«затверджено» icon

«затверджено»
Скачати 156.32 Kb.
Назва«затверджено»
Дата13.07.2012
Розмір156.32 Kb.
ТипДокументи


« ЗАТВЕРДЖЕНО »

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200_ р.


Протокол № ________

Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології,

Професор В. М. Пашковський


Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 4


Сенсорні і гностичні зорові та слухові розлади


Навчальний предмет - нейропсихологія.

^ Медичний факультет,

спеціальність „Медична психологія” ІV курс.

Зав. кафедри, професор В. М. Пашковський


Методичну розробку підготував

доцент О.О. Жуковський


Чернівці – 200_


^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ

Вивчення теми направлене на освоєння сучасних уявлень про функцію і патологію вищих кіркових функцій та методів дослід­ження сенсорних та гностичних функ­цій та ін., а також уміння студентами використовувати синдроми ураження кори великих півкуль в топічній діагностиці.

^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА

2.1.Студент повинен знати:

 • будову кори головного мозку,

 • анатомо-функціональні принципи розділення кори великих півкуль на цитоархітектонічні поля;

 • динамічну локалізацію функцій в корі мозку;

 • цитоархітектонічні поля та структури мозку, які відіграють провідну роль в реалізації гностичної функції людини

 • види її порушення (різноманітні агнозії – слухова, зорова, тактильна, нюхова);

^ 2.2. Студент повинен оволодіти навичками дослідження:

 • зорового аналізатора;

 • слухового аналізатора

 • гностичної функції людини;

 • оріентації людини у власному тілі;

 • домінінтної півкулі у людини.

^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • виявляти сенсорні зорові розлади та проводити їх диференційну діагностику з іншими подібними станами;

 • виявляти сенсорні слухові розлади та проводити їх диференційну діагностику з іншими подібними станами;

 • визначати зорові агнозії та проводити їх диференційну діагностику з іншими подібними станами;

 • визначати слухові агнозії та проводити їх диференційну діагностику з іншими подібними станами;

^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Показати значення сучасних уявлень / І.П.Павлов, П.К.Анохін та ін./ про вищі кіркові функції для формування принципів вихо­вання, навчання і прогнозування різних можливостей розвитку осо­бистості та для удосконалення топічної діагностики. Розкрити суть вчення І.П.Павлова про кірково-підкіркові взаємовідношення, про сигнальні системи і функцію кори мозку як "мозаїку". Визна­чити значення сучасних даних про кіркові функції в формуванні принципів етики та деонтології.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

Нормальна анатомія

Будова півкуль головного мозку
Гістологія

Будова кори головного мозку
Тема №12 курсу нервових хвороб ”Синдроми ураження півкуль головного мозку”

Локалізацію функцій в корі головного мозку, синдроми ураження півкуль головного мозку

Визначати домінантну півкулю головного мозку у людини.


^ 5.  ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Цитоархітектонічні (тонка структура клітин кори) особливості будови різних ділянок кори великих півкуль залежать від товщини кори, ширини її окремих шарів, розмірів клітин. Ці особливості лежать в основі поділу кори великих півкуль на області, підобласті, поля і підполя. Еволюційний підхід дозволив створити класифікацію полів кори великих півкуль (частіше всього згадують класифікацію Бродмана).

^ Лобова ділянка займає біля 25% поверхні кори, вона містить у собі поля 8-12, 44-47 і 32. Ця ділянка зв'язана з вищими, найбільш складними асоціативними і інтегративними функціями, вона грає важливу роль у вищій нервовій психічній діяльності й організації другої сигнальної системи.

^ Прецентральна ділянка займає біля 9% поверхні кори, містить у собі поля 4 і 6. Прецентральна ділянка – це ядро рухової зони; її поля мають пряме відношення до здійснення довільних рухів.

^ Постцентральна ділянка займає біля 5% поверхні кори і містить у собі поля 3/4 3, 1, 2, 43. Функціонально ця ділянка зв'язана із рецепцією різних видів чутливості. Ушкодження цієї області веде до анестезії протилежної половини тіла.

У тім'яній ділянці виділяють 2 області: верхню тім'яну і нижню тім'яну, що розділені міжтім’яною борозною.

^ Нижня тім'яна ділянка займає біля 8% поверхні кори. Вона містить у собі поля 39 і 40. При її ушкодженні порушуються читання, письмо, деякі складні форми руху (апраксія) і ін.

^ Верхня тім'яна ділянка займає біля 8% поверхні кори. Вона містить у собі поля 5 і 7. У ній здійснюються аналіз і синтез інформації, що надходить у мозок через шкірно-руховий, зоровий, слуховий і інші аналізатори. При ушкодженні цієї області порушуються відчуття локалізації кінцівки, напрямок її руху і т.п.

^ Потилична ділянка займає біля 12% поверхні кори. Вона містить у собі поля 17, 18 і 19. Функціонально ця область пов’язана із зором.

Скронева ділянка займає біля 24% поверхні кори. Вона містить у собі наступні підобласті: верхню, середню, базальну і височно-тім'яно-потиличну. Скронева ділянка має відношення до слухового аналізатора.

Острівцева ділянка займає біля 2% поверхні кори. Вона містить у собі поля 13, 14 і перипалеокортикальні поля. Поля острівцевої області зв'язані з функцією мови. Перипалеокортикальні поля зв'язані із синтезом нюхових і смакових відчуттів.

Лімбічна ділянка займає біля 4% поверхні кори і пов'язана з вегетативними функціями.

Також виділяють древню кору (палеокортекс), що містить у собі нюховий горбик, діагональну ділянку, прозору перегородку, періамигдалярну ділянку і стару кору (архікортекс), яка містить у собі гіппокамп, subiculum, зубцювату фасцію і taenia tecta.

Клітини кори півкуль головного мозку виявляються менш спеціалізованими, ніж клітини ядер підкіркових утворень. Це збільшує компенсаторні можливості кори, тому що функції уражених клітин можуть брати на себе інші нейрони. Але водночас їх групи анатомічно і функціонально більш тісно зв'язані із спеціалізованими відділами нервової системи. Це дозволяє говорити про кіркові центри зору, слуху, нюху і т.д., що мають визначену локалізацію.

У кіркових представництвах аналізаторів по вертикалі виявляються 2 групи клітинних зон. З 6 шарів клітин кори нижні шари мають зв'язок з периферичними рецепторами (IV шар) і з м'язами (V шар). Вони звуться первинними або проекційно-кірковими зонами. Верхні шари кори в людини розвинуті найбільш виражено, у них переважають асоціативні зв'язки з іншими відділами кори, і вони називаються вторинними зонами (II і III шари) або проект ійно-асоціативними зонами.


^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


6.1.  Тривалість заняття – 2 години.

6.2. Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати.

6.3. Матеріальне забезпечення заняття:
^

Наочні посібники


Муляжі:

 • Муляж головного мозку /розбірна модель/;

 • Муляж головного і спинного мозку.

Макропрепарати:

 • Макропрепарат головного мозку дорослого.

Діафільми:

 • Нервові хвороби. Загальна частина. Кора великих півкуль.

Таблиці:

 • Кора великих півкуль /зовнішня поверхня/;

 • Кора великих півкуль /внутрішня поверхня/;

 • Кора великих півкуль /основа мозку/;

 • Соматична функціональна локалізація;

 • Цитоархітектоніка кори;

 • Будова кіркових відділів аналізаторів;

 • Схема будови стовбуру мозку;

 • Схема слухового аналізатору;

 • Схема зорового аналізатору;

 • Лімбічна система.

Відеоматеріали:

 • Кафедральний відеофільм з демонстрацією хворих з сенсорними і гностичними зоровими та слуховими порушеннями

 • Інструменти, прилади:

 • Набір інструментів для дослідження вищих кіркових функцій /психологічні задачі, малюнки, схеми /.

Демонстрація хворих з захворюваннями головного мозку при яких страждають ВКФ:

 • Гостре порушення мозкового кровообігу;

 • Пухлина головного мозку;

 • Енцефаліт;

 • Епілепсія;


^ 6.4. Етапи заняття:
п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

^ Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоення теми.

Контроль вихідного рівня знань:

-теорії моно-та еквіпотенціоналізму локалізації функцій в головному мозку

зорова та слухова агнозії (визначення, цитоархітектонічні поля)
L2Усне опитування, тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівня
Карточки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня1-3 хв.


18 хв.


2

Основний


1) оволодіння навичками дослідждення окремих вищих мозкових функцій

2) вміння виявляти порушення ВМФ

3) вміння проводити диф.діагностику порушення ВМФ з психічними порушеннями та іншими патологічними станами (дизартріями, сурдомутизмом та ін.)
L3


L3


L3
Практичний тренінг


Професіний тренінг у виявленні порушень ВМФ


Професійний тренінг в вирішенні задач по проведенню диф.діагностикиСтуденти відпрацьовують навички працюючи один з одним


Хворі з порушенними ВМФ


Задачі 3 рівня, історії хвороби, хворі з порушенням ВМФ
50 хв.


3

Заключний


Контроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завдання
L3Індивідуальний контроль практичних навичок. Вирішення нетипових професійних задач

Задачі 3 рівня

18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 • Будова кори головного мозку.

 • Цитоархітектоніка і міелоархітектоніка.

 • Яка локалізація функцій в корі головного мозку?

 • Які види агнозій Ви знаєте?

 • Які особливості зорової агнозії?

 • Які особливості слухової агнозії
 • Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с. »

^ 7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.


Етапи діагностичного пошуку порушень ВКФ.


1 етап. Необхідно виявити наявність або відсутність у хворого патології ВКФ, використовуючи для цього наступні відомості:

а) скарги хворого на відсутність впізнавання предметів, звуків

б) дослідження гностичних функцій;

в) зробити висновок про наявність або відсутність сенсорних гностичних розладів.

2 етап. Вияснити характер сенсорних гностичних розладів на основі обстеження хворого та даних огляду, виходячи з наступних критеріїв:

АГНОЗІЯ: а) зорова – порушення впізнавання предметів, невпізнавання знайомих обличь, порушення зорового сприйняття величини та форми;

б) слухова – порушення впізнавання звуків, шумів;

в) смакова - порушення впізнавання за смаком їжу та інші речовини;

г) нюхова – порушення впізнавання речовин та їжі по запаху;

д) астереогноз – порушення впізнавання знайомих предметів навпомацки.

АУТОТОПАГНОЗІЯ: порушення оріентації у власному тілі - невпізнавання частин власного тіла, хибне сприйняття своїх кінцівок, невірна оцінка величини та форми частин тіла (мікропсія, макропсія).

АНАЗОГНОЗІЯ: неусвідомлення свого дефекту (параліча половини тіла), хвороби.

АПРАКТОГНОЗІЯ: невпізнавання своїх пальців та неможливість виконання ними дій.

3 етап.. Використавши наведені в етапі № 2 критерії, визначити локалізацію пошкодження кори головного мозку за допомогою таблиці 1.

Таблиця 1

Локалізація пошкоджень кори головного мозку в залежності від виду порушення гностичних функцій


^ Вид порушення кіркових функцій

Локалізація кіркового пошкодження

Зорова агнозія

Медіальні відділи потиличних долей (клин та язикова звивина)

Слухова агнозія

Двобічне пошкодження ділянок навколо звивин Гешля.

Смакова агнозія

Двобічне пошкодження звивин морського коника на медіобазальних поверхнях скроневих долей.

Нюхова агнозія

Двобічне пошкодження острівців Рейля

Аутотопагнозія

Пошкодження зовнішньої поверхні (в основному верхньої тім’яної дольки) тім’яної долі субдомінантної півкулі головного мозку

Анозогнозія

Пошкодження зовнішньої поверхні (в основному нижньої тім’яної дольки) тім’яної долі субдомінантної півкулі головного мозку.


4 етап. Провести диференційну діагностику за допомогою наведеного нижче алгоритму диференційного діагнозу кіркових порушень та сформулювати розгорнутий топічний діагноз з обґрунтуванням.

7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)

 • Пропонуються ”німі” схеми з окресленим вогнищем уражень кори мозку. Студенти повинні описати неврологічну симптоматику;

 • Пропонуються симптомокомплекси порушень вищих кіркових функцій. Студенти повинні визначити вогнище ураження і вказати його на "німих" схемах або на таблицях;

 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.).

Завдання для УДРС

 • Нові методи дослідження зорового аналізатора.

Тематика НДРС

 • Порівняльна оцінка дослідження зорової агнозії та амаврозу.

7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів

1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

2. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.

Література:

Основна:

 1. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни.-М.:Медицина,1988.-638 с.

 3. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.- 495 с.

 4. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 5. Михеев В.В. Нервнне болезни.- М.: Медицина,1966.- 437 с.

 6. Ромодинов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”,1987.- 231 с.

 7. Сандригайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск: Вышэйшая школа,1988.- 319 с.

 8. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 9. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:

 1. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 3. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические сиидромы.- М.: Медицина,1966.- 510 с.

 4. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека.- М.: Из-во Московского университета, 1969. – 504 с.

 5. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 6. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е изд.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 7. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 8. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 9. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.

Схожі:

«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
«затверджено» icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
«затверджено» iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
«затверджено» iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
«затверджено» iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
«затверджено» iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
«затверджено» iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
«затверджено» iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи