Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання icon

Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання
Скачати 76.52 Kb.
НазваПитання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання
Дата13.07.2012
Розмір76.52 Kb.
ТипДокументи

Питання до екзамену з «Методики викладання СХК»

для 5 курсу заочної форми навчання

 1. Поясніть в чому проявляються особливості духовної культури. Розкрийте її характерні риси.

 2. Поясніть чим відрізняються науковий і художній способи пізнання дійсності

 3. Визначте роль мистецтва в античному світі.

 4. Визначте що нового внесла епоха Відродження у педагогіку мистецтва

 5. Поясніть на яких засадах формувалась українська система естетичного виховання засобами мистецтва

 6. Визначте провідні напрямки мистецької освіти, які є актуальними для нашого сьогодення.

 7. Назвіть теорії радянських вчених, які збагатили методологію мистецької освіти.

 8. Визначите які нові форми і методи залучення мистецтва у шкільну практику

 9. пропонували радянські вчені

 10. Розкрийте особливості модернізації мистецької освіти у зарубіжних країнах.

 11. Порівняйте концепції мистецької освіти, які існують у різних країнах Західної Європи.

 12. Обґрунтуйте важливість впровадження нових напрямків мистецької освіти в сучасних умовах

 13. Назвіть нові методи, що пропонуються вченими для художньо-естетичного розвитку школярів

 14. Розкрийте основні завдання сучасної мистецької освіти.

 15. Назвіть державні документи, на яких ґрунтується сучасна мистецька освіта у загальноосвітніх навчальних закладах

 16. Визначте за якими принципами розробляється шкільна мистецька освіта

 17. Поясніть чим зумовлена варіативність сучасних програм з художньої культури

 18. Поясніть які завдання щодо викладання художньої культури поставлені в існуючих програмах

 19. Визначте в чому полягає складність викладання курсу художньої культури

 20. Назвіть критерії, якими слід керуватися під час вибору художніх творів

 21. Назвіть основні завдання та уміння, якими повинні оволодіти учні в результаті вивчення курсу художньої культури.

 22. Визначте принципи, покладені в основу викладання курсу “Світова художня культура”

 23. Дайте загальну характеристику принципу історизму.

 24. Поясніть необхідність врахування принципу опори на творчий метод митців у процесі викладання курсу

 25. Розкрийте принцип аксіологічної функції мистецтва.

 26. Поясніть як у навчально - виховному процесі реалізується принцип поєднання особистісного, діяльнісного і полілогічного підходів до вивчення світової художньої культури

 27. Охарактеризуйте процес мислення.

 28. Поясніть в чому полягає особливість художнього мислення

 29. Розкрийте етапи художнього мислення.

 30. Назвіть операції, які можна виділити на кожному етапі художнього мислення

 31. Назвіть види художньої діяльності, що сприяють розвитку художнього мислення

 32. Розкрийте співвідношення художнього мислення і мовою мистецтва

 33. Назвіть прояви дитячої творчості, які дозволяють говорити про її продуктивність

 34. Назвіть психологічні передумови, що сприяють розвитку художнього мислення

 35. Визначте індивідуальні психологічні якості, які є важливими для формування творчої діяльності школярів

 36. Хто вперше звернув увагу на дитячу творчість ?

 37. Поясніть в чому полягає специфіка дитячої творчості

 38. Дайте визначення рівнів естетичної обдарованості дитини

 39. Поясніть як забезпечити сприятливі умови для художнього сприймання творів мистецтва в курсі “Світова художня культура”

 40. Розкрийте особливості викладання курсу “Світова художня культура” в молодших класах

 41. Назвіть педагогічні умови, що сприяють розвитку творчої активності учнів старших класів.

 42. Визначте поняття “інтерпретація”.

 43. Розкрийте значення термінів “опис”, “пояснення”, “тлумачення” для інтерпретації творів мистецтва

 44. Поясніть які властивості має термін “художня інтерпретація” .

 45. Поясніть як проявляється художня інтерпретація у виконавських видах мистецтва

 46. У чому полягають особливості художньої інтерпретації творів ?

 47. Розкрийте основні риси художньо-педагогічної інтерпретації.

 48. Розкрийте поняття «художній образ».

 49. Поясніть, чому творення художніх образів вважається формою мислення у мистецтві.

 50. Поясніть як проявляються в художньому образі категорії правдивість та умовність

 51. Поясніть які особливості художнього мислення розкриваються через категорії об’єктивність і суб’єктивність

 52. Поясніть яким чином в художньому образі поєднуються емоційне і раціональне

 53. Наведіть приклади художніх творів, в яких яскраво виражена багато значущість і недомовленість художніх образів

 54. Обґрунтуйте роль символіка у мистецтві

 55. Поясніть яку інформацію несуть слова як елементи поетичної мови

 56. Поясніть чому письменники приділяють багато уваги сполученням слів у тексті

 57. Назвіть основні виражальні засоби художньої літератури.

 58. Як змінюється художній образ залежно від роду літератури?

 59. Визначте які існують зв’язки між літературою та іншими видами мистецтва

 60. Наведіть власні приклади музикальності поетичного слова.

 61. Поясніть вислів Л. Українки «У літературі мають вартість портрети, а не фотографії… без видумки немає літератури» .

 62. Зробіть художньо-педагогічний аналіз одного з літературних творів, що входить до програми “Світова художня культура”.

 63. Поясніть в чому проявляється специфіка візуальних видів мистецтва

 64. Визначте основні форми, які стали основою архітектурних композицій

 65. Назвіть художньо - образні особливості архітектури.

 66. Назвіть види архітектури, які існують в сучасному житті

 67. Дайте характеристику архітектурному стилю.

 68. Поясніть. Як ви розумієте синтез архітектури з іншими видами мистецтва ?

 69. Назвіть засоби художньої виразності в скульптурі.

 70. Назвіть матеріали, з яких виготовляється сучасна скульптура

 71. Поясніть як поділяється скульптура за своїм призначенням

 72. Пригадайте прізвища відомих українських архітекторів і скульпторів.

 73. Назвіть улюблені пам’ятники, поставлені на честь великих історичних подій в різних містах України. Аргументуйте свою оцінку.

 74. Назвіть засоби художньої виразності у живопису.

 75. Поясніть чому колорит вважається основним засобом художньої виразності

 76. Назвіть особливості, які має монументальний живопис

 77. Назвіть жанри станкового живопису.

 78. Що лежить в основі графіки?

 79. Назвіть матеріали, які використовують художники-графіки

 80. В чому проявляється специфіка декоративного мистецтва і дизайну?

 81. Поясніть яким чином проявляється народність декоративного мистецтва

 82. Що відрізняє дизайн від декоративного мистецтва?

 83. Які проблеми постають перед художником-дизайнером у наш час?
 1. Розкрийте природу музичного мистецтва.

 2. Поясніть яку роль відіграє музичне мистецтво в розвитку культури суспільства

 3. Як проявляються особливості музики у порівнянні з іншими видами мистецтва?

 4. Назвіть основні засоби художньої виразності в музичному мистецтві

 5. Розкрийте поняття “серйозна музика”.

 6. В чому проявляється особливість хореографічного мистецтва ?

 7. Назвіть найдавніші українські народні танці

 8. Які особливості мали перші балетні вистави ?

 9. Які риси притаманні балетному мистецтву в епоху класицизму ?

 10. Чим характеризується балет епохи романтизму ?

 11. Що нового внесли в хореографічне мистецтво українські балетмейстери ?

 12. Наведіть приклади творів живопису і скульптури, в яких втілюється мистецтво балету.

 13. Розкрийте особливості театрального мистецтва.

 14. Охарактеризуйте засоби художньої виразності у театрі.

 15. Поясніть в чому проявляється специфічність кіно як виду мистецтва

 16. Чому кіно належить до синтетичних видів мистецтва?

 17. Чим відрізняється робота театрального режисера і режисера кіно?

 18. Пригадайте найцікавіших сучасних кінорежисерів (напри­клад, М.Михалкова, С. Соловйова, Е. Рязанова, Л. Шепітько, М. Губенка, І.Миколайчука). Як проявляється індивідуаль­ність їх творчості?

 19. Зіставте крупний план у кіно з портретом у живопису (використай­те для цього репродукції й фотокадри), загальний план з жан­ровою картиною або історичним полотном, кінематографічну де­таль з натюрмортом. Визначте їх особливості.

 20. Поясніть чим відрізняється робота актора в театрі і кіно

 21. Поясніть що нового внесли у сприймання глядачів такі види мистецтва як телебачення і відео

 22. Розкрийте особливості історичного розвитку мистецтва та можливості його комплексного впливу на художньо-естетичний розвиток особистості.

 23. Поясніть відмінність між поняттями “синтез мистецтв” і “комплекс мистецтв”

 24. В чому полягає мета залучення комплексу мистецтв у шкільну практику?

 25. Назвіть основні позиції взаємодії мистецтв у курсі “Світова художня культура”.

 26. Дайте визначення поняттю «інтеграція» і розкрийте його сутність.

 27. Розкрийте сутність поняття “педагогічна технологія”.

 28. Визначте методичні завдання уроків світової художньої культури.

 29. Охарактеризуйте загальні методи навчання.

 30. Поясніть, як на уроках використовується метод узагальнення.

 31. Охарактеризуйте спеціальні методи навчання в курсі “Світова художня

 32. культура”.

 33. Поясніть з якою метою впроваджується метод художньо-педагогічної драматургії

 34. Назвіть форми уроків, які можуть застосовуватись у процесі викладання світової художньої культури

 35. Розкрийте особливості художньо - естетичного розвитку молодших шко­лярів.

 36. Як організувати художньо-творчу діяльність учнів на уроках?

 37. Назвіть види роботи, які використовуються у процесі навчання учнів молодших класів

 38. Визначте основні особливості викладання світової художньої культури учням старших класів

 39. Визначте етапи художньо-естетичного сприймання старшокласників.

 40. Поясніть яку особливість має художньо-педагогічна інтерпретація творів мистецтва

 41. Обґрунтуйте необхідність використання засобів емоційного впливу на учнів під час обговорення творів мистецтва

 42. Охарактеризуйте метод художньо-педагогічної драматургії та покажіть на прикладі можливості його застосування на уроках світової художньої культури.

 43. Назвіть форми уроків,які можна використовувати з учнями старших класів

 44. Дайте перелік правил, яких повинен дотримуватись вчитель в процесі викладання курсу

 45. Назвіть сучасні форми позакласної та позашкільної художньо -естетичної роботи з учнями.

 46. Чому позакласну і позашкільну художньо-естетичну роботу необхідно планувати заздалегідь

 47. Як організувати художньо-естетичну діяльність учнів у позакласній та позашкільній роботі?

 48. Доберіть слайди або репродукції до теми “Діалог з художником”.

 49. Продумайте сценарій гри з учнями старших класів “Турнір знавців мистецтва”.

 50. Які види художньо-естетичної діяльності поєднуються на уроках художньої культури?

 51. Назвіть рівні оцінювання успішності учнів.

 52. Що необхідно враховувати під час оцінювання учнів у процесі вивчення світової художньої культури?

Схожі:

Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання iconПитання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання
move to 0-18270979
Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання iconТест №2 з методики викладання схк для 4 курсу спеціальностей „Музичне виховання І хк” та „Хореографія І хк”
move to 0-17168856
Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання iconТест №2 з методики викладання схк для 4 курсу спеціальностей „Музичне виховання І хк” та „Хореографія І хк”
Дайте визначення живопису
Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання iconПротокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки
Головним завданням державного екзамену з фізики та методики її викладання є виявлення у випускників університету ступеня підготовки...
Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання iconЗавдання №1 з методики викладання схк для 4 курсу спеціальностей „Музичне виховання І хк” та „Хореографія І хк”
Дайте перелік основних завдань шкільної програми «Художня культура» (автори Л. Масол, Л. Миропольська)
Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання iconПрактичне завдання з методики викладання художньої культури студентам 5 курсу заочної форми навчання
move to 0-17021363
Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання iconДержавний екзамен з хореографії та методики її викладання
...
Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання iconПрактичне завдання з методики викладання художньої культури студентам 5 курсу заочної форми навчання
Знати специфіку кожного виду мистецтва, основні засоби виразності, художньої мови, видатних діячів, основні жанри, форми, тематику...
Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання iconПрограмма державного екзамену з російської мови та методики її викладання для студентів денної та екстернатної форми навчання
Под теоретической частью подразумевается ответ на вопрос билета, а практическая – грамматический анализ (синтаксический разбор сложного...
Питання до екзамену з «Методики викладання схк» для 5 курсу заочної форми навчання iconПитання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння»
Дати визначення небезпечним і шкідливим виробничим чинникам, перерахувати і охарактеризувати їх
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи