«інтелект. Особистість. Цивілізація» icon

«інтелект. Особистість. Цивілізація»
Скачати 47.31 Kb.
Назва«інтелект. Особистість. Цивілізація»
Дата28.07.2012
Розмір47.31 Kb.
ТипДокументи

«ІНТЕЛЕКТ. ОСОБИСТІСТЬ. ЦИВІЛІЗАЦІЯ»Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михйла Туган-Барановського видає тематичний збірник наукових праць "Інтелект. Особистість. Цивілізація". Реєстраційне свідоцтво КВ № 5448 від 11.09.2001 року видано Міністерством інформації України.


Збірник входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (бюлетень ВАК № 11/ 2009 р. ). Збірник виходить з періодичністю 1 раз на рік.

У збірнику аналізуються умови формування особистості, подаються способи вирішення проблем стабілізації громадських процесів і функціонування сучасної цивілізації, переосмислюються ціннісні настанови української ментальності, актуалізуються питання прискорення соціального розвитку і методи вирішення глобальних проблем.^ Стаття надсилається до редакції з копією квитанції про оплату.

Вартість однієї сторінки публікації становить 16 грн.

Розсилання - 25 грн.

Банківські реквізити :

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

код 01566057 р/р 31256272210100 МФО 834016

^ Банк ГУДКСУ в Донецькій області


Адреса редакції: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31. ДонНУЕТ.

e-mail: druk.dnuet@i.ua

Телефон для довідок: (0622)97-60-50 (редакційно-видавничий відділ), відповідальний секретар – Никифорова Л.А. (050)938-36-00, ukraine@kaf.donduet.edu.ua

^ Вимоги до оформлення

наукових статей , які подаються до публікації в тематичному збірнику

наукових праць " Інтелект. Особистість. Цивілізація "


Обсяг матеріалів, що направляються до редакції, повинен становити 5-8 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, літературу.

1 Стаття повинна бути набрана українською, російською та англійською мовою в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розміром 14, з одинарним міжрядковим інтервалом, у форматі А4 (210×297). Шрифт у заголовках, текстах, ілюстраціях повинен співпадати. Поля з усіх боків мають становити по 20 мм.

Ілюстрації та графіки, що супроводжують текст, повинні бути розміщені в кадрі в книжковій орієнтації.

2 Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТу 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця  мати назву.

2.1 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається "Рисунок 1". Слово "Рисунок" і назву розміщують після пояснювальних даних і розташовують таким чином:

^ Рисунок 1  Деталі приладу...

Рисунки слід виконувати розміром не менше 6060 через один інтервал від основного тексту та згруповувати.

2.2 Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на наступній сторінці. Не допускається розміщувати таблицю вздовж довжини сторінки аркуша документа (таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації). Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її ділять на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку або боковик. Слово "Таблиця" вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть "Продовження таблиці", вказуючи номер. Назву варто розташувати над таблицею.

Наприклад: ^ Таблиця 1  Дані експериментальних…

Таблиця відокремлюється від тексту одним рядком.

2.3 Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул вказують в круглих дужках, які мають бути вирівняні до правої межі тексту.

Редактор формул Microsoft Equation.

Стиль формул для Microsoft Eguation  курсив, розмір складових формули:

Full______________________ 14 pt.

Subscript/Superscript________ 10 pt.

Sub-Subscript/Superscript____ 8 pt.

Symbol___________________ 15 pt.

Sub-Symbol_______________ 11 pt.

3 Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК; прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, скорочену назву організації, місто; назву; анотацію; ключові слова; текст статті; літературу.

Індекс УДК міститься у верхньому лівому куті сторінки.

^ Прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання друкувати малими (жирними) літерами через кому, які мають бути вирівняні до лівої межі тексту. Скорочену назву організації, місто друкувати в круглих дужках через кому, курсивом.

^ Назву потрібно друкувати великими (жирними) літерами по центру, відступивши один рядок.

Анотацію (обсягом 3-4 рядки) друкувати малими літерами, курсивом, відступивши один рядок.

^ Ключові слова із тексту статті друкувати малими (жирними) літерами, курсивом, через кому.

Текст статті, який складається зі вступу, основної частини і висновків, друкувати, відступивши від ключових слів один рядок. Згідно з вимогами ВАК, стаття повинна мати такі структурні елементи:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поданої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формування цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напрямку.

У тексті не повинно бути жодних шрифтових виділень (жирний шрифт, курсив, підкреслення). Використовувати треба ненумерований список з маркером у вигляді "тире" () за форматом висячого рядка з абзацним відступом. Нумерований список використовувати тільки в тих випадках, коли є посилання на нього в тексті.

Література оформлюється згідно з наказом ВАК від 03.12.2007 р. № 845 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті. Заголовок списку друкується жирними літерами, центрується. Неправильно наведене джерело літератури або наведене без посилання вилучається із статті.

4 До статті окремими електронними файлами додаються анотації російською та англійською мовами, де обов’язково вказується назва статті, повне ім’я та прізвище автора(ів), та авторська довідка. На статтю має бути рецензія доктора відповідних наук, яку надала інша кафедра.

  1. Електронні варіанти (на диску CD-R) та роздрукування статті, авторської довідки, анотацій подаються до редакції у двох копіях (примірниках).


Авторська довідка


1. Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________

2. Місце роботи, посада _________________________________________________________________

3. Контактний телефон, e-mail та адреса___________________________________________________

Схожі:

«інтелект. Особистість. Цивілізація» icon«інтелект. Особистість. Цивілізація»
move to 0-18325643
«інтелект. Особистість. Цивілізація» iconДодаток №3 до наказу №72 оп від 24. 02. 2011 р. План проведення науково-технічних заходів
Всеукраїнська наукова – теоретична інтернет- конференція «Інтелект. Особистість. Економіка»
«інтелект. Особистість. Цивілізація» iconПлан проведення науково-технічних заходів у донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського на 2011 рік
Всеукраїнська наукова – теоретична інтернет- конференція «Інтелект. Особистість. Економіка»
«інтелект. Особистість. Цивілізація» iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “особистість. Типи особистості. Темперамент І характер. Особистість лікаря. Особистість хворого. Акцентація характеру. Методи...
«інтелект. Особистість. Цивілізація» iconФорма підсумкового контролю
Змістовий модуль Особистість та її психологічна характеристика Загальне уявлення про особистість. Особистість. Індивід. Індивідуальність....
«інтелект. Особистість. Цивілізація» iconНауково-педагогічний проект "Інтелект України" реалізується на базі державних
Програма розвитку науко-педагогічного проекту "Інтелект України" на період до 2015 р
«інтелект. Особистість. Цивілізація» iconІнтелект (І) від лат intellectus має таке філософське трактування
Поняття інтелект укорінилося в наш повсякденний вжиток і стало об’єктом дослідження, перейшовши з категорії філософської в категорію...
«інтелект. Особистість. Цивілізація» iconРобоча програма з курсу „Психологія І етика ділових
Особистість, характер, професія. Особистість у спілкуванні. Комунікативні установки
«інтелект. Особистість. Цивілізація» iconПроблема свідомості. Штучний інтелект
Конспект лекції з теми „Проблема свідомості. Штучний інтелект” курсу «Філософія» / Укладач О.І. Швирков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009....
«інтелект. Особистість. Цивілізація» iconФеномени особистості як складові управлінського потенціалу керівника особистість І фактори, що визначають її розвиток індивід-особистість
Шпалінський В. В., Помазан К. А. Психологія управління. Харків: Ранок, 2002. С. 31 –95
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи