Інформаційний лист шановні колеги! icon

Інформаційний лист шановні колеги!
Скачати 59.62 Kb.
НазваІнформаційний лист шановні колеги!
Дата13.07.2012
Розмір59.62 Kb.
ТипДокументи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги!


Повідомляємо, що в 2012 році планується видання 4-го випуску збірника наукових праць "Товарознавство та інновації" (реєстраційне свідоцтво КВ № 1435-3406 Р від 19.08.2008 р., видане Міністерством юстиції України). Збірник наукових праць публікує матеріали, в яких розкрито питання теоретичного і практичного товарознавства, наведено результати досліджень асортименту, якості та конкурентоспроможності товарів, результати науково-технічних розробок, освоєння нових видів продукції, впровадження новітніх технологій, матеріали експертної діяльності на ринку товарів та послуг.

Статті для опублікування приймаються до 25.05.2012 р.

Обсяг статей, що направляються до редакції, повинен становити 5-12 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список використаних джерел.

Адреса редакції: 83023, м. Донецьк, вул. Харитонова 10

Телефон для довідок: (0622) 97-60-50 (редакційно-видавничий відділ).

095-368-04-97 (Оносова Ірина Андріївна)

Е-mail: tov_in@mail.ru


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

наукових статей, які подаються до друку в збірнику наукових праць

"Товарознавство та інновації"


1. Стаття повинна бути набрана українською (російською) мовою в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розміром 14, з одинарним міжрядковим інтервалом, у форматі А4 (210Ч297). Ілюстрації та графіки, що супроводжують текст, повинні бути розміщені в кадрі в книжковій орієнтації. Шрифт у заголовках, текстах, ілюстраціях має співпадати. Поля з усіх боків – 20 мм. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам (1,25 см).

2. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються згідно з ГОСТ 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву.

2.1. Ілюстрації слід позначати словом "Рисунок" і нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається "Рисунок 1". Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів, наприклад: Рисунок 1 - Деталі приладу...

Рисунки слід виконувати розміром не менше 60Ч60 через 1,5 інтервалу від основного тексту та згруповувати.

2.2. Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведене посилання на неї, або на наступній сторінці. Не допускається розміщувати таблицю вздовж довжини сторінки аркуша (таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації). Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її ділять на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку або боковик. Слово "Таблиця" вказують один раз над першою частиною таблиці (наприклад: ^ Таблиця 1), над іншими частинами пишуть "Продовження таблиці", вказуючи номер. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею з абзацного відступу. Таблиця відокремлюється від тексту одним рядком.

2.3 Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул вказують у круглих дужках, які мають бути вирівняні до правої межі тексту.

Редактор формул Microsoft Equation.

Стиль формул для Microsoft Eguation – курсив. Розмір складових формули:

Full______________________ 14 pt.

Subscript/Superscript________ 10 pt.

Sub-Subscript/Superscript____ 8 pt.

Symbol___________________ 15 pt.

Sub-Symbol_______________ 11 pt.

3 Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК; прізвище та ініціали автора(ів); науковий ступінь, вчене звання; назва; анотація; ключові слова; текст; список використаних джерел.

Індекс УДК розміщається з вирівнюванням до лівої межі тексту.

^ Прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, скорочена назва основного місця роботи, місто) друкуються малими літерами, жирним шрифтом, через кому і вирівнюються до лівої межі тексту.

^ Назва статті друкується великими літерами, жирним шрифтом, по центру, відступивши один рядок.

Анотація (обсягом 3-4 рядки) друкується малими літерами, курсивом, відступивши один рядок.

^ Ключові слова з тексту статті друкуються малими літерами, жирним шрифтом, курсивом, через кому.

Текст статті, який складається зі вступу, основної частини і висновків, друкується, відступивши від ключових слів один рядок.

Згідно з вимогами ВАК, стаття повинна мати такі структурні елементи:

• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання поданої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

• формулювання цілей статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки із проведеного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

У тексті не повинно бути жодних шрифтових виділень (жирний шрифт, курсив, підкреслення). Використовувати треба ненумерований список із маркером у вигляді "тире" (–) за форматом висячого рядка з абзацним відступом. Нумерований список слід використовувати тільки в тих випадках, коли є посилання на нього в тексті.

^ Список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7. 1 : 2006. У списку вказуються тільки ті джерела, на які посилається автор у статті. Заголовок списку друкується малими літерами, жирним шрифтом, центрується. Неправильно наведене джерело або джерело, наведене без посилання на нього в тексті, вилучається зі статті.

4. До статті окремими електронними файлами додається анотація російською та англійською мовами, де обов'язково вказується назва статті, повне ім'я та прізвище автора(ів), та авторська довідка. На статтю має бути рецензія, яку надала інша кафедра.

5. Електронний варіант та роздруківки статті, авторської довідки, анотації подаються до редакції у двох примірниках.

Авторська довідка має містити:

1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________

2. Науковий ступінь___________________________________________________________________

3. Вчене звання_______________________________________________________________________

4. Місце роботи, посада________________________________________________________________

5. Контактний телефон, e-mail та адреса__________________________________________________

6. Назва статті________________________________________________________________________


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК

Іванов І. І., д-р техн. наук, проф., (ДонНУЕТ, Донецьк)


ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ І МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ


У статті розглянуто роль міжнародних стандартів ISO серії 14000 (система управління навколишнім середовищем) у вирішенні однієї з найважливіших суспільних проблем нового століття – проблеми екології...

Ключові слова...


Постановка проблеми і її зв'язок із найважливішими науковими та практичними завданнями. Необхідність введення в Україні екологічної сертифікації обумовлена ....

^ Метою статті є обґрунтування...

Виклад основного матеріалу досліджень. Сімейство стандартів...

Висновки: Варто звернути увагу...

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є ...


Список використаних джерел

  1. Проданчук 3. И. Научные основы исследования экологической безопасности / 3. И. Проданчук // Экономика Украины. - 2000. - № 12. - С. 68-74.^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ

(російською та англійською мовами)


Иванов Иван

Экологическая сертификация в Украине и международная практика ее проведения

Рассмотрена роль международных стандартов ISO серии 14000 (система управления окружающей средой) в решении одной из важнейших общественных проблем нового столетия – проблемы экологии...

Ключевые слова...


Ivanov Ivan

Ecological Certification in Ukraine and International Experience of Its Realization

The article examines significance of ISO international standards of the series 14000 (System of environmental management) in solving one of the most important social problems of the century – the problem of ecology...

Keywords...


Після рецензування матеріали автору не повертаються.

Схожі:

Інформаційний лист шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-17169216
Інформаційний лист шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-18325645
Інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Інформаційний лист шановні колеги! iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
move to 0-22437305
Інформаційний лист шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
Інформаційний лист шановні колеги! iconІнформаційний лист! Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та
Інформаційний лист шановні колеги! iconІнформаційний лист! Шановні колеги!
Дипломатична служба України на міжнародній арені: здобутки та проблеми. Видатні постаті дипломатичної служби
Інформаційний лист шановні колеги! iconКиївський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Детермінанти становлення й розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій
Інформаційний лист шановні колеги! iconКиївський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Детермінанти становлення й розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій
Інформаційний лист шановні колеги! icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
move to 849-14168
Інформаційний лист шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції
Загальнолюдські цінності та національний менталітет у дзеркалі художньої літератури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи