К.: Освіта, 1992. – 160 с.

Функції та структура методів навчання / За ред. В. О. Онищука. – К.: Рад. шк., 1979. – 159 с.

Харабет В. В. Организация и методика выполнения письменной экзаменационной работы. – К.: Высшая школа, 1981. – 95 с.

Френкель А. Ш. Лабораторные занятия в учебных заведениях профтехобразования. – М.: Высшая школа, 1978. – 127 с.

Шапоринский С. А. Вопросы теории производственного обучения. – М.: Высшая школа, 1981. – 208 с.

Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.

Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. – М.: Педагогика, 1988. – 205 с.

Якуба Ю. А. Взаимосвязь теории и практики в учебном процессе средних профессионально-технических училищ. – М.: Высшая школа, 1985. – 175 с.

Схожі:

Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Вимоги, якими потрібно керуватись при організації військово-педагогічного процесу
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Основні поняття І категорії педагогічної та вікової психології: учіння, научіння, навчання, виховання, розвиток, формування, знання,...
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія національної ідеї – М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Грушевський, Д. Донцов, В. Липинський
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 09 – «Психологія діяльності в особливих умовах»
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
move to 1812-11301
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconФілософія (для підготовки до кандидатського іспиту)
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconНаказ №189-5-05 Про допуск до складання кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 24. 04
Додатково до наказу по університету №146-5-05 від 20. 04. 2011 р. «Про допуск до складання кандидатських іспитів зі спеціальності...
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
move to 1812-11304
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Загальна характеристика гуманістичних педагогічних систем (М. Монтесорі, С. Френе, Р. Штайнер)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи