Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 102.36 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата13.07.2012
Розмір102.36 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 2000 р.

Протокол № ___

Зав.кафедрою___________


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття із студентами

медсестринського факультету ІІ -ІV курсів з теми:

Менеджмент та управління в охороні здоров’я”


Тривалість заняття - 10 години


Методичну розробку

підготували:

доцент В.Л.Таралло


Чернівці, 2003 р.Затверджено

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини і організації охорони здоров’я

“___”______________ 2000 р.

Протокол №___

Зав. кафедрою: В.Л.Таралло


Методична розробка

практичного заняття № 3

з менеджменту та лідерства

в медсестринстві


I. Тема: Менеджмент та управління в охороні здоров’я

II. Тривалiсть заняття - 10 години.


III. Актуальність: Усунення путанини в поняттях “менеджмент” та “управління”, розуміння їх єдності і відмінності, закладая організаційні основи покращання діяльності закладів (служб) охорони здоров’я.

IV. Мета заняття:

Ознайомити студентів із змістовною відмінністю менеджменту та управління, їх інформаційних засад для покращення особистого розуміння ними цих питань, участі в дискусіях під час занять і одержання навичок застосування менеджменту в конкретних практичних ситуаціях поточної діяльності медичного забезпечення населення і визначення перспектив покращення роботи закладів та якості медичної опіки підпорядкованих ним груп людей.

V. Навчальна мета:

Студент повинен знати (=ІІ):

 • відмінності змісту понять “менеджмент” та “управління” для їх кваліфікованого використання в майбутній практиці;

 • основи управління в охороні здоров’я, роль менеджменту в реалізації управлінських рішень;

 • інформаційні основи управління і менеджменту, їх відмінність.

Студент повинен вміти (=ІІІ):

 • визначати обгрунтовано питання діяльності і впровадження з боку менеджменту;

 • визначати інформаційні основи менеджменту в конкретних обставинах.

VI. Виховна мета:

 • формувати у студентів управлінське мислення;

 • виховувати у студентів розуміння щодо необхідності застосування в національній охороні здоров’я провідних світових медичних технологій для покращення роботи її закладів, показників здоров’я населення та якості життя хворих;

 • вимагати у студентів дотримання етичних та деонтологічних принципів в майбутній діяльності.

VІІ. Практичні навички:

Студент повинен визначати мету, завдання і інформаційні основи менеджменту в конкретних умовах діяльності і впровадження.

VІІІ. Міжпредметна інтеграція:

- з курсом соціальної медицини та організації охорони здоров’я;

- з курсом економіки охорони здоров’я;

- з курсом медичної статистики;

- з курсом медичної екології;

- з курсом загальної гігієни.

IХ. План та організаційна структура заняття.

1. Підготовчий етап (10хв.х 5 = 50хв.)

 • організація заняття;

 • визначення мети та завдань предмету і, зокрема, даного заняття;

 • контроль вихідного рівня знань окремих студентів шляхом опитування.

2. Основний етап (60хв.х 5 = 300хв.):

а) Для 1-го заняття з теми:

Докладне обговорення менеджменту (“to control”- франц.; “руководство”- рус.) як процесу планування, організації, комплектації штату, керівництва і контролю. Обгрунтування задачі менеджменту:

- як керівництва спрямування підлеглих, проведення в життя основних ідей і мети;

- як спілкування, вибору політики дій і прийняття рішень.

Доведення до слухачів змісту терміну “керувати” (“qovern”- грец.) як “правління, спрямування, управління”, що припускає “використання авторитету в контролюванні дій членів суспільства, управління справами держави” і традиційно означає “підтримання громадського ладу і сприяння загальному добробуту”.

Вихід на обумовлення відмінності між “керівництвом” і “менеджментом”:

- роль керівництва, правління - наголошення в загальних рисах цілі, шляхів її виконання, завдань;

- правління (керівництво) наділено відповідальністю за загальне благополуччя (добробут);

- правління уповноважено проводити кожне і всі необхідні дії;

- правління повинно “давати поради і рекомендувати” менеджменту;

- правління повинно підтримувати менеджмент у проведенні в життя цілей, основних задумок і завдань;

- задача менеджменту - проводити схвалену правлінням політику;

- задача менеджменту - керувати організацією у відповідності з визначеною правлінням політикою;

- менеджмент отримує повноваження від правління і підзвітний йому.


б) Для 2-го заняття з теми:

Докладне обговорення завдань, обов’язків і їх виконання менеджерами.

“Менеджер”:

- керуючий (управитель), керівник, адміністратор, найманий професійний правлінець, що не є власником компанії;

- найманий управитель, спеціаліст з управління.

^ Завдання менеджера:

- допомога у впровадженні в життя цілей, шляхів виконання завдань, що поставлені правлінням перед закладом;

- забезпечення продуктивної праці і успішного виконання працівниками своїх обов’язків;

- управління соціальним впливом і соціальними обов’язками.

^ Обов’язки менеджера:

- безпосереднє керівництво;

- сприяння досягненню продуктивності праці, їх наслідків;

- планування, організація, підбір персоналу, управління, контроль (за завданнями правління).

Докладне обговорення на прикладах поняття “виконання”, виміру виконання (забезпечення, повноти, якості, економічності витрат), визначення важливості виміру. Наголошення, що результат менеджерської управлінської діяльності в охороні здоров’я визначається за якістю, доступністю, вартістю, обсягом лікувально-профілактичних послуг, витратами на відповідне підвищення кваліфікації (освіту) і дослідження.


в) Для 3-го та 4-го занять:

Обговорення основних джерел інформаційного забезпечення управління. Засвоєння студентами основних медичних документів: а) за станом хворих; б) за станом та якістю діяльності певного закладу, служби.

Наголошення основних: а) методів контролю якості цих джерел (інструктаж, надання інструкцій, контроль їх засвоєння, поточний вибірковий контроль практичного ведення документації, обговорення недоліків, зауваження тощо); б) методів їх обробки і подання результатів; в) формування пропозицій для прийняття рішень правління; г) участі в прийнятті рішень, визначенні завдань за ними та способів їх виконання, визначенні виконанвців, форм контролю їх дій.


г) Для 5-го заняття з теми:

Ознайомлення студентів з інформацією менеджменту, менеджерів охорони здоров’я. Визначення рівнів менеджменту і менеджерів охорони здоров’я на конкретних прикладах організацій лікувально-профілактичної роботи.

Наголошення на необхідності обговорення:

- ступеня виконуваності рішень правління в конкретних умовах осередку менеджером;

- докладного змісту завдань для досягнення мети;

- способів їх виконання;

- осіб - безпосередніх виконавців;

Наголошення необхідності збереження психологічного ладу в колективі, у взаємовідносинах персоналу закладу з хворими при впровадженні нововведень. Визначення економічних аспектів організаційних та технологічних нововведень, ступеню їх підвищення.

3. Заключний етап (20 хв. х 5 = 100 хв. ):

 1. підведення підсумків заняття шляхом перевірки протокольних зошитів з виконаними завданнями;

 1. надання домашнього завдання студентам для самостійної підготовки з теми наступного заняття.


Х. Контрольні питання до теми заняття:

До 1 заняття з теми:

1. Менеджмент як складова управління охороною здоров’я.

2. Менеджмент - процес планування, організації, комплектування штату, керівництва і контролю.

3. Основні риси відмінності управління і менеджменту в охороні здоров’я.

До 2 заняття з теми:

1. Менеджер як управитель в охороні здоров’я.

2. Завдання менеджера.

3. Обов’язки менеджера.

4. Виконання менеджером рішень правління.

До 3 та 4 занять з теми:

1. Основні джерела інформації для управління охороною здоров’я:

- первинно-облікова медична документація;

- обліково-статистична медична документація;

- звітна медична документація;

- інші.

2. Шляхи контролю і перевірки якості джерел інформації.

3. Основні напрямки обробки контрольованих матеріалів.

4. Форми подання даних, напрямки аналізу (зовнішні та внутрішні аспекти явищ, що вивчаються).

5. Форми пропозицій.

Для 5 заняття з теми:

1. Дані і інформація.

2. Джерела інформації менеджменту.

3. Зміст роботи менеджера з інформацією.

4. Складові діяльності менеджера у вирішенні завдань правління.


IХ. Список рекомендованої літератури:

          1. Основна:

         • Криштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджмент в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -180 с.

         • Мескон М.Х., Лабберт А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1992. -572 с.

         • Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравохранения. -К., 1994. -335 с.

         • Фигшер Р., Юри Г. Путь к согласию. -М.: Економика, 1990, -21 с.

         • Баримський В.П., Войтенко И.С. Психологические основы менеджмента в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -168 с.

         • Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. -М.: Економика, 1990. -335 с.

          2. Додаткова:

         • Бойко В.В., Ковалев А.П., Панферов В.А. Социально-психологический климат коллектива и личность. -М.: Мысль, 1983. -112 с.

         • Андреева И.М. Система управления кадрами в здравоохранении. -Київ: Здоров’я, 1986. -165 с.

         • Кант В.И. Методология системного подхода и ее применение в практике здравоохранения. -М.: Медицина, 1978. -136 с.

         • Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджмент. Для руководителя-практика. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1991. -320 с.

         • Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения. -М.: Экономика, 1988. -191 с.

         • Дерябина В.Л. Научные основы управления здравохранения: Руководство по социальної гигиене и организации здравоохранения в 2-х томах. -М.: Медицина, 1987. -С.44-85.

         • Корнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. -К.: Наукова думка, 1989. -224 с.

         • Андреева Т.М. Социальная психология. -М.: Экономика, 1990. -192 с.
ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я

”__”____________ 1999 р.

Протокол №___

Зав. кафедрою: ______________
^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № 3

для самостійної підготовки

студентів ІІ курсу

з менеджмента та лідерства

в медсестринствіТЕМА: Менеджмент та управління в охороні здоров’я


МЕТА: Ознайомити студентів із змістовною відмінністю менеджменту та управління, їх інформаційних засад для покращення особистого розуміння ними цих питань, участі в дискусіях під час занять і одержання навичок застосування менеджменту в конкретних практичних ситуаціях поточної діяльності медичного забезпечення населення і визначення перспектив покращення роботи закладів та якості медичної опіки підпорядкованих ним груп людей.


ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 10 годин.

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

До 1 заняття з теми:

1. Менеджмент як складова управління охороною здоров’я.

2. Менеджмент - процес планування, організації, комплектування штату, керівництва і контролю.

3. Основні риси відмінності управління і менеджменту в охороні здоров’я.

До 2 заняття з теми:

1. Менеджер як управитель в охороні здоров’я.

2. Завдання менеджера.

3. Обов’язки менеджера.

4. Виконання менеджером рішень правління.

До 3 та 4 занять з теми:

1. Основні джерела інформації для управління охороною здоров’я:

- первинно-облікова медична документація;

- обліково-статистична медична документація;

- звітна медична документація.

2. Шляхи контролю якості джерел інформації.

3. Основні напрямки обробки контрольованих матеріалів.

4. Форми подання даних, напрямки аналізу (зовнішні та внутрішні аспекти явищ, що вивчаються).

5. Форми пропозицій.

Для 5 заняття з теми:

1. Дані і інформація.

2. Джерела інформації менеджменту.

3. Зміст роботи менеджера з інформацією.

4. Складові діяльності менеджера у вирішенні завдань правління.

^ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

Студент повинен визначати мету, завдання і інформаційні основи менеджменту в конкретних умовах діяльності і впровадження.

ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

         • Криштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджмент в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -180 с.

         • Мескон М.Х., Лабберт А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1992. -572 с.

         • Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравохранения. -К., 1994. -335 с.

Додаткова:

         • Андреева И.М. Система управления кадрами в здравоохранении. -Київ: Здоров’я, 1986. -165 с.

         • Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения. -М.: Экономика, 1988. -191 с.

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи