Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка5/8
Дата13.07.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 2.1.6 Аналіз ринкової активності підприємства

Ринкова активність є центральною проблемою кожного суб'єкта підприємницької діяльності та його власників. Для того, щоб ефективно господарювати, необхідно запроваджувати нові технології, використовувати сучасне обладнання та нарощувати оборотні активи. Ринкова активність підприємства забезпечується надійними та стабільними прибутками для власників і нарощуванням вартості власного капіталу (активів).

Головне, в чому зацікавлені власники, — прибуток на вкладений ними для забезпечення діяльності підприємства капітал, а також — яка частка прибутку спрямовується на дивіденди і яка — на реінвестування в активи. Підприємство і власники також стурбовані тим впливом, який результати господарської діяльності підприємства здійснюють на ринкову вартість інвестицій. Повний результат ринкової активності підприємства для його власників — це сума дивідендів і зміна вартості його власного капіталу за звітний період.

Залежно від поставленої мети можуть використовуватися різні вихідні дані та обчислюватися відповідні показники ринкової активності (табл. 2.8).

Усі учасники господарської діяльності слідкують за ринковою активністю підприємства на підставі абсолютних і відносних показників ефективності використання власного капіталу, відображеного в І розділі пасиву балансу.

Насамперед вивчають показники розміру та структури власного капіталу за його різновидами: статутний капітал, додатково вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток. Статутний капітал характеризує суму активів, яку власники фіксують в установчих документах при здійсненні внесків, реінвестуванні прибутку та інших змінах майнового стану підприємства.

Наявність додаткового вкладеного капіталу в акціонерних товариствах показує, що ціна реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а в інших підприємствах власники додатково внесли власні активи для розвитку підприємницької діяльності понад статутний капітал, зафіксований в установчих документах.

Резервний капітал та нерозподілений прибуток показують, що у підприємства є вільні активи для забезпечення стабільності його підприємницької діяльності.


Таблиця 2.8 - Методика розрахунку показників оцінки ринкової активності підприємства

Найменування показника

Формула розрахунку

Оцінка показника

за норматив-ним значенням

за динамікою

1

2

3

4

1 Статутний капітал

Ф.1 (ряд. 300)

за планом

збільшення

2 Додатковий вкладений капітал

Ф.1 (ряд. 320)

за планом

збільшення

3 Інший додатковий капітал

Ф.1 (ряд. 330)

за планом

збільшення

4 Резервний капітал

Ф.1 (ряд. 340)

за планом

збільшення

5 Нерозподілений прибуток

Ф.1 (ряд. 350)

за планом

збільшення

6 Рентабельність статутного капіталу

Ф.2 (ряд. 220 або 225) : Ф.1 (ряд. 300, гр. 3 + гр. 4) х 0,5 100

за планом

збільшення

7 Вартість коштів статутного капіталу (балансової вартості акцій)

Ф.1 (ряд. 380 : ряд. 300)

за планом

збільшення

8 Дивіденди

Ф.4 (ряд. 140)

за планом

збільшення

9 Рентабельність капіталу власників підприємства

Ф.4 (ряд. 140) : Ф.1 (ряд. 380, гр.3 + гр. 4) х 0,5x100

за планом

збільшення

10 Рентабельність внесків власників

Ф.4 (ряд. 140) : Ф.1 (ряд. 300, гр. 3 + гр. 4) х 0,5 х 100

за планом

збільшення

11 Коефіцієнт реінвестування прибутку

[Ф.2 (ряд. 220) - Ф.4 (ряд. 140)] :Ф.2 (ряд. 220)

за планом

збільшення

12 Реінвестований прибуток

Ф.2 (ряд. 220) - Ф.4 (ряд. 140)

за планом

збільшення

13 Рентабельність власного капіталу

Ф.2 (ряд. 220 або 225) : Ф.1 (ряд. 380, гр. 3 + 4) х 0,5 х 100

за планом

збільшення

14 Коефіцієнт виплати дивідендів

Ф.4 (ряд. 140) : (ряд. 130)

за планом

збільшення

15 Коефіцієнт податкових інвестицій

Ф.2 (ряд. 180 + ряд. 210) : (ряд. 220 чи 225 + ряд. 180 + ряд. 210)

за планом

зменшення

16 Коефіцієнт оподаткування статутного капіталу

Ф.2 (ряд. 180 + ряд. 210) : Ф.1 (ряд. 300 гр. 3 + 4) х 0,5

за планом

зменшення

Продовження табл.2.8

1

2

3

4

17 Коефіцієнт оподаткування власного капіталу

Ф.2 (ряд. 180 - ряд. 210) :Ф.1(ряд. 380 гр. 3 + 4) х 0,5

за планом

зменшення

18 Коефіцієнт оподаткування активів підприємства

Ф.2 (ряд. 180- ряд. 210) : Ф.1 (ряд. 280 гр. 3 + 4) х 0,5

за планом

зменшення

19 Коефіцієнт формування резервного капіталу

Ф.4 (ряд 160): (ряд. 130)

за планом

за планом

20 Коефіцієнт формування статутного капіталу

Ф.4 (ряд. 150): (ряд. 130)

за планом

за планом

21 Номінальна вартість 1 акції

Ф.1 (ряд. 300) : Ф.2 (ряд. 300)

за планом

збільшення

22 Балансова вартість 1 акції

Ф.1 (ряд. 380) : Ф.2 (ряд. 300)

за планом

збільшення

23 Чистий прибуток, що припадає на 1 акцію

Ф.2 (ряд. 220 або 225) : (ряд. 300)

за планом

збільшення

24 Дивіденди на 1 акцію

Ф.4 (ряд. 140) : Ф.2 (ряд. 300)

за планом

збільшення

Рентабельність статутного капіталу визначає прибутковість активів, укладених власниками для забезпечення підприємницької діяльності суб'єкта господарювання. Цей показник показує величину прибутку, який створюється підприємством у розрахунку на одну гривню вартості вкладів учасників.

Вартість власних активів засновників та учасників підприємства змінюється у процесі господарської діяльності. З урахуванням результатів господарювання вартість власних активів підприємства відображається в І розділі пасиву балансу. Реальна вартість активів власників підприємства в розрахунку на одну гривню корпоративних прав (балансової вартості акцій) визначається шляхом ділення суми власного капіталу, який відображений в балансі за звітний період, на суму внесків учасників. Корпоративні права — право власності учасників на частку (пай) у статутному капіталі (фонді) юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації.

Для власників (акціонерів) важливе значення має дивідендна політика як показник спроможності підприємства приносити дохід власникам. У свою чергу, підприємство повинно зберігати баланс між сплатою достатніх дивідендів власникам (щоб підтримувати їх прихильність) та реінвестуванням доходів (щоб розвиватись у майбутньому і максимізувати власний капітал та ціну підприємства).

Прибутковість (рентабельність) активів, залучених підприємством у його учасників для здійснення підприємницької діяльності, залежить від дивідендної політики суб'єкта господарювання і розміру внесків. Її ще називають відсотком доходу на акції (власність), що показує співвідношення між дивідендами та вартістю активів учасників. Рентабельність активів учасників може розраховуватись як відношення суми дивідендів до: а) внесків учасників у статутний капітал; б) загальної вартості власних активів учасників — суми внесків і реінвестованого доходу власників, використаного підприємством на розвиток підприємницької діяльності.

Підприємство може здійснювати фінансові обмеження рентабельності активів учасників з метою підтримування ліквідності та захисту кредиторів. Проблема ліквідності повинна мати пріоритет перед проблемою виплати дивідендів. Реінвестування прибутків у активи підприємства максимізує розмір його власного капіталу, а власники не втрачають можливості за потреби одержати своє майно шляхом продажу акцій, паїв (внесків) з урахуванням їх реальної ціни. Оцінка дивідендної політики здійснюється на основі аналізу співвідношення між сумою реінвестованого і чистого (власного) прибутку, створеного на підприємстві. Якщо враховувати, що всі підприємства намагаються досягти оптимальної структури капіталу за найнижчої його вартості, то їх дивідендна політика повинна базуватися на таких принципах: дивіденди мають бути сплачені лише після того, як використано всі можливості прибуткового реінвестування власного прибутку; будь-які кошти, що залишились, можна використати для сплати дивідендів. За цих умов мета власників полягає у досягненні найнижчої вартості капіталу за балансом, що, у свою чергу, максимізує його вартість на ринку.

Рентабельність власного капіталу характеризує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню капіталу власників підприємства. Рівень прибутковості має бути не меншим, аніж дохідність можливих альтернативних вкладень з відповідним ступенем ризику.

Для характеристики прибутковості активів підприємства в цілому і частки, що належить власникам з урахуванням рівня оподаткування підприємницької діяльності, показник рентабельності власного капіталу можна визначити на підставі прибутку-нетто, тобто тієї частини прибутку, що залишається на підприємстві після всіх відрахувань до бюджету.

Рентабельність власного капіталу можна характеризувати як добуток показників прибутковості чистого доходу [ф.2 ряд.220 (225) : ряд.035] і коефіцієнта оборотності активів [Ф.2 ряд.035: Ф.1 ряд.280 (гр. 3 + гр.4) х 0,5].

Коефіцієнт виплати дивідендів — це один із найважливіших елементів дивідендної політики підприємства, який залежить від суми прибутку, що виплачується власникам у вигляді дивідендів. Він визначається часткою від ділення дивіденда на акцію на прибуток на акцію.

Нормативи для цього показника відсутні. Підприємства, які передбачають нарощування обсягів підприємницької діяльності, виплачують власникам невелику частку створеного прибутку, а решту реінвестують в активи. Тому їх коефіцієнт виплати дивідендів, як правило, низький.

Стабільні за обсягами господарської діяльності та доходами підприємства можуть виплачувати високий відсоток дивідендів. Зміна коефіцієнта виплати дивідендів призводить до підвищення або зниження цін на акції. Стабільні, постійно зростаючі дивіденди піднімають довіру власників, зменшують невпевненість і допомагають підтримувати ціну акцій підприємства.

^ 3 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Оцінка майнового стану підприємства

Інформаційною базою для аналізу фінансового стану підприємства є баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2).

Горизонтальний та вертикальний аналіз активів і зобов'язань підприємства наводиться в таблицях 3.1 – 3.3. Насамперед, за спрощеною методикою аналітичного дослідження активів та зобов'язань підприємства визначають їх динаміку і структуру у сфері постійного і оборотного капіталів, а також власних та залучених джерел формування.

Таблиця 3.1 - Структура активів і зобов'язань підприємства

Показник

На 31.12. минулого року

На 31.12. звітного року

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

у тис. грн

у % до величини на початку періоду

у питомій вазі, %

Активи

1 Необоротні


2 Оборотні


Разом


Зобов'язання

1 Власні


2 Залучені


Разом


Розглядаючи показники, узагальнені в таблиці 3.1, необхідно відзначити, яким чином змінилася загальна вартість майна підприємства та джерела його формування за звітний період.

За даними таблиць 3.2 і 3.3 аналізуються обсяги, можливі причини та наслідки зміни структури активів і пасивів підприємства.

Таблиця 3.2 - Аналіз активів підприємства

Види майна

Код рядка

Сума, тис. грн

Структура майна за відношенням до підсумку

Відхилення

балансу в цілому

окремих розділів балансу

+/- тис. грн

у % до величини на початку періоду

пунктів за відношенням до

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

балансу в цілому

окремих розділів балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

010


xпервісна вартість

011x

x

x

x
x

x

x

знос

012x

x

x

xx

x

Незавершене будівництво

020Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030первісна вартість

031x

x

x

xx

x

знос

032x

x

x

xx

x

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040


 інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080ІІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл.3.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

виробничі запаси

100тварини на вирощуванні та відгодівлі

110незавершене виробництво

120готова продукція

130товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160первісна вартість

161x

x

x

xx

x

резерв сумнівних боргів

162x

x

x

x
x

x

x

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

170за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:

 у національній валюті

230в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом ІІ

260ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270БАЛАНС

280

x

x


x


Таблиця 3.3 - Аналіз джерел майна підприємства

Вид джерел майна

Код рядка

Сума, тис. грн

Структура джерел майна за відношенням до підсумку

Відхилення

балансу в цілому

окремих розділів балансу

+/- тис. грн.

у % до величини на початку періоду

пунктів за відношен­ням до

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

балансу в цілому

окремих розділів балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ


Статутний капітал

300Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350Неоплачений капітал

360Вилучений капітал

370Усього за розділом І

380ІІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Цільове фінансування

420Усього за розділом ІІ

430ІІІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450
Продовження табл.3.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відстрочені податкові зобов'язання

460Інші довгострокові зобов'язання

470Усього за розділом ІІІ

480^ ІV ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550з позабюджетних платежів

560зі страхування

570з оплати праці

580з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобов'язання

610Усього за розділом ІV

620^ V ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630БАЛАНС

640

х

х


х1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи