Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії icon

Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
НазваПрограмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Дата13.07.2012
Розмір68.5 Kb.
ТипДокументи

програмні питання

для складання кандидатського іспиту з філософії


 1. Філософія як світоглядне знання, структура філософського знання.

 2. Поняття, структура та історичні типи світогляду.

 3. Філософія стародавньої Індії.

 4. Виникнення та розвиток буддизму.

 5. Філософські школи стародавнього Китаю.

 6. Давньогрецька натурфілософія та її основні школи.

 7. Сократ та його роль у розвитку античної філософії.

 8. Становлення античного об’єктивного ідеалізму. Філософія Платона.

 9. Філософська система Аристотеля.

 10. Становлення античного матеріалізму – Демокріт, Епікур.

 11. Елліністична філософія, її основні школи.

 12. Середньовічна філософія і становлення християнства.

 13. Гуманістична філософія епохи Відродження, сенс гуманізму.

 14. Становлення методології наукового пізнання у філософії Ф. Бекона.

 15. Соціальна філософія Т. Гоббса.

 16. Раціоналістична філософія Р. Декарта.

17. Сенсуалістична філософія Дж. Локка.

18. Суб’єктивно-ідеалістичні теорії XVIII ст. (Дж. Берклі, Д. Юм).

 1. Філософія Г. Лейбніца.

 2. Філософія французького Просвітництва.

 3. Критична філософія І. Канта.

 4. Філософія І. Фіхте.

 5. Розвиток філософської системи Ф. Шеллінга.

 6. Філософська система Г. Гегеля як вершина об’єктивного ідеалізму.

 7. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

 8. Філософія позитивізму та її розвиток.

 9. Становлення та розвиток філософії марксизму.

 10. “Філософія життя” як вияв кризи раціоналізму.

 11. Німецька філософська антропологія (М. Шелер, А. Гелен, Х. Плеснер).

 12. Психоаналіз та його розвиток.

 13. Теорія ноосфери – В. Вернадський, Т. де Шарден.

 14. Екзистенціалізм та його основні напрямки.

 15. Феноменологічна філософія.

 16. Філософська герменевтика.

 17. Сучасна релігійна філософія.

 18. Філософська думка Київської Русі.

 19. Ренесансні та реформаційні ідеї в українській філософії XVI-XVII століть.

 20. Розвиток філософії у Києво-Могилянській академії.

 21. Філософія Г. С. Сковороди.

 22. Філософія національної ідеї – М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Грушевський, Д. Донцов, В. Липинський.

 23. Українська філософія першої половини ХХ століття.

 24. Філософський зміст проблеми буття. Онтологія як галузь філософії.

 25. Основні концепції філософії історії.

 26. Поняття соціального закону, класифікація законів.

 27. Діалектика та метафізика як два способи осмислення буття.

 28. Еволюція релігійної філософії у XX столітті. Неотомізм, його антропологічна переорієнтація.

 29. Закони діалектики.

 30. Основні категорії діалектики.

 31. Творчість як філософська проблема.

 32. Проблеми пізнавальної діяльності. Гносеологія як галузь філософії.

 33. Проблема істини та її критеріїв.

 34. Поняття методу та методології, методи пізнання.

 35. Життєвий світ як культура. Поняття культури.

 36. Емпіричне та теоретичне пізнання.

 37. Факт, проблема, ідея, гіпотеза як гносеологічні категорії.

 38. Неопозитивізм як концепція наукового пізнання. Постпозитивізм.

 39. Свобода наукового пошуку та проблеми етики науки.

 40. Діалектика суб’єктивного й об’єктивного в пізнавальному процесі.

 41. Філософська антропологія як вчення про людину.

 42. Походження та чинники розвитку людини як філософська проблема.

 43. Людина як об’єкт соціального пізнання.

 44. Поняття “індивід”, “індивідуальність”, “особистість” у філософії.

 45. Проблема сенсу життя людини.

 46. Діалектика свободи та необхідності в житті людини.

 47. Проблема життя та смерті в духовній культурі людства.

 48. Цінності у житті людини та суспільства. Ієрархія цінностей людського буття.

 49. Суспільство як об’єкт філософського аналізу. Соціальна філософія.

 50. Тема людини у філософії неофрейдизму.

 51. Сучасні теорії суспільної організації (теорія постіндустріального суспільства, теорія модернізації).

 52. Суспільне буття та суспільна свідомість. Духовне і матеріальне виробництво.

 53. Рівні та форми суспільної свідомості.

 54. Теорія суспільного прогресу, його критерії.

 55. Проблема суб’єкту історичного процесу.

 56. Формаційна та цивілізаційна теорії розвитку історії.

 57. Співвідношення понять “культура” і “цивілізація”.

 58. Наука і техніка як соціальні феномени.

 59. Глобальні проблеми існування людства. Динаміка їх розвитку.

 60. Походження та сутність свідомості як філософська проблема. Природа ідеального.

 61. Мораль, природа моральних норм.

 62. Проблема спрямованості історії. Поняття історичної необхідності.

 63. Художньо-образне світосприйняття, його специфіка. Естетика як наука.

 64. Поняття матерії, його історичний генезис. Єдність матерії, руху, простору і часу.

 65. Проблема субстанції у філософії XVII століття.

 66. Суперечки про універсалії в середньовічній філософії.

 67. “Філософія всеєдності” В. Соловйова.

 68. Філософія М. Бердяєва.

 69. Співвідношення класового та національного в поглядах М. Драгоманова та І. Франка.

 70. Сутність філософії прагматизму.

 71. Філософія культури.

 72. Особливості сучасної соціальної філософії. Поняття інтерсуб’єктивності.


список основних джерел


Августин А. Исповедь. – М., 1991.

Аристотель. Метафизика // Соч. в 4-х т. – М., 1976. Т. 1.

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.

Бекон Ф. Новый Органон // Соч. в 2-х т. – М., 1972. Т. 2.

Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма // Избр. произведения. – М., 1990.

Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. – М., 1974. Т. 1: Наука логики.

Гуссерль Е. Формальна і трансцендентальна логіка // Читанка з історії філософії: У 6-ти книгах. – К., 1993. Книга VI: Зарубіжна філософія XX ст.

Декарт Р. Начала философии // Антология мировой философии: В 4-х т. М., 1970. Т. 2.

Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Вибране. – К., 1991.

Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Бунтующий человек. – М., 1990.

Кант И. Критика чистого разума // Соч. в 6-ти т. – М., 1964. Т. 3.

Кониський Г. Загальна філософія поділена на чотири відділи. Відділ “Моральна філософія або етика” // Твори в 2-х т. – К., 1990. Т. 1.

Кузанский М. Об ученом незнании // Соч. в 2-х т. – М., 1979. Т. 1.

Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977.

Лейбниц Г. В. Монадология // Соч. в 6-ти т. – М., 1983. Т. 1.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Т. 42.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М., 1991.

Ортега-і-Гассет Х. Нові сиптоми // Читанка з історії філософії. – К., 1993. Книга VI: Зарубіжна філософія ХХ століття.

Платон Банкет. Тімей // Читанка з історії філософії. – К., 1992. Книга I: Філософія Стародавнього світу.

Поппер К. Логика и рост научного познания. – М., 1983.

Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Читанка з історії філософії. – К., 1993. Книга VI: Зарубіжна філософія ХХ століття.

Сковорода Г. С. Тлумачення Плутарха про тишу серця // Твори. – К., 1973. Т. 2.

Соловьев В. С. Оправдание добра // Собр. соч. М., 1989. Т. 1.

Спиноза Б. Этика // Онтология мировой философии: В 4-х т. М., 1970. Т. 2.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1984.

Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избр. филос. произв. – М., 1955. Т. 1.

Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М., 1989.

Франко І. Що таке поступ? // Зібрання творів у 50-ти т. Т. 45.

Фромм Э. Искусство любить // Душа человека. – М., 1992.

Хайдеггер М. Що таке метафізика? // Читанка з історії філософії. – К., 1993. Книга VI: Зарубіжна філософія ХХ століття.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

Шевченко Т. Г. Щоденник. – К., 1981.

Шелер М. Походження людини у Космосі // Читанка з історії філософії. – К., 1993. Книга VI: Зарубіжна філософія ХХ століття.

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // Свобода воли и нравственность. – М., 1992.

Юнг К. Г. Проблема души современного человека // Философские науки. – 1989. № 5.

Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. – М., 1991.

Підручники та навчально-методичні посібники

Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник / І. В. Бичко та інші. К., 1994.

Введение в философию: Учебник для высших учебных заведений в двух частях / Под общей редакцией И. Т. Фролова. М., 1989.

Мир философии. Книга для чтения: В 2-х частях. – М., 1991.

Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей (Историко-философские очерки и портреты). М., 1991.

Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969-1972.

Вступ до філософії: Навчально-методичний посібник / Під загал. ред. Г. І. Волинки. К., 1993.

Читанка з історії філософії: У 6-ти кн. / Під ред. Г. І. Волинки. К., 1992. Книга І: Філософія Стародавнього світу; К., 1993. Книга VI: Зарубіжна філософія ХХ століття.

Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.

Схожі:

Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconОрієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія, її предмет, функції та місце в культурі. Роль філософії в науковому пізнанні
Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconОрієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія, її предмет, функції та місце в культурі. Роль філософії в науковому пізнанні
Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Вимоги, якими потрібно керуватись при організації військово-педагогічного процесу
Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Основні поняття І категорії педагогічної та вікової психології: учіння, научіння, навчання, виховання, розвиток, формування, знання,...
Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), шляхи його впровадження у практику й організаційно-педагогічні засади...
Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconПрограма підготовчого курсу до кандидатського іспиту з філософії
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconНаказ №348-5-05 Про допуск здобувача каф. Фгі до складання кандидатського іспиту з філософії в осінню сесію 2011р
Додатково до наказу по університету №338-5-05 від 03. 10. 2011р. “Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського...
Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconФілософія (для підготовки до кандидатського іспиту)
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Програмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconРеферат для складання кандидатського іспиту з філософії Прізвище Ім’я по-Батькові

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи