“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 145.86 Kb.
Назва“затверджено”
Дата13.07.2012
Розмір145.86 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

26.04.2010 р., протокол № 1

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 4-го курсу медичного факультету


(спеціальність “психіатрія та наркологія”)


ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Тема заняття 4: Порушення відчуттів та сприйняття


^ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХІАТРІЇ І НАРКОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ


Змістовий модуль 2. Загальна психопатологія

Методичні вказівки склав

к.мед.н., асистент В.І.Курик


Чернівці, 2010

^ 1. Актуальність теми.

Відображення окремих властивостей предметів і явищ зовнішнього світу і внутрішнього стану організму, що безпосередньо впливають на аналізатори (відчуття) є складною психічною діяльністю , в процесі якої людина пізнає оточуючий світ і внутрішній стан організму. Відчуття не тільки несуть інформацію про окремі властивості явищ і предметів, але й виконують активуючу мозок функцію. Результат дії на аналізатори об'єктивної дійсності синтезується з минулим практичним досвідом в одне ціле.

Знання стану відчуття і сприйняття хворого необхідно лікареві на всіх етапах обстеження та лікування.

^ 2. Тривалість заняття – 2 год.

3. Навчальна мета:

3.1. Знати:

 1. Класифікацію розладів відчуттів та сприйняття.

 2. Патофізіологічні механізми виникнення розладів відчуттів та сприйняття.

 3. Визначення і клінічні прояви сенестопатій.

 4. Критерії ілюзій, справжніх галюцинацій та псевдогалюцинацій.

 5. Об'єктивні ознаки галюцинацій.

 6. Явища психічного автоматизму та психосенсорні розлади.

 7. Діагностичне значення розладів відчуттів та сприйняття.

 8. Психопатологічні синдроми з переважним порушенням відчуттів і сприйняття, їх діагностичне значення.

3.2. Уміти:

 1. Визначати правильність орієнтування хворих у власній особі і в навколишньому середовищі.

 2. Ви являти розлади відчуттів і сприйняття.

 3. Розрізняти критерії справжніх галюцинацій і псевдогалюцинацій.

 4. Виявляти об'єктивні ознаки галюцинацій.

 5. Діагностувати психосенсорні розлади та явища психічного автоматизму.

^ 3.3. Засвоїти практичні навички:

 1. Збір анамнезу у хворих з розладами відчуттів і сприйняття.

 2. Діагностування поліморфної симптоматики, яка зустрічається при розладах відчуттів і сприйняття.

 3. Проведення диференційного діагнозу між ілюзіями та галюцинаціями справжніми і псевдогалюцинаціями.

 4. Діагностування патопсихологічних синдромів з переважним порушенням відчуттів і сприйняття.


^ 4. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міжпредметна

інтеграція).


Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Нормальна фізіологія

2. Патофізіологія


3. Медична психологія


 1. Фізіологія ВНД

 2. Визначення патофізіологічних механізмів розладів сприйняття

 3. Класифікація сприйняття.


^ 5. Поради студенту.

5.1. Зміст теми.

Відчуття є складною психічною діяльністю, в процесі якої людина пізнає оточуючий світ і внутрішній стан організму. Вони несуть не тільки інформацію про окремі властивості явищ і предметів, але й виконують активуючу мозок функцію.  1. ^ Теоретичні питання до заняття.

Розлади відчуттів розподіляють на патологічні послаблення (гіпестезії та анестезії), посилення (гіперестезії) та збочення (сенестопатії).

Сенестопатіїце різноманітні неприємні відчуття у різних ділянках тіла, але частіше з боку внутрішніх органів, що не мають (за результатами обстеження) анатомо-Фізіологічної основи. Виникають за механізмом підсилення і спотворення інтероцептивних відчуттів, які не усвідомлюються у нормальному стані.

Патологія сприйняття проявляється психосенсорними розладами, ілюзіями, галюцинаціями, психічним автоматизмом, ауто-аллопсихічним дезорієнтуванням і подвійним орієнтуванням.

^ Психосеносрні розлади – це одночасне порушення відчуттів, сприйняття та уявлень. До них відносять: дисморфопсії (спотворення розмірів предметів), метаморфопсії (спотворення форми предметів), аутоморфопсії (спотворення схеми тіла), симптоми дереалізації і деперсоналізації.

Дереалізація виражається в тому, що хворий сприймає оточуючий світ не так, як сприймав його раніше, до хвороби. Він стверджує, що всі предмети довкілля стали іншими, якось змінилися. Та на відміну від ілюзій і галюцинацій, хворі при цьому завжди сприймають предмети такими, якими вони є, але дещо зміненими (збільшеними, зменшеними, іншої форми).

Деперсоналізація характеризується тим, що хворий сприймає самого себе, свою особистість, зміненими – «він став не таким, як був раніше, до хвороби; він по-іншому сприймає усвідомлення себе як особистості».

^ Психосенсорні розлади найчастіше зустрічаються при органічних ураженнях головного мозку.

Ілюзії – спотворені сприйняття реально існуючих предметів і явищ, при яких розуміння образів того, що сприймається, не відповідає дійсності і має інший зміст.

Галюцинації – це уявне сприйняття, без реально існуючого об'єкта. За механізмом виникнення вони є хворобливо зміненими і мимовільними уявленнями, що стають домінуючими у свідомості.

^ Справжні галюцинації мають всі властивості сприйняття – екстра проекцію, відчуття реальності та відсутність довільної зміни образу.

Псевдогалюцинації – неповні галюцинації, що не мають чуттєвої жвавості та екстра проекції, тобто, галюцинаторних образ проектується всередину тіла хворого.

Галюциноз – множинні стійкі вербальні галюцинації антагоністичного характеру (одні захищають хворого, а інші загрожують йому) розмовляють з хворим у третій особі.

^ Психічний автоматизм об'єднує симптоми, які характеризуються хворими, як чужі по відношенню до їх свідомості, незалежні від їх волі, насильні. До них відносяться: автохтонні ідеї, симптоми впізнання та ехо-думок, явища «вже баченого» і «вже пережитого» та ментизм (наплив думок).

^ Зустрічають ся при шизофренії та психозах, що виникають внаслідок легких органічних уражень головного мозку.

До об'єктивних ознак галюцинацій належать різні способи, що їх використовує хворий, захищаючи себе від «того, що відчуває» (затикання вух при слухових галюцинаціях, видалення з квартири радіоприймача), тривожний погляд, вираз жаху на обличчі, спроби від когось заховатись, звинувачення навколишніх у непристойних розмовах про нього тощо.

^ Діагностичне значення галюцинацій:

  • зорових (інтоксикаційні, інфекційні, травматичні, істеричні та епілептичні психози);

  • слухових (шизофренія, інфекційні та травматичні психози);

  • тактильних (інтоксикаційні та соматогенні психози);

  • нюхових (шизофренія і сифілітичні психози).Психопатологічні синдроми з переважним порушенням відчуттів і сприйняття.

 1. Галюцинаторний (галюциноз).

 2. Дереалізації.

 3. Деперсоналізації.

 4. Кандинського-Клерамбо.

 5. Іпохондричний синдром Котара.


Студенти самостійно під керівництвом викладача обстежують психічно хворих з різними розладами відчуття і сприйняття.


  1. ^ Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Студенти оволодівають навичками правильного орієнтування хворих у власній особі і в навколишньому середовищі, виявляють розлади відчуттів і сприйняття. Розрізняють критерії ілюзій, справжніх галюцинацій та псевдогалюцинацій. Діагностують патопсихологічні симптоми і синдроми з переважним порушенням відчуттів і сприйняття, виявляють об'єктивні ознаки галюцинацій.


  1. Матеріали для самоконтролю.

А. Питання для самоконтролю:

   1. Класифікація розладів відчуттів та сприйняття.

   2. Особливості сенестопатій, їх діагностичне значення.

   3. Визначення мета- , дис- і аутоморфопсій.

   4. Що таке деперсоналізація і дереалізація?

   5. Діагностичне значення психосенсорних розладів.

   6. Ілюзії та галюцинації, їх класифікація.

   7. Визначення істинних та псевдогалюцинацій.

   8. Що таке психічний автоматизм ?

   9. Діагностичне значення ілюзій, галюцинацій, симптомів психічного автоматизму.

   10. Ауто-, аллопсихічне дезорієнтування, подвійне орієнтування, їх діагностичне значення.

   11. Об'єктивні ознаки галюцинацій.

   12. Психопатологічні синдроми з переважним порушенням відчуттів та сприйняття.

   13. Галюцинаторний синдром (галюциноз).

   14. Кандинського-Клерамбо.

15. Іпохондричний синдром.

16. Патофізіологічні механізми виникнення патології відчуттів та сприйняття.


Б. Тестові завдання для самоконтролю:

1. При яких психопатологічних станах характерна гіперестезія?

 1. Кататонія.

 2. *Неврастенія.

 3. Депресія.

2. Для якого психопатологічного ст. ану характерна загальна гіпостезія?

 1. Деменція.

 2. Неврастенія.

 3. Депресія.

3. Сенестопатії є проявом патології:

 1. Емоцій.

 2. Сприйняття.

 3. * Відчуття.

 4. Мислення.4. Сенестопатії нерідко бувають початком розвитку:

 1. Синдрому нервової анорексії.

 2. Синдрому афективного збудження.

 3. * Іпохондричного синдрому.

 4. Істеричного синдрому.


5. Для якого стану характерні такі скарги: тремтить серце, ніби прилипло до

грудей, щось роздувається у голові, розуміє хворобливість відчуттів.

 1. Соматичні галюцинації.

 2. * Сенестопатії.

 3. Порушення схеми тіла.

 4. Деперсоналізація.


6. Якому психопатологічному стану відповідає перекручене сприйняття

реального об'єкта з порушенням його пізнання та відсутністю критики?

 1. * Ілюзії.

 2. Істинні галюцинації.

 3. Псевдогалюцинації.

 4. Психосенсорні розлади.


7. Якому психопатологічному стану відповідає уявне сприйняття (не існуючого

реально явища) із порушенням критики?

 1. Ілюзії.

 2. Психосенсорні розлади.

 3. * Істинні галюцинації.

 4. Сенестопатії.

8. Вкажіть суттєву ознаку психосенсорних розладів:

 1. Ідентифікація без наявності об'єкта.

 2. Викривлення реального об'єкта сприйняття при правильній його ідентифікації.

 3. Помилкове пізнавання (порушення ідентифікації).

9. Який церебральний патофізіологічний механізм галюцинацій?

 1. * Застійне вогнище збудження на тлі гальмівного стану в корі головного мозку.

 2. Порушення синтезу компонентів сприйняття.

 3. Неповнота компонентів сприйняття.

10. Вкажіть особливості психосенсорних розладів характерних для шизофренії.

 1. Розлади схеми тіла.

 2. * Загальна дереалізація і деперсоналізація.

 3. Мікропсії, макропсії, метаморфопсії.

11. Вкажіть особливість, характерну для психогенних галюцинацій:

 1. Тьмяність, схематичність.

 2. Окремі частини зорового, слухового образу.

 3. * Зв'язок із характером емоційних переживань.

 4. Псевдогалюцинаторний характер.

12. Вкажіть особливості галюцинацій, які більш характерні для інфекційно-

токсичних станів.

 1. Псевдогалюцинації.

 2. Зв'язок із характером попередніх переживань.

 3. * Барвистість, яскравість.


13. Вкажіть ознаку, не характерну для істинних галюцинацій.

 1. Тілесне сприйняття образу.

 2. Повна відсутність критики.

 3. Сприйн6яття на реальній відстані.

 4. * Спри зняття всередині голови, тіла.

14. Складовою якого синдрому є «ехо-думки»?

 1. Кататонічного.

 2. * Психічного автоматизму.

 3. Лобної аспонтанності.


15. Для якого рівня психічних розладів відноситься синдром психічного авто-

матиму?

 1. Невротичного.

 2. Психопатичного.

 3. * Психотичного.

16. При яких захворюваннях характерні псевдогалюцинації?

 1. Гострих інфекційних психозах.

 2. Інтоксикаційних психозах.

 3. * Шизофренії.

 4. Реактивних психозах.

17. Які із перерахованих симптомів відсутні при синдромі Кандинського-

Клерамбо?

 1. Ментизм.

 2. * Каталепсія.

 3. Ехо-думки.

 4. Псевдогалюцинації.

18. Які із перерахованих психопатологічних симптомів відсутні при інтокси-

каційних психозах?

 1. Істинні галюцинації.

 2. * Псевдогалюцинації.

 3. Психосенсорні розлади.


19. Які психопатологічні ознаки характерні для синдрому галюцинозу?

 1. Зорові галюцинації.

 2. Псевдогалюцинації.

 3. * Антагоністичні слухові галюцинації.

 4. Показові слухові галюцинації.

20. Для якого психопатологічного синдрому характерне явище психічного

автоматизму (наплив думок (ментизм), кража думок і їх чужість,

насильність)?

 1. Параноїдний синдром.

 2. * Синдром Кандинського-Клерамбо.

 3. Сенестопатії.

 4. Психосенсорні розлади.

 1. Для якого психопатологічного синдрому характерні вербальні галюцинації

антагоністичного характеру?

 1. Параноїдний синдром.

 2. Корсаковський синдром.

 3. * Галюциноз.

 4. Галюцинаторно-параноїдний синдром.В. Ситуаційні задачі.

1.Жінка 30 років, в минулому викладач німецької мови, інвалід 2-ї групи по психічному захворюванню. За місяць до госпіталізації у психіатричний стаціонар почала відчувати на собі дію сили якихось людей. Вважала, що вони, завдяки магніту, приводять в дію її щелепи, язик та вживають її як диктора, примушували розмовляти німецькою мовою. До яких різновидів патології сприйняття можливо віднести це порушення?

А. Інтерпретативні ілюзії

В. Деперсоналізація

С. Вісцеральні галюцинації

D. Рото-глоткові галюцинації

* Е. Мовно-рухові галюцинації Сегла

2. Чоловік 47 років на рак легенів у термінальній стадії. Розповідає, що впродовж 2-3 тижнів помітив зміни у своєму психічному стані: бачить ввечері покійну матір, яка кличе до себе, відчуває запах сирої землі, гнилого листя, бачить незнайомих людей, які несуть труну. При цьому відчуває страх. Які симптоми психічних розладів у хворого?

А. Психосенсорні розлади

В. Ілюзорні розлади

* С. Справжні галюцинації

D. Маячні ідеї

Е. Депресивні розлади


3. Чоловік 31 року, за характером завжди був замкнутий. У психіатрів ніколи не лікувався. Скаржиться на «головний біль»: відчуття «наче під шкірою голови щось лопається, рухається, закипає». За допомогою об'єктивних обстежень органічної пат оології не виявлено. Який найбільш вірогідний психопатологічний симптом у цьому випадку?

А. Дисморфопсії

В. Парестезії

С. Галюцинації

D. Гіперестезії

Е. Сенестопатії


4. Хворого доставлено в приймальне відділення психіатричної лікарні. Причина госпіталізації – агресивні тенденції відносно родичів.При опитуванні - повідомляє, що члени злочинної організації «опромінюють» його новим видом випромінювання, чує їх «голоси», які наказують не видавати їх наміри. «Голоси» звучать всередині голови. У процесі бесіди ці ідеї не піддаються корекції. Влаштування в лікарню пояснює злим наміром родичів. Визначити синдром захворювання.

А. Параноїдний

В. Галюцинаторний

* С. Галюцинаторно-параноїдний

D. Присмерковий стан

Е. Делірій алкогольний


5. Хворий К., 42 років, майстер. Знаходиться у психіатричній лікарні близько тижня. Орієнтування збережене. Вдень, і особливо вночі, чує різноманітні голоси: чоловічі, жіночі, дитячі. Іноді чує «шепіт з підвалу» (хворий живе на 7-му поверсі). «Голоси» не звертаються безпосередньо до нього, а ведуть розмову між собою. Одні з них сваряться, ображають його, погрожуючи важким покаранням, тортурами: «Живе без паспорта, різати такого треба, п'яниця, злодій, бродяга…, в тюрму його, а там все буде зроблено як треба, прокурор вже підписав протокол… тільки взяти, закрити рот ганчіркою». Інші «голоси» захищають, просять повірити, не вбивати: «Він ще може виправитись… був хорошою людиною, трохи зійшов з дороги, з ким не буває?» Все, що б він не робив, «голоси» обговорюють: «Бачиш, вже й молоток в руці не тримаєш, по пальцях себе стукни, пусти трошки крові… А діти його – це злодії, п'яницями стануть. З коренем їх знищити треба, щоб не було їх на світі». Іноді чує крик дружини, дітей, які кличуть його на допомогу. Напружений, відчуває страх, прислуховується, просить заховати його, захистити, допомогти: «Невже в наші й державі допустять, щоб живцем дитину з'їли?». Не спить, відмовляється від їжі, боїться, що вона отруєна.

а) визначіть синдром;

б) для якого захворювання він характерний?


6. Чоловік 35 років, просить захистити його від домагань сусіда по квартирі. «Сусід, володіючи гіпнозом, впродовж останнього року викликає біль у шлунку, послаблення кишківника, атрофію мозку. Вкладав у голову різні погані думки, примушує їх повторювати вголос у найбільш людних місцях». Декілька разів звертався до сусіда з проханням припинити знущання. На деякий час «гіпнотичне знущання» зменшувалось або зникало, а потім з'являлось знову. Скажіть, який синдром у хворого?

А. Синдром галюцинозу

В. Параноїдний синдром

С. Синдром психічних автоматизмів

D. Паранойяльний синдром

Е. Іпохондричний синдром


7. Хворий Х., 22 років, комбайнер. Тримається осторонь, жестикулює, говорить, свариться без наявності співбесідника. Не заперечує, що чує «голоси» чоловіків, котрі звертаються до нього, залякують, насміхаються, ставлять вимоги та віддають накази. Вірно називає паспортні дані, орієнтується в часі та місці перебування. Визначте синдром.

А. Алкогольне сп'яніння

В. Делірій

С. Аменція

D. Маніакальний стан

Е. Галюциноз


8. Хворий Х., 35 років, юрист. Лікується у психіатричній лікарні вперше. Звернувся в органи УМВС з листом такого змісту: «Прошу вжити заходів і захистити мене від переслідування зграї бандитів та хуліганів. Вони вважають себе зверх людьми, спровадили мене в будинок для душевно хворих і проводять наді мною експерименти, Таємно вставили мені і голову передавач, якийсь центральний мозок і постійно ведуть зі мною переговори на надвисоких частотах, не даючи ні хвилини спокою. Включають мені в голову брудні думки і заставляють відповідати на них, мої почуття замкнуті під залізним ковпаком. Вони з хуліганськими намірами рухають моїм язиком, заставляють висловлюватись нецензурно, забивають мені голову своїми провокаційними змовами. Вночі виймають моє серце, легені, вкладають інші, кібернетичні. Кажуть, нібито це гіпноз, за ставляють діяти на людей. Я став весь не свій, навіть їм і ходжу автоматично. А вони весь час кажуть, що зробили з мене робота. Ще раз прошу вжити заходів проти цих хуліганів».

а) визначіть синдром;

б) для якого захворювання він характерний?


9. Дівчина Т., 15 років. Декілька місяців назад з перебільшеною увагою стала ставитись до своєї зовнішності. Годинами розглядала себе в дзеркалі, знаходячи при цьому якісь вади обличчя. Наполягає на тому, що вона «потворна», майже всі люди насміхаються над нею; бачила на вулиці, як зустрічні насмішкувато позирають в її бік. Лікар не зміг переконати хвору в її помилкових поглядах. Заявила, що буде наполягати на пластичній операції. Який синдром у хворої?

*А. Дисморфоманічний

В. Дисморфофобічний

С. Параноїдний

D. Іпохондричний

Е. Психопатоподібний


10. Хворий В., 28 років. Скаржиться на вкрай неприємний стан відчуженості від власних відчуттів, нездатність переживати емоції. Оточуючі предмети сприймає як несправжні, люди здаються йому двомірними «картонними» фігурками. Хворому важко пояснити іншим свій стан, він не відчуває себе реально існуючим. Визначіть психічний розлад.

*А. Синдром дереалізації і деперсоналізації

В. Дисморфоманія і дисморфофобія

С. Порушення сприйняття

D. Несправжні галюцинації

Е. Парафренне маячення


11.Хворий С., 47 років. Страждає на рак легенів у термінальній стадії. Розповідає, що впродовж 2-3 тижнів помітив зміни у своєму психічному стані: бачить ввечері покійну матір, яка кличе до себе, відчуває запах сирої землі, гнилого листя, бачить незнайомих людей, які несуть труну. При цьому відчуває страх. Які симптоми психічних розладів у хворого?

А. Депресивні розлади

В. Ілюзорні розлади

С. Психосенсорні розлади

D. Маячні ідеї

*Е. Справжні галюцинації


^ 6. Рекомендована література:

6.1. Основна:

  1. Гаванко В.Л., Самардакова Г.О., Юачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ: Здоров'я, 1993. – С.19-27.

  2. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І. Загальна психопатологія (Методичні рекомендації для студентів медичного факультету). – Чернівці, 1996. – С. 3-6.

  3. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ: Здоров'я, 1993. – С.10-18.

  4. Циркин С.Ю. (общая редакция). Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. – СПб: Издат. «Питер», 2000. – С. 151-244.

6.2. Додаткова:

 1. Клиническая психиатрия //Под ред.. Н.Е.Бачерикова/. – Киев: Здоров’я, 1989. – С.89-96.

 2. Рибальський М.И. Иллюзии и галлюцинации. – М.: Медицина, 1989. – 127 с.

 3. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей. – Изд.4-е, перераб. доп. – СПбМАПО, 1997. – С.18-35.


Методичну розробку склав асистент В.І.Курик

Рецензія позитивна

доцент В.Г.Деркач


Схожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи