«торгівля І ринок україни» icon

«торгівля І ринок україни»
Скачати 58.91 Kb.
Назва«торгівля І ринок україни»
Дата13.07.2012
Розмір58.91 Kb.
ТипДокументи

«ТОРГІВЛЯ І РИНОК УКРАЇНИ»


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського видає тематичний збірник наукових праць "Торгівля і ринок України". Реєстраційне свідоцтво КВ № 11709-580ПР від 08.09.2006 р. видано Міністерством юстиції України. Збірник входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (бюлетень ВАК № 11 /2009 р.). Збірник виходить з періодичністю 2 рази на рік.

У збірнику розглядаються питання сучасної стратегії реформ у торгівлі, стабілізації економіки галузі і відновлення економічного зростання та поліпшення на цій основі добробуту людей, підвищення інвестиційної привабливості підприємств, забезпечення інтеграції української економіки в структурі світового економічного простору.^ Стаття надсилається до редакції з копією квитанції про оплату.

Вартість однієї сторінки публікації становить 16 грн.

Розсилання - 25 грн.

Банківські реквізити :

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

код 01566057 р/р 31256272210100 МФО 834016

Банк ГУДКСУ в Донецькій областіМатеріали для публікації приймаються до 1 квітня та до 1 жовтня.

Адреса редакції: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31. ДонНУЕТ.

e-mail: druk.dnuet@i.ua


Телефон для довідок: (0622)97-60-50 (редакційно-видавничий відділ), відповідальний секретар – Л.І.Донець (95-14-67).

^ Вимоги до оформлення

наукових статей , які подаються до публікації в тематичному збірнику

наукових праць "Торгівля і ринок України"


Обсяг матеріалів, що направляються до редакції, повинен становити 5-8 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, літературу.

1 Стаття повинна бути набрана українською мовою в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розміром 14, з одинарним міжрядковим інтервалом, у форматі А4 (210Ч297). Шрифт у заголовках, текстах, ілюстраціях повинен співпадати. Поля з усіх боків мають становити по 20 мм.

Ілюстрації та графіки, що супроводжують текст, повинні бути розміщені в кадрі в книжковій орієнтації.

2 Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТу 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця  мати назву.

2.1 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається "Рисунок 1". Слово "Рисунок" і назву розміщують після пояснювальних даних і розташовують таким чином:

^ Рисунок 1  Деталі приладу...

Рисунки слід виконувати розміром не менше 6060 через один інтервал від основного тексту та згруповувати.

2.2 Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на наступній сторінці. Не допускається розміщувати таблицю вздовж довжини сторінки аркуша документа (таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації). Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її ділять на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку або боковик. Слово "Таблиця" вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть "Продовження таблиці", вказуючи номер. Назву варто розташувати над таблицею.

Наприклад: ^ Таблиця 1  Дані експериментальних…

Таблиця відокремлюється від тексту одним рядком.

2.3 Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул вказують в круглих дужках, які мають бути вирівняні до правої межі тексту.

Редактор формул Microsoft Equation.

Стиль формул для Microsoft Eguation  курсив, розмір складових формули:

Full______________________ 14 pt.

Subscript/Superscript________ 10 pt.

Sub-Subscript/Superscript____ 8 pt.

Symbol___________________ 15 pt.

Sub-Symbol_______________ 11 pt.

3 Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК; прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, скорочену назву організації, місто; назву; анотацію; ключові слова; текст статті; літературу.

Індекс УДК міститься у верхньому лівому куті сторінки.

^ Прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання друкувати малими (жирними) літерами через кому, які мають бути вирівняні до лівої межі тексту. Скорочену назву організації, місто друкувати в круглих дужках через кому, курсивом.

^ Назву потрібно друкувати великими (жирними) літерами по центру, відступивши один рядок.

Анотацію (обсягом 3-4 рядки) друкувати малими літерами, курсивом, відступивши один рядок.

^ Ключові слова із тексту статті друкувати малими (жирними) літерами, курсивом, через кому.

Текст статті, який складається зі вступу, основної частини і висновків, друкувати, відступивши від ключових слів один рядок. Згідно з вимогами ВАК, стаття повинна мати такі структурні елементи:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поданої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формування цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напрямку.

У тексті не повинно бути жодних шрифтових виділень (жирний шрифт, курсив, підкреслення). Використовувати треба ненумерований список з маркером у вигляді "тире" () за форматом висячого рядка з абзацним відступом. Нумерований список використовувати тільки в тих випадках, коли є посилання на нього в тексті.

Література оформлюється згідно з наказом ВАК від 03.12.2007 р. № 845 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті. Заголовок списку друкується жирними літерами, центрується. Неправильно наведене джерело літератури або наведене без посилання вилучається із статті.

4 До статті окремими електронними файлами додаються анотації російською та англійською мовами, де обов’язково вказується назва статті, повне ім’я та прізвище автора(ів), та авторська довідка. На статтю має бути рецензія доктора відповідних наук, яку надала інша кафедра.

  1. Електронні варіанти (на диску CD-R) та роздрукування статті, авторської довідки, анотацій подаються до редакції у двох копіях (примірниках).


^

Авторська довідка


1. Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________

2. Місце роботи, посада _________________________________________________________________

3. Контактний телефон, e-mail та адреса___________________________________________________


^

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


УДК

Садєков А.А., д-р екон. наук, проф. (ДонНУЕТ, Донецьк)
ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ в УКРАЇНІ

^

І МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЇЇ ПРОВЕДЕННЯУ статті розглянуто роль міжнародних стандартів ISO серії 14000 (система управління навколишнім середовищем) у вирішенні однієї з найважливіших суспільних проблем нового століття – проблеми екології...

Ключові слова…


Постановка проблеми і її зв'язок із найважливішими науковими та практичними завданнями. Необхідність введення в Україні екологічної сертифікації й аудиту обумовлена ....


^ Метою статті є обґрунтування...

Виклад основного матеріалу досліджень. Сімейство стандартів...

Висновки: Варто звернути увагу...

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є ...


Література

  1. Герасимчук З. Научные основы исследования экологической безопасности как фактора устойчивого развития / З. Герасимчук // Экономика Украины. – 2000.  № 11. – С. 62-69.^

Садеков Алимжан

Экологическая сертификация в Украине и международная практика ее проведения


Рассмотрена роль международных стандартов ISO серии 14000 (система управления окружающей средой) в решении одной из важнейших общественных проблем нового столетия – проблемы экологии...

Ключевые слова…


Sadekov Alimzhan

Ecological Certification in Ukraine and International Experience of Its Realization

The article examines significance of ISO international standards of the series ‘14000’ (System of environmental management) in solving one of the most important social problems of the century – the problem of ecology...

Key words…


Схожі:

«торгівля І ринок україни» icon«торгівля І ринок україни»
move to 0-18325644
«торгівля І ринок україни» iconПерелік публікацій кафедри «Економіка підприємства» за 2009 рік
Торгівля І ринок України: Збірник наукових праць. Вип. 26. Т донецьк: Доннует, 2008
«торгівля І ринок україни» iconПерелік публікацій кафедри «Економіка підприємства» за 2009 рік
Торгівля І ринок України: Збірник наукових праць. Вип. 26. Т донецьк: Доннует, 2008
«торгівля І ринок україни» iconЗакон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24)
України про валютне регулювання як засоби валютно-фiнансових вiдносин; вiдкритий ринок ринок, на якому здiйснюються операцiї з
«торгівля І ринок україни» iconТема „Світовий ринок товарів та послуг
Види та методи міжнародної торгівлі. Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі. Біржова торгівля. Види і цілі біржових угод. Торги...
«торгівля І ринок україни» iconТема „Світовий ринок товарів та послуг
Види та методи міжнародної торгівлі. Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі. Біржова торгівля. Види і цілі біржових угод. Торги...
«торгівля І ринок україни» iconТема „Світовий ринок товарів та послуг
Види та методи міжнародної торгівлі. Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі. Біржова торгівля. Види І цілі біржових угод. Торги...
«торгівля І ринок україни» iconТема „Світовий ринок товарів та послуг
Види та методи міжнародної торгівлі. Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі. Біржова торгівля. Види І цілі біржових угод. Торги...
«торгівля І ринок україни» iconМіжнародна торгівля – 1,5 ects мета навчальної дисципліни
України, виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему світогосподарських зв’язків
«торгівля І ринок україни» iconПодіумна дискусія європейська інтеграція україни: спільні цінності, спільний риноК, спільне майбутнє?
Вропейська інтеграція україни: спільні цінності, спільний риноК, спільне майбутнє?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи